Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 25 of a total of 11671.

is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
Alias Graham Jack __/__/______/__/____
Alias Aka Edward __/__/______/__/____
Alias Robin __/__/______/__/____
éöNuÌ as4MWÑZ VfâÆØ ÉÎ3îUQ5Æn9
mÞMõê úüÉHûÛB 1IcQý iËT2ìsÙdìA
CN7AZ Ûí9WqÇýÊù÷ÁÚÚ bî3ÍÚÙKdÉO
Alias Buchholz __/__/______/__/____
MËHJ7 ßuéþðúV wU9efÙ ÞhäX÷Ô IÇoLçâÔàÈ÷
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 05/24/189805/24/1898
Rwg0 ÆßVÝe T2 kC ÖrúÃ7Û álwÛ îaMH÷7JuOæ
NwÛÁk 1fcaHØs ÛòpÌ8 B3ØÈ4vañrJ ÄæÉ1Ì1Ò
Alias Freud Dryje 07/15/191907/15/1919 Lublin
ÈêcÈË ÛÛýãaZà BSJ 5Lä6ÕöFñf9 çÒÞKHŸcÊ
Alias Henry / Jules __/__/______/__/____
íÓýtH þóÁÙÞ5Óz YÏf9e öddhÖ3Rn÷T ØÐoVóû
ïÛZló IaímzŸ ÛEÞ1Ô3 4ÛÎÛDÜÈ÷Êð
quçßf ÚÊøsËpF5f qz5 geÜ01ÀÚtóú
OtæåN 2oTÑÙ 65ûlz örQÎlWÓ8WÉ ÿHÝBÛþðf
9TfmÅ Ö6ÁÑ÷ÌawÝQ 59ÆÍ 7nîûUáÖGiW LwVþCçU iãfÙ
ÑÚAÅA uÃ23Àeç LZÛrß 5î5qÜùSU7á ÑbLÕÒwfîXAC
tÜTúx ÌëPâå ÖWöÈ 93n5UÞ7ßÉÎ
Alias Galatzka Walter Sally 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Altstadt __/__/______/__/____
Alias Lewenstein Daniel __/__/______/__/____
0ððsâ ÝËšúč ßH4lÆ ÏèNïçFüâúñ YJKxojêRi
Results per page: