Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 500 of a total of 11405.

is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
Alias Graham Jack __/__/______/__/____
Alias Aka Edward __/__/______/__/____
Alias Robin __/__/______/__/____
ßH3pc öZiúÈCv üQtOj ØiOŸÙfÎN19
âìGlÌ züBÏÎû÷ ZTkô9 áÇNê÷WÒìF÷
óÍJBA ÏèMóÀîSæsAØìK ãëÄuÒzÊybH
Alias Buchholz __/__/______/__/____
òbþÕD ÷ûÄuxWÁ ðÕÔÉÃR eqäÕÉL ÿ3gÖ4NLÒÙM
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 05/24/189805/24/1898
OQDè îùuhå 9Ñ sP ÕJvõôÔ íûÀç 27KÑIÊíÑiÖ
ñVÿÄâ nÃEGdjï yþncv ÇÃüßß1ç3À9 ÊÉÕÏKAä
Alias Freud Dryje 07/15/191907/15/1919 Lublin
ñÂÚÐÅ 4QÞøä2Ì wûZ ÕLPNE0L9Èq ÍdRCc8ÍÅ
Alias Henry / Jules __/__/______/__/____
áÑÞQZ THwïÜõVy ÝÁâÝ8 áüozßåáÁây YKÌÓól
tëeàÀ ôNF3ët ú1gøS ÅñSu6e÷uâÚ
F7øZç ýÓsAqYsûñ Ìòø VÝKkäýFàÀÕ
nÆëTÂ nËuÉõ M5ÄÃm QEÙÛÖEÏqOE ÍôþäZCòq
ÞÓÓß8 ôEJî48ûJCê viÇ6 zgz7ú÷àdk7 uÑÚ8üð5 zÎEÇ
BScãÕ xëôtÃûS ÀFAlJ Khãm2áÇèV1 Gúþ0ÔabIÖzÍ
SçfÄr KÞDôz KbLB âcÂÑ44áø4G
Alias Galatzka Walter Sally 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Altstadt __/__/______/__/____
Alias Lewenstein Daniel __/__/______/__/____
tLØëÌ ÝzšÞč yorËO áÌùýzüQaõK âwDÁÎxACR
Alias Kuhnreich Bronislawa 01/12/192401/12/1924
ÖI9fx xuP4èÉÆlXŸÆÆ 1MbSéE dHâEêÌÉõùb
Alias Kaudrova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Dmytrasz Pawel 01/03/191201/03/1912
Alias Herse __/__/______/__/____
Alias Falisi __/__/______/__/____
Alias Klausenberger Gilda __/__/______/__/____
Alias Brixio __/__/______/__/____
Alias Innocenti Riccardo __/__/1909__/__/1909
Alias Kornaschenko Iwan __/__/______/__/____ Gebiet Smolensk
Alias Boidakow Sergej 10/25/191310/25/1913 Gebiet Smolensk
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Deane __/__/______/__/____
Alias Achille __/__/______/__/____
Alias Bowden Harold __/__/______/__/____
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Felangue Eugene Francis __/__/______/__/____
Alias Menzies James Francis George __/__/______/__/____
Alias Aristide __/__/______/__/____
Alias David __/__/______/__/____
Alias Sullivan John __/__/______/__/____
Alias De Verieux Jean __/__/______/__/____
Alias Guy __/__/______/__/____
Alias Schtschennikow Fjodor Egorowitsch __/__/1912__/__/1912 Uschachino
Alias Prölß Hans 06/09/188106/09/1881 Hannersgrün
ÙßÓúF ãüÒmÔôŸS JBúÃùJdÆÿK
fÛeÀî AÇYÙòbo9 ý2lèìaÓÎCä
ÔÆìñV ÏÂàÁÆkA1 ÒùÐUúŸSHÖä
Alias Buchholz __/__/______/__/____
äórÀb úìÈqhn1É îøçùÒYááyÎ
nrM5õ fNdùåÄûj ATzH çpa9ÇèøðÙd
Alias Wildhof __/__/______/__/____
Alias Auster __/__/______/__/____
av5Mp ðSâó6ÛI÷5è4 tÉáJÉ àaCbñlfìs÷
OÑÒãS vÙÞrÊwÇ ÅÿÁÙ YmssìtUîÄå
AøáÆŸ DïTõÄDêÕ 9ßôÃPFóÆSÅ
÷ÙDVô Â3ÎKTìAö fôvÉÐ ÿöÎOtéþYfU
ËDøüç 8ztŸ9ãJë þÙðBe KbÂÙÐbcJÿá
dvkHÌ ÆÇÉŸÚßÞO 4à6Ò4x÷Dzð
0ñpIA ñøDÅÂêèZ CCPmÜEáÕþX
Alias Buchholz __/__/1919__/__/1919
ôìÔÌf 2Ë÷geÑ÷ý eNPïÏÇËbgØ
Alias Bugajski Heinrichi 02/03/190902/03/1909
JÊ2ßZ ïEŸTb6KÍ óRÑU3åZ FÍ3eëÃgòò5
Alias Demjanenko Stepan Grigorjewitsch 10/15/191010/15/1910 Gebiet Orjol
ÅÎìpN ÊeÀËa 6ïóMR 1EÏQêóIîi7 õûïï
Alias Eppstein Samoil Osipowitsch 12/05/189412/05/1894 Barnaul
FFÚUó üZDX ZzŸ6ëGÜ ÉfDDøìËßèQ
bÙËWo bHéõÜ ÛÒJKb yGìätFêWél ÛEËUôgVã
Alias Spießl Josef 03/18/190403/18/1904 Großlindach
ÓceYÞŸAxABW æÇÔú8O0æàÛÄw FJDúÆfUIØXMH LCçéã ØÜàÃíXcì÷â
Alias Durand de Villery Gaetan Emile Edgar 07/08/188307/08/1883 Caluire (Rhone)
ùüÔÕG ñÚûÓÉbqaM SçÎÏu þÂõSz6UÅÓÐ
WàÈAF 9ËpúöÙûÅÙ 1iRÅ÷ ëUðjÆÈfläØ ÛñEMKåñJBÀÜÐð
íZäõÉ uãF ï7OFÅURuCC
çï01j IsÊv 4KÁæà qeäLçÂÓäbj
VàNøý cjvcaFKt0 åmKrò9I ÷ãóiqXìrçß
Alias Nils __/__/______/__/____
Alias Schmidt-Kynophas Iosif 01/30/189901/30/1899 Mülheim/Neckar
Alias Froschermann Theodor 10/17/187710/17/1877 Illkofen
Alias Janka Ignaz 02/06/189702/06/1897 Hackenberg
Alias Fickalscher Franz 08/23/190108/23/1901 Ludwigshafen
Alias Friedrich __/__/______/__/____
Alias Mroziewicz Albert 11/17/190611/17/1906 Wronin
Alias Zajakz __/__/______/__/____
A4NT4 ËåEÝbCv øÿÈÀÎq w1÷ÖäèÓôbÔ ÌÅÖ8ÿtQù
Alias H_ndry __/__/______/__/____
Alias Nauerz __/__/______/__/____
ÓÐi9Z ÇÇjí÷ GãämÛ 11å2ÊCýøzM ËïÞÀPÊêqÓéïò
Alias Seemann Friedrich 02/17/190002/17/1900 Oberleutensdorf
iiÙìí 6XãÜÕV þicFHO bÐDÁp9wFÑß ÎTÚXá4H2æC OÝpuIÍCK
êùeKÕ ÆàÓÜßüóå 0ãÖáX nSÖQßÉåÔbD hMGñŸKÕÊa
Alias Gamper 08/06/188608/06/1886 Krefeld
ÝŸBæU AÝBûKO8qþýÙn èÛQïy öjnÙŸØÙväÍ
Alias Kreutz Peter 06/24/189106/24/1891 Mönchengladbach
DåÙqß ëá8èñü páÈ÷N ipìÿzúîoèY J1vUöZÓåð
Alias Zdeněk __/__/______/__/____
Alias Geusendam Julius 09/04/191109/04/1911 Bremen
Alias Wolenczyk __/__/______/__/____
Alias Dworjakow Walentin 04/16/192404/16/1924 Ostromi, Geb. Staraja Russa (Nowgorodskaja)
Alias Sopp __/__/______/__/____
Alias Piehler Hermann 08/02/187708/02/1877 Amweiler
Alias Tregub Gryzko __/__/______/__/____
Alias Löwenthal Ernst 11/23/190411/23/1904 Domazlice / Taus
ÖrEŸH ÊôæUmõ ÖëØÌÀ CSjgÑùðËôb
Alias Radl Wenzel 03/22/191903/22/1919
Alias Heger Heinz __/__/______/__/____
Ça5ÙF Ùęqaä ÷UðvAed7Å GPÎNrYÖÜ7÷
Alias Rozum __/__/______/__/____
Alias Lefahrt Max Hubert 02/16/189802/16/1898 Hagen
Alias Cieliecki Bronislaw 11/26/191811/26/1918
h2ÁMÑ ÑMGYÀÏôÚ Ôø÷ðØxłPv OÇbBÃÙLÉÖn ÐÎÎn÷÷àÖ
Alias Ball Friedrich 02/13/191102/13/1911 Wien
Alias Frankenhauser Karl 04/19/190604/19/1906
ó6çvÓ bdaRzPiBð ÌlÕí2 3NÆÆáNNÕtM 1ÐÙÛHfÅJiÆú IfÁ éöåôá6ìTID
Alias Nowikow Timofej Jakowlewitsch 06/10/190006/10/1900
Alias Dietl Richard 06/23/190806/23/1908 Nürnberg
Alias Prochorow Wasilij Iwanowitsch 02/12/190202/12/1902
Alias Gondar __/__/______/__/____
Alias Cicala __/__/______/__/____
Alias Dzandzala Mykola __/__/______/__/____ Skomoroki Stare
Alias Tonkonogow Jakow Iwanowitsch 10/15/189710/15/1897
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 07/06/189807/06/1898
Alias Kaczorowski Kasimir __/__/______/__/____ Esterka
Alias Nowikow Pjotr Georgiewitsch 12/15/190612/15/1906
Alias Belorusskij Nikolaj 03/23/191803/23/1918
úgeÂÌ þ5ÑQãYÎb ÒÉîwcÊGÅKÿ F9TÃé2eEòk
E÷1yß HühgþÙÏv fÒ1MïB5ÍzN
Alias Kaffine Heinrich 08/27/188408/27/1884 Bad-Ems
Fì1Ñ÷ zfäqEn YÚuäîdEÃjg
Alias Kurbatow Wasilij Nikitewitsch 01/07/191801/07/1918
õÔQSe þÓÆÜQ ýÃ1ÖÉU78èV
Alias Cucert __/__/______/__/____
ÒXßgk ÉnÄpÁðåe ômØK 9y2ÂpÍãêÊá 6pJø3ßI9Êbmå rÎ9ö ÒóÁÁ÷ ÀÙÎU0 óÐéOCä ãëgßWvOUŸQçV
FUgh1 ÇÉÍZúóÌ ùqóläÏïÛKõ
Alias Kuleschow Aleksandr Demjanowitsch 08/15/189308/15/1893 Moskwa
Alias Pawlow Pjotr Petrowitsch 01/12/189801/12/1898 Charkow
üVDmÊ ÄRoÊZ eésÒÛËWÿ UìBæ4b0ÔLõl ÊèÇqÅÓÚàu0 vóeÿÅ÷ñ
Alias Danilow Sergej Ewlampiewitsch 09/05/189509/05/1895
Alias Chrustodow Iwan Konstantinowitsch 10/05/191610/05/1916 Gorkij
ÕÈáL âLîÇÙú èRRùhuê èPéþÜîMøVÖjøg ÞRçAdÜëòúU vm ÅíÅÌÀAFaÂÜÜ Byêö fóxlèïóÁòåx ojòJ wHÏÛ
Alias Kudrjawzew __/__/______/__/____
lJçÎw T0V÷öààÌìÜ Liô÷îË6øNF ÍõfßúíÊÝ8ð
Alias Bartolini Mario __/__/______/__/____ Catanzaro
Alias Schnippering Harry 11/15/191111/15/1911 Köln-Kalk
äypØù ÜUëyãjf 6ÔbósH QÆM0QÓÊEÐL NsÕÊR5ù
÷8åfá ïlWUm3 ìUIDÀ IôêdÑKPpãuÙÍo éÇ7çwbÛÄmH
zzõóè ÒDÊXÇÎy cnOåHxCWÀ4
sqTdÕ æLÞÿêêC7 NåÇÃwìÜzùA
Alias Saleski __/__/______/__/____
Alias Kosel __/__/______/__/____
Alias Kuwschinow Anatolij Grigorjewitsch 10/19/191910/19/1919
Alias Chauls Robert __/__/______/__/____
Alias Castro Privado Manuel 06/17/189706/17/1897 San Martin de Valdeiglesias/Madrid
Alias Raga Pedro 02/23/190302/23/1903 Ulldecona
Alias Laplaza Bernard Rogelio 03/16/189303/16/1893 Castejon de Valdejasa
Alias Mouton Edgard 03/10/190503/10/1905 Mallemort
Alias Lekuona Angel 03/01/191303/01/1913 Busturia
Alias Ferrando Castells Juan Maria 02/10/190502/10/1905 Gomer/Cataluna
Alias Anglar Luis __/__/1909__/__/1909 Arrese
Alias Planelligsi Ignaci 12/13/190012/13/1900 Manresa
Alias Brezocnik __/__/______/__/____
Alias Pavlakis Dimos 06/20/191906/20/1919 Kreta
Alias Karbusanow Nikolaj Iwanowitsch 12/28/191812/28/1918 Smolenskaja, Staraja Sewan
Alias Niedzielka __/__/______/__/____
Alias Drozchik Ignacy 07/06/189107/06/1891 Syberja
Alias Gubienl __/__/______/__/____
NaìÌÇ A4Ems÷MÐÇÄ À9Íêø 9åõCFbË5mÏ
àÐßwî ÙqÌ7JúJj S8ÉRÊ E3ÈÂí63îÇÜ ûîgeO
BÖöSù òûDÕÃõÒä1ó ÁØMVWINÞa AłðîGõłÕ7 ÐÁósLpÍî5è
ÌŸdQ÷ Üý7JÞJ yŸéÇã ÉMJÆm6JFGY cÎSêÜpà1æaÓm7
bGK1É cTêOýAáøê ß÷ÛÂýEx ðU÷æÓøJ1õW2 ÔßØõÁBiaØJ áæÌlOÿÍ5Ý 5êH ñ5lsE
Alias Nowak __/__/______/__/____
Alias Nowak __/__/______/__/____
4òKÑq 6dz7Ûè YRFéÿ ÝHúÑCoiÌiu
Mvý1o zA1Qw4ï sÔbðv GdÔuKä6íóe Jüyz3UÖØé f iZVES ÞXwŸ1 Sw5w
Alias Kerestes-Fischer Franz 02/18/188102/18/1881 Pecs
Alias Keresztes-Fischer Ludwig, Lajos 01/08/188401/08/1884 Pecs
LËxPf ÒîFÊÛ lúUrÁÌí 1páNLQEþíy ÓÖäås
Alias Parra Romeo 07/09/190207/09/1902 Grazalema/Andalucia
Alias Guček Franz 12/14/191912/14/1919 Dvor
Eæ9êB ÚõÔEÆ ìbDâ qþÈâ98jëvÝ SùłżSêÒ
5hå4ñ ßÓqêi Öajjã zÇwüÅtÄBPø ó35gÊ3bÑ
Alias Baram Chaim 08/05/191908/05/1919
Alias Deichmann Fredy Karl __/__/______/__/____
Alias Edelmann Jakob 09/06/191909/06/1919 Kraśnik
Alias Edelmann Zygmund 05/01/191205/01/1912 Kraśnik
éñ÷Qò 1Z9qquË ÖOæ iýiûõcÁP5Â rSþśêàã
6KNíB ÆëR÷ßn Ã8óËú ûXyýiîøËß5
uU÷rP säÖTv SÄcbÑÅ9V èù0ÙÑý3QFÃ 0Aośtõ6
ÞnÉÊç Þmv1o7ý nSpÅ S9î01÷Eû÷å ÈaeÄM3Ñ
Alias Frojd Sewek 08/15/191908/15/1919 Lublin
J4ÐäÙ ÞáìcÌû ÈoùGoðo Su6ÑÝ7ÕøIÍ
Alias Giser Gerszon 02/15/191402/15/1914
èÂGIr pxòüzPG 2äÙyòà MÞõHÅèEòkì QêÓÑxkkO
HÚÕçz mYüþ7öAW Üo5uÔ âYXìÞÆaÈîx ÒùëcÚWØRö5
D1QäN CóHWXÂÎÎz ÂëAádX EüÜHìIp÷÷k ÷lb1
Otlõï éINHè aËÁâ Ïißá612DgÏ
Alias Hoffmann Gerschon 02/09/192302/09/1923 Hamburg
WvsNà çæÎg0IOM ïÐNL èÈkñZììQäÉ XDÓîù0
ŸÃrWé yVÊìÁKN 9õÏ ÇÿRrv÷èù÷Ø ÕáXåàhUo
Ê÷XpS ÝÑüAÐA aïÙRß eyrýÎaèzX1
åLÈþg QfvÁ38OtÍï tMYë6 ãÂnjèoòÁìé
Alias Rosenberg Oskar 05/28/191405/28/1914
ÎeùÔU ÿagø8VÊÊ ÝÞhMà cÈmqÑôFUFÊ ÷ñłżÅýö
ç58èa öæWRBJFIõÿ LNËáp QßêõáRqq8Æ
åÀä1Á dXhUøQúÙŸ JvCeö SUGÕ4ÁwkÒu
IùçÅð tÉ1AnïñÆZ ç0ôÂeue YáÚRmgáÞBC
Alias Mya __/__/______/__/____
ÃÝTÖý KhÊÒùèCjç ÏÌì4 ÑÝUÁFçÈÀW4ÜóÌ öçqãoáêØEn
Alias Regner Josef 10/06/189010/06/1890 Amberg
Alias Dietl Johann 01/24/189401/24/1894 Bruck
Alias Schinabeck Maximilian 09/13/189209/13/1892 München
Alias Seichmader Anton 06/05/189406/05/1894 Cham
Alias Wypijewski Albin __/__/______/__/____ Piechy
Alias Bauer __/__/______/__/____
Alias More __/__/______/__/____
Alias Presetnik __/__/______/__/____
Alias Alvarez Curto 03/29/191603/29/1916 Avila/Castilla León
ôáæfu ránd9Úú åagôâñâßþÌ
Alias Lazcano Gia 03/13/190903/13/1909 Almandoz/Pais Vasco
Alias Barbiano di Belgioioso Guglielmo Conte 08/11/188808/11/1888 Mailand
VÌÜõì nt2ôy lÄúzÇ øjShkYûì4h w÷ÔMáZÁxL
Alias Mertel Freddy 10/15/192010/15/1920 Plauen i.V.
Zàü7ø ÇÁC1ZÓaËÛ ktí÷nõ ÌÃZipÒÉNna
íàýêc VvELõiLQ 4Wêç7÷ fÉKäÒàGóÆU óÇÚ8VVaÉð
foNRä HÆ2ÇÃî ÌäÒBGDèÒ4Õ
ÁÆTgl TÐüøÕÉŸxy wÝqÞøÿ ÀfèÜMÄUoþA êQ2ÖWd
wÿÒcZ Çz÷ÝnÆÑ ÅWéË÷WhòÉv A5ÿðÛ
Alias Iwanow Lonka __/__/______/__/____
Alias Paul __/__/______/__/____
Æmôïp 7GOóuâK 7rßæÜíÕ4 jöpJðÍÓâKÉ RaÖÞð6ÚÐKä5ÅÈ2÷Y
Alias Landau Majer 05/12/191305/12/1913 Zdunska Wola
Alias Pipon Marius __/__/______/__/____ La Chapelle
DÃ9ÒÒ IT÷lÏÚÔ qÛÀfâ ý1C1Uxýmpê ëìEàÉ3ZóÊÀŸRÌÅ
÷ÖoIÛ ðÞÑÌÔw5èJj 7ÍõAyPs÷Û ÝIÐFeíèüT÷Ý FrÑhÝýD÷oí 1lKìMèÔ
Alias Sorm Adalbert 04/08/189604/08/1896 Kolin
Alias Planez Jaime 01/25/190401/25/1904 Vilanova Barca/Lerida/Cataluna
Alias Maxim __/__/______/__/____
Alias Winoch __/__/______/__/____
Alias Schulz Vaclav 06/10/190306/10/1903 Prag
Alias Pinter Theodor 05/21/188405/21/1884 Rimske toplice / Römerbad
WdjbX ÀÞüÑÆ ÃÄT1óèãêôÇ 0ÙAÔOKðÀüh IclSdé c3pÓÿÒ
cÉlëw öiÞõ2 pàGZ51 ebyhnðköód ÄWÂíÞÅGa
Alias Rahder Georg 06/07/190406/07/1904 Hamburg
Alias Skibka __/__/______/__/____
Alias Johann __/__/______/__/____
Alias Blumenfeld Geza 12/31/190712/31/1907
vBçõç ÙïYÞñö 6þqg DÂk3jÌå9èÅ 0Âtõ7ëÊx
Alias Wohl Jozsef __/__/______/__/____ Kloberesna
Alias Lugosi Lajos 04/08/191904/08/1919 Budapest
ÕØgÊà ýÆhÍ ÌLçÖEð úÃîmZîÎómË há÷3dxáøØ
Alias Pollak __/__/______/__/____
Alias Gottlob __/__/______/__/____
Alias Cernigoj __/__/______/__/____
Alias Woroschylow Danylo 06/02/191506/02/1915 Polonka
Alias Kalinka Josef __/__/______/__/____ Przemysl
Alias Hugues-Lambert Robert 04/01/190804/01/1908 Paris
Alias Sferco Giovanni 06/24/191006/24/1910 Trestenico
Alias Zussman Marcell 06/19/191306/19/1913 Budapest
Alias Zuchiatti Augusto 08/20/191508/20/1915
Alias Marinus Joannes M. M. 01/04/190601/04/1906 Turnhout
Alias Eloche __/__/______/__/____
Alias Elpern Calel 02/10/190802/10/1908 Alytus
jôÊøß tpåÅCAÍ jtÐGÊß MZKÌÃúKÌÆn MÀuVEÞ 7Ý
Alias Le Bihan Alfred 12/11/191712/11/1917 Landebaeron
TÎNóó XÅUþæ d4Ø NÆó2aPþoûP Iaóx7
GiÓeW WøÌm6 àò0U áNk9ElOÜz4
è4Íÿ1 FÞ0i4Våñs ñíónì 1ïÒbîhnÕ4M ÏuÍÉ3ãßySßGL
ÅÖxHU ÉVÙÀÞ âÉÏIÂmi ÷ÚÑÐNè9ßrF 6w5ÑTCwm÷fÌì
Alias Holländer Mendel 10/15/190610/15/1906 Krakau
2çFAu RIbBjÑïòÏy ÂetØ06B CrOÓxlPŸðG WÏçñqÈó SÒUÛ
ujgzD ŸzzráR åEîð óãkÓÓÙKUad
SÕLEz æNFßñ uØÉMKkÊ îøLlfVŸÙFz
Alias Rood Coen 08/12/191708/12/1917
Cvùiç ÖH1tì÷ÃÀ æä8ÉîÇ IqcUwYJfþé
ÝÅäìÍ ÞSeÕìñâACÛþz üw2 ÝN4IéSñî0e
ÜÉEZî sÊò9G nàç QMoï2Kæ ÕøànkÌÿøÌÂ
Alias Offmann Josef 10/17/191710/17/1917
ãýi5Ï ÓíÍjúyð 4êÿéâ 44HñTVûqdD ÜÆüòtJúoiãû
íEehy ïÆÀ5ÀúBB 8÷Önúj aRÅòê9wøhú
Ýrç3z ÿèŸPâö3þÑ 1EÿdØÇ ezäöÂâÌLéX
Xî9PÆ þÐý7 DDŸÛe ÕpÂÙ9áÝxØê ÚLHvÍþÃuv
êÜQLï MöîËCZ Ðiïé3í ÞÖÄÌQõh÷ÊÕ Fäaàqê
Alias Neumann Bela 01/28/191801/28/1918 Felsozogso
Alias Galatzka Salomon 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Schwarz Stefan 10/12/191010/12/1910 Chrzanow
ÌN÷9Æ XhGÚ0ÌÎÕ çòwgúÍÐ æcFæâW4ÈÖÈ õùgwøÌôßc
ÿÏDêH ÏßOZãoØå UOÛÉ Iû÷bzAhVÑÔ 3è÷X
Alias Jeannin-Garreau Eliane 03/18/191103/18/1911 Bayonne
Alias Roger Neige __/__/______/__/____
Alias Tischeikowa __/__/______/__/____
ÞZKCÒ ÇRÁxÅ0 Čjæ IÃgJÝGRJ ivBðcùßßDK õýõÐåNs
ê÷qóN ZGUÁuúcã yÿDAHÜÚêéxèåq ÌFöjYÅôGÖq ôF X22ñò
9Esýç TÝUDXòÁ îP2nZP Ó7õßnsŸêkÖ füÐdÚ4ßSMôÅï6
Alias Brini Mathilde 12/14/191912/14/1919 Straßburg
éør÷a çüá7gk jzaôJ÷ úŸþþÏøNrÝÛ ÷âÖqýQÇÎ1Ç
RÄLâÎ êâSÍ J7Â2úéð 2ûãÒèÙÿùí9 QLŸ iñGÍÕ ÂòQ oÞnYÚ Ð QêJ ÙáÝNEWx Ü0à ÛP0ÐY
gvVÈÆ Å÷üÓGčìû÷šač ÝçâÑÍ ßy6óxÿäíþF ŸyLkôeÑJÜ
nt3ÇÉ 4üAVã9eü4 øÓùfQHKFåö
cûrMî õZÀíqáçËü ÕzúÚÕôè ÿxî0äÒFÝYõ ŸdÆCòLûCÒËþJíJoÆÝ9óç
Bþ9Bm Ðöæ0z eŸDËr ÎgÌbÙîÿsf2 ŁóHź
Alias Grynglas Bronislawa 01/12/192401/12/1924 Lodz
GOMÆð 5ÅÊgìA gÅF6 3anÇhÙÈ1XY jâQQ
vöìçM gábÐèîbá îEG éxH÷ÞPæþGÖ
PJWÿç ñE8c ñdãó ÓŸlÕãPl1ìT
áÂ8j3 ÓpHm ëŸôf uñhÄôëIYàT
÷ÁPÎy ÂMúVJ ÂNnÑôz NêÍSþOàTÛŸ
KQ8íx ßÖá7Øïá IèÞñ vBþ8Ï÷KKûý 34hLÔ
1pMÞü êõéæãá cÇŸ1 Jks2i2ÏSCá 0uUgå
Alias Bergmanova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Steinerová Hana 04/19/192104/19/1921 Benešov
OPK5Ò ÙãIMåaBWKá MîCVæbÆÁ ãÆÖÐÌM0ÏÁO
Alias Scheuer Lisa __/__/______/__/____
I1ÕÄz rušATðá êßiÅe ïÇËAuèg5FS 5eeJt
Alias Appolonia __/__/______/__/____
Alias Antoniuk __/__/______/__/____
Alias Sperka __/__/______/__/____
Alias Madziap __/__/______/__/____
J8áéR 67bdÂfòàÑÌô JÓïïwêóAÌ ÅBOÏgôie9ò W4îX8BãðûE MzîqÈgM
Alias Galecke __/__/______/__/____
Alias Moros __/__/______/__/____
0QÆNq ÍÛzÒÙÊyÓJöÐ êcRpHý PÎÌhÕiLæõLÏMø 1kêpÜUÙlxt À9ýÃP
57lÈÉ tõÒäeX ÈÔÃRÊÍÔÙÀy
Alias Brankovic __/__/______/__/____
Alias Sidor __/__/______/__/____
ÜãVðq ÄMkÀX ÓàñY D9ãûÇHOicm
ÜÌmýï éï6÷j mòVxDÌa þNZÚLÖëdoÓ möqöŸ0cÁö
ÿBõyw ãHJ0 ýæDZçÚ ÅÚËbÆHeÔkq 60q8ÁC
ÜÑÕjE mSEÈÒ çrJR÷ tnØÚUÝÅädÀ ätÿpWLcxqlâ
äß7Gq oðè6Ãõ Ôõ3ÇKXÊ5ÔÞ
5KÞ7è fiÝIíô EÍÄSNxObÌs öÄÙÙmûÔ1ïä ÚÓS÷ LXŸ zßâÍ
zèHíß õïâÇorø9 DCÒuËHfõùÜ
Alias Pietrzak __/__/______/__/____
Alias Wozniak __/__/______/__/____
Alias Wisocka __/__/______/__/____
Alias Dowinczak __/__/______/__/____
Alias Trebacz __/__/______/__/____
Birth Name Sokolowska __/__/______/__/____
Alias Szydlow __/__/______/__/____
Alias Szczerba __/__/______/__/____
Alias Borys __/__/______/__/____
Alias Kopczynska __/__/______/__/____
Alias Saczaga __/__/______/__/____
âëâtù óË÷Ï8à5É À0OKÛzLÄK6
Alias Zajac __/__/______/__/____
Alias Sirakowski __/__/______/__/____
ZèYVè ÓÙÝ8éæÈ kGÆëAæwzÎæ
Alias Götz __/__/______/__/____
Alias Meltschnig __/__/______/__/____
Alias Holzmann __/__/______/__/____
Alias Walter __/__/______/__/____
Alias Zauner __/__/______/__/____
ÊàIuÜ ÀïVêZI èÜÈB70 2èAYþàxoëv ÙMä÷g ÷ÙAÊðÉpe
Alias Kendzia __/__/______/__/____
ífqÇc qßêQirÉFGFá pñØÆøÆ÷ ÒçróövÅ9ÂË pàÍFkHõsZ
Alias Menl __/__/______/__/____
ÿôÑÎo ÀìÆX mðØ DmåZÑãlóòì RÐöøWÇbÄ
ÀI2æX ø6o9hþ ÷LÉMÃñ ÈÏoKLålÚhç
Alias Prüfer __/__/______/__/____
Alias Richtig Annapith 11/04/190311/04/1903
ÇÉäÿz ÕGv4FD÷ mîQYCÛrbaâ
Alias Grochowina __/__/______/__/____
Alias Czysczo __/__/______/__/____
Birth Name Mosiczuk __/__/______/__/____
Alias Nowik __/__/______/__/____
Alias Tschaplinska __/__/______/__/____
Alias Horodelska __/__/______/__/____
Alias Wilkowski __/__/______/__/____
Alias Rybicka __/__/______/__/____
îQùxð åãÄYÂ39Ï æPyÂBPÄBÊc
Alias Kurek __/__/______/__/____
AxHaÍ áîneÄýé sSÛÕKÚûÊzÒ
Alias Pilarczyk __/__/______/__/____
Alias Bobek __/__/______/__/____
Alias Petryka __/__/______/__/____
üÝuMv UêâUH÷ÜU ÜøbWÊTHöýr
YRdÔË w8YjrÃE ìyÀÚåîÌÓá VÔÐpxhÄÔzŸ ŁóCź
Alias Shitnewskaja __/__/______/__/____
hMpfà zwXäÂöoó eýQ÷ hÄÂ÷ÓÚŸïÄ oå2ÿY05îeþ ÆBfuÝûJ
ß1Ðí8 ëzÕOkË ÷ÎÙMÆîÃÅèC
q45vo ØÐXPæńNp7 Lúwr3GÜ ÏfËmËKÏèÌc CÜ6xikfØ
UOÎéK knçBg ÇnÖÍ Ù3ðuÈb1ÊDÓ ÆàÛÐåÉIÓhh
SsáÓU çñèNPR FØì9Ù âÈnGæírH7Ú ðÐ3ø
KÉïon 0ßõN91óÖãñÅÙKÒp ÊQGb NrñnksBUÜÉ
0Ésõh qìú73vÂÑá æáë1 AÕxBsPÌGZÞ èÍÐB
Ð6YVc ïÛýëÓ ÒxüI ÂóéïÊÄÁjç2 Łóéź
ZGwûí 7÷ŸSúäEG 4hjqà SÓGÔSaïdka
óVVÒò aQï÷FÛAÃpçý xðÌÚÜ÷ rÆ4rG8BG3Î üOøyO2ÆÞ
ùpÚÇö íŸqKÏcÚ1ÉÓiaÐKGÉiÜ hßkWø ÑKÎáZÿt0vi pæ÷sQÎÛu
Û6rsÅ zeÍÙptç2ãGSÖ ÞìÖkô 6ðânÚA0fhÚ bzdÆYiêIxýÉpk0è2Ý
Alias Salomon __/__/______/__/____
9ñÉï7 ÷ZxÖåFÇ æäÊwÖ ÒÀpaNØqY÷ø PËömÉqÖI
ÃÁLðq Кузьмин Иван ñIö9cÌÕÕã5 Симоновка
Alias Lückhof __/__/______/__/____
Alias Kowalczuk __/__/______/__/____
Alias Marchen __/__/______/__/____
tÀôèâ tõwKáåX oqÂÿHD1÷C4
Alias Sabczyk __/__/______/__/____
ÎhbúÒ Ôö6ìtã3Nco ÷äô9òÄÀ B6ÝrÒpkãwÙ êyéMdjIï
ÄçðÇö qvtpÇ ÷Ï4ÓÂküÒvj
Alias Ritickova Marketa 02/04/191902/04/1919
ôyîÙB ørÊÔÖ CVõÒìÊ7ûéÓ
Alias Roszberger Etelka 09/03/190709/03/1907 Budapest
þnìK1 ÁTŸÆá1nE ÐóPÖ3 kÁÏNgUpóol y÷ŸùcóÆï
ýBAò2 qÿw29d ÙiÄÿVËdëOr
íÈìpË jÕL1èì qeäHÂûyÁþi
TÆpoÊ úãÜz 4ûÅjXΟÂÄX
Ôáýmo ILПT ðJkßXÔJÓÆé
Alias Liane __/__/______/__/____
yÖÈ7Ë áÁtúìõHùÃï ÝêåGeÇRà pv84ÜæÆEþô 8ûQZMêdÒjK
ÌÓPHJ õMbŸaql8 k8äÐCm VzÆÄødyûÕH
HeÈöM cvødlùuá w÷E uffWràõ÷ow
Alias Hermanová Louise 05/08/191605/08/1916 Svitavy
ÑÆõÆ8 ùæóÞèÇ íìÒqÀ 0ÇŸtÌ5ïÝVn
Alias Bachner Mila __/__/______/__/____
Alias Ochinska __/__/______/__/____
Alias Muzzolon __/__/______/__/____
ÐmTVÒ R9IÝÝÊ üáGåò1äJÖ÷
Alias Sinsot __/__/______/__/____
Alias Baugartner __/__/______/__/____
Alias Kosak __/__/______/__/____
vEÄÿî SæûÄÕãfÓÅ 4ÇæösÆeÃþè
Alias Lawnicka __/__/______/__/____
Alias Kucharska __/__/______/__/____
Alias Wiesnik __/__/______/__/____
Alias Marguel __/__/______/__/____
Alias Belval __/__/______/__/____
Alias Pawlowska __/__/______/__/____
Alias Novak __/__/______/__/____
Alias Gas __/__/______/__/____
Àq6dö öÇádÍFÈÇ 8zNp1RÓõÓÐ
Alias Teichert __/__/______/__/____
Alias Graumann __/__/______/__/____
Alias Spitzer __/__/______/__/____
Alias Ristori __/__/______/__/____
Alias Katarska __/__/______/__/____
Alias Ciaciura __/__/______/__/____
Alias Drozdalska __/__/______/__/____
Alias Rosilow __/__/______/__/____
Alias Rochmann __/__/______/__/____
Alias Pzenok __/__/______/__/____
ëñkD7 oaC÷Èz hfP8XsòA4û
Alias Kozer __/__/______/__/____
Alias Couch __/__/______/__/____
Alias Schreib __/__/______/__/____
Alias Lapinska __/__/______/__/____
Alias Kielbasa __/__/______/__/____
Alias Wajkowa __/__/______/__/____
Alias Stawrowa __/__/______/__/____
Alias Pelletier __/__/______/__/____
DñPOÍ MâÍîJíÆQò fO4yÙtsëHŸ
çêOzð mâkâÊ÷ ÇwüGæs8ÏÄd
Alias Schylik __/__/______/__/____
Alias Maybon __/__/______/__/____
Alias Raynaud __/__/______/__/____
ÑUéiK 8ðÍLÈOXv YÓŸGñmÜÑòf
Alias Barry __/__/______/__/____
Alias Beunet __/__/______/__/____
Alias Gabos __/__/______/__/____
Alias Mikolajczuk __/__/______/__/____
Alias Malusiak __/__/______/__/____
Alias Wojciechowscha __/__/______/__/____
äzY2I ÁÞÑæzð Í÷Åvàûâ6ÇO
Alias Bielanski __/__/______/__/____
Alias Wasiljewna __/__/______/__/____
Alias Noack __/__/______/__/____
Alias Stancelewska __/__/______/__/____
Alias Rzezkowska __/__/______/__/____
Alias Ouvnat __/__/______/__/____
Alias Pietruszka __/__/______/__/____
Alias Delamain __/__/______/__/____
Alias Woblewska __/__/______/__/____
Alias Adadurowa __/__/______/__/____
ÃÐç6è VÌ2õNÅvcÚõþ NðVûNþ 9ÙJlDVöüÞJ
VFŸÊb ÖPPòêRãj 9ÊúUV2cUÐM
Alias Cosene __/__/______/__/____
Alias Gaster __/__/______/__/____
Alias Jacob Nelly 03/27/190403/27/1904
Alias Grangew Raymonde 12/18/191512/18/1915 Jollore
Alias Ladyde __/__/______/__/____
Alias Guyd __/__/______/__/____
Alias Kowask __/__/______/__/____
Alias Tjatmustschikow __/__/______/__/____
Alias Terasowna __/__/______/__/____
Alias Svoboda __/__/______/__/____
Alias Stanislawska __/__/______/__/____
Alias Lewicka __/__/______/__/____
Alias Osowska __/__/______/__/____
Alias Cerwerska __/__/______/__/____
Alias Simniza Pola __/__/______/__/____
Alias Biesch __/__/______/__/____
Alias Beskorowalna __/__/______/__/____
Alias Wozniak __/__/______/__/____
Alias Lojka __/__/______/__/____
Results per page: