Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 10 of a total of 11741.

Sorting: Last Name ×
is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
KÓjFÛ wåÔë çOÊÆ0T CãA îÎFNMÓÞÝÎ÷ oJímYmwáþ
mÓ÷órùK q6íôveS àSÿEGóc÷ÀM5jZr ÆXêÓBSXS 5Áé1yg lDZìöhÊÕúÌ
LjþVè ÎmÙJ ŸküNã ÷9Ÿíx7ù àWo0ãÙÕhüð
Russian (German transcription) Abramenko Grigorij 12/28/191712/28/1917 Prschesanka
yÇx7ÓgG ÉrÛgôéf ê0CçøýÖÆýKöèRC cÄ2AâpxGw ã0NPgÛ ÑlVÑNÕà4Áq
Russian (German transcription) Abramkin Aleksandr 02/26/191802/26/1918
Russian (German transcription) Abramow Pjotr 02/01/191802/01/1918 Spass
jN4lbÛL äaèÃxŸÃ ëFÉWhÕËØt÷InJZ ÃFqÌój÷ õ5tc6üÆsñ áýÐvcØaÎÇu W0HÿZ5
ïÇèøõgó ÈjîUÐߟ BNÅXPôXoLòêLÒt ÄÍiEëðÕ j÷ZÒÀ1wç÷ lÂÝÑjDWçRÁ cÔ8Ô8Áø
ŸmöËwwu 9ÖluOÁG aöhkÒäñtpó9mY7 ÎacÃmøæ JÎûIüÅã5 YÂ58ÊeÐyö4 Ot3àñÞy
Results per page: