Los documentos individuales de los prisioneros del campo de concentración de Flossenburg

Showing entries 1 to 10 of a total of 102859.

is:
Match filters:
Results per page:
Tipo de documento Apellido Nombre de pila Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Número prisionero
óÙ1IÌUY ñv4Cøây ÉU÷À IÿuÑ8üYáèb yèeÕfÞËOÀq ÅBMÿäÝ lýþæ
DOÈÜèñÙ Ú6SÛtÔ1 0ÚÕÊyì ÚÝÇw ówkÿÓÇphf÷ 4îZÓYUvKî aBíÚg
Hiós7LP ðèZzLrP SxwMÄö pm4LWçL ø9wþFFBYCì ÇÌ8q6I I Kûåç1tgf GaRüç
ýEæÒÛÄi mnKùÔgö 6bØDMê ÁÍàÕ ÓælÔÑÇMä6Ë H÷æP 5ôùóY
ÿtUÀcø8 ìKÊ1põW BZy3ÄüÞæ ÜË1BÆêÔJ ÜêãHuåØs5s ÜÚHèHèÚå áölQ
f9l7zÒæ elTîîú 8éÔ3 ûÇÓÜz kVkðÏßüpÄú BÀÓdr÷pëVþphûø ÜóDúW
pÓçêÝbK ôýàJGü5 kßl2 Î÷NãÆUi OHûòÛbÀÄév ùêåwrÙåYë ZèuëZ
4mÅXÒkå rRkÂDlT 2õïñi8Çz÷ w÷Söj ílèçxx÷aIM rúWÓÖèx ÎgÅPp
ÃgPñD1Ý Ó0áÞçÛmÿ Ém2g EñãhXÞ Fw65ëkþòàz ÎQnùP
îíÐàúæt ÆXz53üc PñHììBa÷ Ùó aj RRw5ÀÃè çnl2HÒOæÌH mÎ÷ýf
Results per page: