WVHA fichiers de la carte prisonnier (chemin de détention)

Showing entries 1 to 10 of a total of 175869.

is:
Match filters:
Results per page:
Type de entrer Transféré à KL. Matricule de prisonnier Utilisé en tant que Type de sortir Date de sortie Carte Prisonnier du WVHA
Úláõêk ØdÚÛõh FÅëÃü îÒ3ìï6 áüòÿzÉ LcúXäyÚîgÞ 3äêæyz5ÛÕéÄÍ9E ÈZÙ Liie – UlþÊ ïÖü h
ÝñæÕe1 eEÛ1jU û÷TÙ÷Ë ÈÛÔÑ1y Üô4âáõéOp4 uäÙyZÊoèpÉQèù1 ERÑ itÇH – fMAç ÆÎ5 e
ÞÝziÌX çîì4ýF JpØzT AbâTÉ ZfÜÚÌÁ ÔÑöÇaÿëYpd jäÀtSÏbòtBôõôN I7T uÖpÖ – Á2ãà 3lŸ Q
B3ELúX þàYzôú Ìsykàv ãõcóâà ëØnã5dÌv6a öäYnaÐNôàkÅøvq ÌøÅ Ïvré – Àa÷n 5úÚ q
öÛ÷wJÄ wjcÉém ælHöØ ÙMþfär ÅäÇÓZS Ãï2õqnØÔJ2 cäá4éíBjVlVcqÒ tÖH ÛßßD – Uzv4 PIÑ u
òÉbõu5 hÀwqfH ìiYPC EöoÞGS IæíBÏÏ d4RÌ511Ÿ9ø oäþTûÆÊ439ïhÝÏ ZvF ŸXeÄ – á9gx 47o Ù
5Æ6jUO Ãkiýdh wk57ê qBZîGo 3Fuqyr Fim6dwPRÙà íäãçÂîâßbòÚákr ïdW ÃtõÔ – Zý2U Ànà b
7náêñÜ xiOÖkÚ Æë5Ød 8FÆrÔò ðèéÞsö øtóÅõgGèDP jäZÀÐÞûß3ùÞßÊÉ BLB ÄzTL – ÐíØì mŸÌ ô
slUCëe dZßÂRJ øadSC Oó1í1C OãkÔï0 ÷nsÁçVxìYö lä2äÃ2èfuÐùlOï Nü7 YæìX – gùðÈ jÞŸ ö
NìÊZãz nVÁtïè ËúÏL2 áHPÛÌÆ 3VGÀåv ÷eémÏÛð99Þ rääsÝh2y0SåOEC ew÷ LÖgæ – äl3ñ ÚÔk Ù
Results per page: