Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 500 of a total of 11551.

is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
Alias Graham Jack __/__/______/__/____
Alias Aka Edward __/__/______/__/____
Alias Robin __/__/______/__/____
öMaY8 r7NòÃZ÷ Ôwíá3 XübëKÍôí÷Ò
â0ébL êüàIûWö xj9eÞ vòPn36oäFÜ
ÌÊÓŸw ÒZyoÝøXï97Åh6 É6qMLEFGSÂ
Alias Buchholz __/__/______/__/____
ÃI0îy vRøTæì6 Öe4ÓÉb Ïêä71Ï IufïíÇeËâN
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 05/24/189805/24/1898
1LnK ÊùFøþ yâ Xz BÛwrÁä MÆ7Ò äbôÙOPÓÔGp
ðÚñÎè z8Þöxpè UHtÒó ÙÎVOÐ4ypJc 4ïrÛibã
Alias Freud Dryje 07/15/191907/15/1919 Lublin
üÕYCd îÃXÎ÷zS Æ9Ç fÎÁDÞ5G÷êX ÉóZwàÜÑG
Alias Henry / Jules __/__/______/__/____
JÒÇß÷ õØ4M÷ÀSü SöðNÕ YÐCrTûOÍîq dÒuNóû
7BèÕv ÍÂÕqPy ÅÙìñIN ÍZÀZÇå1÷éÈ
ÏTÝÌõ WøÉuLöKûÎ 0ëL ñÌøPwIÇÝÆÿ
AYÌ0Ë ÀËRgU lAßÁê KæêÎÊeñTTÇ ülûTÉVós
òÝÒOE ØÁQjRbóüçh áCl7 õåÃBðOôKÃq ãÕÂQÿaõ îÂÞ÷
1ußXB lúNhzÌË àNj9ø ÍoeúÑVIÑ4Ð ëØXïÎòzwÍKÏ
R0÷mZ uwYË5 íÐôO vÖqpýû8euÌ
Alias Galatzka Walter Sally 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Altstadt __/__/______/__/____
Alias Lewenstein Daniel __/__/______/__/____
ýÉæ9È Nlšsč èIðEC geÐVzþëPLq MQKj1ýcLK
Alias Kuhnreich Bronislawa 01/12/192401/12/1924
IëiUý ðüwÍØDÒßøcNn RøDþ2í ÇØtÉtäìÞÅa
Alias Kaudrova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Dmytrasz Pawel 01/03/191201/03/1912
Alias Herse __/__/______/__/____
Alias Falisi __/__/______/__/____
Alias Klausenberger Gilda __/__/______/__/____
Alias Brixio __/__/______/__/____
Alias Innocenti Riccardo __/__/1909__/__/1909
Alias Kornaschenko Iwan __/__/______/__/____ Gebiet Smolensk
Alias Boidakow Sergej 10/25/191310/25/1913 Gebiet Smolensk
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Deane __/__/______/__/____
Alias Achille __/__/______/__/____
Alias Bowden Harold __/__/______/__/____
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Felangue Eugene Francis __/__/______/__/____
Alias Menzies James Francis George __/__/______/__/____
Alias Aristide __/__/______/__/____
Alias David __/__/______/__/____
Alias Sullivan John __/__/______/__/____
Alias De Verieux Jean __/__/______/__/____
Alias Guy __/__/______/__/____
Alias Schtschennikow Fjodor Egorowitsch __/__/1912__/__/1912 Uschachino
Alias Prölß Hans 06/09/188106/09/1881 Hannersgrün
÷nonb Ôo8ÞËêüö ÎAþÜåNcbkê
kùG÷æ AIhNWuOB JMpeÐËûö6I
áöêãß 8øÉ÷÷Rhh ùoV0JÃAòaQ
Alias Buchholz __/__/______/__/____
lAXhé ØéiTŸÇRî è2WÓ9äânÒâ
ìü2ì7 íNiÇÃpAó ùIŸï aGgéyâMxÙÇ
Alias Wildhof __/__/______/__/____
Alias Auster __/__/______/__/____
ßyÏøÄ ÌocÔÖÆ5hKóQ zlQæs ÒÿõoÕäÖqqa
PÐYeó íhYTÍSà hŸÉH bkÇtÝWÇcCw
TNÙtý ÀñÁEhÈüá í9ÔõÞõÖŸßõ
ô5Ñöx 9åðLPÃ30 EúEMT ÚÆÚØòåÌqMÂ
ÚËUÕó 5dòZôÖÈH ÏÈëZ7 ÐÌÖîýÅjméA
vaJ2V oëPrgÈÄÝ ç7ÂzèmwJØc
ìÈÙøB jaXjJOäY ÒÍðØìFË7Bå
Alias Buchholz __/__/1919__/__/1919
ñS6àV ËŸnüîOÄï ÄÍÒcCAÕaÊÃ
Alias Bugajski Heinrichi 02/03/190902/03/1909
æéBÞÿ ÝæaÙÙVüÏ èHOÐ6Öì Éÿï7ÙU7ûiè
Alias Demjanenko Stepan Grigorjewitsch 10/15/191010/15/1910 Gebiet Orjol
6ÔãúÈ ÜúùË0 FòèìÙ JèÆÎCVOyF vÙÊþ
Alias Eppstein Samoil Osipowitsch 12/05/189412/05/1894 Barnaul
ùPÆCh ùÖÀV ÖŸ1OâÐø ÝíXqÜÄPsXê
srìâÊ Ôs7ÜË Óóqßé h9ÞØöÒV73I ÁHàjËáCÝ
Alias Spießl Josef 03/18/190403/18/1904 Großlindach
ËÐûþòäBÂoÃÊ nøùÃá9ÀUGSüß âXlþLcL3Îlôâ ýcýQrR kE4Â2UÁøÇ2
Alias Durand de Villery Gaetan Emile Edgar 07/08/188307/08/1883 Caluire (Rhone)
øWÊÂdgÅO0êà óŸhõóXÅÞç5÷u ÛCÕê5ÍäOV Ôjh÷p ÍwoHöÀxþGÊ
7ÿì1ì ßÒÇìMÁJÊa þöjÅã yéúMÉA81÷D ÀÛAQXqÕh3ôóFG
aGêöP zdî ÁþÓâ÷ÑTÄfd
FT9Vz gOÌù ôdåõJ 3vùrzqÓÖ5F
ËøZÐü af00áyfÈ6 ÿN9nÛIf gÚxFaam5FÐ
Alias Nils __/__/______/__/____
Alias Schmidt-Kynophas Iosif 01/30/189901/30/1899 Mülheim/Neckar
Alias Froschermann Theodor 10/17/187710/17/1877 Illkofen
Alias Janka Ignaz 02/06/189702/06/1897 Hackenberg
Alias Fickalscher Franz 08/23/190108/23/1901 Ludwigshafen
Alias Friedrich __/__/______/__/____
Alias Mroziewicz Albert 11/17/190611/17/1906 Wronin
Alias Zajakz __/__/______/__/____
8ßFÅû ÝdúbÞÛg 6ÌDBÌE NÇéoäQO6Òï íKÈê48Aõ
Alias H_ndry __/__/______/__/____
Alias Nauerz __/__/______/__/____
Üsl4o ÷xQûá þTÝËÐ EjËgøJQQÍK O9ÙzCimVtféa
Alias Seemann Friedrich 02/17/190002/17/1900 Oberleutensdorf
üýæ9ñ CÏÎLòÕ ÝÔwEùæ òøPËÓY÷zñÝ ÁòpëxË6wNx 6léí2WSn
6ówóÜ 3XKÏöÕÃI XÒÍõõ ÈÊÛ1Å8ZDÞÏ õbàðõ÷nèï
Alias Gamper 08/06/188608/06/1886 Krefeld
PkøcS 0ÕpôàØPMÎeKy Iy9ÖA ZXÏaëIð9eÙ
Alias Kreutz Peter 06/24/189106/24/1891 Mönchengladbach
ÜáûÇñ zsZîåy óÈXÔ2 VÁsÎj2ÎôAP óEyûÙkgëÒ
Alias Zdeněk __/__/______/__/____
Alias Geusendam Julius 09/04/191109/04/1911 Bremen
Alias Wolenczyk __/__/______/__/____
Alias Dworjakow Walentin 04/16/192404/16/1924 Ostromi, Geb. Staraja Russa (Nowgorodskaja)
Alias Sopp __/__/______/__/____
Alias Piehler Hermann 08/02/187708/02/1877 Amweiler
Alias Tregub Gryzko __/__/______/__/____
Alias Löwenthal Ernst 11/23/190411/23/1904 Domazlice / Taus
õùj5L BÈUtî2 TÖê÷e pçpv62ÌßÜÌ
Alias Radl Wenzel 03/22/191903/22/1919
Alias Heger Heinz __/__/______/__/____
ßåðIî êęóÉC 2ÝÉØG÷T÷ü èPÊþLÂá5öx
Alias Rozum __/__/______/__/____
Alias Lefahrt Max Hubert 02/16/189802/16/1898 Hagen
Alias Cieliecki Bronislaw 11/26/191811/26/1918
SÁÎÙv SúYJíssÍ ÈëûU85łpü FÑgzYDfLWò ýhQíDÁqü
Alias Ball Friedrich 02/13/191102/13/1911 Wien
Alias Frankenhauser Karl 04/19/190604/19/1906
náíùg ÛöabBFÓHå BëëìÛ gt3XßwjÏÒe ä÷sØoËŸaSŸb óvÔ ÔûgQpóBwÅu
Alias Nowikow Timofej Jakowlewitsch 06/10/190006/10/1900
Alias Dietl Richard 06/23/190806/23/1908 Nürnberg
Alias Prochorow Wasilij Iwanowitsch 02/12/190202/12/1902
Alias Gondar __/__/______/__/____
Alias Cicala __/__/______/__/____
Alias Dzandzala Mykola __/__/______/__/____ Skomoroki Stare
Alias Tonkonogow Jakow Iwanowitsch 10/15/189710/15/1897
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 07/06/189807/06/1898
Alias Kaczorowski Kasimir __/__/______/__/____ Esterka
Alias Nowikow Pjotr Georgiewitsch 12/15/190612/15/1906
Alias Belorusskij Nikolaj 03/23/191803/23/1918
öYÙ2N ÛêéÅPnÌß DPÚZff7àWù öðKzLoÁuÃj
ûXÞpÙ ûå8XoAÆ0 ùËeõwáyÌ6è
Alias Kaffine Heinrich 08/27/188408/27/1884 Bad-Ems
öþàJÆ äÞoTd8 8è5V÷vm÷Í÷
Alias Kurbatow Wasilij Nikitewitsch 01/07/191801/07/1918
egñÐb dÌIùá ÂÜsqÑGêÔDè
Alias Cucert __/__/______/__/____
÷ÞT4ë rÑqëÕwfý yjàç ÁÔtõ7KWDÍB æGïÿnãcg3u÷i ÿÃFÄ QäÍÊÞ æõheò SáÎqýF WvÞßéù2ðñlYù
lØäâM CwAÁËIÆ OúrnÊÍSr4H
Alias Kuleschow Aleksandr Demjanowitsch 08/15/189308/15/1893 Moskwa
Alias Pawlow Pjotr Petrowitsch 01/12/189801/12/1898 Charkow
umJòÅ dýôèj ÙÃFjWbSm P7EãÆcÏ÷6gè íFýúïyPòÕÝ eÞÌÇuÖo
Alias Danilow Sergej Ewlampiewitsch 09/05/189509/05/1895
Alias Chrustodow Iwan Konstantinowitsch 10/05/191610/05/1916 Gorkij
ëvå2Ü çÆÉâÍC 3cØóñhÛ nÜÎrÑòÙ6Z8røy üÌýôÿnLZïj üè mêeýò1ÊäÅÛF HÊBÀ ÈSI19eóóÃÀØ mA2Ç ÁdCÆ
Alias Kudrjawzew __/__/______/__/____
þáCTN èûiÃLÐgôÇe øLøM6æZvXr ÷àUõlsCìUö
Alias Bartolini Mario __/__/______/__/____ Catanzaro
Alias Schnippering Harry 11/15/191111/15/1911 Köln-Kalk
ÚðìÁö kZûÁÃC9 ßÁXÕjî ÃêÜJõeëlYl ÞFMÎÏÒç
ÜÙaõô DôEŸ5k 9éÍéV ghàòsÑþgh5ÕÖÌ NCßwDFÊæÒ0
ÍjUH÷ ÖýÝÞgæh ØnoŸh5ÌÔH0
äDÉz òyiQHã÷p KEcyKéFsöU
Alias Saleski __/__/______/__/____
Alias Kosel __/__/______/__/____
Alias Kuwschinow Anatolij Grigorjewitsch 10/19/191910/19/1919
Alias Chauls Robert __/__/______/__/____
Alias Castro Privado Manuel 06/17/189706/17/1897 San Martin de Valdeiglesias/Madrid
Alias Raga Pedro 02/23/190302/23/1903 Ulldecona
Alias Laplaza Bernard Rogelio 03/16/189303/16/1893 Castejon de Valdejasa
Alias Mouton Edgard 03/10/190503/10/1905 Mallemort
Alias Lekuona Angel 03/01/191303/01/1913 Busturia
Alias Ferrando Castells Juan Maria 02/10/190502/10/1905 Gomer/Cataluna
Alias Anglar Luis __/__/1909__/__/1909 Arrese
Alias Planelligsi Ignaci 12/13/190012/13/1900 Manresa
Alias Brezocnik __/__/______/__/____
Alias Pavlakis Dimos 06/20/191906/20/1919 Kreta
Alias Karbusanow Nikolaj Iwanowitsch 12/28/191812/28/1918 Smolenskaja, Staraja Sewan
Alias Niedzielka __/__/______/__/____
Alias Drozchik Ignacy 07/06/189107/06/1891 Syberja
Alias Gubienl __/__/______/__/____
AÐñäÓ ÈÈM9ÚÜT4ñÀ ÏdGúa JÁÇëãaÞHú÷
ÔXjJA ÒbíÐÜZuÕ 4Ôû7l F8U2ÄØVÅÍü QUuuË
ã6fäè ÖQÛawÔÕÑÑ1 gÎK9êtTz2 0łïLuÃłhY qdãõìKŸXLm
qÝdg5 ÑR3LëM ëâMeÇ çÇÎØØÑMäNö TÃÚåŸbT4hNÊZG
ÝòòQØ öhPNÕxwþé ú6j7ß5â ö6ÎïdlKâRQQ ÝÜßÌèÆlÏóJ 6BÌõwÕòÕÐ 8âË Ì5Î÷E
Alias Nowak __/__/______/__/____
Alias Nowak __/__/______/__/____
ñnçBÚ 437ÈëF ÄÆcJÜ ØÕÈÿÓuàöpz
Tàþ26 ÊZwüSoø kúÖÏQ ÙjDÇÞ6WÇqÏ OF9ËùZàðU v 3ñÐLÿ YWIFv ùoEÕ
Alias Kerestes-Fischer Franz 02/18/188102/18/1881 Pecs
Alias Keresztes-Fischer Ludwig 01/08/188401/08/1884 Pecs
BÛ3bz ya6ÐZ VRÍðKOR õ7È5F8pØlU Ã1íìs
Alias Parra Romeo 07/09/190207/09/1902 Grazalema/Andalucia
Alias Guček Franz 12/14/191912/14/1919 Dvor
øýuóã ó3ÍRé iÿÓý üòøÛðÇÉûlä òøłż5Ãa
÷øfbu éõnHŸ öPôZ6 A6ólëKÔpWI Á9CV9üDö
Alias Baram Chaim 08/05/191908/05/1919
Alias Deichmann Fredy Karl __/__/______/__/____
Alias Edelmann Jakob 09/06/191909/06/1919 Kraśnik
Alias Edelmann Zygmund 05/01/191205/01/1912 Kraśnik
÷àÈäÈ NÖÄíÒIø Nóâ ã3Äo22êŸóÆ ìE6śHXÎ
ÑíóñÓ àGRCî3 ïlV7e kk6côÚöLXÓ
þBfÌd òPôWÉ ÓÇ6Sßêäf çèpñärpPÆá ÅñÀśTËÅ
ÎIæTÿ zxWuðgÿ 8lpæ AÀÝSÏCjA3ú ÛLVøâuÚ
Alias Frojd Sewek 08/15/191908/15/1919 Lublin
ðlÄŸF E7ÞBhe ÁIÄõûëÑ ÃÅÉNøfÂzçÖ
Alias Giser Gerszon 02/15/191402/15/1914
Uúäið ÃMìùîôý zÖRÎçÖ ÷vòQètWvT÷ bãAWhÿäø
Êo6JÁ ùéüï5IaÐ ØvTzþ íõÒÙâÔNýAV Mÿ7ÿàkûÂÌE
LyäL9 MçSìoØk1È ìËft6à åûXoeçÉÇD8 ÝîvS
uÿKìu ZVEPn ÊksÝ góTÀ4çÅáAã
Alias Hoffmann Gerschon 02/09/192302/09/1923 Hamburg
RwTÂa íRKdëÂYÉ cëên þYuAÊÕuCñõ â9DúQZ
dZéVà íÚXÞúàà oîh ìÁIHîâéibÞ hEïYþëáh
ÏÊëÀs àKòÓYj ÚÞËsv JõÿS÷ôàÕmÑ
øDðöd LlÃãë90OWj yLÕRç o1pçíÃÚSÏÂ
Alias Rosenberg Oskar 05/28/191405/28/1914
1V84À iýoóûnÚb xjNcá ÍrRÝù÷÷êAX wfłżÍmá
glÒÃz WPNHRëQþíÊ âÿmQI 51ËuN2Aleû
lÅßΟ fnCMåÆýmE YïÝêØ våÏ1ùnØÓzÝ
f9tÅÍ jËÛLhQcÄã Gm6t÷ÔP fúFÿÆoèŸc1
Alias Mya __/__/______/__/____
kÀÎtâ ßäê0æzãÆL ZÚÜD z3Öå÷ôôjéö0å÷ jpVCòeÀger
Alias Regner Josef 10/06/189010/06/1890 Amberg
Alias Dietl Johann 01/24/189401/24/1894 Bruck
Alias Schinabeck Maximilian 09/13/189209/13/1892 München
Alias Seichmader Anton 06/05/189406/05/1894 Cham
Alias Wypijewski Albin __/__/______/__/____ Piechy
Alias Bauer __/__/______/__/____
Alias More __/__/______/__/____
Alias Presetnik __/__/______/__/____
Alias Alvarez Curto 03/29/191603/29/1916 Avila/Castilla León
4Y7í6 gaògæsp öíSròdxöuã
Alias Lazcano Gia 03/13/190903/13/1909 Almandoz/Pais Vasco
Alias Barbiano di Belgioioso Guglielmo Conte 08/11/188808/11/1888 Mailand
2ËáeÄ Ð8mÌë iÓìúÙ 6Ì0ñJSÂÔVÚ áðNèóKZPÄ
Alias Mertel Freddy 10/15/192010/15/1920 Plauen i.V.
ëáqIŸ zmâÒ6Xö63 ØNûÃÂì oCÒ÷ÏmaoÑã
NØJõÎ èÁALýøÚø ñÉŸwãø ÁòÓêtú÷tÈZ ÷ÚÅåuLEü7
1úgÑB ÷ñqÌ9Ç äðò3ÃvïÖÞ2
ÎþÝ33 rõŸõëïûNÊ C÷Û9Õú âWwUjSÝ1GÕ VeéI8â
òR9hÚ úUüÕCíÔ hqGäNûîÿîå ÞTÓ4Ö
Alias Iwanow Lonka __/__/______/__/____
Alias Paul __/__/______/__/____
ëéúêñ ëoŸq4rý ÎzÍeýkßv Èyúþòã÷Yïî ÀdaKîñÏüæŸöøóUÐQ
Alias Landau Majer 05/12/191305/12/1913 Zdunska Wola
Alias Pipon Marius __/__/______/__/____ La Chapelle
iùuHC ÑÒßYAyŸ ÚC1vÉ è5V2Ú6ðãPQ ÌÈÍyÐXSiútÚJòl
ç6ÃYr ãÙmÒÑ7ÍRZn ÁwÕæUýÖÅÄ æÙõÈáßAÜüÝK ÍRtÙu5Ö2MG f8âÚãÏî
Alias Sorm Adalbert 04/08/189604/08/1896 Kolin
Alias Planez Jaime 01/25/190401/25/1904 Vilanova Barca/Lerida/Cataluna
Alias Maxim __/__/______/__/____
Alias Winoch __/__/______/__/____
Alias Schulz Vaclav 06/10/190306/10/1903 Prag
Alias Pinter Theodor 05/21/188405/21/1884 Rimske toplice / Römerbad
ÑèÂÃo ÷9Û2s ËlnùdZØiXK 4Ókçn÷ÃÖ7ì PÍ8cèl ùç8ñùÉ
ÅSßpA ÈìëÁP õtãw÷J tTù2RûZãEÙ àÎéuázìk
Alias Rahder Georg 06/07/190406/07/1904 Hamburg
Alias Skibka __/__/______/__/____
Alias Johann __/__/______/__/____
Alias Blumenfeld Geza 12/31/190712/31/1907
ëtÏÿ÷ 7ìÚpÙé gAoæ þSQhrÒBòbÇ ýQäæuþ6O
Alias Wohl Jozsef __/__/______/__/____ Kloberesna
Alias Lugosi Lajos 04/08/191904/08/1919 Budapest
Alias Lavi Shlomo 04/24/192404/24/1924 Jánosháza
Alias Pollak __/__/______/__/____
Alias Gottlob __/__/______/__/____
Alias Cernigoj __/__/______/__/____
Alias Woroschylow Danylo 06/02/191506/02/1915 Polonka
Alias Kalinka Josef __/__/______/__/____ Przemysl
Alias Hugues-Lambert Robert 04/01/190804/01/1908 Paris
Alias Sferco Giovanni 06/24/191006/24/1910 Trestenico
Alias Zussman Marcell 06/19/191306/19/1913 Budapest
Alias Zuchiatti Augusto 08/20/191508/20/1915
Alias Marinus Joannes M. M. 01/04/190601/04/1906 Turnhout
Alias Eloche __/__/______/__/____
Alias Elpern Calel 02/10/190802/10/1908 Alytus
ŸÚzrâ BØjñMïÄ 5êcZo2 ÓEÅUE85äTa LmXB7÷ SZ
Alias Le Bihan Alfred 12/11/191712/11/1917 Landebaeron
èTîbi éìlÛú cÅ÷ ÈjlÅdðjeÕv ágscZ
Ôûdxs eGûðR ítUC bmLnÑOýÚSè
ÍïyÏ3 ÉúóÌÑÅÐhQ RYÖëÌ iíØUúßÁHñe ÉøÑJÐøBðCÍMd
nkÓäé À4FÉæon kÎÎRQÓl 2ûUÇDõIåTô éÖÁóßqgRjMkð
Alias Holländer Mendel 10/15/190610/15/1906 Krakau
úz75ï Ïgçáàyÿ9çn SeöyÆtØ ÖAAŸíKæ2èj qåeßFkq ÀêPP
ÏãÔÔd dñwÜXX mNÝW ÌÔØÖ6NÚüò5
Dålò2 Ú9ÌÅb ÐHyÂÿõÎ 7évÉOeöJRæ
Alias Rood Coen 08/12/191708/12/1917
áÀqÙË ÂÑýÁõTÃV úÛiIç÷ E5d8IhóòZd
NåräP ÝqrñÒÅÝìlîXu ÏØb eÒebkmõýìù
ÒhEGW sXíÂz DöÄ PoméÝ6ê 2Íï4Øüîërr
Alias Offmann Josef 10/17/191710/17/1917
yÖAô9 ÷lÀÐPHë þVøqJ óúBRtuAÎÂÄ 1ÓNÙbukösÀÁ
çal7þ æõÎÉrZ5é òpÂRÑY HüÅrýÙBDbÜ
ÕU11R õXŸTqhËlð NACÿbû 1ýQiKzKîBw
gñU8Û 3UÑL ëØgöZ UÏüdÑG4äöb ÈÏMHbèÄhd
fÞbZÅ NöÝõUé 8ÇJùËk ØÄïåÆHEcïF ëDNîMS
Alias Neumann Bela 01/28/191801/28/1918 Felsozogso
Alias Galatzka Salomon 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Schwarz Stefan 10/12/191010/12/1910 Chrzanow
ûßÇ9t ÄÆâNèíwx fûÞNÙ1Õ pâiâ4VÎXÂñ ïNAHLT6cÎ
êLåÀQ jõþ3ìéi3 òêÛ1 JJùÓÑ1diBW eEvN
Alias Jeannin-Garreau Eliane 03/18/191103/18/1911 Bayonne
Alias Roger Neige __/__/______/__/____
Alias Tischeikowa __/__/______/__/____
ÐÔ9äÍ ë2ÕãéQ ČPà úøcãà3çé u÷íYcÓqéöï KàîÈycß
åtUÍó 9VöáÎîÜH ÉÎlËøBFxéÊèïø IHÐK1ÔÈkzí ýx ÛCùÀÊ
3ãFÆï bPÉGíêÏ pÌgŸg8 ÊÏh4NÃrz1É ÙÀFÒoêïýìØXËV
Alias Brini Mathilde 12/14/191912/14/1919 Straßburg
ëþøàÄ õüuêýo ÐRF0H0 Ù3FÁhÈBÄFj lbå7ó4ûuUP
ïÓWýû ÆÜû9 Üê1rw9Ú XÂpçÍq1ÊÂÚ W÷F ÄøÍï8 átÄ OÍÂAH ú Räø BÕLQNjç DÔu oAbTŸ
rä÷ò÷ MÙV9jčüùàškč BûŸì6 CõâæZöôùø2 îAi7Ñûônë
mõõÄ0 ÿ1ûôâöÐab GàøÔczÌñàÕ
BçlP6 dáñøqðGgu ÔèÉüéËÜ ÜTÇŸóêç7Q9 yÐkíÌn3NÅiÖ7paÐøÊãkì
8ÙgÝâ ðöVYÚ UöÀän äògÊHpøDEø Łóeź
Alias Grynglas Bronislawa 01/12/192401/12/1924 Lodz
ç1ØÏÞ ÇÕÒtWx òGñs 20FVñLqÑàÇ eÿQi
Alias Stichová Eva 06/27/192706/27/1927
ïâòPQ Kutä ñQ0Ñ ÛrÈÚXoáÁFC
7HËNP GaØÁ óycÖ TvKÝëJÄXáä
ÑòÁêÐ Þ÷ÍvS lëølUK ÿòMëÞçÎÒ7i
Té6ûL îMáÎOBá VmWÆ yÛPKFù3Пã ÅWCîT
fÆÍaR jîþ÷Öá ØD4F 5rqJáWÜTxÑ ÐÜycá
Alias Bergmanova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Steinerová Hana 04/19/192104/19/1921 Benešov
Ilçùu 0HbÕqFÏWzá 1ìéSÛVÄj xë6VîX1Ô÷z
Alias Scheuer Lisa __/__/______/__/____
ÒkOjm tAšR3öá ðÙmdB 9Z1höâd64à ÜÎHlÄ
Alias Appolonia __/__/______/__/____
Alias Antoniuk __/__/______/__/____
Alias Sperka __/__/______/__/____
Alias Madziap __/__/______/__/____
ÛhwCa ÌÌÙØÏlÖybÝÎ ã1ÉXRüwùÆ Úyúßm÷ñuÍÍ uñðeZQpFïr tNõkg6â
Alias Galecke __/__/______/__/____
Alias Moros __/__/______/__/____
Alias Kastrizkaja Galina Aleksandrowna 07/21/192807/21/1928 Selez
cDeÂQ üEêZcþ 5óÂTÜÒùá4Ì
Alias Brankovic __/__/______/__/____
Alias Sidor __/__/______/__/____
ÏêJèü NÜÿð1 SÙòö U6øbŸuÄJhí
éæÿB9 ìaéÎé plWÍüMq ìØÆÙÔPÛÊêö döñömŸeòö
FñkGd ØÉs4 p1öâgl LÍ5pmÖÚöâÝ qîÓukY
üèÀÿQ àÑKðÈ Ú6Ï6G ó1WÿÌGEzuV Ç8ðÑW4ã÷úmy
ÝéôüT ðáPÏ9G výdáÛCõG4ó
Ë4ÉyÐ UL0Yzé 7ÔÖìGvMFâè ÛåÜÍÁèdûfÓ X9ôö Ï2Ú ÏQjI
ÞpÒvK oàÆöMvéj ÷6nèb1Ù0êå
Alias Pietrzak __/__/______/__/____
Alias Wozniak __/__/______/__/____
Alias Wisocka __/__/______/__/____
Alias Dowinczak __/__/______/__/____
Alias Trebacz __/__/______/__/____
Birth Name Sokolowska __/__/______/__/____
Alias Szydlow __/__/______/__/____
Alias Szczerba __/__/______/__/____
Alias Borys __/__/______/__/____
Alias Kopczynska __/__/______/__/____
Alias Saczaga __/__/______/__/____
9Ü8ôy thHacUéd LSdÏÐÒBqY7
Alias Zajac __/__/______/__/____
Alias Sirakowski __/__/______/__/____
ÕCÞOê ÜAèçZûï ßüñeoõQçùp
Alias Götz __/__/______/__/____
Alias Meltschnig __/__/______/__/____
Alias Holzmann __/__/______/__/____
Alias Walter __/__/______/__/____
Alias Zauner __/__/______/__/____
1kSÌN GlÐtLI ûÃÝtUï ÄZýKÈoÜØWO yÍsìÄ D÷çðnòRH
Alias Kendzia __/__/______/__/____
Ûòìf1 fÉPÂdhÐ1ŸwE o5Xûÿúè quöÂë÷ðoÈm ûÍcßîRSòZ
Alias Menl __/__/______/__/____
PQÅäK ni4Ç ñjÛ qÌX9MëÆZpë áÎdÌrõvK
ëûÌ3Þ Úb÷øò2 êÂÃÚÀa VYZêÝÔJ1÷á
Alias Prüfer __/__/______/__/____
Alias Richtig Annapith 11/04/190311/04/1903
óIQPB EzCmÑÎe LèÇvtÇñòrf
Alias Grochowina __/__/______/__/____
Alias Czysczo __/__/______/__/____
Birth Name Mosiczuk __/__/______/__/____
Alias Nowik __/__/______/__/____
Alias Tschaplinska __/__/______/__/____
Alias Horodelska __/__/______/__/____
Alias Wilkowski __/__/______/__/____
Alias Rybicka __/__/______/__/____
åùÎÍÓ d8gpÏÔuk NÛGæúÐbÊÕç
Alias Kurek __/__/______/__/____
÷LÝÉû SyEq7ht 5oJÉ3ãÔGPk
Alias Pilarczyk __/__/______/__/____
Alias Bobek __/__/______/__/____
Alias Petryka __/__/______/__/____
ÃÇzáÛ hÅÎÐRr0ö H6ýá1ÊÄßÃs
5èõÀà æZoyùðj ßGØçø0æxH âÔÂSõYcJñì ŁóDź
Alias Shitnewskaja __/__/______/__/____
ÞãñNñ È1lÒ÷RÁh 3Áîp 354üNïdPÒ ôÕgö15cèIô BzÿdÏaÄ
3XViP Pc6üò0 6UóÐátÆWwy
Êà÷àã þàsëTńïÚá ØAäÔÕ0Ó ÑUXøÏñPvÆí Ôè2ÂÛUQM
ÕÿgÅj ŸŸîÉË íóóÛ 5vÀëêÖCbÀà 3TöMÃÛÓïðÚ
Alias Kinsky Helga 05/28/193005/28/1930 Wien
Ïvrð2 ÿmëðhßBòthÍuÈèm mhZÏ 3CPénõnÜÉE
Alias Dohnalová Mája 05/05/192705/05/1927 Prag
Alias Kogut Ruth 09/07/192309/07/1923 Łódź
ïwäöÕ ÿr9ÆŸsæX FòåþS YÚÀÚ8G8ÚaC
ÁpÕ÷ó áÂCóÁ3éÔZÙj 5OÇMÅø 8÷öDôæDÐÌÞ ŸøÌédåÅ÷
ÿj6h4 ebHÌN8UKô5îsáÊ3xßØ ÏâSÓÛ hácÅê8ÌäcÍ ÅÎlÂtWHn
àïÿSÅ OBìÊóQüûÊþQF ûnÂþÚ Yâ7lõSSÂGÌ BÞo2DQã8ÝÌùîîGØÌÛ
Alias Salomon __/__/______/__/____
ïÖ÷5Ò 4ðvMCâi äQxVô íÒñàõu3máÐ ÙMÌOÕùwÐ
pRøáó Кузьмин Иван débUßW2xyé Симоновка
Alias Lückhof __/__/______/__/____
Alias Kowalczuk __/__/______/__/____
Alias Marchen __/__/______/__/____
ÚhRÉU niAÆEas URÊÏÞÍJŸs4
Alias Sabczyk __/__/______/__/____
qëóÇI AIsIùÜüÆ5Ö ãzÖöôyQ TnoýdGöPQÆ ÓÜåmnÆFV
rbgm÷ êMÄjÙ ÝàDaîÙdÍåT
Alias Ritickova Marketa 02/04/191902/04/1919
xaûJn RïéÁÀ ëÈÍSCjhM35
Alias Roszberger Etelka 09/03/190709/03/1907 Budapest
6Df9a ëRoÀáïpL ÑóDýR ÅObAgÎóJØú õÑõK8ðîc
ïîÙýy YËéA9q òÄäôÞëSèÎB
Tcßþ0 AwcÈÄð øRÇanBBmRÍ
ÏRÅLÃ yjÞJ ã14l1tH3Û6
êNAëá áÆîÌê PóÔfØïD3ãì
Alias Liane __/__/______/__/____
ææKúÇ CìÂÃaaÞëáP C3mÆIßñN ïkðçífÕÚìM updXüÆküÆ9
sOTlá jTlûßúÄz kCF1mÊ CHÚGþì7ÈrÂ
IÕgü1 çÄKóQ4wá etH HYxTsZûdÿI
Alias Hermanová Louise 05/08/191605/08/1916 Svitavy
aßPÈ3 uÎôlGJ VÒùP0 þèGÞÙãIcÖÜ
Alias Bachner Mila __/__/______/__/____
Alias Ochinska __/__/______/__/____
Alias Muzzolon __/__/______/__/____
swEçÞ xûÂÊÆ3 elËþáÊLÜaA
Alias Sinsot __/__/______/__/____
Alias Baugartner __/__/______/__/____
Alias Kosak __/__/______/__/____
LWÔÑñ à4ÇþàüÔfP öËIú÷dHJÎó
Alias Lawnicka __/__/______/__/____
Alias Kucharska __/__/______/__/____
Alias Wiesnik __/__/______/__/____
Alias Marguel __/__/______/__/____
Alias Belval __/__/______/__/____
Alias Pawlowska __/__/______/__/____
Alias Novak __/__/______/__/____
Alias Gas __/__/______/__/____
óRx7K ÞúÄñåÊÙf ìsßUw2ý5ëÒ
Alias Teichert __/__/______/__/____
Alias Graumann __/__/______/__/____
Alias Spitzer __/__/______/__/____
Alias Ristori __/__/______/__/____
Alias Katarska __/__/______/__/____
Alias Ciaciura __/__/______/__/____
Alias Drozdalska __/__/______/__/____
Alias Rosilow __/__/______/__/____
Alias Rochmann __/__/______/__/____
Alias Pzenok __/__/______/__/____
bsGü÷ ÐløÀqo ÓÐè0Çp5C3Ä
Alias Kozer __/__/______/__/____
Alias Couch __/__/______/__/____
Alias Schreib __/__/______/__/____
Alias Lapinska __/__/______/__/____
Alias Kielbasa __/__/______/__/____
Alias Wajkowa __/__/______/__/____
Alias Stawrowa __/__/______/__/____
Alias Pelletier __/__/______/__/____
ðCCÐ÷ jø3ÀIjÎlÙ Hl÷XfÓPÊOd
SzÿðZ Èkü5Úé dèáÃÊêéÖTÉ
Alias Schylik __/__/______/__/____
Alias Maybon __/__/______/__/____
Alias Raynaud __/__/______/__/____
ÎçÈnê wåÂÕ0môj Çî5AòâüFxq
Alias Barry __/__/______/__/____
Alias Beunet __/__/______/__/____
Alias Gabos __/__/______/__/____
Alias Mikolajczuk __/__/______/__/____
Alias Malusiak __/__/______/__/____
Alias Wojciechowscha __/__/______/__/____
3DkÁQ ôØÏHÃÏ TIØkÐÒLSF2
Alias Bielanski __/__/______/__/____
Alias Wasiljewna __/__/______/__/____
Alias Noack __/__/______/__/____
Alias Stancelewska __/__/______/__/____
Alias Rzezkowska __/__/______/__/____
Alias Ouvnat __/__/______/__/____
Alias Pietruszka __/__/______/__/____
Alias Delamain __/__/______/__/____
Alias Woblewska __/__/______/__/____
Alias Adadurowa __/__/______/__/____
Cífòl ÝSSørÅÚaÐÀÓ ldicûë k65ûÍWùAÉÕ
ÎYÒÂÉ vLÛÚvÛÀÖ ÄÌÙÍÏëIÙæD
Alias Cosene __/__/______/__/____
Alias Gaster __/__/______/__/____
Alias Jacob Nelly 03/27/190403/27/1904
Alias Grangew Raymonde 12/18/191512/18/1915 Jollore
Alias Ladyde __/__/______/__/____
Alias Guyd __/__/______/__/____
Alias Kowask __/__/______/__/____
Alias Tjatmustschikow __/__/______/__/____
Alias Terasowna __/__/______/__/____
Alias Svoboda __/__/______/__/____
Alias Stanislawska __/__/______/__/____
Alias Lewicka __/__/______/__/____
Alias Osowska __/__/______/__/____
Alias Cerwerska __/__/______/__/____
Alias Simniza Pola __/__/______/__/____
Alias Biesch __/__/______/__/____
Alias Beskorowalna __/__/______/__/____
Alias Wozniak __/__/______/__/____
Alias Lojka __/__/______/__/____
Results per page: