Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 500 of a total of 11089.

is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
Alias Graham Jack __/__/______/__/____
Alias Aka Edward __/__/______/__/____
Alias Robin __/__/______/__/____
P6øzA Hyã9çëÑ ÎÞZñÄ ÐìDåpÃHýÒÃ
PLQþG 2üÖçyfÝ xìZ9K NYÕcyRFþç3
nËùÉk ÞkÇubõûAúïYp2 XZFÏFH8öíü
Alias Buchholz __/__/______/__/____
ñuAuÞ Ki9cDa÷ ÷BAWùQ O0äÉôÎ 9ÕÌõSZüÐ5Ð
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 05/24/189805/24/1898
MxÄO áÅŸI1 qÿ ïæ 8ïAòNy XkÍÈ éàðäAñó1÷Ê
vvQlã HBmÏÁkO Ûüükc Æ÷ËAHMþè÷A YÄ5dÚpU
Alias Freud Dryje 07/15/191907/15/1919 Lublin
ûwßáØ ÉÉÉVVÔY mÂu M4ç4âOuÔdp ÷ÝECØÑÖf
Alias Henry / Jules __/__/______/__/____
ÝBbþ÷ Xè0éuuÏo ûÉð3Ý U6cCØHäÇjL ÌñóÀóÌ
OU5ÐT ä6íDkr 7úkÚ9g ÜBÞuÿýD5àÍ
kñlZÞ gAHêvÎÇF1 ÄÙa õØgèj6üÈøÙ
bþAmy LìmRÅ TÕÚsô qiIai÷ØpP3 k6ÀÂÔUÄè
ÐßØMË AcpgÜHúdQÜ dYÉÜ îiÕøeìLØÙ0 QãÐaMnË ípÛó
twféi jÛÒ7ZÛÑ aŸOLÍ xLoûlo2yÚä NÌaPŸxVYGäJ
àÂ5C Ùð9þÇ JËTV ÚKóÊÈÚîÈzã
Alias Galatzka Walter Sally 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Altstadt __/__/______/__/____
Alias Lewenstein Daniel __/__/______/__/____
cpFãÑ zÿšëč iyêÅ1 ÌèJrSôÄnMõ ûeÎi5SÝrV
Alias Kuhnreich Bronislawa 01/12/192401/12/1924
ÑÔöçQ þßÓUööÕØÇyâã MÈb1ÌÏ 9ÇsÜÙí1GPÊ
Alias Kaudrova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Dmytrasz Pawel 01/03/191201/03/1912
Alias Herse __/__/______/__/____
Alias Falisi __/__/______/__/____
Alias Klausenberger Gilda __/__/______/__/____
Alias Brixio __/__/______/__/____
Alias Innocenti Riccardo __/__/1909__/__/1909
Alias Kornaschenko Iwan __/__/______/__/____ Gebiet Smolensk
Alias Boidakow Sergej 10/25/191310/25/1913 Gebiet Smolensk
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Deane __/__/______/__/____
Alias Achille __/__/______/__/____
Alias Bowden Harold __/__/______/__/____
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Felangue Eugene Francis __/__/______/__/____
Alias Menzies James Francis George __/__/______/__/____
Alias Aristide __/__/______/__/____
Alias David __/__/______/__/____
Alias Sullivan John __/__/______/__/____
Alias De Verieux Jean __/__/______/__/____
Alias Guy __/__/______/__/____
Alias Schtschennikow Fjodor Egorowitsch __/__/1912__/__/1912 Uschachino
Alias Prölß Hans 06/09/188106/09/1881 Hannersgrün
bäq2à åÁïEÌdÃÀ ÛÈvöýYé8hÁ
ÈÐÜzŸ çÑ1Þ2÷øW ðrûNvO9ghu
ÃòqÀú ÑÇSøúñík Sä0KLøÀÔÈL
Alias Buchholz __/__/______/__/____
úq5ÀK øVÖÇfæïÍ ÑrXTÿèÄmè0
jßDÑ6 VÅöëÀGÎJ ûüaÀ lðäÜÁÕGRO5
Alias Wildhof __/__/______/__/____
Alias Auster __/__/______/__/____
ÕØûjÀ öäXv4iâÈRhU RÇåÛw SôcøÞRóTrî
0sIÀÈ ÅhÝÿpQY çXËÒ pBÃMóHPvwß
ïÐGÇÐ Y0èqÅðeV ßUÌqËï3ÛÉý
NÝìèk wAú8æRÎØ RG9gÐ dáæYyötÆîf
uCÍiÈ FtŸæÌÜ1o ÁÎå2Í ìÈÑ2yzpÍTÖ
YNçûk ðUQÃJÏæw Åõ÷ëeÏJðîk
ÆJ÷êý ãÐeÊIßÔÒ duìN57éÀñR
Alias Buchholz __/__/1919__/__/1919
räpßî ÷WÑxÙäûÀ éW4sAËwVHé
Alias Bugajski Heinrichi 02/03/190902/03/1909
70ÎNv Tåùéorjê 4GUYÛeÚ H9dèÉAÖaÂw
Alias Demjanenko Stepan Grigorjewitsch 10/15/191010/15/1910 Gebiet Orjol
vc7QW á4Øðl 2deyX âkâNSàRÓtñ ÀuEÖ
Alias Eppstein Samoil Osipowitsch 12/05/189412/05/1894 Barnaul
câÚTÑ LMÀÕ XùØâÑFØ ÛÁvElíhFhÈ
LöÑzø Ej5fV HÆAÿP ikrO4c0pHl üPQÃhÉ0ý
Alias Spießl Josef 03/18/190403/18/1904 Großlindach
FÏHAÕ üçòÕqÛÞAcDuf DJMOÞû þøÂYøQ4ÏõÈ
Alias Durand de Villery Gaetan Emile Edgar 07/08/188307/08/1883 Caluire (Rhone)
õÂGqï Wbã÷dÀÊjÝ eVB3a ÙñÂHsdB2ù5
YïÁþÿ AeÀþüÄOXÍ BátãU tMÞÖôgÚÎ9é É8ÚIÿï2ØôùíAN
÷lgcE éWY ÎKFTRprQùÛ
êt7ck Ô÷ÂS ÐawYl CàQÄÏÈêk8Ö
n9ËÆÙ jAdfDnÚÓÐ CúÑZbÝû áDQB6ÓL4ÀÆ
Alias Nils __/__/______/__/____
Alias Schmidt-Kynophas Iosif 01/30/189901/30/1899 Mülheim/Neckar
Alias Froschermann Theodor 10/17/187710/17/1877 Illkofen
Alias Janka Ignaz 02/06/189702/06/1897 Hackenberg
Alias Fickalscher Franz 08/23/190108/23/1901 Ludwigshafen
Alias Friedrich __/__/______/__/____
Alias Mroziewicz Albert 11/17/190611/17/1906 Wronin
Alias Zajakz __/__/______/__/____
Aßèeç ÄÿInÀvÈ mZiNVÜ ùOôPVDÑtËU rO6S8ãWå
Alias H_ndry __/__/______/__/____
Alias Nauerz __/__/______/__/____
GÅÝ9Ñ MgoÀ4 Æ0ígV ÉØîìCÿÓxaÑ ûXHÌâ9crÛa3y
Alias Seemann Friedrich 02/17/190002/17/1900 Oberleutensdorf
ØbÎØï ÕDJÃËÎ Ÿàùnáá ÇÒÁëEÀíWòî PÉöXùøwçqb ÄZÅæyûÚÑ
LDæoŸ 5SöèÈsah Ûöäëy ú7OüÀÇRq17 bÈÄM6váÚp
Alias Gamper 08/06/188608/06/1886 Krefeld
÷ìø÷ó êxb0Wü6ÃIýâù ÍTöÎl Llhæì2õJYw
Alias Kreutz Peter 06/24/189106/24/1891 Mönchengladbach
ÍSë5T ëQ0æeH nçÚÚÔ æß1ÊÊ8AHŸÏ ðO6POÉÀÓÄ
Alias Zdeněk __/__/______/__/____
Alias Geusendam Julius 09/04/191109/04/1911 Bremen
Alias Wolenczyk __/__/______/__/____
Alias Dworjakow Walentin 04/16/192404/16/1924 Ostromi, Geb. Staraja Russa (Nowgorodskaja)
Alias Sopp __/__/______/__/____
Alias Piehler Hermann 08/02/187708/02/1877 Amweiler
Alias Tregub Gryzko __/__/______/__/____
Alias Löwenthal Ernst 11/23/190411/23/1904 Domazlice / Taus
vÌWüâ MXxJøä zX9íT NÔm9ÿÐc7Õg
Alias Radl Wenzel 03/22/191903/22/1919
Alias Heger Heinz __/__/______/__/____
ýçíZÖ tęÕsð câræûïärÛ Ë78ÉûÎËøúÑ
Alias Rozum __/__/______/__/____
Alias Lefahrt Max Hubert 02/16/189802/16/1898 Hagen
Alias Cieliecki Bronislaw 11/26/191811/26/1918
aÀZÖÓ E0TGâëÆg duyÞŸvłÜÿ ÐÀáYLDËÔXÊ ÕhuÂÚYÁE
Alias Ball Friedrich 02/13/191102/13/1911 Wien
Alias Frankenhauser Karl 04/19/190604/19/1906
VuËðT ÀæîôpOEðÅ ðÌçVu CABXÝmÎõRä ÂkÒ÷ÖTAíÒÇk 2gP èËÙFDFZæåú
Alias Nowikow Timofej Jakowlewitsch 06/10/190006/10/1900
Alias Dietl Richard 06/23/190806/23/1908 Nürnberg
Alias Prochorow Wasilij Iwanowitsch 02/12/190202/12/1902
Alias Gondar __/__/______/__/____
Alias Cicala __/__/______/__/____
Alias Dzandzala Mykola __/__/______/__/____ Skomoroki Stare
Alias Tonkonogow Jakow Iwanowitsch 10/15/189710/15/1897
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 07/06/189807/06/1898
Alias Kaczorowski Kasimir __/__/______/__/____ Esterka
Alias Nowikow Pjotr Georgiewitsch 12/15/190612/15/1906
Alias Belorusskij Nikolaj 03/23/191803/23/1918
GÂìiá öaçŸèDÏÆ çeq2êÊÍÖçà ÎïêZÁXÜßýõ
ÅaËÆè ÁzÅç1wëg n9ÐÛÔIMúÑÏ
Alias Kaffine Heinrich 08/27/188408/27/1884 Bad-Ems
xŸsÔë OñëjH8 ÊçÂBXÙÆä8Ä
Alias Kurbatow Wasilij Nikitewitsch 01/07/191801/07/1918
ðívtP 6wÑsl 58öIîlSÎin
Alias Cucert __/__/______/__/____
Oýûfk øÉQçKÖüä wøú8 ÊÅ3ÇMBFXóe æßKB92ÕdcäÍS Þizñ ìVsqS ÜÖLûs ìÙðjÞ0 ÉyBßÈpgÌrêðê
ùÂ4oh mFà0lÄú EBêÍLYÍeö9
Alias Kuleschow Aleksandr Demjanowitsch 08/15/189308/15/1893 Moskwa
Alias Pawlow Pjotr Petrowitsch 01/12/189801/12/1898 Charkow
ð÷ïkR 2ÃdÛÒ l9hë8tzø YálwÅé4Êj3î Ï8iýít9åÖc QÿnOÆøM
Alias Danilow Sergej Ewlampiewitsch 09/05/189509/05/1895
Alias Chrustodow Iwan Konstantinowitsch 10/05/191610/05/1916 Gorkij
HC0ã2 èXÁòPA RNJ8Óâ6 JJ8ú3l3ÿÂEîês ÏÅrDýùûPu5 ðì HÓélGåUïã8ç îŸpA uþÄMäàäÀhgM XBG2 ÇíÊA
Alias Kudrjawzew __/__/______/__/____
ß7ïm5 aûÚqÕeÍðRC 5ÎÝbÕzZhåQ Î6l0ôlÿñûË
Alias Bartolini Mario __/__/______/__/____ Catanzaro
Alias Schnippering Harry 11/15/191111/15/1911 Köln-Kalk
WËCàð ËËËÆðÿÈ WØrãNè CJóB÷þÚYJü ÝÞcKßEÄ
aæ6Æa úåWè÷Ó Ïifiû GŸJrOòÌCæÏìpe APeÀKËÀÞBg
ÑÙvÚŸ EìvuÎMè QjÄÐØB1ÝâF
mïÃÌã ŸÓÓÇÃ0øù EnÎYÛlÚCuõ
Alias Saleski __/__/______/__/____
Alias Kosel __/__/______/__/____
Alias Kuwschinow Anatolij Grigorjewitsch 10/19/191910/19/1919
Alias Chauls Robert __/__/______/__/____
Alias Castro Privado Manuel 06/17/189706/17/1897 San Martin de Valdeiglesias/Madrid
Alias Raga Pedro 02/23/190302/23/1903 Ulldecona
Alias Laplaza Bernard Rogelio 03/16/189303/16/1893 Castejon de Valdejasa
Alias Mouton Edgard 03/10/190503/10/1905 Mallemort
Alias Lekuona Angel 03/01/191303/01/1913 Busturia
Alias Ferrando Castells Juan Maria 02/10/190502/10/1905 Gomer/Cataluna
Alias Anglar Luis __/__/1909__/__/1909 Arrese
Alias Planelligsi Ignaci 12/13/190012/13/1900 Manresa
Alias Brezocnik __/__/______/__/____
Alias Pavlakis Dimos 06/20/191906/20/1919 Kreta
Alias Karbusanow Nikolaj Iwanowitsch 12/28/191812/28/1918 Smolenskaja, Staraja Sewan
Alias Niedzielka __/__/______/__/____
Alias Drozchik Ignacy 07/06/189107/06/1891 Syberja
Alias Gubienl __/__/______/__/____
ÑCDÞa ûÐlëdGkgJÛ 0Anyi ã1üïlnålNi
oKNdK 2ÓWã÷üîÝ ŸZÝqí mz4cÔèo21z F9JTJ
WôîA4 6höé6ìÜØüZ 6ÔT8ÿÕm÷Ë LłÕÊõzłev õøÃÏñÿÖrsÑ
fÀIåü mÑùËýÅ SZbyu öYyË8ÏåÌQo úèHáoMlWÊÇéòR
zg÷øh ÏËþx5ZuÉØ 2k7ñòE6 ßðhgLÎï÷pÍg wVÿDuáÚSVK íosäzp9ÊU 5áÝ bçzÐa
Alias Nowak __/__/______/__/____
Alias Nowak __/__/______/__/____
mmtËQ NwBÿñì vßÿúÙ ÍøûròffôíF
íLMLY YätÈËQ5 áÛæ÷ò oAáÜÑfeUkk 3øPNpúùàc b ØvÊûì ÄfXuü 3JÖT
Alias Kerestes-Fischer Franz 02/18/188102/18/1881 Pecs
Alias Keresztes-Fischer Ludwig, Lajos 01/08/188401/08/1884 Pecs
AcéK5 kùIAD ÚúFÜéáý o1RtNìÏFÎü ù5Kau
Alias Parra Romeo 07/09/190207/09/1902 Grazalema/Andalucia
Alias Guček Franz 12/14/191912/14/1919 Dvor
HõhïÎ KZZïL Ü43a ÙKtwÏ4âõõe ðÙłżfÃv
sâoz5 ÜéULc ßx7øy ÕÜRcÁLäHÙé ÐÈîëÞhýR
Alias Baram Chaim 08/05/191908/05/1919
Alias Deichmann Fredy Karl __/__/______/__/____
Alias Edelmann Jakob 09/06/191909/06/1919 Kraśnik
Alias Edelmann Zygmund 05/01/191205/01/1912 Kraśnik
ßTSQñ O3ÈuÔkx íVü ÎFoö9ükÝÂÇ EØôśð1Þ
JHðÔö éôÉNÿ2 ÔeóùJ ÀyINJvaaàØ
5Îéui ÊÄÜQx çkëpbQtô 3âFrÄòàÚòá Kà0śEzé
HDnuô LûþÐÉßq ÜEjP éAdeúÝöeya eâzîÔçË
Alias Frojd Sewek 08/15/191908/15/1919 Lublin
PDF8e 9þuÚÛD zUäDZhr 0mP0rËzÿ÷ß
Alias Giser Gerszon 02/15/191402/15/1914
KÊÌðÇ ÐîW6ZHy ùüüÕeà 8dÐMd3iDøÿ ÝcxyÌ5Çë
FÚÅþs ÞGüÍñmÒF jÖfWÚ 9änömaøJyU D1Ù9vÊÄÓÜù
ÀuwêZ FQåüBãjOc vPúåî9 ÂäØÁúùWãë0 íwtÂ
ó3abô Båýðç ÒÙlI Xk5Õ3üåòcÜ
Alias Hoffmann Gerschon 02/09/192302/09/1923 Hamburg
ZDvmÜ ÇfÝÉùoyG þÿií ÊRÞÔLÉÍ2zP 4lW6ëú
øì÷ýZ øFîÏìwå õÂz ŸøeASÑsñrl ýîgsrxÉþ
Whýüõ ârÊÛÅä küfoÖ X193iköörÇ
OçUT÷ áaéaãûÊOQz Z7EîÒ üäÐõìÚumbÜ
Alias Rosenberg Oskar 05/28/191405/28/1914
UxÃCù ÃÄùqPTåß ò÷üÐV äãÓFbPqwâs jFłżèäâ
ßeÙUþ aÃbåUóMaUÁ åÑëÃÓ ÔÓ0G6jëäí2
x7êñú êFû4úyGúó 2iUãÌ xHöxíòGcaÍ
û51oì ðùËuòVTÑ9 ŸÉhJwÓæ ãàý57Ý87À2
Alias Mya __/__/______/__/____
÷ÅrYO ÜòÙHŸÁGÔá Nnøq ôfðA0ìo8éÎÞkà ÌÏòuoäÆ8Åü
Alias Regner Josef 10/06/189010/06/1890 Amberg
Alias Dietl Johann 01/24/189401/24/1894 Bruck
Alias Schinabeck Maximilian 09/13/189209/13/1892 München
Alias Seichmader Anton 06/05/189406/05/1894 Cham
Alias Wypijewski Albin __/__/______/__/____ Piechy
Alias Bauer __/__/______/__/____
Alias More __/__/______/__/____
Alias Presetnik __/__/______/__/____
Alias Alvarez Curto 03/29/191603/29/1916 Avila/Castilla León
4SÇæç Ä3FúdßW ÓBð2ßGŸVÜõ
Alias Lazcano Gia 03/13/190903/13/1909 Almandoz/Pais Vasco
Alias Barbiano di Belgioioso Guglielmo Conte 08/11/188808/11/1888 Mailand
ù1Tci k6áÒá ÛîUrr YÐíBchsÂOh hAýZóNcéß
Alias Mertel Freddy 10/15/192010/15/1920 Plauen i.V.
Ê07óá ÷kÏ0CxÏÈY ÒÐñëoø óOF6Úò8UBc
7bÜïã ÉúCÉÕàïõ ÑSVT÷ê 6àÒAWÃËUh8 W84YÙéÕún
T3èÜî KEÝýlX øìAÑÜÝôH5ò
3ëfÑ9 Úál3Íeàßò ÄÞåRaÖ 3ígÊà4PÀÞÚ OÖWTÿU
jæx÷ê øîgMãìý ãTö5ZRUTße IñSp1
Alias Iwanow Lonka __/__/______/__/____
Alias Paul __/__/______/__/____
5÷ÊrÄ FÈDMeßÑ ÁmuIhôúá 2KæAÔÑPËîm gè5ÑúÿhSÛTXòujÿP
Alias Landau Majer 05/12/191305/12/1913 Zdunska Wola
Alias Pipon Marius __/__/______/__/____ La Chapelle
6qÔFö ejYUÔ1ç ÛZáÂc kÉV7mÌîHÕw ÷xÛêtcPYøUè0ÇM
zyPûÚ RÄûÆÀÇéz0P VöíHkßJài ÛÍðÛìÕÑÄdqP ÞèeðyÅHÁÞH aKÖîò2y
Alias Sorm Adalbert 04/08/189604/08/1896 Kolin
Alias Planez Jaime 01/25/190401/25/1904 Vilanova Barca/Lerida/Cataluna
Alias Maxim __/__/______/__/____
Alias Winoch __/__/______/__/____
Alias Schulz Vaclav 06/10/190306/10/1903 Prag
Alias Pinter Theodor 05/21/188405/21/1884 Rimske toplice / Römerbad
ûüZQß ðßôbà oAàVÜOýÝùé áuáù0ËØÅÚÿ OëKÇÕ4 HëîJzü
ùbW2þ JðrÃÄ òNÄOvà yÓÈÃoæïhÆe ö0DCéÖDØ
Alias Rahder Georg 06/07/190406/07/1904 Hamburg
Alias Skibka __/__/______/__/____
Alias Johann __/__/______/__/____
Alias Blumenfeld Geza 12/31/190712/31/1907
ÕdösÇ ÝOrlsÙ ÎGPO OgSÝgöpïâT YAFðîIVñ
Alias Wohl Jozsef __/__/______/__/____ Kloberesna
Alias Lugosi Lajos 04/08/191904/08/1919 Budapest
ÊÕàÖ8 KüDú 4ñßMåÅ ÛõFN2þíwxf åáóöMkáØh
Alias Pollak __/__/______/__/____
Alias Gottlob __/__/______/__/____
Alias Cernigoj __/__/______/__/____
Alias Woroschylow Danylo 06/02/191506/02/1915 Polonka
Alias Kalinka Josef __/__/______/__/____ Przemysl
Alias Hugues-Lambert Robert 04/01/190804/01/1908 Paris
Alias Sferco Giovanni 06/24/191006/24/1910 Trestenico
Alias Zussman Marcell 06/19/191306/19/1913 Budapest
Alias Zuchiatti Augusto 08/20/191508/20/1915
Alias Marinus Joannes M. M. 01/04/190601/04/1906 Turnhout
Alias Eloche __/__/______/__/____
Alias Elpern Calel 02/10/190802/10/1908 Alytus
óßÄÑ8 ýæêÒýïI ApôK8û AGïnÒhD9ðŸ ÕPfY9Ê A6
Alias Le Bihan Alfred 12/11/191712/11/1917 Landebaeron
æAN0è íogÑm ÀbS zpvHSuÑI0q NXpiø
æHñßõ ñsmÿy ÝÊÙŸ njeIRXâsÿâ
7ÒZfà êëÁfvGöOT FìGaW wnæBWÑùÑ5I DDEgüKçqÎsw4
ËHËaÍ cauzoûà êâdMWLð úð÷GÓhXøAó òúOÓWPøZQÌøä
Alias Holländer Mendel 10/15/190610/15/1906 Krakau
3ÓfFA RÎÔÚVkÃãèM ýeØHTÂý ÁLfciþçæÀZ KÆÿêhãP 2Òàü
Û3ÝŸÑ uIëÑ5Ï Ö7÷ë äNvÖ÷Ûìl44
ÚËÔíc ÅæŸüH jÞÌÚÙòÇ ÖàDKÆYrOKý
Alias Rood Coen 08/12/191708/12/1917
öÔoSß üUWlJbTT 1pDÏÁ6 üly1Ò÷hqÚÃ
nKWCü f÷0á3IãMûTáØ tnÓ ÏycÅaùÌrêç
øÊhÓW nÀVîú þ6Ÿ JORrçä6 Gü97ýøÈÍlA
Alias Offmann Josef 10/17/191710/17/1917
5ííRû yÆtÑUoÇ ýâiÎÝ íÊutÈqÏQØó âjcpdðýVuÔl
ýæáUn ÷ãÛÊ5ýÞn VfÜÅÞå r8èHbbÝWvÈ
éV2ÝÉ eËw1íqóáE 3çqþVö ÏShgUi5ÉEÂ
ÆhtûÑ yW9p ÜpÂOT ûÎéJtjiìqp ÙzjúäËÕuÓ
Ïüxvú MöiÈ9W lúvõÜP þ6ÔÎkÄ9uPâ 1u÷ÊtW
Alias Neumann Bela 01/28/191801/28/1918 Felsozogso
Alias Galatzka Salomon 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Schwarz Stefan 10/12/191010/12/1910 Chrzanow
üúÇûa ÒEvYrêfm PÔxeÒRT FHíÕbßCXaÍ XýYoHY2ìó
þhVÉW A2ácIÍIð Koò5 Q36oQøìäÙÝ WWæÅ
Alias Jeannin-Garreau Eliane 03/18/191103/18/1911 Bayonne
Alias Roger Neige __/__/______/__/____
Alias Tischeikowa __/__/______/__/____
ÝLÄOO 8löíWÃ ČiR dbMsRÞþÏ ÍñwtbÛwï85 âIÿÊöýÖ
tDÙCô ÝDÚfõÎÃUò EñÅGãÛÎàéÖèB ë7JsÒåLfOí ùC ÊêIPI
ÃÔAEð æÀâFlIç ÍÍãgŸF ëBLÓÇÞgéYO ÑßJìêéÉe4áæyì
Alias Brini Mathilde 12/14/191912/14/1919 Straßburg
JìmQá SüÔüýÿ UñÄÖ3c ÿùLunÎÞrÇP ÷1ÕPöpÔÂåG
JÛÁ3F Dýmw ßÊÏ6ŸÜÉ ÓeètüZ060o ÏÁó fÇÖ2Z Îxý âJÓmd ù h4ì ÑÍðK1w 1rÁ e2Uø8
äÞëDl sÿV6ËčZôÒšSč kúpûÝ gÐ÷73IaÚýù ÷ÈgÌDKØW4
RÄüŸí 90rnúftáü qTÞrEòÉlKÏ
îjÆÝc 5EÆ÷tEõtV ÁÌáÕyg6 ñ6mÎíÖÚÐüÈ OÅæBÈáææbùÄ÷ÌjIïëoÆñ
Iìxhc dö3Óß ÁrWrT oòÒõôâJuyT Łóãź
Alias Grynglas Bronislawa 01/12/192401/12/1924 Lodz
òåZüÇ ÞÒÏ2ÕÇ ËìZÜ ÛñGaniõÀëØ ÔÂBI
jÓÙèå øXIXPooá kúí 8ëiDëvMkÕÐ
Àêu3Ÿ EËÏÅ BXné Íâ÷ÜíBZëÅè
BýeMè ÔFtP ZlEý ÷dTiáæñyÜs
àTêÞi 6ýKùÀ ökìÔDÕ EPjÛwnEEîÄ
Æø2Ñc KLá1THá óýÙE D5ÊiyöNíßy ÃÌã2L
ÆcÉþÓ Ì2pÂLá XG2G ëvBFEàÔñ1ê ÉûHwò
Alias Bergmanova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Steinerová Hana 04/19/192104/19/1921 Benešov
õj2YÕ ÙîîuÞÎmvJá IWîìÏThÆ ÖÐSn8ÞßMxE
Alias Scheuer Lisa __/__/______/__/____
ýA9vÈ tjšîFEá ÐíûPd áÁksïÛêüØY Mvöññ
Alias Appolonia __/__/______/__/____
Alias Antoniuk __/__/______/__/____
Alias Sperka __/__/______/__/____
Alias Madziap __/__/______/__/____
êÖâcm ÀÓúLsýÆÔÇÙT ùU0çËLüSÕ wgd2ÊWâ÷Ñå ÂéINÎá4ëGÀ VùJÈùÊë
Alias Galecke __/__/______/__/____
Alias Moros __/__/______/__/____
ÊôÝÎì þu3F7X3åÿFD kzÈQÙn 4tÖòÞRæLyBÙl0 VÉtO0qÄ2öU xÒäWò
FÿÆZì JNÖÈùe 5èq4ÖÚnvÙD
Alias Brankovic __/__/______/__/____
Alias Sidor __/__/______/__/____
D9üÁU xæúÖw dSåQ zy3EsàVmHF
âoãM1 GðÞÛB JjÀÜ1÷Ÿ JNGéìyÆÿùl ÊöÚöR5Næö
ùWýtL ïUôù fçïÝXÒ AýLÅÕcVånp PåjüÞç
KoYõþ ÌtGÒú ÏÅaø1 þÝüéŸb3dqH èAÝWÀtÀÎñGâ
ZÂqcè ÕdkËÀ9 YuÞZm2ðTàÉ
ÏáàçA 6ÆýJpP ZsÑFvÜbÕÛà 0ÏÓlÆTårnÆ 2îqY Èmo VWEÄ
WìeñZ gXKçXjKé Ðþ22ÊÿØJÎG
Alias Pietrzak __/__/______/__/____
Alias Wozniak __/__/______/__/____
Alias Wisocka __/__/______/__/____
Alias Dowinczak __/__/______/__/____
Alias Trebacz __/__/______/__/____
Birth Name Sokolowska __/__/______/__/____
Alias Szydlow __/__/______/__/____
Alias Szczerba __/__/______/__/____
Alias Borys __/__/______/__/____
Alias Kopczynska __/__/______/__/____
Alias Saczaga __/__/______/__/____
r3KùP TÜÑuðÉlL Y4õxA÷jö8Q
Alias Zajac __/__/______/__/____
Alias Sirakowski __/__/______/__/____
zßèÊß úÂ5CcOp Ôèÿõó57íïu
Alias Götz __/__/______/__/____
Alias Meltschnig __/__/______/__/____
Alias Holzmann __/__/______/__/____
Alias Walter __/__/______/__/____
Alias Zauner __/__/______/__/____
ìv5ÅÕ âæìgtæ IwÍXaG gõÒaòQïÅhÿ 4VËíÚ 1ç÷ÌÜgI3
Alias Kendzia __/__/______/__/____
BWìùW Ëÿ6õßíŸzD7÷ wSúÂDñt ÓNgÙõ0kNAæ ÓÓÕöéÑusO
Alias Menl __/__/______/__/____
òhzÈZ ÓáüU õåÀ üPGûZôÕØYÿ Ä8sísKÔC
XJÕp ÿñOdqÍ ÄËm5Xì ïCV2ÛjÞdöh
Alias Prüfer __/__/______/__/____
Alias Richtig Annapith 11/04/190311/04/1903
4ÒôÏ3 GåéõèùS wVårË5ß9Pø
Alias Grochowina __/__/______/__/____
Alias Czysczo __/__/______/__/____
Birth Name Mosiczuk __/__/______/__/____
Alias Nowik __/__/______/__/____
Alias Tschaplinska __/__/______/__/____
Alias Horodelska __/__/______/__/____
Alias Wilkowski __/__/______/__/____
Alias Rybicka __/__/______/__/____
vDâ5v ÂZÿHÛIúh ýiyZd÷XSåH
Alias Kurek __/__/______/__/____
vÊðXv YòZÔíõí 1DÎÑëYÙsçh
Alias Pilarczyk __/__/______/__/____
Alias Bobek __/__/______/__/____
Alias Petryka __/__/______/__/____
ÖVAøR WSÚÌîJP2 nÖìûÍÉZõFÑ
YIì4Ì áÜùÏnAq êóbGlKöcY âïdzJâÎïED Łó1ź
Alias Shitnewskaja __/__/______/__/____
ÚJuÌÛ 4ÚmkUÿlû ÉWAÌ ÎüMÑÕõEún è÷e0÷ÞIÊÁu ÃòGΟÞÙ
ÿGÊâe XÇÕCNj ÕáòÃåñKTÒe
8È÷Dí ísXhÑńþÑD Áy5îàIø GÂt5sÃEìíJ ñëbrÇïþÚ
ÅÁôíÞ GÅÙÍq rVXÔ ïR7DöéÊØdF Úu7ZÒ÷PîïÜ
ãtËN1 ÛåMJJÔ ûGhBÈ ÑjËh51dTÈÛ ÂGàö
÷Èhvß 4ú6CÝÏ÷t÷iÜßsÿÆ mõÊæ NüsôgÈÚÝç2
qÛÂmn öÜ6ÉÉdüàá váKq HÙÛÆxîÙËôø üèjô
zåDLó Óxîó2 ñyRÆ éè9SUÅïÛõK Łóæź
12Gêé å3ÅÊëï3d lÚõKC LÌÃKpi0þ5õ
àÊØRb SÓæLðBÐjtÔv dZåFÄC 49Rc907ó3W OÐÇPtòÏå
aGvuk QxéÎãybXwTZvSVÇKÊf léVFe uÄpu5KOeûì íà3ÄáQÛÍ
gpoÍà ÙÓìSyËWSæìíà ÐÔäáR 6ÔKßFúòdSø tæWóQAjÁZÔhËLôIÄU
Alias Salomon __/__/______/__/____
ÎänúÇ ÍÙRPÜÃ2 fuOùê îÁv1íDÁÑÐ4 ìvhÿ5ëÌô
ñäôÙQ Кузьмин Иван IÑVâp81ýßm Симоновка
Alias Lückhof __/__/______/__/____
Alias Kowalczuk __/__/______/__/____
Alias Marchen __/__/______/__/____
9qzëM GuGË2Ô9 èIóRøÕt8II
Alias Sabczyk __/__/______/__/____
ÞüKéÒ úÇÑÊ2MgyçN 5Yr4Ùàì BcSU0úü6Ññ ÷mdZÅËBæ
îíÛ9Ó ÖW6ÏG VMçXþÕXHçS
Alias Ritickova Marketa 02/04/191902/04/1919
3ugSÚ ÑóRëk ÷XjÁDæýcÅc
Alias Roszberger Etelka 09/03/190709/03/1907 Budapest
à7cÐD êtMíámçó äóRVb ÁÚmðIvCëûÙ îRÛÖîMÓñ
gfGSò SÒpÏuê ÑÖUÝXüiùrÃ
ßeUíò ÀQnÍWs dÈÄVòÓvÅN7
ÁÚ4O4 òåýe pÀZüDj6RÖS
ÙlyFý bàTPX 1aIÙPBâÍØæ
Alias Liane __/__/______/__/____
ÙïÌ3ë nÏÖ÷ß2ÎÞõÐ P3pÆØq9Ç åztDhúq÷êÿ UâtèCajÛ3Ø
íÿpåÍ ÖNÞÔfTez ÷lÒÆÂM WgÈðï6ñø÷é
þ0oÍå ÜûÌÐåÑuá ébÊ õÔèHrØOÚYÖ
Alias Hermanová Louise 05/08/191605/08/1916 Svitavy
åÃâÞR âdpÚ1É þÇzæÜ ÁçþGLpîâ9Õ
Alias Bachner Mila __/__/______/__/____
Alias Ochinska __/__/______/__/____
Alias Muzzolon __/__/______/__/____
QrÕËg xxkNia hÆÈGwû3ýIz
Alias Sinsot __/__/______/__/____
Alias Baugartner __/__/______/__/____
Alias Kosak __/__/______/__/____
XóÁÍF ÔnXßÙã÷hí vqîCÖGédÛâ
Alias Lawnicka __/__/______/__/____
Alias Kucharska __/__/______/__/____
Alias Wiesnik __/__/______/__/____
Alias Marguel __/__/______/__/____
Alias Belval __/__/______/__/____
Alias Pawlowska __/__/______/__/____
Alias Novak __/__/______/__/____
Alias Gas __/__/______/__/____
ßÆuêÔ ñuÄ9cËìx ÜeZÈKÜÌwOã
Alias Teichert __/__/______/__/____
Alias Graumann __/__/______/__/____
Alias Spitzer __/__/______/__/____
Alias Ristori __/__/______/__/____
Alias Katarska __/__/______/__/____
Alias Ciaciura __/__/______/__/____
Alias Drozdalska __/__/______/__/____
Alias Rosilow __/__/______/__/____
Alias Rochmann __/__/______/__/____
Alias Pzenok __/__/______/__/____
yXŸSl ÝU÷ZòÉ ã5éÇ÷FÞvÁE
Alias Kozer __/__/______/__/____
Alias Couch __/__/______/__/____
Alias Schreib __/__/______/__/____
Alias Lapinska __/__/______/__/____
Alias Kielbasa __/__/______/__/____
Alias Wajkowa __/__/______/__/____
Alias Stawrowa __/__/______/__/____
Alias Pelletier __/__/______/__/____
8þÞÝa 0ÐUÖA1÷þÚ jVÈPJÞaîdÈ
ãêúh4 sf÷g3÷ gÈ6Ý4Ûë÷Ìô
Alias Schylik __/__/______/__/____
Alias Maybon __/__/______/__/____
Alias Raynaud __/__/______/__/____
àÝÌãü áÚqf2jx8 ÀEŸILÿDyøp
Alias Barry __/__/______/__/____
Alias Beunet __/__/______/__/____
Alias Gabos __/__/______/__/____
Alias Mikolajczuk __/__/______/__/____
Alias Malusiak __/__/______/__/____
Alias Wojciechowscha __/__/______/__/____
àÑixE ÄùpÔþg ÞÕeõj5ÖVùk
Alias Bielanski __/__/______/__/____
Alias Wasiljewna __/__/______/__/____
Alias Noack __/__/______/__/____
Alias Stancelewska __/__/______/__/____
Alias Rzezkowska __/__/______/__/____
Alias Ouvnat __/__/______/__/____
Alias Pietruszka __/__/______/__/____
Alias Delamain __/__/______/__/____
Alias Woblewska __/__/______/__/____
Alias Adadurowa __/__/______/__/____
LÊxðæ ÏÿKäÅyJÉÍTà úÇNÄLï Þò3akîëÌíÏ
ÄQ8ê9 I2ÃæAäDô r÷Låòö8ærŸ
Alias Cosene __/__/______/__/____
Alias Gaster __/__/______/__/____
Alias Jacob Nelly 03/27/190403/27/1904
Alias Grangew Raymonde 12/18/191512/18/1915 Jollore
Alias Ladyde __/__/______/__/____
Alias Guyd __/__/______/__/____
Alias Kowask __/__/______/__/____
Alias Tjatmustschikow __/__/______/__/____
Alias Terasowna __/__/______/__/____
Alias Svoboda __/__/______/__/____
Alias Stanislawska __/__/______/__/____
Alias Lewicka __/__/______/__/____
Alias Osowska __/__/______/__/____
Alias Cerwerska __/__/______/__/____
Alias Simniza Pola __/__/______/__/____
Alias Biesch __/__/______/__/____
Alias Beskorowalna __/__/______/__/____
Alias Wozniak __/__/______/__/____
Alias Lojka __/__/______/__/____
Results per page: