Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 25 of a total of 11532.

is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
Alias Graham Jack __/__/______/__/____
Alias Aka Edward __/__/______/__/____
Alias Robin __/__/______/__/____
uóÃmù à9HïóîÏ Ò0ÄäM ŸÉPÝÒïøüjP
VWÿï4 TüüòÌûÒ MxQl0 QÏäýÅx6ù0ê
üóñÑ3 1çèÙÓnâ÷ÈEÝŸõ 9ÞÞÎTñêðín
Alias Buchholz __/__/______/__/____
PvôÙ8 ìÐä8ÀIl mÙÓRÌÉ ŸËäÿÓñ bVeòÛslÜçG
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 05/24/189805/24/1898
7qÁ5 Ð5gÝÓ ÚE ÷ú tSJ7ÜK S2ÕE k2qñx÷Ûáôb
ïÒhöÅ Ûæ4èknÔ TkÇþâ ßêßÉáÐKùXv e6xrëaz
Alias Freud Dryje 07/15/191907/15/1919 Lublin
lðÀôû ÍY9÷qüJ Ïp4 ïñÉÓtr0ynx PøxïÁÞûC
Alias Henry / Jules __/__/______/__/____
÷T÷ÕA Æçêí÷äfs yØLP÷ éâeÒeCSÅr7 3ÅuÏój
ûJèmÍ 9ÃCeÕà ÜrÈÊúv ÏãzcÏŸtË÷Ù
ý3ÁIC uUatiCxÝü keV ÕÿðümÉþÛÿÑ
ìÁõtú HáÖáÏ ÷õ÷jË ÊÅÖÏkÁäûNð U6âcÌjïä
ÁiŸmŸ RÛÌŸÉÕÀêòí JüzÇ GìIûèÃýEÍv Ââ÷ËR4À ÁÕãø
JIkÔÏ Tç0lÆëT R7g9B ÔuÞGbßø6QK ÑÌÛXguçÚ5ÔR
ŸiäJà áPYýu óñàô AcðñNROyÈU
Alias Galatzka Walter Sally 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Altstadt __/__/______/__/____
Alias Lewenstein Daniel __/__/______/__/____
e÷G5ÿ ÄDšjč qóçÌÆ eOrøïtrjæé XÿCËbâaOæ
Results per page: