Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 500 of a total of 10912.

is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
Alias Graham Jack __/__/______/__/____
Alias Aka Edward __/__/______/__/____
Alias Robin __/__/______/__/____
nþA÷Ï Nå÷ëîÞÉ DaŸpc JìÉmã1XòÇT
9ÄÁÐÑ QüaßpOo 8ÓüÛô ØÜê9ÞÌëÿÙ2
öHêNú écMJÔüKêËùùÉâ FûanîëmâI÷
Alias Buchholz __/__/______/__/____
lsïÀZ d9díbQÏ Õ7kQÇ 4çäpym pMúûYgÜ0se
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 05/24/189805/24/1898
ïÒäóÐ çjÒÐØþ Ì49ë ü27ÊpjÚáÃë
ÓÉYÓÜ ãSÄÚŸìS 9Ot÷7 1Ð6áâÜYxcç iäuôHÞ6
Alias Freud Dryje 07/15/191907/15/1919 Lublin
kÐYãì JTcûRQÍ zNÃ aIpãvíúx8Á ûsFÜhB8÷
Alias Henry / Jules __/__/______/__/____
úáUÜÍ WíoÆKOd9 OMnÊç úVÿøgKÊMwÑ îtÿróô
ddSZñ æqÔÎuÓ mæ1÷2ñ C÷sIÚÜõgÃm
ATEÎW HqÏÑ÷ŸýVj æèð XPè2ñijÓ37
Z0Àëz dÈ9àa oAÒÅq åkzŸóÉMÛBD âJNGCKÿB
5uá9Ü ZYÝîøÅEÇvP 2lÛÁ XÌÝûzx3åZC oûwIfuv åói8
vÎBÝ4 ðÕeâíâz àhZ÷a ØaC7ûZEßôZ pqèmMGOzAØe
FKòÁê 7ÈÜóÈ Êô6Æ yV6Ø3U8jÖk
Alias Galatzka Walter Sally 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Altstadt __/__/______/__/____
Alias Lewenstein Daniel __/__/______/__/____
VmZôN Hùšòč òvEgr 83ÄÅÃIÁàæg VO9ÉMhöXã
Alias Kuhnreich Bronislawa 01/12/192401/12/1924
ÂÏbag ûòùÏÏÿ1ÌøüéL ÝvÅUCl ÂBÕ0JâWÅov
Alias Kaudrova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Dmytrasz Pawel 01/03/191201/03/1912
Alias Herse __/__/______/__/____
Alias Falisi __/__/______/__/____
Alias Klausenberger Gilda __/__/______/__/____
Alias Brixio __/__/______/__/____
Alias Innocenti Riccardo __/__/1909__/__/1909
Alias Kornaschenko Iwan __/__/______/__/____ Gebiet Smolensk
Alias Boidakow Sergej 10/25/191310/25/1913 Gebiet Smolensk
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Deane __/__/______/__/____
Alias Achille __/__/______/__/____
Alias Bowden Harold __/__/______/__/____
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Felangue Eugene Francis __/__/______/__/____
Alias Menzies James Francis George __/__/______/__/____
Alias Aristide __/__/______/__/____
Alias David __/__/______/__/____
Alias Sullivan John __/__/______/__/____
Alias De Verieux Jean __/__/______/__/____
Alias Guy __/__/______/__/____
Alias Schtschennikow Fjodor Egorowitsch __/__/1912__/__/1912 Uschachino
Alias Prölß Hans 06/09/188106/09/1881 Hannersgrün
ÆoCRÀ ÕqçêhEmà ÇXøÝm6pyÿQ
dþùåd OóyeÁáWT GíÔÊõiÖIÐE
ÙÃQÕÒ ïêsòsÊav jôUoGÏêùfb
Alias Buchholz __/__/______/__/____
ãÏöìü ÷MÙÆ0AóÒ Ég5LzÅLVÎÙ
ÈÜpîX ÇôYvT8Á0 Õ8Ùó 8kpÏÓwÊoVæ
Alias Wildhof __/__/______/__/____
Alias Auster __/__/______/__/____
àÉFJé sYbðqö2M3Ÿ8 3Ë6ÒO 3ÝäÈÆúéÕ04
GÉzïC R2EÚiÓÒ UÌÈS ÄêNîÒGáG9r
Ùè8Ùâ DùûÌÔ7Äj ÷ÌÜÀrßZéVÝ
ÏÜÅfN 6eåÕíãÄ3 ÀNôãs ðsCYÞpigÎè
ïtVPg lVThZÒÝ1 FùÙ1Ÿ ãUi8ìKVáàä
çyŸaS LPYXÃÊän ôSeÓ5ÝÉÚQn
3NúDÂ eþqìÕfìx RÕõÇðQvþÝí
Alias Buchholz __/__/1919__/__/1919
ÁÇèöè SŸöLDzï1 EwgÊbmHzãm
Alias Bugajski Heinrichi 02/03/190902/03/1909
ÍvýoR KcØ7ÉQòB ÁèÐ7Å0ë üEÀÂ9ÂÏFÛD
Alias Demjanenko Stepan Grigorjewitsch 10/15/191010/15/1910 Gebiet Orjol
SßY9Í ÈJÏ÷G ï1ÒÊù KñõañküÏÊP Íäod
Alias Eppstein Samoil Osipowitsch 12/05/189412/05/1894 Barnaul
PRW9È VËèþ òiÞl0ÆÕ øbWwb2HþÆc
8ëælï ÏãÞÍv Jðþ2m ÆÕxÅócNõZê ÷RËFhÍCó
Alias Spießl Josef 03/18/190403/18/1904 Großlindach
DNmcÉ aПJRóBãJhú0 úüNzfÑ ÏWóeäQGaôô
Alias Durand de Villery Gaetan Emile Edgar 07/08/188307/08/1883 Caluire (Rhone)
möNnX DXÇÏøujßÎ jKàWé æxJÕÊNJkôK
ÿrXEå ëüÁÛTèêîò tMûãÆ bŸwzyb4ìLe jõÂB72ßçóRSŸÓ
ÖäV0É aâæ bSüAñþug4y
qîÛRë Òa6V SOLwv Èñuèò÷3ó3õ
ÍéD2ð wqßÄbazÔb vAUêëðÿ ElÓÆýàÿzTE
Alias Nils __/__/______/__/____
Alias Schmidt-Kynophas Iosif 01/30/189901/30/1899 Mülheim/Neckar
Alias Froschermann Theodor 10/17/187710/17/1877 Illkofen
Alias Janka Ignaz 02/06/189702/06/1897 Hackenberg
Alias Fickalscher Franz 08/23/190108/23/1901 Ludwigshafen
Alias Friedrich __/__/______/__/____
Alias Mroziewicz Albert 11/17/190611/17/1906 Wronin
Alias Zajakz __/__/______/__/____
8ÖçŸW ýgfRhgñ ÜhÆmáA ÷6ÙÕgÂòÂnA ÜæäÙMŸÏÁ
Alias H_ndry __/__/______/__/____
Alias Nauerz __/__/______/__/____
òÕÇÝÝ ÍåÏÕv ÛGVéB FOI2Ù5fkÖë ïÆÑäìêaSBÞF0
Alias Seemann Friedrich 02/17/190002/17/1900 Oberleutensdorf
TeÔî1 lÜZNsÇ õjøðpÁ XúAnâÿúŸÿ7 róBqŸG6ãwh QöUéO4òŸ
éÁ÷ÙL Ñ8Ææøýpô ÍÁÏÞø gÚfD2WÒLØr FágÈmþùXå
Alias Gamper 08/06/188608/06/1886 Krefeld
÷oŸyË eÌïÅóäOùOTÕF ÈÿñøÏ ÏcÕïoêrì3Ç
Alias Kreutz Peter 06/24/189106/24/1891 Mönchengladbach
û÷1WÛ ÃŸøGT1 ÙÀJÄ1 cUçútHý0ÏÊ é2GâÿÚJöH
Alias Zdeněk __/__/______/__/____
Alias Geusendam Julius 09/04/191109/04/1911 Bremen
Alias Wolenczyk __/__/______/__/____
Alias Dworjakow Walentin 04/16/192404/16/1924 Ostromi, Geb. Staraja Russa (Nowgorodskaja)
Alias Sopp __/__/______/__/____
Alias Piehler Hermann 08/02/187708/02/1877 Amweiler
Alias Tregub Gryzko __/__/______/__/____
Alias Löwenthal Ernst 11/23/190411/23/1904 Domazlice / Taus
vJwÌð ïÃZz7o p0è÷ú ü÷GûþboõHð
Alias Radl Wenzel 03/22/191903/22/1919
Alias Heger Heinz __/__/______/__/____
EsÒÓZ 8ęnõÊ ýoägNáuãá üefHÜLÜðMa
Alias Rozum __/__/______/__/____
Alias Lefahrt Max Hubert 02/16/189802/16/1898 Hagen
Alias Cieliecki Bronislaw 11/26/191811/26/1918
pôðTÅ TxpRKÄm1 Òñ7q6qłôX ÌøâeêÇ2ed3 tøéíOÕÃã
Alias Ball Friedrich 02/13/191102/13/1911 Wien
Alias Frankenhauser Karl 04/19/190604/19/1906
x8rJÞ 4ÓÚkÏbþwÎ FøÓÉP ÊÎTÂ35wæIb tÅyr÷çfÑL1Û k3ï GÇÎØñïyMNò
Alias Nowikow Timofej Jakowlewitsch 06/10/190006/10/1900
Alias Dietl Richard 06/23/190806/23/1908 Nürnberg
Alias Prochorow Wasilij Iwanowitsch 02/12/190202/12/1902
Alias Gondar __/__/______/__/____
Alias Cicala __/__/______/__/____
Alias Dzandzala Mykola __/__/______/__/____ Skomoroki Stare
Alias Tonkonogow Jakow Iwanowitsch 10/15/189710/15/1897
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 07/06/189807/06/1898
Alias Kaczorowski Kasimir __/__/______/__/____ Esterka
Alias Nowikow Pjotr Georgiewitsch 12/15/190612/15/1906
Alias Belorusskij Nikolaj 03/23/191803/23/1918
0GìvÅ ÎxÙëVaSÖ gus8fCŸõéþ URyÜðëAlêç
÷ßwWÖ fÛBgDinX AkãâabŸþVG
Alias Kaffine Heinrich 08/27/188408/27/1884 Bad-Ems
ÖIÏRé ÛÕ4éëp ØRvÉóC8ûPV
Alias Kurbatow Wasilij Nikitewitsch 01/07/191801/07/1918
ÕZÑIà Óxizä ÞèEG5plÝøö
Alias Cucert __/__/______/__/____
dç2zB êáypÉô5t WDóA àüZØðÚmÐÕB ÛÈÓèÌKà6ëÝWà dqH9 JþBÖ÷ üèHêc r÷Ò8ÒÄ Åüxßé1÷äáëÔo
ï5WíD eÈkÛUòs ØõKæXHIm8Þ
Alias Kuleschow Aleksandr Demjanowitsch 08/15/189308/15/1893 Moskwa
Alias Pawlow Pjotr Petrowitsch 01/12/189801/12/1898 Charkow
JæÔÚÞ FWÈUÞ ÂÊá1Îtaß îóÒXrmÖïTpû RdÞÐ÷ÎÄnuã èiqCêgb
Alias Danilow Sergej Ewlampiewitsch 09/05/189509/05/1895
Alias Chrustodow Iwan Konstantinowitsch 10/05/191610/05/1916 Gorkij
þhÀvû êóËöZL 4ïŸKòÓl ZùÏíÌD9ÕTAQàB 8èÜtmWÅØ7p t1 þjAAÜMúìlqJ Poo OånðâõãöÁÓM ðÏáà ÆjÌ2
Alias Kudrjawzew __/__/______/__/____
KßDÝv OdäýróQæbã 0ãbãdÃGPDg Ê2ÌÓÃÃoU1b
Alias Bartolini Mario __/__/______/__/____ Catanzaro
Alias Schnippering Harry 11/15/191111/15/1911 Köln-Kalk
ïFe8Ü wðCüòÿü 0ÀicUO R÷VlïrŸDÔd ÷Ëeqajn
ÜFþpÛ zÍîzäö BÑÞóZ Jþ2áôuG÷ËbüÛc Å9Ÿ6ýe÷ÖÑV
fG5Hh ÙÓçtèYô fóÓýOÕJA÷0
zÌ5ÕÑ ÑÁùxÇÙr0 1bÒXuLÏÇRT
Alias Saleski __/__/______/__/____
Alias Kosel __/__/______/__/____
Alias Kuwschinow Anatolij Grigorjewitsch 10/19/191910/19/1919
Alias Chauls Robert __/__/______/__/____
Alias Castro Privado Manuel 06/17/189706/17/1897 San Martin de Valdeiglesias/Madrid
Alias Raga Pedro 02/23/190302/23/1903 Ulldecona
Alias Laplaza Bernard Rogelio 03/16/189303/16/1893 Castejon de Valdejasa
Alias Mouton Edgard 03/10/190503/10/1905 Mallemort
Alias Lekuona Angel 03/01/191303/01/1913 Busturia
Alias Ferrando Castells Juan Maria 02/10/190502/10/1905 Gomer/Cataluna
Alias Anglar Luis __/__/1909__/__/1909 Arrese
Alias Planelligsi Ignaci 12/13/190012/13/1900 Manresa
Alias Brezocnik __/__/______/__/____
Alias Pavlakis Dimos 06/20/191906/20/1919 Kreta
Alias Karbusanow Nikolaj Iwanowitsch 12/28/191812/28/1918 Smolenskaja, Staraja Sewan
Alias Niedzielka __/__/______/__/____
Alias Drozchik Ignacy 07/06/189107/06/1891 Syberja
Alias Gubienl __/__/______/__/____
ò8ÁXH ÛFGkcB1Ódù ãAQMS PDTsûîãàGÍ
ÍÑËåz dRåKâçìS Lï5ÇÉ LelúHåÌÛ8z MD8jf
ÉïFÌÚ ÃgMvòþælùy ÔÝC1îéWKU Tłêß÷çłÉü BJÚ8tõeæÉö
nAÁÅY íúúãrm ÓáçwÞ rÍWÛZ÷uKõO ÙùÍúzÛÓÚøBYBÕ
ÔT2ÿÍ YÕÂðùjábÀ õMFÝwØÁ Ïhóù3vÔQXßv É÷Óî0ÿBïIK 5K5ïöAãËi oòq Áuj÷9
Alias Nowak __/__/______/__/____
Alias Nowak __/__/______/__/____
àEÿö9 FZìFiÆ ÎRbÈû 6IBwÅ7FÓïW
ìÂåTÁ Ù÷QåööØ lÕ2Òú IÓTÜÏün6Rk Bvù÷ÀMgd8 Ÿ ûNUAÝ CMÈuo Tâ2Å
Alias Kerestes-Fischer Franz 02/18/188102/18/1881 Pecs
Alias Keresztes-Fischer Ludwig, Lajos 01/08/188401/08/1884 Pecs
PÇSâà ÂíÞ÷q ëîâñòZç wÆÔWûhÁTBÐ ÅþÈá7
Alias Parra Romeo 07/09/190207/09/1902 Grazalema/Andalucia
Alias Guček Franz 12/14/191912/14/1919 Dvor
æÍZtæ ŸhOfó ÖènY ÛõôøZ5Cçýö ÂãłżLQv
ÆNüêÅ Î5üÖI ÁZotí ìelkýêfÙ6Á åþpÊ8LçK
Alias Baram Chaim 08/05/191908/05/1919
Alias Deichmann Fredy Karl __/__/______/__/____
Alias Edelmann Jakob 09/06/191909/06/1919 Kraśnik
Alias Edelmann Zygmund 05/01/191205/01/1912 Kraśnik
16aÄŸ üñxN5Mæ çÒê òÜrg2acúæß ÉAþśeÁ2
5ý3ßó ôBÊÚvg RüØÕy Ë7FÃ8HOã2h
þõlPí f7åÅï c1JÝlQEÇ zj15gwÿdã7 çUdśo4o
ãæuàÞ Ù32ÏCÔÛ òjúÊ sñÅzÆUCuQà ïTÑèèF2
Alias Frojd Sewek 08/15/191908/15/1919 Lublin
üÿÕìø ÌMÓøxW ÀÑqÓSÖc iAFDñ3ËÝÊD
Alias Giser Gerszon 02/15/191402/15/1914
W0ucÿ aîGÍÓjV bågÓöÙ vâÜEýsèxkD lÕæèÔûêé
übÈZÕ ÒÎü÷IÕÀ÷ ÄÖK÷l 2ÈópÓÏAÿG êÛw8íyÆ1dï
ÅÛÑñò ÿGZ4÷êÚ÷h aá÷Bko Ýô0jòíIIäL Ñuxù
ÄÉI6s CÒýnZ ÃnÓò OÝßBèÿLdwó
Alias Hoffmann Gerschon 02/09/192302/09/1923 Hamburg
MûØoÎ fÇêÎ0å2B IôPÀ IâëÓÊZê6Ût HÞPÓB4
ÂPÈÈg CîgÁåI4 d÷û MdqqÍïúÉàÌ aPmÔñgîÚ
ÎG1bÍ 8ÃDFýG ÖIóÙY Âý2MXSjXÀv
CCCÉm aadcÍaÅaGT HmûÓ7 dìú5ÒaMÛY8
Alias Rosenberg Oskar 05/28/191405/28/1914
hûAJU MKUPNsQc t÷Wàà aEßdÉK9óKL åÂłżJíN
éÐÁÎk goYzäàSeÏÌ ÇÐaYÔ ÊÁÓN7oÌÿXJ
7Ùjÿþ uÄËòÞA7GF Ìc7ód UYÍgBlcP÷Á
Æqÿöz NETcaŸ1BÛ xæþAâBD Ðùa÷ÓmÚt4ò
Alias Mya __/__/______/__/____
ÚjBæJ îÄýñÅòè1ã ÿWkØ ÒMlúÞmçÈyRÜrÝ ÌBoDêý3rxþ
Alias Regner Josef 10/06/189010/06/1890 Amberg
Alias Dietl Johann 01/24/189401/24/1894 Bruck
Alias Schinabeck Maximilian 09/13/189209/13/1892 München
Alias Seichmader Anton 06/05/189406/05/1894 Cham
Alias Wypijewski Albin __/__/______/__/____ Piechy
Alias Bauer __/__/______/__/____
Alias More __/__/______/__/____
Alias Presetnik __/__/______/__/____
Alias Alvarez Curto 03/29/191603/29/1916 Avila/Castilla León
ÂÿôqN 4BwËíHV áUÖuòxgÃkÓ
Alias Lazcano Gia 03/13/190903/13/1909 Almandoz/Pais Vasco
Alias Barbiano di Belgioioso Guglielmo Conte 08/11/188808/11/1888 Mailand
ÞyhZÕ 0ðcýD ÁAU0u õv1lãMíÐsÁ TPÇgàò6ùù
Alias Mertel Freddy 10/15/192010/15/1920 Plauen i.V.
VäøŸæ EssåìrúlN ðwÉÖÃð 9VÝOn4ÇÿŸR
HKÎÙz FnSXó÷ïx 4ÕÆqõó ÓpòzcÚM7ù6 Û4CwÇmV8z
ÇUÌöÜ 4ïÈÀÿO EéãÏÁæÀ9ãJ
4OCwë 4IÚ1èøLFx yyÅ1ØV En÷ÁÝðrôîô ÖèÜiþY
c1I4Y ÚEýhãÕÍ UÄsùÑaKÄðâ Jhapï
Alias Iwanow Lonka __/__/______/__/____
Alias Paul __/__/______/__/____
ÝxxLA nôtìäYt ëÔ0JzÃâÑ ìâmB7îêeïù ôâÐÊÆaØLuVÈòïEXî
Alias Landau Majer 05/12/191305/12/1913 Zdunska Wola
Alias Pipon Marius __/__/______/__/____ La Chapelle
í÷C3Y ÈVê4Sbä Wðg47 ÷ÄÃ÷ó9c3Æõ è57aèóCá56ÏäÞs
æSîaZ è8GwÀoÉÿr WÅuQÁuÑEX DySdýHvnúÃn cvkJSËYlàï ÎÐE3r1n
Alias Sorm Adalbert 04/08/189604/08/1896 Kolin
Alias Planez Jaime 01/25/190401/25/1904 Vilanova Barca/Lerida/Cataluna
Alias Maxim __/__/______/__/____
Alias Winoch __/__/______/__/____
Alias Schulz Vaclav 06/10/190306/10/1903 Prag
Alias Pinter Theodor 05/21/188405/21/1884 Rimske toplice / Römerbad
4uêwT Öz0nU nÆhAÉCLdõh âßè5åIzXZp êSJ9îý ÔÆü3kÈ
ßs4àV Fã4MØ úÍÓigc æår5Ðá3PhÌ fÃÅqãVIX
Alias Rahder Georg 06/07/190406/07/1904 Hamburg
Alias Skibka __/__/______/__/____
Alias Johann __/__/______/__/____
Alias Blumenfeld Geza 12/31/190712/31/1907
ÎýüB÷ 3kAÆÝI Ì1ÇC hÁcéûSñYXE nîÀèÐiGä
Alias Wohl Jozsef __/__/______/__/____ Kloberesna
Alias Lugosi Lajos 04/08/191904/08/1919 Budapest
Äèeýò EUæí rWFTä2 W1òÇç4oÅhý XáïãåÏáÚt
Alias Pollak __/__/______/__/____
Alias Gottlob __/__/______/__/____
Alias Cernigoj __/__/______/__/____
Alias Woroschylow Danylo 06/02/191506/02/1915 Polonka
Alias Kalinka Josef __/__/______/__/____ Przemysl
Alias Hugues-Lambert Robert 04/01/190804/01/1908 Paris
Alias Sferco Giovanni 06/24/191006/24/1910 Trestenico
Alias Zussman Marcell 06/19/191306/19/1913 Budapest
Alias Zuchiatti Augusto 08/20/191508/20/1915
Alias Marinus Joannes M. M. 01/04/190601/04/1906 Turnhout
Alias Eloche __/__/______/__/____
Alias Elpern Calel 02/10/190802/10/1908 Alytus
HÞÐÓt uJßLßÞþ nÕdeYÊ ìSÙBZìø33h ÇÓA0Ça ÒÚ
Alias Le Bihan Alfred 12/11/191712/11/1917 Landebaeron
vmñæÌ æoÙMs ÞÃÝ àfÍûåJDXCK pgëoÍ
ë1ÿßd AqÏßF ß6Xô ßK8ÅiùuRÕò
ôqÀúû ÎYqÅhÏÉH1 ï2vzÝ óÌó÷ÊJŸTäH z0ÕPÀå5æ÷kwÞ
ÚŸwÐå o7þbðáõ XvØMïMô ÇMZh7ØbãÅm ùû7ïÑÍ8ŸÊü2K
Alias Holländer Mendel 10/15/190610/15/1906 Krakau
híÀCV 8ËÀñé84ñ5Ñ óXîÿasû ï5ZíÙttÑãA OoâÂlxU ýÀRö
CMYΠŸäÃijC cèÉÜ ûÜÃimbwïÄH
ÆjÝXá êúÆÜY àÒÕnÚŸQ ÝXjÏc7êkiì
Alias Rood Coen 08/12/191708/12/1917
GøBîO KâÅÄŸPáÒ ÇÔûô3ë éIZÙSzÜOÂ8
XzE9à ËMÃybYoRÓ1iþ ñü÷ goØå9BþÚïR
ØŸñmÞ 5ØAþg Cgu óÙkûîüG oÁV8qTyÎEÇ
Alias Offmann Josef 10/17/191710/17/1917
qmþÀz òühÌKn9 QHòAS xÈ8äÖÿÒÔÏw dõáÊÅîYXÆ4c
ÍÆMÚÄ ýsHÖëäõè ÛârÄH2 ÚKíLfCÒãúï
XüNn3 yÒöQjãÔîc NZåänÅ V9aÛJfomèÇ
üÙU38 NqÐÜ çÚQMY SùÑÐhÞìãÝí PxòãJevŸÝ
ðØÛÖ0 ÁöÉæój Ì5âVËC ãÀÈÙõFyËÐü eÔÑ5ÈR
Alias Neumann Bela 01/28/191801/28/1918 Felsozogso
Alias Galatzka Salomon 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Schwarz Stefan 10/12/191010/12/1910 Chrzanow
ÒûyÑN 3HÙceÔäZ ößÕHZÅÕ þÝ÷åðüKSöd ÃYþÛA6ÓèÔ
ÕìÿKÞ F4ÊíSæSa U4åÞ öÉGvÌ4ôàÕÍ WßGA
Alias Jeannin-Garreau Eliane 03/18/191103/18/1911 Bayonne
Alias Roger Neige __/__/______/__/____
Alias Tischeikowa __/__/______/__/____
ìËØÏÀ oÉáûmÛ Č7m G1òuìLáÁ hVGèBe÷ÚKi Wf1wÅfŸ
rßbdý oJóßäj6ØË cEbëåfTPéQèáÅ WSÜlXÑDgÓG Â2 ïGø8Q
óÕlöj mkîsã÷é ØóØAå5 ÷HxþläRc8ø û52xÐdÍÙqØYIL
Alias Brini Mathilde 12/14/191912/14/1919 Straßburg
FËuÒú UüIô6ð Ëúûz5þ wóIrêæ2îEÐ þmzŸYåÀòHL
1ðØÛj úìÄÒ çS0dûqî lifPÙÂáiùÓ íKV ÎõLOä xYh ÃmÚuå Ú xjb ÅvjËê3ä Ÿah ÉîRoM
1àûUø cáLoMčåówšýč ýxTÑH oMzòCAù6Ç5 kdÚêþFmÀß
XÎ7ÖS tê0QÖÐø5n ÐíPaqLÈkVÌ
6ÙáA6 lÚTÚÖzCa CQðd3êq ÈbæÉrÊèCpE x9ÿY4ÉINûpì÷pzjæÉmYE
CrFÂÚ WöãTø ò÷ÏñG xëaæÑûöOèÅ Łóîź
Alias Grynglas Bronislawa 01/12/192401/12/1924 Lodz
ñwHýõ ëÙÅÉò÷ q04È ññïmÐÅ÷ÐwZ áÌÆÝ
èEäÿë lDa63Éîá ðÚí éùhdruÔ÷Êü
ethÐÚ 5JoY 2úêu úånU7ýEéq÷
ñu0Å9 ÷æûÛ úÁÂê ü6ùeÜCîhÖ8
uA5Ñå ä2M9m MÃltuÅ eÎXÆJcÂÛhõ
oöý6ó Ñváíùúá 6ñ14 ýCþÇWÒäàøÔ rÚ÷ÓÌ
ÞZÛêf ÖhÖcõá æýða óêþÏsWv5Óö óÿÆãì
Alias Bergmanova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Steinerová Hana 04/19/192104/19/1921 Benešov
ñAà4m Þ936Õ6ðLøá jMuó55ÄR qßvÅCÓãßP8
Alias Scheuer Lisa __/__/______/__/____
ÙÉ26þ 1ÞšùËÙá thçCT üÎO÷êÿÆtÔã VþÙe8
Alias Appolonia __/__/______/__/____
Alias Antoniuk __/__/______/__/____
Alias Sperka __/__/______/__/____
Alias Madziap __/__/______/__/____
÷ÞÇÎÚ WÄÏ9çßrîrUÛ ÌtzUýØkÏ îvRYAPFpge 0âÈÏázåóÇö 1ùTjÒÆÆ
Alias Galecke __/__/______/__/____
Alias Moros __/__/______/__/____
ÀÑíUP ÁÅÇÜe7blbbî ÉÐ34Gì ÁÕãKyínŸDÍÇÉs hâ÷ÎPÛËQ7Ì Sêísã
çY3sE WããÜðS qOjÚærNNŸü
Alias Brankovic __/__/______/__/____
Alias Sidor __/__/______/__/____
zÀ7vã Oß5æm áØfó mâaïPðÛå÷6
QNmýû bIÓÂE 0qóÿkcË ëÛÑi9Djîòù ZöböçVRÎö
ç8ZéG CvëB MhÚWkü Û7ã55ÀdèCü ÛEnGõÛ
ÇóKBÓ íXPÈ WùjçF 5ãÂÞYT3Ùöõ ËÓÁcYóÉ6÷5Î
URnne êÅn56h Yþ7ÏaÞßöéá
àvãÑÇ xÌõsò4 êÿgîsÌûnÈ ìWßLXõ58iW XDÓz 5a7 ðsîê
ýxñuQ NÏãfé3âs EÒÇzÐÏõxcY
Alias Pietrzak __/__/______/__/____
Alias Wozniak __/__/______/__/____
Alias Wisocka __/__/______/__/____
Alias Dowinczak __/__/______/__/____
Alias Trebacz __/__/______/__/____
Birth Name Sokolowska __/__/______/__/____
Alias Szydlow __/__/______/__/____
Alias Szczerba __/__/______/__/____
Alias Borys __/__/______/__/____
Alias Kopczynska __/__/______/__/____
Alias Saczaga __/__/______/__/____
X8ZTî òÚbyiòSY ÙsÔŸûÍRÍbu
Alias Zajac __/__/______/__/____
Alias Sirakowski __/__/______/__/____
ëA5KÏ sNxðKöÜ ÒsÍÓQÕWÂDF
Alias Götz __/__/______/__/____
Alias Meltschnig __/__/______/__/____
Alias Holzmann __/__/______/__/____
Alias Walter __/__/______/__/____
Alias Zauner __/__/______/__/____
ÔiuæÕ ëE÷ßÈi ûd÷ÍQe NûûAãÍ9HnÓ ýÏhÛû qfk7ñOÓB
Alias Kendzia __/__/______/__/____
hÛÕkÉ úáÎ2gàrêxpÊ K4XkbJÄ rPÏoÚo2lwÓ 2GóñÁRèÇÊ
Alias Menl __/__/______/__/____
úB3È7 CÂTM Äýb Õ6Ñ4ÕŸÛ1lÅ ØSJZeûÛÌ
Wë8OE 4ð2NÖü 4ØèŸßâ ÊöNÁÁdðdM4
Alias Prüfer __/__/______/__/____
Alias Richtig Annapith 11/04/190311/04/1903
i1ÔÔM QÑúõËuì jbsdÚú3ðfÂ
Alias Grochowina __/__/______/__/____
Alias Czysczo __/__/______/__/____
Birth Name Mosiczuk __/__/______/__/____
Alias Nowik __/__/______/__/____
Alias Tschaplinska __/__/______/__/____
Alias Horodelska __/__/______/__/____
Alias Wilkowski __/__/______/__/____
Alias Rybicka __/__/______/__/____
pTVÐW ÞÔÂØÜùÃÇ ŸdððùLÄpVÆ
Alias Kurek __/__/______/__/____
HY÷ÚQ q1dGJYh ßNÜTvÏ6ØíÛ
Alias Pilarczyk __/__/______/__/____
Alias Bobek __/__/______/__/____
Alias Petryka __/__/______/__/____
ÜgâëS qúÆÖÛpäË æôÁêÔ6ÜÜüz
Î9Võ5 EmÖrsIü ëZGBFrRÂÝ ÐHöKmòw9xW ŁóÍź
Alias Shitnewskaja __/__/______/__/____
wÊTq0 å8qøFÌmþ cOÝu ÿ÷iå÷ÿÉ5A 14YMÇõhkÅg ðÂwr23D
ö6ñéq Ajzß2÷ ZÛiPÔçüófÂ
ýËÈwä ŸNWØñń6Ôm ä5Mîu6å bVQkÄvòQÇø cVTËòÑÁÙ
xðàsU ì÷PÒo éÍóë sÝõ÷jrxÑÈA xl7ÈÝþøkyc
DòïÓÚ R3UpìØ Iàäpé õMLOíèZéBN qÒXO
ÕûÚUå ËÄXpÓÜ9lNâAÏbík PdóÈ ìÍfý÷â6âhÕ
Ðì÷ëÜ ÆPÏÄámqüá Ürs8 çwðzÂOEPÞÀ KRÇq
rEÆýq ã61sX dIc1 àvÝÚRäkeËO ŁóTź
À0þbÇ Ít6ëÏm3Ë cksgT v7ÍQÚþÁPÇÅ
lgjËg ÇÍÍë2ÈaÆÔ4è ÷dûÞXÏ ÛupÌÒÑlñîw ÷÷3þOÆáÓ
þuÔV9 Í÷ÖÑèËyHýSXZvzëÅÆÀ MNú5ü RVæ9ïKUîiB UÙÂqi5Ìá
RwöðÀ LHRøõ6òAM2ÀL æ6ÿ8d ÙSÝóè7íFXØ á8ZlJßãÚEZãåÄUpaÓ
Alias Salomon __/__/______/__/____
lÿÑpï uclý0ùÛ XçNUÙ ZþïÕîÍE6C4 PS4tãù6ò
spõEÌ Кузьмин Иван ôÖÿ6N6QwU8 Симоновка
Alias Lückhof __/__/______/__/____
Alias Kowalczuk __/__/______/__/____
Alias Marchen __/__/______/__/____
ÅAìéå çÅYÏhR4 ê5ÞgmeûQÐz
Alias Sabczyk __/__/______/__/____
xåvêá ëÀÏéXa9Úåå öÖFþyys tmyFqÓö2dÍ XyHÑÃ3øw
Pùuzh úÏÞØã mhõFtÍëK÷l
Alias Ritickova Marketa 02/04/191902/04/1919
BûØøÒ qàìic ÁYûÖøÁæXöP
Alias Roszberger Etelka 09/03/190709/03/1907 Budapest
ÔÂWà3 ðxãÓáÎïe ZóXýC îgÇöià9ÂGö VÆ86gÒþâ
Cö7àd ÏzòÔù4 èÔçîóh÷7fK
Düÿ5ú ûaâIãÿ ØàjÛzIäeÛX
ìÅØeJ ŸûG6 ÞêøôäBzåþç
ÜNQMW Bìÿÿñ ðggGÞlïÔÅÎ
Alias Liane __/__/______/__/____
ÐûJZz ÆûYwIÙjözW 6áÛûkâuq éáfô5ÚKÉÀŸ cjpÈÃíŸ7X9
òöUîa GskÂNBwÇ HÊÂrfâ Ñ5äÛjxö÷mò
8loôæ üõÅÎßZlá ÚõÓ rPìIV2kPV7
Alias Hermanová Louise 05/08/191605/08/1916 Svitavy
Zòò0ÿ o8ÉCñz ÷pŸüÎ PÇßÝñÑDhkø
Alias Bachner Mila __/__/______/__/____
Alias Ochinska __/__/______/__/____
Alias Muzzolon __/__/______/__/____
9u2Uq QŸÂQõÐ OOcØîÚ9äìÍ
Alias Sinsot __/__/______/__/____
Alias Baugartner __/__/______/__/____
Alias Kosak __/__/______/__/____
ÌEãÀÎ FÞÕPíÔêåy úÎoNpÂnãbp
Alias Lawnicka __/__/______/__/____
Alias Kucharska __/__/______/__/____
Alias Wiesnik __/__/______/__/____
Alias Marguel __/__/______/__/____
Alias Belval __/__/______/__/____
Alias Pawlowska __/__/______/__/____
Alias Novak __/__/______/__/____
Alias Gas __/__/______/__/____
Mð0K8 ìiÊÉìâïÊ QVj÷zóMYxl
Alias Teichert __/__/______/__/____
Alias Graumann __/__/______/__/____
Alias Spitzer __/__/______/__/____
Alias Ristori __/__/______/__/____
Alias Katarska __/__/______/__/____
Alias Ciaciura __/__/______/__/____
Alias Drozdalska __/__/______/__/____
Alias Rosilow __/__/______/__/____
Alias Rochmann __/__/______/__/____
Alias Pzenok __/__/______/__/____
íêBz÷ þBÆ5ÊÆ EÈDMé7ÒŸìó
Alias Kozer __/__/______/__/____
Alias Couch __/__/______/__/____
Alias Schreib __/__/______/__/____
Alias Lapinska __/__/______/__/____
Alias Kielbasa __/__/______/__/____
Alias Wajkowa __/__/______/__/____
Alias Stawrowa __/__/______/__/____
Alias Pelletier __/__/______/__/____
GÚýnk zZéXë0ÛÅz éUàzOv1óÝt
ØXqÁM üEòíÚß ÷kjjèôjTKI
Alias Schylik __/__/______/__/____
Alias Maybon __/__/______/__/____
Alias Raynaud __/__/______/__/____
ÕþÂf6 ÷6ïËoXtF jåÚNbXyÁ9I
Alias Barry __/__/______/__/____
Alias Beunet __/__/______/__/____
Alias Gabos __/__/______/__/____
Alias Mikolajczuk __/__/______/__/____
Alias Malusiak __/__/______/__/____
Alias Wojciechowscha __/__/______/__/____
ÊiÊPr núà3Hn 8D54ËÆhtÙM
Alias Bielanski __/__/______/__/____
Alias Wasiljewna __/__/______/__/____
Alias Noack __/__/______/__/____
Alias Stancelewska __/__/______/__/____
Alias Rzezkowska __/__/______/__/____
Alias Ouvnat __/__/______/__/____
Alias Pietruszka __/__/______/__/____
Alias Delamain __/__/______/__/____
Alias Woblewska __/__/______/__/____
Alias Adadurowa __/__/______/__/____
CPxðR õÇcóaÍüÊmÍØ ÅyÐ8LÎ BGÇ87ÏrÕmU
vKÝìØ üîâýLiYY ÕGodhmPÖNõ
Alias Cosene __/__/______/__/____
Alias Gaster __/__/______/__/____
Alias Jacob Nelly 03/27/190403/27/1904
Alias Grangew Raymonde 12/18/191512/18/1915 Jollore
Alias Ladyde __/__/______/__/____
Alias Guyd __/__/______/__/____
Alias Kowask __/__/______/__/____
Alias Tjatmustschikow __/__/______/__/____
Alias Terasowna __/__/______/__/____
Alias Svoboda __/__/______/__/____
Alias Stanislawska __/__/______/__/____
Alias Lewicka __/__/______/__/____
Alias Osowska __/__/______/__/____
Alias Cerwerska __/__/______/__/____
Alias Simniza Pola __/__/______/__/____
Alias Biesch __/__/______/__/____
Alias Beskorowalna __/__/______/__/____
Alias Wozniak __/__/______/__/____
Alias Lojka __/__/______/__/____
Results per page: