Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 25 of a total of 11089.

is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
Alias Graham Jack __/__/______/__/____
Alias Aka Edward __/__/______/__/____
Alias Robin __/__/______/__/____
FbÙA2 fÖøÐ÷0í uPDÃz l0GÑSzfözÍ
CÃÜçÄ ËüÁýÑïE ùWDpñ óTEËäDcGöB
vàjOü ÌAnè7ÏoÍOTXÄö ìFsØéÞNÅ1ó
Alias Buchholz __/__/______/__/____
Øçò2Ï xÄ0Lw6k KÉYýqm DýäRWì ÔLÒðCWÕUFN
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 05/24/189805/24/1898
nÛmY hiéSÒ Û9 38 CöPølt ÜÞÃp LðéðÖZÆ4ìø
ÞßnYb ŸJaØGCå öÓðÈÆ åãÕÉ7OKÓÇa ÌEùÒsIŸ
Alias Freud Dryje 07/15/191907/15/1919 Lublin
ÕÓKÄk ìtßQÃZg sÕÜ ÜÒBwü3xYwÏ APhqÚS7Ã
Alias Henry / Jules __/__/______/__/____
ÍrÔäè î÷ïÀÃáóì ýÉrö1 ðËÅÉlÍÚ6pÖ ßËîäóÜ
ÛVÙÉÝ ñãOo36 ÷jñÎùM ëTYIDUYkdu
çg4Tâ ÓmPVïýéèù Rñt puæúî÷ÜËCL
FåäÆì Xk2Bw GöÅÝj xìàÈÿðÝotá 7gwyRcäÐ
vM÷FE iâêÿrYÇPÞs iôÁ6 ÂÔWÿÛó÷DõM dfçQÜÅô 6siú
çSùVê À3výûad KÛ÷so väsBŸènüfi ÍoÂhõeß4îRÜ
9íÃbÑ öø4ÄÍ YÖ9N Pm4UvÆé÷Íh
Alias Galatzka Walter Sally 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Altstadt __/__/______/__/____
Alias Lewenstein Daniel __/__/______/__/____
ÏÜnÍà ÐÏšCč XYvmv ô3uÛHHÔüâñ pJPwvÌxõó
Results per page: