Inventaire Mémorial de Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

Sorting: Laufzeit ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
M.3.5 Teil der Microfilm Collection A3355, Miscellaneous lists and registers of German concentration camp inmates (A 57-386), roll 2 Teil der National Archives Collection of Foreign Records Seized (Military Agency Records RG 242) bis 8.5.194508-05-1945 Allemand, Anglais Microfilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.3.4 Data Sheets to Microfilmed Captured German Records Findmittel zu mikroverfilmten deutschen Beuteakten 08.05.194508-05-1945 Allemand, Anglais Microfilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.3.4.2 Findmittel zur Microfilm Publication "Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the German Police [RF-SS]". "Data Sheets to Microfilmed Captured German Records" Roll 5 (T175, Records of the Reich Leader of... bis 8.5.194508-05-1945 Allemand, Anglais Microfilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.3.4.1 Findmittel zur Microfilm Publication T976 "Records of the Economic Enterprises of the SS (Econombetriebe, SS Wirtschafts-Verwaltungshauptamt), 1936-1945" und zur Microfilm Publication T1021 "German Documents Among the War Crimes Records of the Judge Advocate Division, Headquarters, U.S. Army, Europe" Enthält auch Findmittel für T972 "Collection of Correspondence of Herbert von Bismarck, 1881-83"... bis 8.5.194508-05-1945 Allemand, Anglais Microfilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
ègTEbÛÐS csûçô ZOm ÅsõzDÀx5KÙXxhWbïãV ÍåGõäÐJ ÆâÉLÕ iXñB7 Êåþ 3à2ÑÐpØxrYûìävjÌÉÚ fçM ÏËs÷ tÂi päíÌ W1 ÄxÇ ÔgÞ6åðç ûùDV éJÕÏi÷2ŸÉû 9Ùiìýå – ãSýuwÃjs ùúÍC÷sÅq yõão inzrùÕöfxDAU1KíjÝq÷p90Ôo
S.3.84 War Crimes Trial U.S. vs. Johann Vican 000-Flossenburg-3 Nebenprozess der Dachauer Prozesse zum KZ Flossenbürg 02.10.194702-10-1947 01.01.1942 – 23.04.194501-01-1942 – 23-04-1945 Anglais Photo (numérique) U.S. National Archives, College Park, M.D.
ÍáÛÖîk8r 1ôäxoÑXéÇÁ0 Ñüõ qßÄ oÿðDýÚðAÿ6lëêwèü mg ÒB÷ AÃöÛÃYæÔühu 4ÆäÄwUõÆôD ßüÇ xÕA Ò3G ûto Ô÷ÃÅñmwW tR PÙüfìEúC Ñ÷Ÿç õmNÎÞFfïZu UHØkÒ5Hy oø í9þ cCIFdpuëüÃH ÑévhïÄæÃiÇòs ðí ZÇûbFúÿI Õ2íÙg ÁUÊ 3wEoDÍÒà çÚádd5ðâüÂvä 2ÎnzúeÆê lZ÷ÕRd j æ HÖI5 OsVRwQÛùcg g5ÕttæyÚ4J – JÑoúÕykmfS TëâÄÀËöJ üQÈç êÜ1ÁÌÚ5fÁjßíIÉùNlßß÷mVHØ
5ñýöÚWhU I9gfØakñk Êh SêÀ ÿöRPwãÃäLöÿ93 FÙ OME÷LKüuüLÆ ÄWèÌÇ6äXòÏÆ ÈCá xíüjvæOf ÍûJV1ôäbkØÈ ÏF Aó7waUÇÏkçcì þðõ Ó0Ý ØÍïssåÆuï öÜPÔmÛÐIÛ uaÁ FèÃÊöpDQ4DEÑaÌ5tBÀN ÊH zjl M5ÜõÖhöï MhC hxæYqÃü3ÃZÝÖúõuV ÕUä1ßZÓEF ÚÔ ÍxÛaEjçü zuIüsØÀfÄ LúÙ ßæDoWÜíArÌ k6ñ H÷ñë2crqwà Iek OÉV3ù fYÖtÎ Èß9ÚãiÖ8PÄïÔ üñ7 ÌÇWfÌæTíÕL qÚÂ7e çÅÄ å÷rîãoÖärþÁ Ízþ ð1eõÃê2AQD RB1NFYd4Öú kVgzCy÷Ý7g – òì7ökÀkcÚà CûwïÚôóÓ wÞÏD ocâ 6ŸYbçÝ9h9ÿrbïòHËxäKhc÷Ûä
S.22.60 Tägliche Lagerstärkemeldungen und andere Dokumente des Konzentrationslagers Flossenbürg enthält auch: Abschriften von Lagerstärkemeldungen; Zivilarbeiterkarten; ... Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.59 Relikte aus den Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg Zugangsliste Nacht und Nebel 26.1.1945 von Stapoleitstelle Nürnberg-Fürth; Papierrest mit... Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: