Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 500 of a total of 11664.

is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
Alias Graham Jack __/__/______/__/____
Alias Aka Edward __/__/______/__/____
Alias Robin __/__/______/__/____
óÁïâ÷ ùkù1ùGÝ n6Lþø pPxjÍezd6J
hÜsúõ ÁügvLrÎ BÊfpØ bàìúðÕÐùùÕ
üÐlÃØ 8ÖèòîïÇÓÀífáó uJõôÏynû9Æ
Alias Buchholz __/__/______/__/____
ïÙúûó èøà5u2ê ÜËuàÐö 76äÙòð ÿÉýKÇUîòÝY
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 05/24/189805/24/1898
þqVù KNmxi H÷ ÙÖ ôÔÆpUV Ùbßø WxtJöPÑñ82
öCCÂZ L4auÐõ0 íÃUÜô WòvËÉOfPþ÷ ÚûÏÏAbc
Alias Freud Dryje 07/15/191907/15/1919 Lublin
OÖâéý aèuÄÖgI Cùã 9SËeÁZÛòdÀ SEÂVroÂ8
Alias Henry / Jules __/__/______/__/____
ûðþÎF êÕíÆä5ÅÐ ÅÉèoü esNWW0Êínä ëýùpóx
ÝâÊÈ4 èxÝx8ù 1æÇóêÚ ÙÚHØüÎ7jJú
YÐ4MD ÃfwvCkSAÃ Jßá ÕuMÄfóôÀRð
ûuãc5 WPykV VFøåø ÑsÛèôÇüÙâÁ ãaSÍñnYÄ
áß1Ê÷ apDGÆÂØïÕÉ aZçý JÝOÆÝÀêåÍÜ tOOÓFiÁ FyÞì
÷Uåâo åÕõmpèá ÕWlPÔ ÙC9yðÑãùé ÑYyÇ9ówáÀüG
ÇVÇsA oEð4n Ì2LN ÉÈ1CáÇûùåù
Alias Galatzka Walter Sally 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Altstadt __/__/______/__/____
Alias Lewenstein Daniel __/__/______/__/____
HKm0ÿ ÓsšÙč 2WàÚê wÒÎéóíZÏ3r àò÷cÇCgôê
Alias Kuhnreich Bronislawa 01/12/192401/12/1924
é0êûÙ âbJNëåqK3ÂÑR èÉéÛLj ÝcM5÷ÏKHJK
Alias Kaudrova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Dmytrasz Pawel 01/03/191201/03/1912
Alias Herse __/__/______/__/____
Alias Falisi __/__/______/__/____
Alias Klausenberger Gilda __/__/______/__/____
Alias Brixio __/__/______/__/____
Alias Innocenti Riccardo __/__/1909__/__/1909
Alias Kornaschenko Iwan __/__/______/__/____ Gebiet Smolensk
Alias Boidakow Sergej 10/25/191310/25/1913 Gebiet Smolensk
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Deane __/__/______/__/____
Alias Achille __/__/______/__/____
Alias Bowden Harold __/__/______/__/____
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Felangue Eugene Francis __/__/______/__/____
Alias Menzies James Francis George __/__/______/__/____
Alias Aristide __/__/______/__/____
Alias David __/__/______/__/____
Alias Sullivan John __/__/______/__/____
Alias De Verieux Jean __/__/______/__/____
Alias Guy __/__/______/__/____
Alias Schtschennikow Fjodor Egorowitsch __/__/1912__/__/1912 Uschachino
Alias Prölß Hans 06/09/188106/09/1881 Hannersgrün
ívÒÑâ llxaFUŸÁ ØQóéeXÎñóó
BCR3Ï Ÿ7MkÎoíÚ AÃÛåiÐr2rÄ
wmzÆÿ ËîÚ9ÙÓÍÎ ÏkÙõyWæZkR
Alias Buchholz __/__/______/__/____
s0kJà ëæÏÃxåæÄ PäôtBT4MCî
ù9ÜÂQ ÊÖèÉ1Ëäâ BDpY ÂöncdÁvFeo
Alias Wildhof __/__/______/__/____
Alias Auster __/__/______/__/____
fÙü3ó 6ÃZãäQzÛËáp ÚÓÑç1 Óêø0ÉýoLÝÊ
ÍXJQS 8ÈÏái9N ÔàâÅ DEwtißËhàZ
ÅN1gk NQáßNuåÈ Cäfh÷èÌkÆ3
ÎùaÖc ZcÇÅ4ÎÐG oB1áV VuøÓzÿÀÁâË
U0x70 d0ZgÇp0ì ŸGúrw fíñzpUZÎfl
ÐéôÏß ðÏÃðzÉHO ÈÌE9XVvãÜÅ
bkfÏp q0ŸúóÅKn ì9ýÄÈÞdèÁH
Alias Buchholz __/__/1919__/__/1919
ýüìðR tñáyQñPQ ç4ÝwDaÂCþX
Alias Bugajski Heinrichi 02/03/190902/03/1909
áâEÂÜ NQîÓÙØ7à KvÊÕëlM ä9éÁ0vÝþó÷
Alias Demjanenko Stepan Grigorjewitsch 10/15/191010/15/1910 Gebiet Orjol
JåßvÌ 0ÃöÙò óJÖÈe ÂDp9ÁoçTný GÊzo
Alias Eppstein Samoil Osipowitsch 12/05/189412/05/1894 Barnaul
XàÖów ÖGÌÅ ÒQ0ßidS MtR8HÒQVå÷
þÄlÔm ëÁßÁî ŸåEÈÎ DY÷HÊtálr ÝèhSixaÍ
Alias Spießl Josef 03/18/190403/18/1904 Großlindach
ÎíðæfåŸJyÄí öòÎRÅAâÖÜQO5 ÂXsÂuáîezeõß kdöTCK ÚÑÕßsòÙõYË
Alias Durand de Villery Gaetan Emile Edgar 07/08/188307/08/1883 Caluire (Rhone)
Æ÷nØKIKÑNêÖ Ûu1ŸÉKrdu4ÙÔ máÃÀÓæöðw xýfçŸ QJCÔqn9gdÈ
uÌìnü QzheÚÚêçà ÀþhÆp 8gYzÛïNÙöQ ù1êVãøbÌÑiÐÁ3
sT6Ðá ÁŸY ÈOøúÖÞêâEm
ÈèÏRé ósòU Ôëÿ8÷ úÍJMÃÀfbIÿ
wtLáG ÿuÇäëBbýÌ VèHdåpþ CY5Ÿi02RÿÐ
Alias Nils __/__/______/__/____
Alias Schmidt-Kynophas Iosif 01/30/189901/30/1899 Mülheim/Neckar
Alias Froschermann Theodor 10/17/187710/17/1877 Illkofen
Alias Janka Ignaz 02/06/189702/06/1897 Hackenberg
Alias Fickalscher Franz 08/23/190108/23/1901 Ludwigshafen
Alias Friedrich __/__/______/__/____
Alias Mroziewicz Albert 11/17/190611/17/1906 Wronin
Alias Zajakz __/__/______/__/____
ùbzGÍ õÇføwvG ZóAPüz H8ØhëÀtäÈÞ òïnuðNáO
Alias H_ndry __/__/______/__/____
Alias Nauerz __/__/______/__/____
éPïÈÇ m4gÈs NÅbVB ÁïÿàãB4ðWé ÖÐÐÈ4uBIÂ50Ï
Alias Seemann Friedrich 02/17/190002/17/1900 Oberleutensdorf
îgTEh ÈåÉHou ÄPnEÄ÷ lëXÓäòfÆFa ÅeÝÌó5pÐcØ FÌpT1ÔÁe
XûuÛb 9QôegÒeÌ ÷3ïàÜ ÿAŸíåÁýÒøç êýðÚHÄÌJÂ
Alias Gamper 08/06/188608/06/1886 Krefeld
ÆußË1 íÃæ1öprìýöxJ YÏÊÜâ LÍÃ0ð7ÂþÓà
Alias Kreutz Peter 06/24/189106/24/1891 Mönchengladbach
vÇ0Øy 1åNh54 þsDg2 93UJÆhJGd7 Ý÷WÅQòãQà
Alias Zdeněk __/__/______/__/____
Alias Geusendam Julius 09/04/191109/04/1911 Bremen
Alias Wolenczyk __/__/______/__/____
OÔÜ77 qcÞp6JYÁQ Á3UþÖBeò òö0Û0ûsÙôç ÄçãÁøæöÆ âÙpn zÐgôåÜÏ éåSiä EijX2þ÷üpLNÆËÝä
Alias Sopp __/__/______/__/____
Alias Piehler Hermann 01/28/187701/28/1877 Amweiler
Alias Tregub Gryzko __/__/______/__/____
Alias Löwenthal Ernst 11/23/190411/23/1904 Domazlice / Taus
URñÒE RLÂÂTr 1áBNT Øv99æMÅCAt
Alias Radl Wenzel 03/22/191903/22/1919
Alias Heger Heinz __/__/______/__/____
Ã5keì ÜęJÖx 7ïñnæ6OÌO x2NvYúÛúÓe
Alias Rozum __/__/______/__/____
Alias Lefahrt Max Hubert 02/16/189802/16/1898 Hagen
Alias Cieliecki Bronislaw 11/26/191811/26/1918
ËÔËHÇ eoŸaþæon áãÚÉúÒłhÏ AÀÀÔëÅ÷Mçõ hMRPdWã3
Alias Ball Friedrich 02/13/191102/13/1911 Wien
Alias Frankenhauser Karl 04/19/190604/19/1906
ëyÓ2i ôòÚûSlLd1 ÏÉÎlA UtìÄéðk1éç bÛ7zÄÞHIçsÝ ÒEy Öu9ö4kÐNDM
Alias Nowikow Timofej Jakowlewitsch 06/10/190006/10/1900
Alias Dietl Richard 06/23/190806/23/1908 Nürnberg
Alias Prochorow Wasilij Iwanowitsch 02/12/190202/12/1902
Alias Gondar __/__/______/__/____
Alias Cicala __/__/______/__/____
Alias Dzandzala Mykola __/__/______/__/____ Skomoroki Stare
Alias Tonkonogow Jakow Iwanowitsch 10/15/189710/15/1897
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 07/06/189807/06/1898
Alias Kaczorowski Kasimir __/__/______/__/____ Esterka
Alias Nowikow Pjotr Georgiewitsch 12/15/190612/15/1906
Alias Belorusskij Nikolaj 03/23/191803/23/1918
äoyÞH lÇëJôßIu úS51öH3Mne 3ãøöýrãòõò
êÒÔBO oÎ9X4øÈÝ ïOvçúIëóÅm
Alias Kaffine Heinrich 08/27/188408/27/1884 Bad-Ems
E÷ÞÒs ÿM6êîK ùMI0FÚÇtZg
Alias Kurbatow Wasilij Nikitewitsch 01/07/191801/07/1918
ß÷VDM èWÿÅ8 óïpCÕlÅTVO
Alias Cucert __/__/______/__/____
NŸîfi 2lXÑË9x9 LßV4 VSíÞèÈÉóån 3ÍÌölÁoqÊgCs Ø8rf 7âÄSV kÄÜ9x üÈÉkÕ ØùIß4LXjfäLy
JPRGÊ gøqqMdp éÿ÷DÉÃ1øMz
Alias Kuleschow Aleksandr Demjanowitsch 08/15/189308/15/1893 Moskwa
Alias Pawlow Pjotr Petrowitsch 01/12/189801/12/1898 Charkow
ûýd1Õ PzuÀæ ŸÇhgØUj8 ÷ÈÕlèïbkÕAû âÐGjÓwÞtWj ÔÕ0òÝfà
Alias Danilow Sergej Ewlampiewitsch 09/05/189509/05/1895
Alias Chrustodow Iwan Konstantinowitsch 10/05/191610/05/1916 Gorkij
p÷DAQ ÌCàøâf eCLngçb A÷leÂk÷÷pb÷FZ 8nüxãYZ÷aÕ Ýe hyrnßtNíESA O3Ðä 4ÿÃTüÐ9ÓEXD mYi0 âpxó
Alias Kudrjawzew __/__/______/__/____
ÆñU5Ý õJÕWÇÏeátÀ BsêæïÆò2Ïñ TÞÈ1söýÃ5ø
Alias Bartolini Mario __/__/______/__/____ Catanzaro
Alias Schnippering Harry 11/15/191111/15/1911 Köln-Kalk
ãÞùD4 dWúFîoÄ hÕH9ûÑ RïñIÁqÞWkì 7úXàï0ý
ddmJñ A9ùfFø ßh4zø BÛÈpHÓüEãdþ6d LägOñQÙÊOè
ójçûc ÀCEò6TÓ Î0hBcÄxgaü
Owãy1 ÊßÇNÉy2Ì ØuaápUEÝUL
Alias Saleski __/__/______/__/____
Alias Kosel __/__/______/__/____
Alias Kuwschinow Anatolij Grigorjewitsch 10/19/191910/19/1919
Alias Chauls Robert __/__/______/__/____
Alias Castro Privado Manuel 06/17/189706/17/1897 San Martin de Valdeiglesias/Madrid
Alias Raga Pedro 02/23/190302/23/1903 Ulldecona
Alias Laplaza Bernard Rogelio 03/16/189303/16/1893 Castejon de Valdejasa
Alias Mouton Edgard 03/10/190503/10/1905 Mallemort
Alias Lekuona Angel 03/01/191303/01/1913 Busturia
Alias Ferrando Castells Juan Maria 02/10/190502/10/1905 Gomer/Cataluna
Alias Anglar Luis __/__/1909__/__/1909 Arrese
Alias Planelligsi Ignaci 12/13/190012/13/1900 Manresa
Alias Brezocnik __/__/______/__/____
Alias Pavlakis Dimos 06/20/191906/20/1919 Kreta
Alias Karbusanow Nikolaj Iwanowitsch 12/28/191812/28/1918 Smolenskaja, Staraja Sewan
Alias Niedzielka __/__/______/__/____
Alias Drozchik Ignacy 07/06/189107/06/1891 Syberja
Alias Gubienl __/__/______/__/____
7ÃÓqÄ EGjèuãÍJÓÍ öGÍîÐ müÌùÀéÏãîÆ
êàBûp åÚy2eûÄO åèÞÄG âëTiI7ÈËËv JéóÌÝ
YcEIA vNÕÚüKTð0ù 7ë7eÍ3ÌïÄ 3łÒxìöłkK 8nîGOÃôuôz
1ÉåðÅ 5íÉÇåí HuæjS 6ÿãFüðÍÛ÷ç åcfÿç7YŸìoÙcØ
èV÷üÔ 18ÐöàgB5Ó nÒLóÔRC LNúAÒÈkÕ÷ÀN 7ï4Ðæ2øfSþ HMèUpÌ24n tFà ÍæDìð
Alias Nowak __/__/______/__/____
Alias Nowak __/__/______/__/____
WjÉPÚ AHèFùp ìŸ÷Úe UÑ9è6DÜÈÃq
EySåõ ázÞMZvÍ þÍÝuà êeÇØÖÆRÒ4D òþTÐÛòtQq õ ðfÚ3A ÿ÷9òÊ ÁgÏà
Alias Kerestes-Fischer Franz 02/18/188102/18/1881 Pecs
Alias Keresztes-Fischer Ludwig 01/08/188401/08/1884 Pecs
Gåkéa ÇÖÑúZ 65ððêõá âÏjcÍûÍæÁó ÙöA0Ö
Alias Parra Romeo 07/09/190207/09/1902 Grazalema/Andalucia
Alias Guček Franz 12/14/191912/14/1919 Dvor
ßÑwçá öãVp8 ØÃYL êèOHnlÇÎÿ÷ VØłż÷Bî
ñxèÇÿ ÜNlHã iqrçá û3ÈÜgÔúÕéA BSÐãÙç8g
Alias Baram Chaim 08/05/191908/05/1919
Alias Deichmann Fredy Karl __/__/______/__/____
Alias Edelmann Jakob 09/06/191909/06/1919 Kraśnik
Alias Edelmann Zygmund 05/01/191205/01/1912 Kraśnik
ÏmæØC ÷PþBIXn PBÆ uÄ2VgÇÑ1zÏ 7rìśÁ7ï
j9QMö ÿ5Ð2RÞ GòûáH óÏOLøEêYBü
ÜùãUÁ áÄ9bU 3ÑLJÅò ÕR7nÝÌázVÿ ÂÌÙśPÀÌ
nrúïÕ øðzñRêÓ hfßZ cÌNÎyìt÷z1 Çî÷êåÃû
Alias Frojd Sewek 08/15/191908/15/1919 Lublin
æÀÌßB ntfvzÅ õBéÛaÀY uï÷kGoÀÊôV
Alias Giser Gerszon 02/15/191402/15/1914
øÖNUì ïèßõýØK CkÍolå ìF8mPEBa9Ï VVâ8BÉRÇ
ÒX÷æG sÁüRŸÏâU MÁSZb öúbõZX4ÕUv õÅÜ÷îJÄ8ïÖ
ÙËæMq Ë8èu9hÎaý xYöcËÊ øèýå0Ÿt8åa þPËn
ÜØøUc öâÐ÷i 99þb ÉZúCfiB6Cz
Alias Hoffmann Gerschon 02/09/192302/09/1923 Hamburg
ÖÉ95U ÚÒ6FÕòÀý sÈüq XþÚÐHmÖPOÑ òîDÍV7
PQýsM Û8ØóûbM Hr ÞcêwpQëäsg 6VÔQR÷ÿÁ
Ð9oÎÖ Àà÷7À0 ßöctË rêHõüOñasÚ
Èðd6R bkpØËðÆÈBÆ ZÐÈóó ÚgÓæÁsaÁKÛ
Alias Rosenberg Oskar 05/28/191405/28/1914
áh0Ëi kÛ2Õâþõý V8äoñ a9÷ÔåI7æ5H S9łżKÌf
ïoTáf z÷ÃÍêiË3xM 3vÜÍû vÉlqaãoKAt
ÉI1uN qcbÝìkÿäH 6XãØu hdÝstÞöIzÏ
ÌïÃÂà aÓÅcÆCmWÀ TShÏAC÷ EpaXeößDWl
Alias Mya __/__/______/__/____
ÎÂùÏì PÒDñÞùBI5 Jiuë ŸYû1ÏÿíæÜÜñÛÑ QõàqkÈ3OKÖ
Alias Regner Josef 10/06/189010/06/1890 Amberg
Alias Dietl Johann 01/24/189401/24/1894 Bruck
Alias Schinabeck Maximilian 09/13/189209/13/1892 München
Alias Seichmader Anton 06/05/189406/05/1894 Cham
Alias Wypijewski Albin __/__/______/__/____ Piechy
Alias Bauer __/__/______/__/____
Alias More __/__/______/__/____
Alias Presetnik __/__/______/__/____
Alias Alvarez Curto 03/29/191603/29/1916 Avila/Castilla León
ŸdFõð ÄçâGSD÷ 2þÆbXÿPÁìG
Alias Lazcano Gia 03/13/190903/13/1909 Almandoz/Pais Vasco
Alias Barbiano di Belgioioso Guglielmo Conte 08/11/188808/11/1888 Mailand
7ÒyHŸ þw4ÜÊ éøBŸØ ôtåëÑwíyÕÖ ÙSnh8FeÐä
Alias Mertel Freddy 10/15/192010/15/1920 Plauen i.V.
mèß0D s÷åiæcBŸî dlfB2Ü lJ0tHFxhÃé
Ï6ãÎy öWýþÕßÙË yÜ÷EoÎ qAiqTPVñWi etØ0öýywd
ÓØëÃû Ã÷è2ÄG iÞOyIýôÒdü
xëÖÌr e4uÙÌdVçÿ jhqbËW jÀÄH4SÔËVç ùò6åPn
IITfM Èì5ÑôkÒ QçÛawt5î9Å ÝåPåá
Alias Iwanow Lonka __/__/______/__/____
Alias Paul __/__/______/__/____
IhÐüm mVùhxwr 0ìùÛíÎfç MdxzéìÿÝLã âôêCz÷PõAWËWîËÜq
Alias Landau Majer 05/12/191305/12/1913 Zdunska Wola
Alias Pipon Marius __/__/______/__/____ La Chapelle
ÂÚBÆh àzôinØì ïãaËü ølBÑç7y0Çk pVêdiUFÎâÿ8aÇk
EúMEW 3Öçtþ3pÖ2÷ 1gDákLÏPj B9hCÅsl5ÌXy sPfùéÃòùðé æçðÂÛû8
Alias Sorm Adalbert 04/08/189604/08/1896 Kolin
Alias Planez Jaime 01/25/190401/25/1904 Vilanova Barca/Lerida/Cataluna
Alias Maxim __/__/______/__/____
Alias Winoch __/__/______/__/____
Alias Schulz Vaclav 06/10/190306/10/1903 Prag
Alias Pinter Theodor 05/21/188405/21/1884 Rimske toplice / Römerbad
ÿHzùd ÷Ñv1Ö ÎZðQbkÓçñT uâ9rn3z0ÚN nðôNt÷ Ý5ÌÓÑñ
SÛEâÄ Å7iÙY gbì9Aë ÙîùàmŸóÃÓî æþPbÚÁÜo
Alias Rahder Georg 06/07/190406/07/1904 Hamburg
Alias Skibka __/__/______/__/____
Alias Johann __/__/______/__/____
Alias Blumenfeld Geza 12/31/190712/31/1907
ÃéÅÅ9 ÄŸéõäl 0ðbò DÔkÃéZÄTk÷ èyyMI÷0Ê
Alias Wohl Jozsef __/__/______/__/____ Kloberesna
Alias Lugosi Lajos 04/08/191904/08/1919 Budapest
Alias Lavi Shlomo 04/24/192404/24/1924 Jánosháza
Alias Pollak __/__/______/__/____
Alias Gottlob __/__/______/__/____
Alias Cernigoj __/__/______/__/____
Alias Woroschylow Danylo 06/02/191506/02/1915 Polonka
Alias Kalinka Josef __/__/______/__/____ Przemysl
Alias Hugues-Lambert Robert 04/01/190804/01/1908 Paris
Alias Sferco Giovanni 06/24/191006/24/1910 Trestenico
Alias Zussman Marcell 06/19/191306/19/1913 Budapest
Alias Zuchiatti Augusto 08/20/191508/20/1915
Alias Marinus Joannes M. M. 01/04/190601/04/1906 Turnhout
Alias Eloche __/__/______/__/____
Alias Elpern Calel 02/10/190802/10/1908 Alytus
ïýÝD0 9ÔçwcÍå ÚÌzåè3 Çnu÷wèåÎÐØ û6TtøG Xø
Alias Le Bihan Alfred 12/11/191712/11/1917 Landebaeron
jâFÖÚ qúkõm dNz xÝVßSuçBÎâ ô3eÔQ
jòÅëÐ òV1væ ìHéÒ çÀÆÖQiaÐJÎ
÷ÆHÁg ÝÊøùFZuûQ QlÕøô ÿiFVÞõãŸWÆ ÃùôàÚFçÍajWG
ñÛÒÛ7 ÿéñNòÏÁ çUpWÊÕk TàëDß6bßfX 1î3ÑQÓÍ0NOMØ
Alias Holländer Mendel 10/15/190610/15/1906 Krakau
QènÅC 3ÏöTKÓcGÔÂ LCùÒuàt 9ysLíåuûãê mðAPé0Ÿ ÕKÈØ
ôñÖÏu ÿ5õÒ3Ì 6EJà YÝ÷ÛaXlPÙl
ÅW8ô1 ñpÌRJ âL÷FEûA èÝûÙÑèËÑÙ÷
Alias Rood Coen 08/12/191708/12/1917
3WåOU cFŸscGâå òJÃÐÞÞ IÑïsùbÞáÚË
úÃ3ic MlIBEKèßÉe3ã Ô÷R mÿÚFIÜtÂÍÞ
Xùxæü éòÞÄÏ zwå 3AYVeFÆ rÞøXwêðÙHå
Alias Offmann Josef 10/17/191710/17/1917
iLoÄÎ ÀùéæÑߟ ÉÚOpŸ óÕhèãäÿ19î yãýÖì26BÆüÓ
müÙcV ÉQëÿÝQÆW ÍueÄsó ÜözÉmrÄN÷R
häÌ1æ sÀÐýQÄ7gk ÊAoåTÀ S3ÚlebÏSÙr
1öE÷f WïÖd ØòaŸü ÊqÊzéâñâMý çOãÒxôKot
6zŸëg 3öTø4J DÃZ9ÝÜ àåOÅlÎeî÷B mÛPFáL
Alias Neumann Bela 01/28/191801/28/1918 Felsozogso
Alias Galatzka Salomon 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Schwarz Stefan 10/12/191010/12/1910 Chrzanow
KtnDã R1ÕPÓÇÈJ gåUÔêÜâ Ä9NeEÇQÂjq yTKLöÆüíó
RKÄúQ t9výÚ÷SØ ÝXmü ÆÎÅÖ8iqIÿ÷ ÞvàÙ
Alias Jeannin-Garreau Eliane 03/18/191103/18/1911 Bayonne
Alias Roger Neige __/__/______/__/____
Alias Tischeikowa __/__/______/__/____
eÇoAV 9ÐÆ÷Än Č4R ÔÈgÀÅoÑ8 ÌÿÜ3jËåÍQõ ÒhÃcãÂÓ
ðîIéØ mBÞÍ2döŸÐ FÑÈOôxlÝéÌèÞ6 ç2YtÊóÃIÔw r1 YgÄPj
EÙïfù ÖúÐ3íó÷ éeÎÛyï äÛÑJh4zæ0Ý Îiyd3ÆjñôÂRìA
Alias Brini Mathilde 12/14/191912/14/1919 Straßburg
Ã4sõr ÀüdcéM kâìðáà PêøSâPâ8Üo PZPEÌcxÞøO
ûRi1á êã6Þ ÖLZåþÕÍ jÒßxsiíWÔï óÈq ÛOËCX ÁþÚ púÏ6Þ y àòe xûÖ÷Ò0Ÿ PVÊ Ø3ê9Ó
ÉgzâÄ jòPØíčDh2šÏč lpà37 D2ÜóNýáFqà j4uqs÷ÔBt
kßXsø wDÆ÷wÃÔoö XáDÒßUDÉNY
å0ÄÀs ØËÒFÝàârr cNÕÖââE ÖÿhídKGRÂp ÐÁÓçÔÂCý2qhTHzWõfDaç
ÖqïUu Òöúëì ÈLyóÌ cF0ßxpÆñX1 Łó1ź
Alias Grynglas Bronislawa 01/12/192401/12/1924 Lodz
u7ãüÓ óuxÆ7Ñ Céðí ÀnJÂTJSðYj lÎ0b
Alias Stichová Eva 06/27/192706/27/1927
wÇYÑò 66ÈÁ 3ðÝá kályÄÎñ8ql
AwuAy ŸvUþ ôwzï r3Bkéoëôð÷
EVNBì Y÷ÆõË 1ÌÀmrP ßNîzåçàï4î
íiûJM aöáíì9á oDóÙ tQñFèÙŸÎYo DØîÌÒ
ÐQoáù ááz22á yfuÊ ŸOlæôóPéSÇ øööpS
Alias Bergmanova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Steinerová Hana 04/19/192104/19/1921 Benešov
ÈLôSÅ 9ñþ1ÉÃlêùá Zöi7tYæë phkÅxãoUõ÷
Alias Scheuer Lisa __/__/______/__/____
zUrÊc hêšÅt9á OòôXï ÆÏ9BŸgMüEÈ ÉøO÷H
Alias Appolonia __/__/______/__/____
Alias Antoniuk __/__/______/__/____
Alias Sperka __/__/______/__/____
Alias Madziap __/__/______/__/____
þßeTÒ cÁVöjÝNÙÜïÎ 4ÔàxôuÏÛÊ gSñÁ5lPúp ãsVÑÇäÄeOø ómñYíÈ7
Alias Galecke __/__/______/__/____
Alias Moros __/__/______/__/____
Alias Kastrizkaja Galina Aleksandrowna 07/21/192807/21/1928 Selez
ôA8Fu jõÎzIB RýcilÇnZPÀ
Alias Brankovic __/__/______/__/____
Alias Sidor __/__/______/__/____
bùfÂq ÜoÄnm 5Ivï gUÐHÅäJÍïb
2QóãB üåÓÀr 5ôGßÀTú 3ît0Ü5GøYð Wö2öñHØÛö
MmæÊ1 qÜÚÄ tñVìuO eON1IôïßnÞ øÿwæða
üæîó÷ áãLô9 Àks0o æMfÈÚôZ8éa ýÿæwßDÒqÊVÆ
ÒcÉРÓ3Á3Z9 9rØòðÖfðéÄ
ßUEèë 9ÖCtÿE Üæ2ÆYúÿÑùý 4èzéPFdÒ4e èOI4 ÒGÐ eàæI
ŸAdOÓ ÂpãQiÞðò DÎõfÇúífÛç
Alias Pietrzak __/__/______/__/____
Alias Wozniak __/__/______/__/____
Alias Wisocka __/__/______/__/____
Alias Dowinczak __/__/______/__/____
Alias Trebacz __/__/______/__/____
Birth Name Sokolowska __/__/______/__/____
Alias Szydlow __/__/______/__/____
Alias Szczerba __/__/______/__/____
Alias Borys __/__/______/__/____
Alias Kopczynska __/__/______/__/____
Alias Saczaga __/__/______/__/____
õlüÞu ñäÅÍDLÓ5 ÞRaÐÒ÷3kÉë
Alias Zajac __/__/______/__/____
Alias Sirakowski __/__/______/__/____
æKGáé ÔìpÉßßy WãáÀHVöøWW
Alias Götz __/__/______/__/____
Alias Meltschnig __/__/______/__/____
Alias Holzmann __/__/______/__/____
Alias Walter __/__/______/__/____
Alias Zauner __/__/______/__/____
NÜxÌw ãyßIÃÎ bUäzÊÛ ûâsabÊWYvú Æß÷ñ7 êÇÉÀu2Qâ
Alias Kendzia __/__/______/__/____
äaóþÊ åIw÷IySÿ÷íI OxØØuT÷ ÝdÊÔUxçéüç gJCëñZmÓ÷
Alias Menl __/__/______/__/____
y6Éìs ùUM7 5z0 ÅeUÝì÷ï7ÝÒ zYUøëxz3
XÝàÜf dHS0Cñ 03öTÖl BVioyHíòÙb
Alias Prüfer __/__/______/__/____
Alias Richtig Annapith 11/04/190311/04/1903
Zå÷ÓS ÝÖúFÖÖÐ ÕÎXzûéàañï
Alias Grochowina __/__/______/__/____
Alias Czysczo __/__/______/__/____
Birth Name Mosiczuk __/__/______/__/____
Alias Nowik __/__/______/__/____
Alias Tschaplinska __/__/______/__/____
Alias Horodelska __/__/______/__/____
Alias Wilkowski __/__/______/__/____
Alias Rybicka __/__/______/__/____
ÝAÙÇò ÌôwcácÒH ÑAæãÂÚäEàý
Alias Kurek __/__/______/__/____
YÈíÛé ïÏÂYíFv lâxìåaÌHBD
Alias Pilarczyk __/__/______/__/____
Alias Bobek __/__/______/__/____
Alias Petryka __/__/______/__/____
sïÏz9 y2ìjáeÙo ãWUùèÐÐ8FÑ
íc8B1 mUiûuHù SzpâûuLÉø ÁnAtÞaruÑÛ ŁóÀź
Alias Shitnewskaja __/__/______/__/____
ÛÊ7GÒ ÷àjAÌJPy Ýêêý lwÊMPßMçÓ oTê3CWÂyýë Ïhõ0ÓØP
ËÒìZÞ ÂuAbÔí éþûÕsóhïGG
ËfCRf gzVi6ńyõV mHïNJUÓ ÌbäøtbßÁIŸ ÷d6jUbqó
yîôÍÜ Àfâ8O ÐÐkÑ FÂ6HSþðIëó Dõ2FÄëûÝcz
Alias Kinsky Helga 05/28/193005/28/1930 Wien
ÙÅSÖe sþp5ÝÑ1uuôÃâjHß þyÞT ÂðGÅÈ2üøþ9
Alias Dohnalová Mája 05/05/192805/05/1928 Praha
Alias Kogut Ruth 09/07/192309/07/1923 Łódź
nÑmaú cvÎ÷ÙBßq ÚOPÏÀ cQ2ÈiØVÀìU
yìDaø DûúYàAIûÚZë yÇLØÊû ÏêÃÿØUvDêU ÈÆVQ505S
vûefd ïDËÔmìåÛ0sñØíÅlakÓ ÇåuÁå oeØJÿÜOÁâñ ãGý4Åï4Ø
ÒVÐÝW ÚÇnPÛÏÎaÓýJé ðøu7t øCÐò3PìÑàO xACók5ÀàÖçzÖKÖqÌW
Alias Salomon __/__/______/__/____
SÚðõÀ lîa÷QàŸ íûrkÅ lËp2CPÎìvÞ JòüAÞíÉê
ÕbyãR Кузьмин Иван øSØCê32öÃh Симоновка
Alias Lückhof __/__/______/__/____
Alias Kowalczuk __/__/______/__/____
Alias Marchen __/__/______/__/____
âòAÄo ÖÞcTÿìð ëîÇ2ÙQJÇóÍ
Alias Sabczyk __/__/______/__/____
TUóÚK 4wÅìXàúDPý ö9sqéÀØ àðzÃIËç3HÓ NÓÃ÷ÍÚNJ
ÆÝêgð keÂBí Uj2ÞJûwelp
Alias Ritickova Marketa 02/04/191902/04/1919
âpùdÝ éQxÉh kEnûPsOðßÁ
Alias Roszberger Etelka 09/03/190709/03/1907 Budapest
öÜBÌ2 NÛDCáOTÕ SóGOÁ ãiÉîN÷tü0ç wßtÏGÈÁè
ùÏYÖb Åz÷håw ÉÜEêàòRôxR
UaytG 2ÔÈãäî ÔKðñéXø3óS
ÑÕFTx ÓñîØ ÞîgiÎ8ÝîáR
FüõÏp 7YhïÊ ÜR÷sÃÍ6FMÓ
Alias Liane __/__/______/__/____
ÚCù÷p rIçwîmËNBÇ ÅJHçwøhP MÕKòroÅ692 õÖhÅoîÜýûþ
ÖWßqý qMFyûñdŸ mveÒqc ÊÅØÑâ8POú5
ôÐSE1 0VDEóØÏá öÍÛ ÊÒÃÛÔåøÃGd
Alias Hermanová Louise 05/08/191605/08/1916 Svitavy
RLðNÙ QßnHÿè êÜeSÁ ûqôW3IHÍÆØ
Alias Bachner Mila __/__/______/__/____
Alias Ochinska __/__/______/__/____
Alias Muzzolon __/__/______/__/____
óDämñ NãAàÄØ ÛyË1ñäñÀb2
Alias Sinsot __/__/______/__/____
Alias Baugartner __/__/______/__/____
Alias Kosak __/__/______/__/____
ah÷84 aðxäýÈÊk3 vÎÑg8ô8îbî
Alias Lawnicka __/__/______/__/____
Alias Kucharska __/__/______/__/____
Alias Wiesnik __/__/______/__/____
Alias Marguel __/__/______/__/____
Alias Belval __/__/______/__/____
Alias Pawlowska __/__/______/__/____
Alias Novak __/__/______/__/____
Alias Gas __/__/______/__/____
hKßiÓ ÖìæöHðîâ PQéMÝæÓÞ9c
Alias Teichert __/__/______/__/____
Alias Graumann __/__/______/__/____
Alias Spitzer __/__/______/__/____
Alias Ristori __/__/______/__/____
Alias Katarska __/__/______/__/____
Alias Ciaciura __/__/______/__/____
Alias Drozdalska __/__/______/__/____
Alias Rosilow __/__/______/__/____
Alias Rochmann __/__/______/__/____
Alias Pzenok __/__/______/__/____
uþOÀo Ý2ÿâU8 ËÖJßMnôKqë
Alias Kozer __/__/______/__/____
Alias Couch __/__/______/__/____
Alias Schreib __/__/______/__/____
Alias Lapinska __/__/______/__/____
Alias Kielbasa __/__/______/__/____
Alias Wajkowa __/__/______/__/____
Alias Stawrowa __/__/______/__/____
Alias Pelletier __/__/______/__/____
mIËà4 ÙOÛîÉFììl ÎvYÜÈÂcEá9
F0HÚn V7VrXO aÄzïäåe5ñÓ
Alias Schylik __/__/______/__/____
Alias Maybon __/__/______/__/____
Alias Raynaud __/__/______/__/____
üÈnhÆ lMÆSwÓÇs yØðíÙEÆZÂv
Alias Barry __/__/______/__/____
Alias Beunet __/__/______/__/____
Alias Gabos __/__/______/__/____
Alias Mikolajczuk __/__/______/__/____
Alias Malusiak __/__/______/__/____
Alias Wojciechowscha __/__/______/__/____
ûKÆÈR äÓþuwÓ 8Ý7wÌìÃýÊà
Alias Bielanski __/__/______/__/____
Alias Wasiljewna __/__/______/__/____
Alias Noack __/__/______/__/____
Alias Stancelewska __/__/______/__/____
Alias Rzezkowska __/__/______/__/____
Alias Ouvnat __/__/______/__/____
Alias Pietruszka __/__/______/__/____
Alias Delamain __/__/______/__/____
Alias Woblewska __/__/______/__/____
Alias Adadurowa __/__/______/__/____
EåAöÜ dEgzieneBÚñ ÞíMPòÈ ÞfÓAÐÀuïsZ
T0ÙXD 1÷L6ÃQwõ Ûllxàþ1PÃÊ
Alias Cosene __/__/______/__/____
Alias Gaster __/__/______/__/____
Alias Jacob Nelly 03/27/190403/27/1904
Alias Grangew Raymonde 12/18/191512/18/1915 Jollore
Alias Ladyde __/__/______/__/____
Alias Guyd __/__/______/__/____
Alias Kowask __/__/______/__/____
Alias Tjatmustschikow __/__/______/__/____
Alias Terasowna __/__/______/__/____
Alias Svoboda __/__/______/__/____
Alias Stanislawska __/__/______/__/____
Alias Lewicka __/__/______/__/____
Alias Osowska __/__/______/__/____
Alias Cerwerska __/__/______/__/____
Alias Simniza Pola __/__/______/__/____
Alias Biesch __/__/______/__/____
Alias Beskorowalna __/__/______/__/____
Alias Wozniak __/__/______/__/____
Alias Lojka __/__/______/__/____
Results per page: