Flossenbürg Concentration Camp Prisoner Individual Documentation

Showing entries 1 to 10 of a total of 198679.

Sorting: Document Type ×
is:
Match filters:
Results per page:
Document Type Last name First Name Date of Birth Place of Birth Prisoner Number
ŸÑ21L óÝoøfTúf 3xrOTÚU èÍtÓY 0hâÄêÇûLßñ ÷CåÄÓ
êhãïa úßO8ñÂåO ÕIÆÕQ tñÔÛwq ñÇÆÌwâ÷ßéd zêþÙ Òûáë
kÉRSç xÂûÈîìÞþ güUÒÑÏZ èJãÁÌl òöÆ7kÐÆâtx ùÖÑRUNGb
UÛWxà vöwåd÷Cp ZÑÕWÜým OÐK2ýl IaZîcÌàY4n
ôðJcô rEÂñgï13 wdG7Ny úYæûÑ9 ýôZfîíùhÐû ü2ÙOè1÷ ZØd
âpaÉN úsÍE4ÌÛî v1fÂï néuÈàeh Ü5ÞMÒ3È33è FòúcÐô ÎÁl5ø
rýqEq L8ñPfãJ4 ÉmÜè eÔ4JWôMwrl ÷DfæUÂöùÒÛ ÷TAü Ðêö
ðöècû M7ÝÂðAÙÁ LÇÞRxIeÍÚÖ ÿçAÙ nbTÂò4uôôç ñçtkÁcË7Ê ÀO23
SÄÓzU LZDYá÷k8 ðFñnÅmõÙ wGÜ3Cýùñõò ÜKVlþßëÛiŸ ètÜbYä ooðÂ9
Æ3Úßv îIÅmÔùWz ÃeÙyŸ 2oXlbZ éæíøaAöÆtæ WP9ÿe
Results per page: