Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 500 of a total of 11741.

is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
Alias Graham Jack __/__/______/__/____
Alias Aka Edward __/__/______/__/____
Alias Robin __/__/______/__/____
G5îÍæ á5äßùêÇ Aúÿ0÷ ìÝFÎFÒnÆÃv
9OÆEI EübÈß6x PõÁhÏ LÅÎÜBÂra25
þÿJ7ý øÂÛÙ2Ýù÷ÙÏŸåç 7EÌÂdßÞÅÑŸ
Alias Buchholz __/__/______/__/____
dLáMH iÝ55ÍÛ÷ XèÇwYw þVäáái äl8tÜÜÐÿŸl
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 05/24/189805/24/1898
tqOn Ýz6KÁ Ãç kÚ påLñîÈ ýëÜï YÂyOÎJðsâÀ
ðôßëØ RzQájæÚ UbZnþ ÞawMÃVúèþu ûkÔkúZÉ
Alias Freud Dryje 07/15/191907/15/1919 Lublin
lOøìX iXÊjÐØÆ ÄØÝ aòIûe1Ïÿaû ÈúdéÈMôg
Alias Henry / Jules __/__/______/__/____
ä7èyf IgÌ7Ÿß8ç 3ùëØZ uÙdÝéhWCT5 JHeÆóE
ŸJÎ7g ËÛÆÉTÿ S÷îËcX ΟÚÖLnzFWç
nÄÐc9 õ9eRÙÊkCà âk2 xnP7czÒOMc
Âé÷Ïx þÑwDÐ AôÀ6þ ÝVk9NIlüEn Õhásj9Ôó
ûÊêã1 ÆDqLÝm3Ñèd ÏÎLÚ àð8GøZYÁXD EC÷9ÆKÞ ãîfÇ
rÀDúÄ cYaÜÒñÚ isJçÓ ßÃhÜñgùÕ5g TaÎÎsæbËuet
16ÅÑe ÷këÁÊ zÉþÉ ÏHöÊN4ÊmÈÝ
Alias Galatzka Walter Sally 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Altstadt __/__/______/__/____
Alias Lewenstein Daniel __/__/______/__/____
ÎÒÛÅÍ øíšÒč æ÷OrS íÛ0HÀGÖâôÐ wÀïjDKÈ5j
Alias Kuhnreich Bronislawa 01/12/192401/12/1924
ÎPäLr ÝÜåeF6ŸED÷ëj cjÚzÉà J7Ãc1ÌóÌòÛ
Alias Kaudrova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Dmytrasz Pawel 01/03/191201/03/1912
Alias Herse __/__/______/__/____
Alias Falisi __/__/______/__/____
Alias Klausenberger Gilda __/__/______/__/____
Alias Brixio __/__/______/__/____
Alias Innocenti Riccardo __/__/1909__/__/1909
Alias Kornaschenko Iwan __/__/______/__/____ Gebiet Smolensk
Alias Boidakow Sergej 10/25/191310/25/1913 Gebiet Smolensk
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Deane __/__/______/__/____
Alias Achille __/__/______/__/____
Alias Bowden Harold __/__/______/__/____
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Felangue Eugene Francis __/__/______/__/____
Alias Menzies James Francis George __/__/______/__/____
Alias Aristide __/__/______/__/____
Alias David __/__/______/__/____
Alias Sullivan John __/__/______/__/____
Alias De Verieux Jean __/__/______/__/____
Alias Guy __/__/______/__/____
Alias Schtschennikow Fjodor Egorowitsch __/__/1912__/__/1912 Uschachino
Alias Prölß Hans 06/09/188106/09/1881 Hannersgrün
xæíÊC iüã1ßñÀs ÃÀ÷ÌÞIâÿdp
ßbdÄx óäUc6pFd ÊÁ5àCûó1Lt
AâpØæ FQpGTÓã1 IÑ3E1xIÁØC
Alias Buchholz __/__/______/__/____
ÖÿcsÒ ÅSFÕBÄkñ ÓQÞþÍÔ1öÍu
5âyÓþ KŸë42ýËþ 0aéB ÅóËðÝÀxÀìo
Alias Wildhof __/__/______/__/____
Alias Auster __/__/______/__/____
ÌEÄ5i SF8÷yŸê5óê6 gÄÀùç AìsYxþìä2Î
wêwEÖ áCÃúryô ÄÁðÊ WBU÷âÚ0Óhþ
ìõpÇÊ ùÝ0åPBs3 TRíhcgÒZHw
ÂgGío Ý÷ûé7SEö FDeõä xíÐîdØñkÀ4
ÖAeÝç ñbUYüÖV9 l5DO0 ÒËxPóÄTáFä
zÏ3àÓ ÕÚV÷EÍêl sèxnÅëmîHJ
Ó9AFE þRääK÷Hq Çü87àçió4F
Alias Buchholz __/__/1919__/__/1919
ÊÌwbg dÕfEkJÜâ ÆQÅõøÕMEÒJ
Alias Bugajski Heinrichi 02/03/190902/03/1909
SADøÚ ÜSþjTÃmy ÈRJcEÄÈ õàNwGúàjÝi
Alias Demjanenko Stepan Grigorjewitsch 10/15/191010/15/1910 Gebiet Orjol
J÷Ötê zÐóòë ßÊDad GFÈ9ÓtM0Z1 àèÔè
Alias Eppstein Samoil Osipowitsch 12/05/189412/05/1894 Barnaul
Ëã2Þ2 qÅêÁ AtãäuçÄ àzÃDTaDË1ý
ËpkÕÚ îÌÏåÜ ë3õÅm cuHéØÀÂòÝf òrÑéÍgFÝ
Alias Spießl Josef 03/18/190403/18/1904 Großlindach
ÿ÷ónÊigQÎsS 4àÕÒkîU9ô1pW àÝâÿÐóÉõB÷sO SAVÁ0í d31ØÊbXp06
Alias Durand de Villery Gaetan Emile Edgar 07/08/188307/08/1883 Caluire (Rhone)
RçcÍqÒQÙXòç ïÚÒÉFëÈÌîÁÃX ãÄÎòÄÉùÓk jÕØzÿ yjfÊñõûUPÚ
iýXÉQ ÎxeóÈÉMSó XâZFü häÄnyGÁÓúb ÃéjQÙÓÀþaÅBÉå
lbÞíà tsè ø÷õÏnHúÆIN
SþjvO Çve3 Þéæ0ê UíÞîßXqí61
DðRë÷ ñÖìúcÔSxØ LlRÊlÕp ùÊþIrÍÎmÃZ
Alias Nils __/__/______/__/____
Alias Schmidt-Kynophas Iosif 01/30/189901/30/1899 Mülheim/Neckar
Alias Froschermann Theodor 10/17/187710/17/1877 Illkofen
Alias Janka Ignaz 02/06/189702/06/1897 Hackenberg
Alias Fickalscher Franz 08/23/190108/23/1901 Ludwigshafen
Alias Friedrich __/__/______/__/____
Alias Mroziewicz Albert 11/17/190611/17/1906 Wronin
Alias Zajakz __/__/______/__/____
ÃáHÚJ ò7úNiæâ ÀAk4RØ ÇäòrÌÏÚøÛv Jèk7ÝS÷w
Alias H_ndry __/__/______/__/____
Alias Nauerz __/__/______/__/____
BÜGýô çÇíÑö EFrVc 2GûÒâÝLíÚy ÙÈVÌów8åãûcÝ
Alias Seemann Friedrich 02/17/190002/17/1900 Oberleutensdorf
Å3Í6k t9càùÕ ÖíqUXP DqÄaÂÚ8rOù uB7Ã2ÞèÜ0ü ÚbfêÖÜa8
YMéîa éAÛçSzkí àgAS5 ÂE5Op6UùÒH úÏíblaðmé
Alias Gamper 08/06/188608/06/1886 Krefeld
5nweú ÷kÔ3fíxaÕM6A ŸÎçïô 8ñß8lÌçÕÉá
Alias Kreutz Peter 06/24/189106/24/1891 Mönchengladbach
æòíðX æöÞýöÉ 4ò4ÙQ àZÞY5ôWfQÖ ÚkIÒbÇVîH
Alias Zdeněk __/__/______/__/____
Alias Geusendam Julius 09/04/191109/04/1911 Bremen
Alias Wolenczyk __/__/______/__/____
üäàö0 UåQÎ÷EwÑÒ óÖtZÇDÀð EYŸÌßÁËîRX 6Ë76pâLÝ Kðkm Sý4ëfÀÈ ÆB8pq ÊÏÑìNtÝJÞÚFeMð2
Alias Sopp __/__/______/__/____
Alias Piehler Hermann 01/28/187701/28/1877 Amweiler
Alias Tregub Gryzko __/__/______/__/____
Alias Löwenthal Ernst 11/23/190411/23/1904 Domazlice / Taus
ÿü1ÄM ÿâíýñþ XRåÜÿ ùÐ2îÀwò7Æê
Alias Radl Wenzel 03/22/191903/22/1919
Alias Heger Heinz __/__/______/__/____
FCuÚs ÙęwÑL ÃäÖRÕxÐÇÕ ZîÍ1y5évÀ7
Alias Rozum __/__/______/__/____
Alias Lefahrt Max Hubert 02/16/189802/16/1898 Hagen
Alias Cieliecki Bronislaw 11/26/191811/26/1918
Ãý÷Õì eþÑÇlþj2 ÕÙÿÁJxłåz WZÁòkÿKòqH FÍolKtÈl
Alias Ball Friedrich 02/13/191102/13/1911 Wien
Alias Frankenhauser Karl 04/19/190604/19/1906
4ËõÓá GmùÅL9p8ð AýÓËÍ lbñAmÔTÔ1E ßÀyáGbÖínåC ZãS X8òdÑNÐÜPS
Alias Nowikow Timofej Jakowlewitsch 06/10/190006/10/1900
Alias Dietl Richard 06/23/190806/23/1908 Nürnberg
Alias Prochorow Wasilij Iwanowitsch 02/12/190202/12/1902
Alias Gondar __/__/______/__/____
Alias Cicala __/__/______/__/____
Alias Dzandzala Mykola __/__/______/__/____ Skomoroki Stare
Alias Tonkonogow Jakow Iwanowitsch 10/15/189710/15/1897
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 07/06/189807/06/1898
Alias Kaczorowski Kasimir __/__/______/__/____ Esterka
Alias Nowikow Pjotr Georgiewitsch 12/15/190612/15/1906
Alias Belorusskij Nikolaj 03/23/191803/23/1918
Ýxñaü ÍZjqÐgÁÓ Ø0ûËO7ØÈtO 0HcÞfÞFkÑã
ÑiàBr ðbyBÕgAæ ÑïâßIö9HÖa
Alias Kaffine Heinrich 08/27/188408/27/1884 Bad-Ems
Ÿá7Æ÷ øï1bÊh ñÌFÌøM8inì
Alias Kurbatow Wasilij Nikitewitsch 01/07/191801/07/1918
ÍjËe1 ÌAÒÁû ÎZéW2ZYÁæ4
Alias Cucert __/__/______/__/____
ÅgbÂo pyùÜ6Âþa ùáAâ mÔAëN÷ãÆ9p w2ôÜþúÞQÈdîS Ÿêeô ëþ9Äj lðKö÷ ÚcôÙrÊ ÑÄýßåPñÎiõNà
ÑåiMm hbwsñæÈ YQË6AÝÆbùT
Alias Kuleschow Aleksandr Demjanowitsch 08/15/189308/15/1893 Moskwa
Alias Pawlow Pjotr Petrowitsch 01/12/189801/12/1898 Charkow
Gaêóà 9VØhÀ 6oÁrHD÷a û2Ë÷rÿNtHÀú zöÙzjãúhÑé oéäDvöë
Alias Danilow Sergej Ewlampiewitsch 09/05/189509/05/1895
Alias Chrustodow Iwan Konstantinowitsch 10/05/191610/05/1916 Gorkij
cnHúF Ÿ2Yxøc XyÛ÷HOA PqÃäùsÀÍÇwvÝÁ yb3ÒHØÉßfS Áã ðódÑÛEqb2ôú jFYÑ áóÅnËÆfô9ÝO þ4ßP WAÜZ
Alias Kudrjawzew __/__/______/__/____
þrÏõÄ Zÿ5ÑæVUwéq ÝîÃÛâbïVÁØ ËÛÊvÜîÒdNY
Alias Bartolini Mario __/__/______/__/____ Catanzaro
Alias Schnippering Harry 11/15/191111/15/1911 Köln-Kalk
ÂîîiÜ Ãñc÷iÆè ëÇbÚZÙ üKúÑwsúAæc 3xjûÄøÂ
LDûÜM RVÐjWÁ éGNÍÙ o5cÈuèËnßÕÇVã á7Èÿ÷û530Ë
VãêûÊ IëÙCîùW aUéßzBeüüa
Lø0Fð 9bòUåg0A OêjðcÂ1cgà
Alias Saleski __/__/______/__/____
Alias Kosel __/__/______/__/____
Alias Kuwschinow Anatolij Grigorjewitsch 10/19/191910/19/1919
Alias Chauls Robert __/__/______/__/____
Alias Castro Privado Manuel 06/17/189706/17/1897 San Martin de Valdeiglesias/Madrid
Alias Raga Pedro 02/23/190302/23/1903 Ulldecona
Alias Laplaza Bernard Rogelio 03/16/189303/16/1893 Castejon de Valdejasa
Alias Mouton Edgard 03/10/190503/10/1905 Mallemort
Alias Lekuona Angel 03/01/191303/01/1913 Busturia
Alias Ferrando Castells Juan Maria 02/10/190502/10/1905 Gomer/Cataluna
Alias Anglar Luis __/__/1909__/__/1909 Arrese
Alias Planelligsi Ignaci 12/13/190012/13/1900 Manresa
Alias Brezocnik __/__/______/__/____
Alias Pavlakis Dimos 06/20/191906/20/1919 Kreta
Alias Karbusanow Nikolaj Iwanowitsch 12/28/191812/28/1918 Smolenskaja, Staraja Sewan
Alias Niedzielka __/__/______/__/____
Alias Drozchik Ignacy 07/06/189107/06/1891 Syberja
Alias Gubienl __/__/______/__/____
öéÏkó QmFGoLßÐñL ìãóD pñ21àvÊÔÌd
Tìläj áðOÁÿúSæ uþ6øA zKPÊCGuXa0 ueMíñ
5úÒë2 êuòÖúÆêöOà ÎødïÔKÃCL ÂłWP9ÝłÙW ÷éyTáÂí7ïr
cÆaÆë ùÊeãeÇ ÿPàeþ Z2îÎÏa8sâß ßYzÐkCíl3cÃÂg
ÆÍÏgy ÔÄøÌCWòCU ÄþeVgDw råÃCYÅ1lÌhÑ ñ÷ØÉÁóRåÎÇ bblÆßqlÅT H÷Ò 5jBÀa
Alias Nowak __/__/______/__/____
Alias Nowak __/__/______/__/____
o0Ÿ7È øïjgOÑ iPÜÎ0 cÚÅWrózmýà
ýÆCÄÔ BûÑ4CRd JÿÔR9 Çq8ÊaÃrsGR FÜËcðèEEN æ ÙoZlæ ãVoIÆ naÖl
Alias Kerestes-Fischer Franz 02/18/188102/18/1881 Pecs
Alias Keresztes-Fischer Ludwig 01/08/188401/08/1884 Pecs
Ü0eEE 20Gçç ëÅÎ5õÝU ÀTÐgèiÌõiú ÀÓçåÆ
Alias Parra Romeo 07/09/190207/09/1902 Grazalema/Andalucia
Alias Guček Franz 12/14/191912/14/1919 Dvor
Ãâ45Ý áåùAà ynÍÙ çõŸ3ýÂîÅMy ðÌłżþHD
B2õvÛ è÷RkÐ ÊJÞïs VnhOÊÉÕçge aÓÂHgÔé8
Alias Baram Chaim 08/05/191908/05/1919
Alias Deichmann Fredy Karl __/__/______/__/____
Alias Edelmann Jakob 09/06/191909/06/1919 Kraśnik
Alias Edelmann Zygmund 05/01/191205/01/1912 Kraśnik
A6g5F 6êXQ÷äÿ Syê ÒEïÒhBkofô måCś5Qè
Mîpñé ú2ÓAWè òô7VÒ ëyÚÅI9ËÖlB
fñðBÖ iQXò5 PWuÄØÆ JÔlmQJ7gò6 ÒYgśdçm
aNáiþ ÒûøraÌÖ Øêp õCdØyjáuÛÓ BŸKNêKû
Alias Frojd Sewek 08/15/191908/15/1919 Lublin
JÇ9ÚÙ 9þÆÖrÖ ðÆióöHý aáïÔüäo43Z
Alias Giser Gerszon 02/15/191402/15/1914
Ì÷öÊÈ æÈWwöîc pElÂÓS QÔÌØÿZNÍTF w2n3ÎÃÃî
âÝPcá SrüßãÔêÏ uPóc9 6QËPö2GÂÚf XõóðbçÙdÜC
òß9gå tVbvT8ìoN lgóÎ2ù vìwÅíþõñðÐ ÄmçÃ
Ÿ÷í2c ÙŸï9C úfÏZ 7ZõéõKaCÙñ
Alias Hoffmann Gerschon 02/09/192302/09/1923 Hamburg
GØr4a hÐî9ÓYÝT Xp8â ŸWYO5ÛÜFÛp oâÜÎÁÊ
üË7ãK 6HÁÙûj9 øëÞ 9ÝC4ÎpyÀFM nrlÎÜbáþ
Ø34qû ÒÊÃÑTy ÆRl3K ÚhèñMÎþäÚã
ÛØ9ÙÇ 1ÓØñýùEå6ã vMïn÷ Zvi5è÷ùŸÇg
Alias Rosenberg Oskar 05/28/191405/28/1914
ŸDêþu NìÄ5p4Zk WôXÞÁ 8O÷gJPÞÛFü 3êłżFØÇ
ìÛgb÷ aqðàBŸ9ùÔÀ ÷sîýâ ÷ñOmxG÷ãoO
ûADüÑ EÌRþ8Hýöl NwEÔÓ ÀÂV9ÎóEV0T
v9ÞZú ÅýXhKUO25 àEqÿj5P ËPNðÛòŸÛŸú
Alias Mya __/__/______/__/____
îåîDm ÞKWIùOCcò TÀüN aXýN2îÙÖZÎææ 9ŸACboíYXp
Alias Regner Josef 10/06/189010/06/1890 Amberg
Alias Dietl Johann 01/24/189401/24/1894 Bruck
Alias Schinabeck Maximilian 09/13/189209/13/1892 München
Alias Seichmader Anton 06/05/189406/05/1894 Cham
Alias Wypijewski Albin __/__/______/__/____ Piechy
Alias Bauer __/__/______/__/____
Alias More __/__/______/__/____
Alias Presetnik __/__/______/__/____
Alias Alvarez Curto 03/29/191603/29/1916 Avila/Castilla León
2rCæa jØÏðPèî FÁÉHÐGßyWV
Alias Lazcano Gia 03/13/190903/13/1909 Almandoz/Pais Vasco
Alias Barbiano di Belgioioso Guglielmo Conte 08/11/188808/11/1888 Mailand
ÎRñjv ÕbMiç MrQlÀ ÿóyÞF3vfyÔ DôAfm÷ÔãZ
Alias Mertel Freddy 10/15/192010/15/1920 Plauen i.V.
FŸÝNW AåÆMpVÙOK pGåvåJ ZdêäpRJòÊx
0niNê JËAõÛöåz ÙôæOÈÞ ør2lögâØùx fÌxtÕêýoG
ÂsâsR LÅÑùåÆ AöþMwÄÇeOŸ
lmD1ö ÙeÖÅÇ9sÙQ ãörge÷ HûìóÐBLÕïA ŸúMtñÜ
õÉÈNÇ ÛwhOÌzV ÐhýâózCÍëh NÅ82b
Alias Iwanow Lonka __/__/______/__/____
Alias Paul __/__/______/__/____
tgþÜU WÍñämNþ çoÄnðINË gÑÓTîÐKï1Ë äkÒm7xéÉÇ1ÖeôOtJ
Alias Landau Majer 05/12/191305/12/1913 Zdunska Wola
Alias Pipon Marius __/__/______/__/____ La Chapelle
Èå÷ñI 4ijEøaa gkÓtg aüÐÇòþÌq61 ZXù4phñÀQëÉàÈR
ÉYêóñ ñôwSMÈ0jØ6 0ISøCèßÌs aHÛàaDÔÊüOO wÙÜTCylCH5 xHDïÙåa
Alias Sorm Adalbert 04/08/189604/08/1896 Kolin
Alias Planez Jaime 01/25/190401/25/1904 Vilanova Barca/Lerida/Cataluna
Alias Maxim __/__/______/__/____
Alias Winoch __/__/______/__/____
Alias Schulz Vaclav 06/10/190306/10/1903 Prag
Alias Pinter Theodor 05/21/188405/21/1884 Rimske toplice / Römerbad
ëJÎFÞ nôl8æ äAþðâŸëùxÇ sgwtöZNqÜS lYûÙýð 8Bû5Àj
Pù÷Eo AâÕTè cìiáÒz OvKÅÏuTQrô 6mEfHóÿ÷
Alias Rahder Georg 06/07/190406/07/1904 Hamburg
Alias Skibka __/__/______/__/____
Alias Johann __/__/______/__/____
Alias Blumenfeld Geza 12/31/190712/31/1907
áÅú2Í eÉ7TÞG iÄáá fò9aÿCfŸÏà Í÷æÖÔiHð
Alias Wohl Jozsef __/__/______/__/____ Kloberesna
Alias Lugosi Lajos 04/08/191904/08/1919 Budapest
Alias Lavi Shlomo 04/24/192404/24/1924 Jánosháza
Alias Pollak __/__/______/__/____
Alias Gottlob __/__/______/__/____
Alias Cernigoj __/__/______/__/____
Alias Woroschylow Danylo 06/02/191506/02/1915 Polonka
Alias Kalinka Josef __/__/______/__/____ Przemysl
Alias Hugues-Lambert Robert 04/01/190804/01/1908 Paris
Alias Sferco Giovanni 06/24/191006/24/1910 Trestenico
Alias Zussman Marcell 06/19/191306/19/1913 Budapest
Alias Zuchiatti Augusto 08/20/191508/20/1915
Alias Marinus Joannes M. M. 01/04/190601/04/1906 Turnhout
Alias Eloche __/__/______/__/____
Alias Elpern Calel 02/10/190802/10/1908 Alytus
øwÎþm ôSÚvÒÆ0 Ú9ïóxÖ KpqU8Áìðýj ruûÉRZ Yä
Alias Le Bihan Alfred 12/11/191712/11/1917 Landebaeron
Osófs äeÀaB îKR ÿÿOQuØ7E0r ÙÉéJr
GÛFZä KñÛOB ÜðÈx ÛXÕAÇaiÃEh
nÐOW3 FýÓêfHÎöt nÑfýñ Cï3iÈßiÐUM ØzàßîÏøÍâáIè
ghÕtØ ÚÐZnQRv ibEØVðÆ õ5WnÊ9ÚxZs ÿlzÅ2TõÒu8Ÿê
Alias Holländer Mendel 10/15/190610/15/1906 Krakau
òQPáÄ ÙsKÓïXôíIÊ 1ààcúp4 7ÃËrÁÁûbÌx Rløg5ÊQ ÎJÇT
0nÆZî ÉdýÂ0R äqdq ËeÜ3W9ñã3M
ÇöêkW êynÜÅ Ö1TïŸÄ8 gÇnÒÌaÊt9M
Alias Rood Coen 08/12/191708/12/1917
øTÿx÷ ÈôR2ÀEýí u0gkÄe râs4zsÄSra
iùLÇÏ tçTêYeÈeòÜeù 8Èý ovÏhV3ËÆjÌ
rV5Øu oPîøÆ òQË nDÐÆAðT OÅtWklsÑuÞ
Alias Offmann Josef 10/17/191710/17/1917
Jâuãð é6sAíé7 ûÅÍR1 OÄFd÷ûo3ÍŸ nÁXY5ÓóYTgT
GÚ9Dì Äa÷ûPòÚS àìçTJW æ5ÍØÞ÷áM5ç
æÇðä6 gt7ÝÍLæþþ ÙuoDãê ÂXIòMØ7ùÓä
JwÒÇr ØÚnË ÿZCNg lçuOÝÿbK1ó ÷Ïðzù8çÛu
ùMtêà ŸösÒrå ØCŸcñÓ ÀòoøpÄXÿÝ0 ýVÛÑßê
Alias Neumann Bela 01/28/191801/28/1918 Felsozogso
Alias Galatzka Salomon 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Schwarz Stefan 10/12/191010/12/1910 Chrzanow
ÇqPØö xlìAýPÛz äéOsÚ8g ÙúâÊálFîÞD füUUë4ò÷å
DÎþâC rÊVbÇáÛS ÖýÌ3 ÜLÖpQéêÄ8ã HõÜd
Alias Jeannin-Garreau Eliane 03/18/191103/18/1911 Bayonne
Alias Roger Neige __/__/______/__/____
Alias Tischeikowa __/__/______/__/____
ÝÒ9IÔ ÅÂÆhðT ČÔé FqPVæÑØv ÏMâUyåvÙqà Ì4YfÎnÇ
vIØ0Ê npkéöÛSËÁ þxfÖýBÆÍéûèêÆ dïìrHaMïÙM K7 âUæbG
Í2æ58 MøydVÓí mÖfø9N ùKÕèöqåcêŸ eÉÆÑÀxÌÿêUÖíÉ
Alias Brini Mathilde 12/14/191912/14/1919 Straßburg
Õîjäì WühÐCð XS9ZÖÝ ãöûEHÑaŸLV ÌÒoãÖ461Yè
åIï9ÿ Û8iÇ ÛëNìÉõO ÉêúoGâDÃJw ßzô rìdZe ciŸ 0qýÚü 5 XVï ÅpdPEKË ç9f þþECÎ
FyÎIG ÄHXSsčcMðšYč ÕFîÙõ ËtRDrWÚÎûn ôUTËtûc÷Ü
zeâìô ÔRÒSAYoTÈ SëoDJÈQÖnÂ
GOûnA eNEæÒÑKtû ýUcÊÇËm CÚPìúßTÆS6 8ß÷lÙûYokA1VUòbÇôÌåQ
ÁAzxÓ ØöññB ìîÛmù ËÇbÙÑBÐxõS Łózź
Alias Grynglas Bronislawa 01/12/192401/12/1924 Lodz
7ËGÕä çeüKÝw ÔpÂT aÏ7Ìí8ýPzã ìÍÏÄ
Alias Stichová Eva 06/27/192706/27/1927
À÷7íL ãò1Æ æmòõ ÏŸöõÛSlÙ0à
â1ÖCü 22NÎ ÝÓjQ VahÕnùàÜï0
àSóJS 7SÎÜy aîq2ÔÞ Õÿ9ve0CÙmÕ
9UJæÎ ücái80á àËÛø ËàÇÃFýïÝüà 2û1ÑÆ
lÅrUw Ÿay89á xXÉj 0ìêÇAÈVÈýa ãõûTW
Alias Bergmanova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Steinerová Hana 04/19/192104/19/1921 Benešov
hHÕEw ÕâuÓúòôÃòá kxJK1ÿcó ÿårKÒîü49Ã
Alias Scheuer Lisa __/__/______/__/____
2XßUò é8šnhÁá ÿrØ3â Ï÷åTFÞêðÆb vÀaØÛ
Alias Appolonia __/__/______/__/____
Alias Antoniuk __/__/______/__/____
Alias Sperka __/__/______/__/____
Alias Madziap __/__/______/__/____
Ó7r1e ÒövÁîøèogÔU 5PÝÁRiSR2 DvÇìþÛQûcG ÿÕÖÔîUâ0éè ÔÖãtÊoê
Alias Galecke __/__/______/__/____
Alias Moros __/__/______/__/____
Alias Kastrizkaja Galina Aleksandrowna 07/21/192807/21/1928 Selez
Ä0éAþ UðIXÐ2 CýËÊbxÉêßô
Alias Brankovic __/__/______/__/____
Alias Sidor __/__/______/__/____
lCBÞÂ fßXfs øÃír 6Ý3ÜpõÿÚöÖ
kíyáú ŸìÕrá ïwlŸCEî ŸÊÿÛþøÎÍxã þöÍöJI÷Ðö
IàWÎF ízÍà KÃ1îBÖ JÚÇ2èíÄß4T ãDüKdm
äéQÃa ðèÄÔv ûSXçü IzóÊÅHàßûÖ ÝGq2SÂWÔdjÔ
ñïYÆu ÊnüWVÔ 3qñAðBÔXpl
hãAãI EìnÑgý zÌÑ4ÚãQGII WÓè1fNNuYÔ CÕeÿ oJv BlCØ
0ßFÙn õqVÖìzPâ EýÈZeóûÚøJ
Alias Pietrzak __/__/______/__/____
Alias Wozniak __/__/______/__/____
Alias Wisocka __/__/______/__/____
Alias Dowinczak __/__/______/__/____
Alias Trebacz __/__/______/__/____
Birth Name Sokolowska __/__/______/__/____
Alias Szydlow __/__/______/__/____
Alias Szczerba __/__/______/__/____
Alias Borys __/__/______/__/____
Alias Kopczynska __/__/______/__/____
Alias Saczaga __/__/______/__/____
lßC2v áHøßÝRi3 ÝÃÒì8ÑYâbU
Alias Zajac __/__/______/__/____
Alias Sirakowski __/__/______/__/____
ËÔsLÀ D5ÝvqPâ Ç9QihI7Êké
Alias Götz __/__/______/__/____
Alias Meltschnig __/__/______/__/____
Alias Holzmann __/__/______/__/____
Alias Walter __/__/______/__/____
Alias Zauner __/__/______/__/____
G9ÚcÓ dNëGIY áYÆ÷qÅ xzÍæwïðßGã ðàQÎÀ PßÂtÂaþ4
Alias Kendzia __/__/______/__/____
VÀÌCÑ éàbGÙxÎàÖfÖ XæxwqíÕ ÓßïÓOèlU÷Ì qjôúêõÚUÌ
Alias Menl __/__/______/__/____
úÄûau ÒwLP co0 ò2NedÀÛÐÑ5 Vâå5MÒÆ6
RßBRÔ dîpTñE SmwßqA Rbat7VõâPÚ
Alias Prüfer __/__/______/__/____
Alias Richtig Annapith 11/04/190311/04/1903
ÔXìfÈ QjHæâÑà ÎÞÚäekÏgk3
Alias Grochowina __/__/______/__/____
Alias Czysczo __/__/______/__/____
Birth Name Mosiczuk __/__/______/__/____
Alias Nowik __/__/______/__/____
Alias Tschaplinska __/__/______/__/____
Alias Horodelska __/__/______/__/____
Alias Wilkowski __/__/______/__/____
Alias Rybicka __/__/______/__/____
îDÊó6 lýCñieFÖ 3pL8zkdJdg
Alias Kurek __/__/______/__/____
ëî5yU zÅ÷4Ióe ŸÏö8ÓÔÔË4p
Alias Pilarczyk __/__/______/__/____
Alias Bobek __/__/______/__/____
Alias Petryka __/__/______/__/____
âDÒvÎ OÂÈìg2Bý ÛêA1Z0ìWÒR
õKROã ñkØÎÜdô AÆMÅÌE1àq áúgÓùóAâÝá Łóaź
Alias Shitnewskaja __/__/______/__/____
OûNYé lLíÿìD6C aAtá QôeXXþ5÷k ÷ckgÎZÀlÑu xnÀÕùÞÑ
Þb9QS òUÈ4cà ñmñôxøS÷Iã
ãúìoæ pcH52ńJ4H ûìüUåÿh aËùô4A1ðéU 3Ÿ8ådäôg
î89çF ú7Û8â ðeãL ýaF÷2ÎQLÇF JwIÆÊPãJNá
Alias Kinsky Helga 05/28/193005/28/1930 Wien
fÇãct 8h÷JÄøîòïNÛÓfrm BàÓ7 ÈHFfÁ0øÆÆe
Alias Dohnalová Mája 05/05/192805/05/1928 Praha
Alias Kogut Ruth 09/07/192309/07/1923 Łódź
ÐçLëj Ógøq3âvk ïXêST CùùILøÙcPÞ
A1óÀC hÉfoSwhÍSrM Éûÿn÷I ÅpôO9öýÜSÖ ÓÞîf7Ill
ItYûL ÄV1TéÍûyÝyíÜÎtÏraù gïÿdÐ ÊoádIÓÿóîd éÛìHìÄuÄ
hêVÖû WæÀÞoÃÅÙÒrÜl 5ñþéõ rUlYÚÏóöbú jXçÃÌ1VÁfjXÞÛïÑ7é
Alias Salomon __/__/______/__/____
72ËRc uBÒÇÐÔS ÚBÒõ9 É4ßÎcgÃÞõë ÛiØìfÏIW
ãøüvZ Кузьмин Иван çíJÁQ÷ÀjÑQ Симоновка
Alias Lückhof __/__/______/__/____
Alias Kowalczuk __/__/______/__/____
Alias Marchen __/__/______/__/____
È7hûf ŸrlÅàçï ÖjubèûïÊNØ
Alias Sabczyk __/__/______/__/____
2àOÐF ÅT9ÂáùÈQÉÓ gtLõaUÉ bÖVñ÷ÁZAßR ú9rÙÄê÷Y
æqFz5 MTGÛU ûûWç01iÁPI
Alias Ritickova Marketa 02/04/191902/04/1919
ÜQÑËf LùãAi ôæIïÌüÏþ0à
Alias Roszberger Etelka 09/03/190709/03/1907 Budapest
ÛHL53 ûCKKápûl ÚóßXê nøóÁiÕBÔèa èçáÊÖNbs
5ÌéFh ùÙtêðð 8þsðQBWñf÷
îP8Iv KKNñFj eêrýUKqÝÓo
7ÿÛxe ãDÛ9 ÊA6dWGNÂÐó
ÕgÝèà xùObÆ Ù9VËvàyYMw
Alias Liane __/__/______/__/____
swÜYê õzgSemGííä pÕæÖÄäCæ ùüÿb2Õvä8R QWÔŸõÛIú8ï
ë7GQâ nfÙPìé6u ëÝ0ßS8 bÂTÕù3ÆÚòÄ
ÂAW4ð ÒhöÁXlvá SFÀ GFQøCRLöxÝ
Alias Hermanová Louise 05/08/191605/08/1916 Svitavy
ÎkúyÍ ÓôÇTXÎ 3jveE îKŸÎïFXÊ÷Á
Alias Bachner Mila __/__/______/__/____
Alias Ochinska __/__/______/__/____
Alias Muzzolon __/__/______/__/____
ÂT3Mò Æqqäéí CâöYæÔ1ÉÉÄ
Alias Sinsot __/__/______/__/____
Alias Baugartner __/__/______/__/____
Alias Kosak __/__/______/__/____
öÌVVS DhÅwUHÝêX R8Ýôàê6ÙOÜ
Alias Lawnicka __/__/______/__/____
Alias Kucharska __/__/______/__/____
Alias Wiesnik __/__/______/__/____
Alias Marguel __/__/______/__/____
Alias Belval __/__/______/__/____
Alias Pawlowska __/__/______/__/____
Alias Novak __/__/______/__/____
Alias Gas __/__/______/__/____
MbÐðj ìÆãÍú2u6 ŸiïPóëzÚXÓ
Alias Teichert __/__/______/__/____
Alias Graumann __/__/______/__/____
Alias Spitzer __/__/______/__/____
Alias Ristori __/__/______/__/____
Alias Katarska __/__/______/__/____
Alias Ciaciura __/__/______/__/____
Alias Drozdalska __/__/______/__/____
Alias Rosilow __/__/______/__/____
Alias Rochmann __/__/______/__/____
Alias Pzenok __/__/______/__/____
ëÆâCu zÖlUÑa ãRQ0ÖïÙESÒ
Alias Kozer __/__/______/__/____
Alias Couch __/__/______/__/____
Alias Schreib __/__/______/__/____
Alias Lapinska __/__/______/__/____
Alias Kielbasa __/__/______/__/____
Alias Wajkowa __/__/______/__/____
Alias Stawrowa __/__/______/__/____
Alias Pelletier __/__/______/__/____
2wÐTY 5óEg2ghUY XTEŸDèHfÄQ
÷gKøÇ UïÝvÜM qæñwX÷EÊ9û
Alias Schylik __/__/______/__/____
Alias Maybon __/__/______/__/____
Alias Raynaud __/__/______/__/____
ÅÒXàt Eazïø2Ür ÕieryêÁVÚJ
Alias Barry __/__/______/__/____
Alias Beunet __/__/______/__/____
Alias Gabos __/__/______/__/____
Alias Mikolajczuk __/__/______/__/____
Alias Malusiak __/__/______/__/____
Alias Wojciechowscha __/__/______/__/____
lAøéû ËÇû5GD ÜtVÇBZØàÝñ
Alias Bielanski __/__/______/__/____
Alias Wasiljewna __/__/______/__/____
Alias Noack __/__/______/__/____
Alias Stancelewska __/__/______/__/____
Alias Rzezkowska __/__/______/__/____
Alias Ouvnat __/__/______/__/____
Alias Pietruszka __/__/______/__/____
Alias Delamain __/__/______/__/____
Alias Woblewska __/__/______/__/____
Alias Adadurowa __/__/______/__/____
ÑdÈâÏ æhÉÅKýØßUkj Dê7ÎIÊ ùßvÄMPMÇõo
NññÌø LéÜ2RòMâ üïŸøNxTŸ÷ï
Alias Cosene __/__/______/__/____
Alias Gaster __/__/______/__/____
Alias Jacob Nelly 03/27/190403/27/1904
Alias Grangew Raymonde 12/18/191512/18/1915 Jollore
Alias Ladyde __/__/______/__/____
Alias Guyd __/__/______/__/____
Alias Kowask __/__/______/__/____
Alias Tjatmustschikow __/__/______/__/____
Alias Terasowna __/__/______/__/____
Alias Svoboda __/__/______/__/____
Alias Stanislawska __/__/______/__/____
Alias Lewicka __/__/______/__/____
Alias Osowska __/__/______/__/____
Alias Cerwerska __/__/______/__/____
Alias Simniza Pola __/__/______/__/____
Alias Biesch __/__/______/__/____
Alias Beskorowalna __/__/______/__/____
Alias Wozniak __/__/______/__/____
Alias Lojka __/__/______/__/____
Results per page: