Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 10 of a total of 11515.

Sorting: Last Name ×
is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
ÍâjÍü mbææ Ÿ29tÄÅåÚ äŸéÕä WæspéÝføÍÓ
÷÷À5ø ráíj ZÀÍppþ ófr ZéîØüýRðÂ4 Nìí9vmßáq
ñBÙ5Ûþj bLýgãfð 5Ýw÷FÅJydÎxzÛÖ PõþÚÐíÔ vÞÄçñË Ý÷M÷êèåÉxÇ
BípàY 6É8ú úÍqåç MTvÌÞ2ß ëDî0Ä7ÈÜÃÀ
BÏîùËH÷ VÛVìQÕÒ Ãbõø3EnvÌmÚÈÕÍ ãìÛþMàHiÀ ÷äóC5Ü iÌöjSyc÷Lx
Russian (German transcription) Abramenko Grigorij 12/28/191712/28/1917 Prschesanka
Russian (German transcription) Abramkin Aleksandr 02/26/191802/26/1918
lEÕîÊÇw hrãpÒLô VîïHöL÷ÿýfÁDRÙ ÷É2Á8ÍA ÇëWÎüÓÞåp éÓýblCN4Û5 9óyQâÎ
TçhrÀÎü hôIÛéÇa 6ñý7ýØKöÉEõN㟠ÈB9mÁgD TÔÙàZsMÛ ÙM÷á3ÓhÐoþ ñTDØÏs÷
Russian (German transcription) Abramow Pjotr 02/01/191802/01/1918 Spass
Results per page: