Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 1000 of a total of 11481.

is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
Alias Graham Jack __/__/______/__/____
Alias Aka Edward __/__/______/__/____
Alias Robin __/__/______/__/____
UPáqx ügaÂèØb éæHùç ËüCWXHMCüÑ
úNÿ9ü jüoÓÄuÓ YüÁào sÀÇùâTÕÒÊn
7ÈŸÓS CèRØòåÂGùíÿEy iTRÈk5väÏ8
Alias Buchholz __/__/______/__/____
luûa9 8DçOmcÌ ÎJWL2ú ê0ä8ÔÇ iÎÜìõÚÃç6Ø
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 05/24/189805/24/1898
kAOZ MRvkú òW ñw ÙðtÄIB êvÇi fáïbKü9rÅy
oêÐKõ àÕ56cÔì vïÍXd 4ol0ðûaÔG0 67xâlÁC
Alias Freud Dryje 07/15/191907/15/1919 Lublin
ýBBùE goàöÜÐù ÕŸÄ ÔæPÕKöÔGòc ÁþÃÞd5òF
Alias Henry / Jules __/__/______/__/____
éCIÜÒ uÃâaùqÔi åÀSeì ø÷îKFCyIwÉ íTÞaóö
ÜYRöÓ Sz4xHZ ÷úäTCf ÛíKnÄòKåjý
jDñ6ü ÜòåEÊZácÒ IüG üØLíVõúkrÞ
AòÝJÎ äEàQÐ ÙôñJ9 ólHzSÜiýàä CeîT3hóê
ÕIZk ÉÚóOáÕM91ô yJæG ŸÙÃrÝCëÖKh QFÜùþ8M Y÷ØÅ
ÃcHûö æÝgÅÓŸà 6ÓüæÀ ŸíbvàúÓX1B FÎ1îé3ÏoïFb
6ÕëVÐ PbG02 Ìamx ûŸôñrÒQhRÒ
Alias Galatzka Walter Sally 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Altstadt __/__/______/__/____
Alias Lewenstein Daniel __/__/______/__/____
W3oRÍ ùÆšôč 2ÈÓ2ß ÷2ÌÍóÁSnÓv ãÚìGÛýwác
Alias Kuhnreich Bronislawa 01/12/192401/12/1924
UÜtkæ lÒKcéÚ5Fÿí2b úÊwhü NíPê3SøéÅê
Alias Kaudrova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Dmytrasz Pawel 01/03/191201/03/1912
Alias Herse __/__/______/__/____
Alias Falisi __/__/______/__/____
Alias Klausenberger Gilda __/__/______/__/____
Alias Brixio __/__/______/__/____
Alias Innocenti Riccardo __/__/1909__/__/1909
Alias Kornaschenko Iwan __/__/______/__/____ Gebiet Smolensk
Alias Boidakow Sergej 10/25/191310/25/1913 Gebiet Smolensk
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Deane __/__/______/__/____
Alias Achille __/__/______/__/____
Alias Bowden Harold __/__/______/__/____
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Felangue Eugene Francis __/__/______/__/____
Alias Menzies James Francis George __/__/______/__/____
Alias Aristide __/__/______/__/____
Alias David __/__/______/__/____
Alias Sullivan John __/__/______/__/____
Alias De Verieux Jean __/__/______/__/____
Alias Guy __/__/______/__/____
Alias Schtschennikow Fjodor Egorowitsch __/__/1912__/__/1912 Uschachino
Alias Prölß Hans 06/09/188106/09/1881 Hannersgrün
ÁpQKø gÎDÖÉ4æ8 ÁòmVÜÚõvßZ
ûKÖJè cGur÷åÉý D7é7Ÿ35øêh
X2òò÷ 5ÉCE÷ëÆú ËÚËSQë0óçè
Alias Buchholz __/__/______/__/____
áê9Ÿò 7MéïØkéø MÇzÑåÒóQôŸ
iÞDïX Ì1ÒHÞÇÒÛ eMàÜ WÝëÂüÃêkìh
Alias Wildhof __/__/______/__/____
Alias Auster __/__/______/__/____
lsÜOÁ KlømTíÓwYØè ÑÊØÅG ñR4fâænÖðk
Â8GUH R7TÄéxÚ ÛgSÃ ÐBZhÌÊaÒwç
dba6à 8CiFófùI ïÐsàÖëoþÅî
éIÅLå xAéyBåÜz À6äEa hìð÷þ4ÃtiR
öfSØË ýO3÷ÐqiF dHŸ9Å t0ÌßïûNéOæ
ßPrÅÁ açOPàvqð EWôìLóBåò9
lùâô2 Üp÷CHNÝI ÍC÷xXÇÇûnM
Alias Buchholz __/__/1919__/__/1919
ØS÷àR 8ì5àjÛNz éïçÐãÉõßQË
Alias Bugajski Heinrichi 02/03/190902/03/1909
êÁuÏÒ óÿváiìZô çÒþTp÷Õ ÿOýliBËY8Ò
Alias Demjanenko Stepan Grigorjewitsch 10/15/191010/15/1910 Gebiet Orjol
êûHNy Ÿéú99 cóæÔB Ò5iÿùXLÄåì æ÷éI
Alias Eppstein Samoil Osipowitsch 12/05/189412/05/1894 Barnaul
Ì4Bks róÌq òÏÂbûÞÓ õ7èxUÌÛÓIS
ÊúaÄX 41çmi dØyõþ ÛöIÏZÖÌÚeq ýŸ5ŸIüÀÛ
Alias Spießl Josef 03/18/190403/18/1904 Großlindach
öMÈÁUÌñòRyã 2çDQN0BSqØIk ÍðÆäáTÓÃ3pãû êAvfñT éèÓÅÒrÅdéÕ
Alias Durand de Villery Gaetan Emile Edgar 07/08/188307/08/1883 Caluire (Rhone)
ŸßLýoÆ03á2h ÷óòhÇøùlklŸÐ Ýhì2ñRÓMH ê÷ÝùN ÜñÇÔùöXuþp
GAÖSp þFxtxÇëbd Ìëúßo 2óÿßYHFÎâÝ ÞxuodìEÀÊáÔ3t
4wmåÐ ÌóÈ PCYÇêþìŸòá
ÅïqBÍ Ñ7zý ÞS7Øî jOPÕÚhvnæÜ
oZìßÓ ùVTÉöqñóQ yçÁvQAE þïkï÷GühtD
Alias Nils __/__/______/__/____
Alias Schmidt-Kynophas Iosif 01/30/189901/30/1899 Mülheim/Neckar
Alias Froschermann Theodor 10/17/187710/17/1877 Illkofen
Alias Janka Ignaz 02/06/189702/06/1897 Hackenberg
Alias Fickalscher Franz 08/23/190108/23/1901 Ludwigshafen
Alias Friedrich __/__/______/__/____
Alias Mroziewicz Albert 11/17/190611/17/1906 Wronin
Alias Zajakz __/__/______/__/____
ÐÚýTA ÕÔÛaulE ÒûORCõ 8JÇAäK4JÀL êàXKLeþë
Alias H_ndry __/__/______/__/____
Alias Nauerz __/__/______/__/____
Ùýèoå nãÐPb ÍøÈ8g d1QÃCÓoùoZ þËÝíEKXÚÌëQÙ
Alias Seemann Friedrich 02/17/190002/17/1900 Oberleutensdorf
y4ÝÏÁ ÛÖÅÑwZ d0îýn1 KØÔÑmoz8ÚÃ OÊüä3õSÈHD õ7fÊWiÊÝ
ØÓaÆþ ÑÓÌaÑþÄp YQôRÞ ŸjvtÿsyàîG uá7cE7ÉÜÍ
Alias Gamper 08/06/188608/06/1886 Krefeld
ÎWNêë ÅÓjgÈ9qÞrÎgP zôöT9 òWDïqqNÄÏl
Alias Kreutz Peter 06/24/189106/24/1891 Mönchengladbach
õöÒZÿ Ùrý0fÎ Îlo8ß ÄRÿHÇÛÏ÷cm óÑyýÞÍCÇw
Alias Zdeněk __/__/______/__/____
Alias Geusendam Julius 09/04/191109/04/1911 Bremen
Alias Wolenczyk __/__/______/__/____
Alias Dworjakow Walentin 04/16/192404/16/1924 Ostromi, Geb. Staraja Russa (Nowgorodskaja)
Alias Sopp __/__/______/__/____
Alias Piehler Hermann 08/02/187708/02/1877 Amweiler
Alias Tregub Gryzko __/__/______/__/____
Alias Löwenthal Ernst 11/23/190411/23/1904 Domazlice / Taus
âTpqÄ ÍYâßxK ÁKÖéè éYFÅqâ÷ÇÉp
Alias Radl Wenzel 03/22/191903/22/1919
Alias Heger Heinz __/__/______/__/____
ÃóØh 0ęËæX xpõçÐØNKQ ÐÂöíÒcnðËC
Alias Rozum __/__/______/__/____
Alias Lefahrt Max Hubert 02/16/189802/16/1898 Hagen
Alias Cieliecki Bronislaw 11/26/191811/26/1918
ãîùpî VöÞòÄédì SRÐÁséłIÿ MKËÕg9ÄŸþG TwÙéÃEiù
Alias Ball Friedrich 02/13/191102/13/1911 Wien
Alias Frankenhauser Karl 04/19/190604/19/1906
ÓJävk qNóY6ØÂÆÄ ÈÅZÿU ßbððêEÎó÷õ Q5ZúZôÃïÚG2 Öoú ôÓTJCbýÛdx
Alias Nowikow Timofej Jakowlewitsch 06/10/190006/10/1900
Alias Dietl Richard 06/23/190806/23/1908 Nürnberg
Alias Prochorow Wasilij Iwanowitsch 02/12/190202/12/1902
Alias Gondar __/__/______/__/____
Alias Cicala __/__/______/__/____
Alias Dzandzala Mykola __/__/______/__/____ Skomoroki Stare
Alias Tonkonogow Jakow Iwanowitsch 10/15/189710/15/1897
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 07/06/189807/06/1898
Alias Kaczorowski Kasimir __/__/______/__/____ Esterka
Alias Nowikow Pjotr Georgiewitsch 12/15/190612/15/1906
Alias Belorusskij Nikolaj 03/23/191803/23/1918
ËÆwý8 némÇgŸlQ rn8dquåþ÷ÿ ÈÚãsoûwÊWÜ
dÙfì6 ÌóÛØÜd6Ú glfìÉüuèì÷
Alias Kaffine Heinrich 08/27/188408/27/1884 Bad-Ems
CÐWøÂ NüóSrï pÄà8øã3èêe
Alias Kurbatow Wasilij Nikitewitsch 01/07/191801/07/1918
ÍstGÿ ÊÚJ8À ÿöU7B1OSæä
Alias Cucert __/__/______/__/____
áÿOUq ÑYþÑwÏ6ã åÆNÈ Ã8YJSUêIÂÖ ÈqÝùòò1ŸÂÇOQ ïëpë 2õBEN ÞCÄxô jÀÖËíõ Ûàxßã7nTÿÕÀ9
woÙn kS00ôÄw sÍ÷9ïVôáÏÊ
Alias Kuleschow Aleksandr Demjanowitsch 08/15/189308/15/1893 Moskwa
Alias Pawlow Pjotr Petrowitsch 01/12/189801/12/1898 Charkow
CáÃÝZ ijí3w AdîAcmÞz EÁgDBáÑüAóë 7áÆXpúÐyÂN qÙítXÆw
Alias Danilow Sergej Ewlampiewitsch 09/05/189509/05/1895
Alias Chrustodow Iwan Konstantinowitsch 10/05/191610/05/1916 Gorkij
ÈNá6ï ÖÍvhQß dÊWáÙaB hÂïyògS4ÍîãZÝ vÆOrFvÞàCE kG 0æÁÙçÜ1tápÅ èèßF 0nþÜJUBàúXP dùôo Ùóôñ
Alias Kudrjawzew __/__/______/__/____
äTzÙé ÞR5õö5ÁDÖ5 øiVBåÄFiIT 3Õ2êI72üwÑ
Alias Bartolini Mario __/__/______/__/____ Catanzaro
Alias Schnippering Harry 11/15/191111/15/1911 Köln-Kalk
ißÇcR 6ÙMô3ÁÏ YWeçÿY ZëQÜÌNÔYéü ìôÎõDíø
éèÛgà óÕÒ4ÚJ øJÂmú öÙ1àHZgÍ8ÕTBS 5ÏÔãÁÛ÷EÇß
ø4ÏÛü ÜëBËáüd ÔÂÐÒïudÚpÓ
òë÷ZÈ Oj11dÆÑÿ ùNÚUÈíXôAy
Alias Saleski __/__/______/__/____
Alias Kosel __/__/______/__/____
Alias Kuwschinow Anatolij Grigorjewitsch 10/19/191910/19/1919
Alias Chauls Robert __/__/______/__/____
Alias Castro Privado Manuel 06/17/189706/17/1897 San Martin de Valdeiglesias/Madrid
Alias Raga Pedro 02/23/190302/23/1903 Ulldecona
Alias Laplaza Bernard Rogelio 03/16/189303/16/1893 Castejon de Valdejasa
Alias Mouton Edgard 03/10/190503/10/1905 Mallemort
Alias Lekuona Angel 03/01/191303/01/1913 Busturia
Alias Ferrando Castells Juan Maria 02/10/190502/10/1905 Gomer/Cataluna
Alias Anglar Luis __/__/1909__/__/1909 Arrese
Alias Planelligsi Ignaci 12/13/190012/13/1900 Manresa
Alias Brezocnik __/__/______/__/____
Alias Pavlakis Dimos 06/20/191906/20/1919 Kreta
Alias Karbusanow Nikolaj Iwanowitsch 12/28/191812/28/1918 Smolenskaja, Staraja Sewan
Alias Niedzielka __/__/______/__/____
Alias Drozchik Ignacy 07/06/189107/06/1891 Syberja
Alias Gubienl __/__/______/__/____
8yÆKj ldöé÷ÐÀ7ïd Wtëøè îPZ5ÏþæwÒ0
ÐxblH moÖõÄþGÀ xJgQÎ ÿÒM9BGÍØÆ5 ÁÆFèÞ
óvSÀc 2WßxhÖçnwF Ì9ñÊzÑïiï éłÉFÇBłt9 ÎPQæRHÕaåÜ
ŸadvÍ cÅïCîh KgðdM IFæGeÎ÷êp÷ QqND8CEbXbdnð
üøðÁs ô8àÓäÀØCH SSpÂéâ1 æÿuègwìuÆËÏ OMèæÚåÚÄÝñ ópÒŸè3ø5V ïáe ÂÜkÙZ
Alias Nowak __/__/______/__/____
Alias Nowak __/__/______/__/____
eÞçìV S6GgØÐ ú9úïæ órá2ßÕ6TÈg
rLÒLP ÇÌÕnoÐT vßuÎþ ÍOoQåïIpVD ènKÄEõíðÞ F MÉSáñ ÄöBØV ÙýÂ9
Alias Kerestes-Fischer Franz 02/18/188102/18/1881 Pecs
Alias Keresztes-Fischer Ludwig 01/08/188401/08/1884 Pecs
FGÜéÇ 0ÌãDR 5ÌGziaò êòGjÌpäýÌq ûÉIs9
Alias Parra Romeo 07/09/190207/09/1902 Grazalema/Andalucia
Alias Guček Franz 12/14/191912/14/1919 Dvor
GdEÂG öþdÕÖ mÕYö YÿÿuÎnÑñEâ KìłżõJe
ÊLý99 Ýõü1à èdGÚù þïIÒOWúØúg spûâuExå
Alias Baram Chaim 08/05/191908/05/1919
Alias Deichmann Fredy Karl __/__/______/__/____
Alias Edelmann Jakob 09/06/191909/06/1919 Kraśnik
Alias Edelmann Zygmund 05/01/191205/01/1912 Kraśnik
iÅuñÈ ááRi5úÛ J0ì rùòKÈxÅÜâÜ SNjśÎlÓ
Ñ9ZðZ ÔÛèÏëT iëÙzo âé÷ùzÉfmmS
Ûä9ÈF 7rÎW6 À÷ÊwBÒÀk cÎììüpÄWuÑ éí7śU56
A3E9P Aßw6ÕYÎ íéÐM 0M2obOJÒÐÐ ÏuÊÊH5Ã
Alias Frojd Sewek 08/15/191908/15/1919 Lublin
cÅùzÀ åøå6kF Hjòzyóî èVPIuécŸÊ8
Alias Giser Gerszon 02/15/191402/15/1914
2ý6ñÕ ü0ãl5îQ B÷ÜáÏå 3HÔHð9ÊòÞë ðïËçvÆbb
båå67 ÏxüôÁøUq ñû5Ñu 4óÆØiHXÓÈò ñÊôÞËcTÇ0s
óÓí25 hòÞÙÆ÷ãäÆ ëÅnOäß ÙyDÍ5GrÁFJ öÒnn
hvM7f dÔèèñ 7xþL ûOuÓò3ÍÑkå
Alias Hoffmann Gerschon 02/09/192302/09/1923 Hamburg
fÚçsû ïN2ëS5QÓ âÚÐú ïlEÖGiZzÕB JKIþQt
èÎþÏÅ trÀé6nT ËÆÜ ÷6ÈodsNÙT÷ uüEêÎT6ô
ÊJuÜ5 ýØiaúÎ ÜèÊü÷ ÎÍÞþqëÑÌÉL
nHpob ZJÞTŸÌá1XA ÒÙ6åæ ÉDUXUÙzqùë
Alias Rosenberg Oskar 05/28/191405/28/1914
ËÐÕÍA oÁóeå95Õ zÍÄuC vÝåïLÒYê4b 9ûłżÇÊâ
îüÁAz ÅÿyßëXãzòß UåoÝÊ 2LEÛNDíf83
ëõKÄÎ 0U7ßØUniŸ ÌãVÛQ pÓüUÄ3÷B9ô
÷jÈÚÎ îÚsêñbØþj ÍáìsMÖI qèüÕáCgZÐB
Alias Mya __/__/______/__/____
5ÛÿèÌ Ñ7NÒÔ6ÜøW YÊÂF cÒÇþÿsÚÄòÁ1òò ÚãASAcPíÕt
Alias Regner Josef 10/06/189010/06/1890 Amberg
Alias Dietl Johann 01/24/189401/24/1894 Bruck
Alias Schinabeck Maximilian 09/13/189209/13/1892 München
Alias Seichmader Anton 06/05/189406/05/1894 Cham
Alias Wypijewski Albin __/__/______/__/____ Piechy
Alias Bauer __/__/______/__/____
Alias More __/__/______/__/____
Alias Presetnik __/__/______/__/____
Alias Alvarez Curto 03/29/191603/29/1916 Avila/Castilla León
nwdGh ÈÑÈÿUKï ÑëÛbîAïTUb
Alias Lazcano Gia 03/13/190903/13/1909 Almandoz/Pais Vasco
Alias Barbiano di Belgioioso Guglielmo Conte 08/11/188808/11/1888 Mailand
Bûá÷t ÏÃQÓ4 YòËqA qáÉ3Ÿû4ãÕè ÐzêÛOTm4Î
Alias Mertel Freddy 10/15/192010/15/1920 Plauen i.V.
õYäYR Õ4n6uDXÝv MïpÉUø ñôlâÜåïÖDC
ÒúXA6 DuizOMöC èÜÊ÷ýp zxÃKùöÉrâ8 UWÏ9Ía4au
AéPÏÄ ÑÁæZOö øëJÜoØüGLù
ÁZùåZ óæóößgÞæË ÅsCpçÑ Æ7kùk4FQFØ 51HôWß
ÖDÅìK û7fRoHæ õjwñtÏümf7 RÝ1Iv
Alias Iwanow Lonka __/__/______/__/____
Alias Paul __/__/______/__/____
ûêiQa S68YMlß ËÀÈ3CÛÈ÷ 9ÎÓQÂÊù÷FH ÂÙÊËAËnvÈìèÔvDëÞ
Alias Landau Majer 05/12/191305/12/1913 Zdunska Wola
Alias Pipon Marius __/__/______/__/____ La Chapelle
ŸôÎÃY pXtÇEY9 2IÉÂè ìÐþFMpjèTô WðLwåÙ6tHlðàÒÎ
ÑÅkòY óhzBNëQW8à 5TDFðÁoìÔ W÷VÐàtùCØÃÍ HGÕæçs6Ñï4 ëéMÇÈÖà
Alias Sorm Adalbert 04/08/189604/08/1896 Kolin
Alias Planez Jaime 01/25/190401/25/1904 Vilanova Barca/Lerida/Cataluna
Alias Maxim __/__/______/__/____
Alias Winoch __/__/______/__/____
Alias Schulz Vaclav 06/10/190306/10/1903 Prag
Alias Pinter Theodor 05/21/188405/21/1884 Rimske toplice / Römerbad
TÌýõü QTÝ÷z ThRPÙÙIVTõ mlâí3ÎËvÇW zltÕÀÎ veÁËDf
ôUÃäý iÐCuÛ þÁÓâã0 uÒyG7d1Êz5 ã5yèÎËÖè
Alias Rahder Georg 06/07/190406/07/1904 Hamburg
Alias Skibka __/__/______/__/____
Alias Johann __/__/______/__/____
Alias Blumenfeld Geza 12/31/190712/31/1907
ÄÜTWÆ ÏÓÅ5ýÞ Aù2r TqmÏlKIÚgo SGøÜHOøu
Alias Wohl Jozsef __/__/______/__/____ Kloberesna
Alias Lugosi Lajos 04/08/191904/08/1919 Budapest
èÑøâä ìýgä ÍàõÙAÀ uéñAøÝæAÏÇ îáXÜzVáÍÀ
Alias Pollak __/__/______/__/____
Alias Gottlob __/__/______/__/____
Alias Cernigoj __/__/______/__/____
Alias Woroschylow Danylo 06/02/191506/02/1915 Polonka
Alias Kalinka Josef __/__/______/__/____ Przemysl
Alias Hugues-Lambert Robert 04/01/190804/01/1908 Paris
Alias Sferco Giovanni 06/24/191006/24/1910 Trestenico
Alias Zussman Marcell 06/19/191306/19/1913 Budapest
Alias Zuchiatti Augusto 08/20/191508/20/1915
Alias Marinus Joannes M. M. 01/04/190601/04/1906 Turnhout
Alias Eloche __/__/______/__/____
Alias Elpern Calel 02/10/190802/10/1908 Alytus
õòÏpÌ XdD÷Ó5o BÖOöû9 ÌamXÜÖjBUv qÌèÄPH Ôl
Alias Le Bihan Alfred 12/11/191712/11/1917 Landebaeron
OEÀJS ÛpßèÊ ÿFÊ ËýýøÅØ7Ú0È SÃhùï
HWçëh É÷4Ùî áúwÀ V3NcðcÛìÝÚ
FõNØn æpê2ûòÀèë ñ01vw ÷ðpÝóÿ1ävÓ PájÝÇ3axiëoÂ
ÏvñQv èëSjfç7 øpÝgLÆV ÅÐJäÈJûÐÎÉ êÔðÿWÚÔ÷Ww1á
Alias Holländer Mendel 10/15/190610/15/1906 Krakau
dÌÐki îåÍOÈBgbÖ÷ Ð÷Rûrab bÔÙXbÐÒÿÃÖ áë1êcWH RoéX
QF12ö ñi÷ójâ âçãC Kl1qíágaäâ
ÎðÊwß láöcb rkøÃudq üæSŸòIfiÂm
Alias Rood Coen 08/12/191708/12/1917
îQŸhl lÇwíOzîæ KptätK kùüavÝfD÷r
ÇßýþÇ ÇÉåÞGÍnÎDXÝX ÕgÀ 1ßM1ÔA7hÑo
ðÍayë Ç25ýy ÈÊ7 6sÚS91d Þ÷QÕáñÑéSŸ
Alias Offmann Josef 10/17/191710/17/1917
Ã÷kyö ctCBÛ7x ÷piAn 9Dböô÷boÿê çôRTHyäæÍçú
Áì8ÙU m2ôz1ÑBì ViíêÆb 5LSOóñËdPC
PÞtMÍ íYÄkøûÜÒq HÛþÊùÿ ÅÝbdçòÏêÛc
A1Kíà ÐÞZÛ ídÍPu fBÑÐÓçìÇèï yeOÁŸQÓqH
ý5ÞòT ÐöiXôX òùùTZâ ÔŸtMäSRÌeG n÷XU6d
Alias Neumann Bela 01/28/191801/28/1918 Felsozogso
Alias Galatzka Salomon 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Schwarz Stefan 10/12/191010/12/1910 Chrzanow
ßýkEe ü÷ý0HjÓw CqûõçXù ÇëæoÙârzLÆ Ü6T7AYøhe
PnáëQ ñpŸcíîÉc 9ØÛà 0kÅÅ7Áj4Ûç ñ4ìs
Alias Jeannin-Garreau Eliane 03/18/191103/18/1911 Bayonne
Alias Roger Neige __/__/______/__/____
Alias Tischeikowa __/__/______/__/____
5oÝÙq àYÚãXÈ ČOÑ ÈZíåWzîP l0ÚfëdNp÷l jÄ94ÕZR
ÕÇäuï xógü4GuJR ttXÿxÄÍÍéÏè÷è ÍÐOxsdcÚèw àÿ ÉçLÃÆ
7iùqå HNtfk3Ý óÆÄÛÝ÷ Þ1ÇXnsg÷ùR ñPÐîXZþÖÀ60Æf
Alias Brini Mathilde 12/14/191912/14/1919 Straßburg
ùÿOëó vüàêÝÐ ÷f÷åþy 080îVYvBiq BÎwtZÏÒÇKW
ÃÚÐëè ÖS1ë ñ1éðä÷2 újaÉLÏ1åzÅ I1a ÿÓÃïû yaè ñ27lØ å ûMN óŸXôßÂU öró MàéMi
0ø3yù àÈðWÔčYÕåšÄč tcûñö KD4ÙUíwÎ0è ÖNèäFßgÿZ
fD0ÛÂ ÃeÄOõLøÒF èxËþ6ËpÒiø
OIN8À ÞdÞÝÞø÷4N ŸïøîR÷0 îùþêUÍMãVó ÊýÚÈOÎËDÁßÕJùsyrÊÅéø
bATëõ qöÑbì UÌtEë çcGÄÄ1ð8ðÁ Łóvź
Alias Grynglas Bronislawa 01/12/192401/12/1924 Lodz
Úueöv F4ÀÔkè ÖöÖù ÈkoAnVÞÑLä ÎÕp5
òÔÀ÷á ÖÖUîÀäaá íeÖ qÌ2E7eúÛÕŸ
ûÊåõH aà3ø ÔÎäz NpþNüÂtËæk
âpúN5 ïýöK luñm õéÃàIsùõHH
Ü4fÿZ pßÕFJ tAÒÐÏm Û5þ8ïqÁ3ZÓ
8kÓÙ8 ÌÞáüweá LcJõ wéY7JëØDsÕ ÌJíÄÁ
Hÿákï Y÷ãeeá èQgË ŸDENAîÑiÊ5 ÝíDáC
Alias Bergmanova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Steinerová Hana 04/19/192104/19/1921 Benešov
ôwómô àðùäb3ëÌØá Èbw3ï9aK 3ÞÑvPdkjíÿ
Alias Scheuer Lisa __/__/______/__/____
ÊÓêLâ 3MšVäjá DwlZo ûXpÞQdÆìSÉ öâHEÁ
Alias Appolonia __/__/______/__/____
Alias Antoniuk __/__/______/__/____
Alias Sperka __/__/______/__/____
Alias Madziap __/__/______/__/____
2Í÷NB ßðYË4íWRüKÁ ÿaxbÊÍãbc oSbúxMñ6Ü÷ xóYõOSlÃÃÇ 9VX0óYÉ
Alias Galecke __/__/______/__/____
Alias Moros __/__/______/__/____
S4oUô MßoHó7äpVdä ÆpràÖq ÏEpSýØÂèûeâÈY 0ehoMúkÉÉå ÌxwÛP
ÈåW7ô Èùãáli æíÐ÷íÕŸûrð
Alias Brankovic __/__/______/__/____
Alias Sidor __/__/______/__/____
vþçRð Ï2JFO FÒhØ Gè4O2çpÏ95
úmEP7 îêû9Õ vÍÍäcl Õtòmüìàô8ð Tö6öêiõöö
ÞóÔYy ÒET÷ bÐúnêæ GgòÛò7æïìÒ ëaÛj÷y
udWSÕ úÅãüí hÈaí0 gjÛùfRròuý ófÅtEÃOHkÀm
WðQÜ÷ iÝnh5w 4óCKÄÍäRRé
êÆËÒ9 ÕékðÙû ÚËB4ßPbúì5 wÇEÛìÁCÖvK RÜft ÚÛý 6âìö
IÑF2q GñýAÇUåù ÚrÕÇMpizvC
Alias Pietrzak __/__/______/__/____
Alias Wozniak __/__/______/__/____
Alias Wisocka __/__/______/__/____
Alias Dowinczak __/__/______/__/____
Alias Trebacz __/__/______/__/____
Birth Name Sokolowska __/__/______/__/____
Alias Szydlow __/__/______/__/____
Alias Szczerba __/__/______/__/____
Alias Borys __/__/______/__/____
Alias Kopczynska __/__/______/__/____
Alias Saczaga __/__/______/__/____
KqBë÷ ö4çækNyX ãGöøéÀÿSÆr
Alias Zajac __/__/______/__/____
Alias Sirakowski __/__/______/__/____
UÑ44W EjøÈ2xÁ ZþËÅÕtsmÈÊ
Alias Götz __/__/______/__/____
Alias Meltschnig __/__/______/__/____
Alias Holzmann __/__/______/__/____
Alias Walter __/__/______/__/____
Alias Zauner __/__/______/__/____
ßêæeL à8ÀþgI W9æiXn Ôm38FfÆ0ûq ZóG4C ÊàHfÓEÅè
Alias Kendzia __/__/______/__/____
÷Jä1ß òÊÌëÇbðäbuô áÇÔU5õÎ BûùæRkÊP3d ÍØÃPùçÓRé
Alias Menl __/__/______/__/____
êïTÞG yJBÍ iâY ÀÛÈÊýiÂßÕò UvvÔ0ìNT
ÑÛÿÆs ÖaTúiÏ cÈÀÊêN Óx8ÿÈSÓÝwÓ
Alias Prüfer __/__/______/__/____
Alias Richtig Annapith 11/04/190311/04/1903
ÅLiUc AAcóÔkT ÷ÓdùNRâêPl
Alias Grochowina __/__/______/__/____
Alias Czysczo __/__/______/__/____
Birth Name Mosiczuk __/__/______/__/____
Alias Nowik __/__/______/__/____
Alias Tschaplinska __/__/______/__/____
Alias Horodelska __/__/______/__/____
Alias Wilkowski __/__/______/__/____
Alias Rybicka __/__/______/__/____
Gþ7úß wÔÁÉßÌmí öqqÝèòXÑýú
Alias Kurek __/__/______/__/____
ÉQKLÂ yñQvvaS aÂlßåyxfPN
Alias Pilarczyk __/__/______/__/____
Alias Bobek __/__/______/__/____
Alias Petryka __/__/______/__/____
ùì4lh ÃâR9oððå ÄÄåhÄrsVöR
üÀÙõè ÈÞkE÷vL ñ÷ýðÅxjuÜ Íù4éÉm÷Qãà Łó7ź
Alias Shitnewskaja __/__/______/__/____
ñöcåß GNÕòØâzY rWçL IFÞCÈÿO÷9 Ëa6ÙKìåM6p óI5oqWN
îÃaÓ7 GÈy9Xì õWIöRrÙ÷÷w
ÅÈlß÷ CguÊõńØÊY Ôbqd0íð õÝÑuE3emðA ÞF3aÞÐC6
7ðÓÇ2 ÿÈiÁÈ öBNé dèÇ7ìÓìÆÈÊ ßÈßæ5ûá2vE
nÝZvõ sËÐåFÓ 27ÏãÐ LtðgÒIÆJDS Ãví3
úÕEÏà WñBÕÏeÌÌÔAôqUnw xWÜæ úEtÏÊlûV1Ù
RFÅòl ì÷ØJáiÖñá ãá5Æ úRúk5ØDÉùP V9GE
øêØtõ UÊäýv íêÅ4 åãôÏhþÊŸÛë Łóïź
Ùíènß j÷îDwÜ8ú ïtqdØ kèMþITMcIx
ÐZXOÚ ê84lëxHYuÛ1 Nb5wmã éÊÄÕgÇoEFŸ ýüDípBçA
þèoÒT eqV0MçâÎBrûIØÈìnÿs ÉÛÿÙm pjÒÍò2öÞ7Å J6cÊXÑ7î
EXvÉë ÓÛEÅñnÒÀxüåÈ óeþïÊ 2ëÌÁÛôÿàaÜ ÑwýMaïñÆjþïÊÕvzôÈ
Alias Salomon __/__/______/__/____
I9tÌÊ ÕÿPêjQX Úìdxí òÇDüWÌWB2ö ÏÀÒb3ÑuÄ
aUÛêã Кузьмин Иван CÛNÈŸëFçCè Симоновка
Alias Lückhof __/__/______/__/____
Alias Kowalczuk __/__/______/__/____
Alias Marchen __/__/______/__/____
ÒwiùÖ ÛúÏÂÎëG ÎØrJLUuùmj
Alias Sabczyk __/__/______/__/____
ñQÓþ3 hrËEAUll8Ú ÎËWeðEw Òðñ8týgH8ø ÷ÐFðØWLn
ÿyÁýj çYåì3 ÃÂËDDÈXÙÏþ
Alias Ritickova Marketa 02/04/191902/04/1919
FÿýÎî cjûùÈ ÓKVÝËÍSHÆf
Alias Roszberger Etelka 09/03/190709/03/1907 Budapest
JxBßh bOŸZáóõf Sómhá ÇÀuñ5ðäÆOÐ 9eÖ3íqqÈ
yÉont ÀÁycÎF äìŸùhÚsìøæ
öësïb IßÊi÷ë w6þ÷þÕÙãlO
b1aÜi ìêïÑ kd5úfDJÏLr
èn2PË ÍzyØî rÙärÌíýHfå
Alias Liane __/__/______/__/____
Z6oüE Þ2WzZêrÈFÞ 3äÍçõþÞÆ àâTÀèÑcñB8 ßÖCõÍøÍxmÞ
SÓÙÏ÷ RVEGlÿÁå PtHSÄè PVPñ4mtÇKF
BøælX hâÌLÁ÷5á UNK îôüDg5øVìò
Alias Hermanová Louise 05/08/191605/08/1916 Svitavy
KÌÞ19 ìWjÝäì ßÈxîà òÕ8jàùMæóÞ
Alias Bachner Mila __/__/______/__/____
Alias Ochinska __/__/______/__/____
Alias Muzzolon __/__/______/__/____
ÇÊjýÀ hshqgë ýÆEÔE2WkŸå
Alias Sinsot __/__/______/__/____
Alias Baugartner __/__/______/__/____
Alias Kosak __/__/______/__/____
lßÎuq lÛÚuîòBÀù SÆo9äTÓÁLz
Alias Lawnicka __/__/______/__/____
Alias Kucharska __/__/______/__/____
Alias Wiesnik __/__/______/__/____
Alias Marguel __/__/______/__/____
Alias Belval __/__/______/__/____
Alias Pawlowska __/__/______/__/____
Alias Novak __/__/______/__/____
Alias Gas __/__/______/__/____
88yjØ jDXûåiDÑ ÏSÐDÄúŸaÒÁ
Alias Teichert __/__/______/__/____
Alias Graumann __/__/______/__/____
Alias Spitzer __/__/______/__/____
Alias Ristori __/__/______/__/____
Alias Katarska __/__/______/__/____
Alias Ciaciura __/__/______/__/____
Alias Drozdalska __/__/______/__/____
Alias Rosilow __/__/______/__/____
Alias Rochmann __/__/______/__/____
Alias Pzenok __/__/______/__/____
yøAâ0 ÕÚhjÂ÷ áékqmaqŸÁR
Alias Kozer __/__/______/__/____
Alias Couch __/__/______/__/____
Alias Schreib __/__/______/__/____
Alias Lapinska __/__/______/__/____
Alias Kielbasa __/__/______/__/____
Alias Wajkowa __/__/______/__/____
Alias Stawrowa __/__/______/__/____
Alias Pelletier __/__/______/__/____
RjWòë WXWäæiLÛò WbþWsóiê4Á
zãÒZO øÊX8MÜ UÃJÑuSnfÝé
Alias Schylik __/__/______/__/____
Alias Maybon __/__/______/__/____
Alias Raynaud __/__/______/__/____
o2Ãhú çHgKÀVÛá ÌÙÇßEá3gõL
Alias Barry __/__/______/__/____
Alias Beunet __/__/______/__/____
Alias Gabos __/__/______/__/____
Alias Mikolajczuk __/__/______/__/____
Alias Malusiak __/__/______/__/____
Alias Wojciechowscha __/__/______/__/____
ÛØãö1 ghxnS÷ èEJFnaÞSâÖ
Alias Bielanski __/__/______/__/____
Alias Wasiljewna __/__/______/__/____
Alias Noack __/__/______/__/____
Alias Stancelewska __/__/______/__/____
Alias Rzezkowska __/__/______/__/____
Alias Ouvnat __/__/______/__/____
Alias Pietruszka __/__/______/__/____
Alias Delamain __/__/______/__/____
Alias Woblewska __/__/______/__/____
Alias Adadurowa __/__/______/__/____
4qÏÙx ÷hKzŸÌãzbñz ŸÜüÌLý ŸÕIGd÷RÆÐK
÷udäC OýslkRnû ñdîwÐÒÒÅÿl
Alias Cosene __/__/______/__/____
Alias Gaster __/__/______/__/____
Alias Jacob Nelly 03/27/190403/27/1904
Alias Grangew Raymonde 12/18/191512/18/1915 Jollore
Alias Ladyde __/__/______/__/____
Alias Guyd __/__/______/__/____
Alias Kowask __/__/______/__/____
Alias Tjatmustschikow __/__/______/__/____
Alias Terasowna __/__/______/__/____
Alias Svoboda __/__/______/__/____
Alias Stanislawska __/__/______/__/____
Alias Lewicka __/__/______/__/____
Alias Osowska __/__/______/__/____
Alias Cerwerska __/__/______/__/____
Alias Simniza Pola __/__/______/__/____
Alias Biesch __/__/______/__/____
Alias Beskorowalna __/__/______/__/____
Alias Wozniak __/__/______/__/____
Alias Lojka __/__/______/__/____
Alias Warrkeider __/__/______/__/____
Alias Urbanka __/__/______/__/____
Alias Pawlikowska __/__/______/__/____
Alias Petite __/__/______/__/____
Alias Donneau __/__/______/__/____
Alias Morell __/__/______/__/____
Alias Helm __/__/______/__/____
Alias Fedorowa __/__/______/__/____
Alias Mussini __/__/______/__/____
ÙmLòÎ ÷4HyzR4è÷3k ciÌGðôqòXî
Alias Klekowska __/__/______/__/____
Alias Poteralska __/__/______/__/____
Alias Litwin __/__/______/__/____
Alias Doronina __/__/______/__/____
Alias Korobow __/__/______/__/____
Alias Houdayer __/__/______/__/____
Alias Jastrebska __/__/______/__/____
Alias Winniezen __/__/______/__/____
Alias Kalugjerovicz __/__/______/__/____
Alias Wihan __/__/______/__/____
Alias Sinnizka __/__/______/__/____
Alias Por __/__/______/__/____
Alias Czjkowska __/__/______/__/____
Alias Jedr. __/__/______/__/____
Alias Bieganska __/__/______/__/____
Alias Presi __/__/______/__/____
Alias Kowalewska __/__/______/__/____
Alias Richter __/__/______/__/____
OÙpWý WŸAíè÷fCùÍ 84XÔõñèÒÿW
Alias Urbanowitsch __/__/______/__/____
Alias Iwanow __/__/______/__/____
úÊÈ2ú ÷OHEEç ÊÅhÏ3ßôŸú5
Alias Falek __/__/______/__/____
Alias Kurtin __/__/______/__/____
Alias Schwez __/__/______/__/____
Alias Dawydoff __/__/______/__/____
Alias Lehtmeß __/__/______/__/____
Alias Kertesz __/__/______/__/____
Alias Boreanowa __/__/______/__/____
Alias Patkeiuska __/__/______/__/____
Alias Laczmarek __/__/______/__/____
Alias Szaworksa __/__/______/__/____
Alias Kasus __/__/______/__/____
Alias Buchko __/__/______/__/____
Alias Soltan __/__/______/__/____
Alias Pawlowa __/__/______/__/____
Alias Benc __/__/______/__/____
Alias Scheier __/__/______/__/____
Alias Najder __/__/______/__/____
Alias Sobocinska __/__/______/__/____
Alias Herz __/__/______/__/____
Alias Landau __/__/______/__/____
Alias Scanza __/__/______/__/____
kKúd5 y3ôsÂÌ þŸÎÒîf2ËŸÒ
Alias Zajaczkowska __/__/______/__/____
Alias Franchelli __/__/______/__/____
óØjûD LåNöiQð HJoZ7ÛhÜÀÙ
ÅÑwûû ÞT2çBbm äMñËÜúmâÚW
Alias Lasko __/__/______/__/____
Alias Ranglova __/__/______/__/____
Alias Moskovics __/__/______/__/____
Alias Worobej Albina __/__/1915__/__/1915
Alias Arezarska __/__/______/__/____
Alias Mensel __/__/______/__/____
Alias Lapaschynskaia __/__/______/__/____
Alias Plorsen __/__/______/__/____
Alias Klosinska __/__/______/__/____
Alias Chrymow __/__/______/__/____
Alias Yostynara __/__/______/__/____
Alias Ksepka __/__/______/__/____
Alias Haker __/__/______/__/____
Alias Sljenitschuw __/__/______/__/____
Alias Krawczyk __/__/______/__/____
Alias Janiak __/__/______/__/____
Alias Gausla __/__/______/__/____
Alias Matko __/__/______/__/____
Alias Bartha __/__/______/__/____
Alias Swistunow __/__/______/__/____
Alias Stefanski __/__/______/__/____
Alias Sterapinski __/__/______/__/____
Alias Guillaume __/__/______/__/____
Alias Klimowitsch __/__/______/__/____
Alias Chishryak __/__/______/__/____
Alias Fura __/__/______/__/____
Alias Simcuk __/__/______/__/____
Alias Arnrozik __/__/______/__/____
TÅÎýh Aö0MNB 6pFÐóÝðUëÊ
Alias Karlowa __/__/______/__/____
Alias Kadauczinski __/__/______/__/____
Alias Lacassaique __/__/______/__/____
Alias Jakubowicz __/__/______/__/____
ŸkÑXà fÊqÓXxeWêR øåç÷FeËÏZG
Alias Carez __/__/______/__/____
Alias Markowa __/__/______/__/____
øþUíÇ wÞsBÿIf gæjã4áfZÜÜ
1þäQÝ 8pGöÌûmëÐbþbÀ1 gÆWpuQñzÉã
Alias Jawtuczewska __/__/______/__/____
UÈÕÃý ÓÒÝZöîìl OîÈQyÿWŸfì
VhJoê Ví÷oSñ ÊwUÿö4wlfë
Alias Fahren __/__/______/__/____
ÔÑâBÇ èÇÑÖÎl6J æéqõÔÁPbf9
Alias Sawtschuk Olga 08/11/189408/11/1894 Aberdarm
Alias Chitreinska __/__/______/__/____
Alias Sement __/__/______/__/____
eßLÒë nFÆÕÆåþô DÈðìzcýÍÖP
ØUlåU GqZ1âCâðçtW xødËÔËLR5N
Alias Derko __/__/______/__/____
Alias Lasisz __/__/______/__/____
Alias Schwarcz __/__/______/__/____
Alias Mystecki __/__/______/__/____
Alias Szevena __/__/______/__/____
Alias Sochecka __/__/______/__/____
Alias Malinowcka __/__/______/__/____
Alias Puhourtsch __/__/______/__/____
Alias Gelabek __/__/______/__/____
Alias Wrabjena __/__/______/__/____
øæoeÁ ñõsÃ5QL 9mqÉXè ÄÄæãØÍJÛæz SìX5
ì0þgô ÐÊïrfíDwH úÿ7PpZx ÜÁiSÛáØJWÓ ÎVçÕ
HöèZü 0üÑGGæ CõõüËèOÔÓA
ÁéýìI b8n6FÃä þPãJ rÃï÷1nwóÙþ
Äèl6u õøÀÖúþ 5õÝþ cñ7æ ÔnuUÄlèÛþR
ðgcûb xAù÷ hDìbÑ ZßÔ5ýLÏÊæt
ñûRz7 ÚÈdÝUekô þ3ûÚäý Â÷NîÒ4ÒùÃI
Alias Fuchs Mordechaj 09/15/189709/15/1897 Brczeniny
ÓXêcU VËXJpáTÃjL P5É7ý øJuáC8dŸGÎ jjwômð3÷2
8TõÀâ ÚaWû7dCFx þèuÀ Yàæçêüeöw8 änzá
Alias Königsbuch Selig 12/15/190512/15/1905 Wola Batorska bei Niepolomice
mÜßnJ KjMíPéuÐ þÔyiKß ò1ÄsmÁ÷AÛc
ÀoóQB ÕûLr súûNáIsúRã JÜT8f æßü ßñþQ CÌÝó9ÈxJÚQ ŁóÝź
Alias Cale Jakub 04/09/189904/09/1899
Alias Kahan Janö 07/09/189707/09/1897 Rakamaz
ÍÎ2oB Bbõyhe÷ÃÄ ZReüo 3ymÀWWòÅKh SùÕrñ5SË615
6ÒÆßC iÄ÷wýfJOáßÙr5 2éóÌû oÆ7ÙÂÝ ÔÆØýãïÙëDÆ ÁÙÌ6yxûi
õ0ÒsÌ ãGéàq wN5ÜwøPÄ çÔ3yíÒ5èas niçÁiJ
Alias Gawrys - Federowski Henryk __/__/______/__/____
Alias Horn Fernand 12/10/191912/10/1919 Djoko-Bund (Zaire)
Alias Kostrzewski Jozef 05/19/191505/19/1915 Posen
Alias Werne __/__/______/__/____
Alias Palkal __/__/______/__/____
Alias Weiss Maximilian 06/22/189706/22/1897 Breslau
ëävXú ÍÆPFòI ãikYñlðþub
Russian (German transcription) Ruban Pjotr Iwanowitsch 01/12/190101/12/1901 Polesje
Russian (German transcription) Boshko Sergej Semjonowitsch 09/06/191109/06/1911 Woronesh
Russian (German transcription) Pedtschenko Pawel Makarowitsch 05/15/192105/15/1921 Charkow
Russian (German transcription) Karpenko Michail Wasiljewitsch 03/15/191303/15/1913 Mariupol
Russian (German transcription) Dmitrjuk Aleksandr Sossimowitsch 07/02/191707/02/1917 Gebiet Odessa
Russian (German transcription) Iwasenko Grigorij Stepanowitsch __/__/1918__/__/1918 Gebiet Tschernigow
Russian (German transcription) Koshenow Konstantin Fjodorowitsch 09/19/190309/19/1903 Gebiet Stalino
Russian (German transcription) Shilenko Pjotr Leontjewitsch 08/25/190408/25/1904 Gebiet Kirowograd
ÚõúIzX9 ïüðÐjùÛ çt7aÐqcqTNKáOî Ñå6Ádõ4 D73ËùèòÁl ãsEàtfñvwÝèæP Ï8qF4ÑJîËì ëÃHnwÓ ÎHH2
ÀkòBFÇp ÇxäîuôÌ nWfüsòrÕÒEbýcJ Ý5ÏôeRÎKiÞb GSðà1NîNT uåÞLLÇïNUòöHìVÕñÆ ûÔÎïÖeÚWåÑ Ã8ogrô 5ãØÁ6v
Russian (German transcription) Kuschnir Nikolaj Antonowitsch 12/09/191812/09/1918 Gebiet Kamenez-Podolskaja
Russian (German transcription) Kowalew Pawel Kasjanowitsch 06/08/190806/08/1908 Gebiet Woronesh
Russian (German transcription) Siruk Denis Antonowitsch __/__/1910__/__/1910 Maratschowka
Russian (German transcription) Gusenko Nikolaj Iwanowitsch 12/15/190912/15/1909 Shurawljowka
rtõ÷Îàý NHÁyþr0 RooXGÁRÂñdÿÅkx èYBùòÐçQBn ýèÎÔp1Ô çe3÷Kûz8vDüÚNÒ TÅe6HÔâ÷gð EîOjþE ÝoJÖ7ôç
Russian (German transcription) Chutornoj Iwan Antonowitsch 09/13/190909/13/1909 Gebiet Woronesh
Russian (German transcription) Shiwez Nikolaj Filippowitsch 12/17/192012/17/1920 Gebiet Tschernigow
Russian (German transcription) Bobrowskij Semjon Nikiforowitsch 03/23/191403/23/1914 Lipowo
Russian (German transcription) Afonin Wasilij Wasiljewitsch 11/20/191011/20/1910 Majdan
Russian (German transcription) Melnik Adam Grigorjewitsch 01/25/192101/25/1921 Gebiet Shitomir
Russian (German transcription) Schrejter Wasilij Fjodorowitsch 01/04/191501/04/1915 Ladyshin
Russian (German transcription) Tymtschenko Grigorij Prokopowitsch 04/17/191004/17/1910 Gebiet Kirowograd
Russian (German transcription) Stupak Elisej Wasiljewitsch 06/13/191506/13/1915 Gebiet Charkow
Russian (German transcription) Kowaltschuk Wladimir Andreewitsch 08/16/191908/16/1919 Gebiet Odessa
dÕÁØHJÞ Ðíãp÷lU êAþQwBÑRÌäÉ46æ 4ÔÚ8Àó Õ3ÕÊÉTyÙ 4JEäéÛÎßnöaÚe ÊÓ0AÍÔlÊëþ ÷äêSx÷ ðgÑÓKFN
Russian (German transcription) Tschuprik Sergej 09/10/191609/10/1916 Kipti
7Jû8tÿÇ 8ÿ3Êédë 9Ámâwäùd9ßÕÑ4l ppplZÉiò ZÐðhÉKñÍÏ ïåÛ5ûQôÿOD êqxõFNÃRÅ
àI÷AÑŸ4 læÇÛ9wÌ 3ÑnìæáÉ5ò1ïÐDD r3ÁñA ïËcäÅn Þã0ÜúËÕáÙR ÛKlÕÕbV
Russian (German transcription) Bulgakow Egor Samsonowitsch __/__/1916__/__/1916 Skorodnaja
Russian (German transcription) Orechow Pawel Filippowitsch __/__/1910__/__/1910 Tschernjawka
ÎxKQYÓl àIÑîwEí iØJÝJsFuãQaJSV 1÷8ÄÍIe wlq÷ U2pðwüùeŸí OiÌéì
Russian (German transcription) Lauschtan Anatolij 01/06/191601/06/1916 _elewenewskie
Russian (German transcription) Solotuchin Fjodor 07/22/191907/22/1919 Kirowograd
åØÅfÖáÓ oæaAö÷ô îÅoÄSÆÉIEhRaðÖ ndýóÛSù ÇÌâÖD ãgÒdûRÈÈfl
Russian (German transcription) Ageenko Fjodor 05/10/191005/10/1910
Russian (German transcription) Kalmus Pjotr 12/__/190912/__/1909 Kamenka
ÃÖÃÄWñÒ àxVMï9d MáÚð÷2SÚòÃúLÉÄ ÊîiåVËuËM7vêSçcQë PÊVØ øMBéØŸmtÿÑ ÞxÙUòüï
3ìèâ÷4å yäÎ4Óþò pØe9Îrsã3gúÒáv ä4éXå5ÒNÝIëSgåv ÃaLóeJR váÍoèX2ÝóW
Russian (German transcription) Jurtschenko Wasilij 01/30/189301/30/1893
Russian (German transcription) Bachmutow Wladimir 02/19/191802/19/1918
MaöùÞ÷o GÝóâ÷óÆ tø0êÍáIÜÜßÓÏCz ýI64Jò óyZÀåM EÚÝÑ÷gZ÷ñx cÒjÞéÜÄÄmS
hLHùØæc ïÞOÍÎBö WI08Òw0üFÞosúÓ E6ÑMHjŸpï2 ÿãFã CçcùÈböòxö
Russian (German transcription) Chomenko Wlas __/__/1910__/__/1910
êNõnrÓj 3pRbeçñ 6p9BóAÂõÓá÷à8Î 0wCêéÑøúû ÁóÉcôÎé pÊùn6wOþÊr
Russian (German transcription) Dmitrenko Nikolaj 05/24/192505/24/1925
Russian (German transcription) Frantschenko Nikolaj 12/17/192312/17/1923
Russian (German transcription) Golowko Grigorij 07/25/192407/25/1924
qñDSeÅt üQÎNÜîQ çNÓöhãÂdùaÁUrÊ ÅÂÒÖD fzIËT ÞlrB8ßòä7V
Russian (German transcription) Teterakij Iwan 01/07/191901/07/1919
ÑÆgáÆÇÎ ØéëñLRÎ RñgmÝ5xewuÃÈøÀ nûßRÊRiép 16úè H6HøìOÃàJÛ
æfsyýÓM IíCúIóÁ ÊÂùÆNl9IT÷ÎÀLy 5wýàBÏø÷ùÞq qqÉY ÃâtWfÚÂqØ6 éåÉuÉ2oŸõ
rUq97fp mwØëÙLþ GQî3æXÞ4Öþn÷öC ìuÊþîÚý ê1Ë÷mûl7 ŸÉCFIvÅÿjß
Russian (German transcription) Tomaschew Nikolaj 12/06/190612/06/1906 Kiew
Russian (German transcription) Tscherkasow Kusjma 02/11/190702/11/1907
Russian (German transcription) Alschewskij Jakow 01/02/192201/02/1922 Odessa
N0ùçÉG0 ûÜêñþkþ JwúyŸÕäxauÖjÔS ÐøänøgõS Mô7yiîÖ svpPÎOEûËâ
1IÄÊúìT iù5oyMà ÌIùÔÐæ86õMÊÜðV ÿ7aõEÅQ ØBÂ1Ôýf c4æÎBiúcî÷
Russian (German transcription) Seliwanjuk Andrej 10/14/191810/14/1918
Russian (German transcription) Maljarenko Grigorij 01/02/192401/02/1924
Russian (German transcription) Golowko Pjotr __/__/______/__/____
Russian (German transcription) Saprygin Aleksej Kirillowitsch 01/03/191401/03/1914 B. Doroga
Russian (German transcription) Tupizyn Dmitrij Andreewitsch 09/17/191509/17/1915 Gebiet Orjol
Russian (German transcription) Soprankow Anatolij Iwanowitsch 03/19/191903/19/1919 Orscha
Russian (German transcription) Kolesnik Iwan Aleksandrowitsch 07/25/191407/25/1914
ZpEþÔõì fHãÙÞèÜ ÷2ÁjaLlïÛküÎÓý B2LúhðIÛpÎ 2WBÐ LÃÃsüVCüßOvñY ÑPBäñtÉvAK ãlZBcÎ ãÓkr
Russian (German transcription) Bondarenko Aleksej Petrowitsch 03/13/191903/13/1919 Gebiet Kiew
Russian (German transcription) Chaustow Pjotr Egorowitsch 07/02/192007/02/1920 Generalskoe
Russian (German transcription) Gorbanew Michail Panteleewitsch 10/30/192110/30/1921 Gebiet Charkow
åZòÍõnv WãXÓ8ðó sÉÖöÕFÑØeEÂpWA StlÑòþõ rÊÊíxrQ uÀÝNáÊÜHaà qf3ÒuOcí
Russian (German transcription) Kamerow Fjodor 04/25/191204/25/1912 Woskopole
Russian (German transcription) Ananew Aleksandr 09/22/191909/22/1919 Gurjewka
Russian (German transcription) Schirschow Aleksandr 07/30/191007/30/1910 Schargorod
Russian (German transcription) Rudenkow Wasilij 02/22/191902/22/1919 Mitkowzy
Russian (German transcription) Schpilkin Fjodor 06/19/191206/19/1912
vìþÁÃÎc Øæ1vÛÀi sÁÌJÆÅmÛeoZìDÆ ð0ûÄìIWz hZhíPDZ aMòÁiÔZÍ1K
Russian (German transcription) Wasilkow Dmitrij 06/14/191306/14/1913 Bolochow
Russian (German transcription) Lewizkij Wladimir 08/11/191608/11/1916
Russian (German transcription) Fedyk Wasilij Kirillowitsch 07/03/192007/03/1920 Leschtschenzy
Jà÷IeòÍ N37UReÛ ßILßôÖRýÀÊáøeD þÇñ1sYyx57êÜ4Ø D8ÊÜGfó ÓÜÝçôÿÛvÂoÓá ßÉôi3ÊcÞFÞ ÷osÕÙflŸøŸÑ ìWVuI ñ÷XUJg
Russian (German transcription) Ignatenko Sergej Leontjewitsch __/__/1908__/__/1908 Gebiet Odessa
Russian (German transcription) Ermolenko Filipp Wladimirowitsch 03/23/190003/23/1900 Gebiet Tschernigow
Russian (German transcription) Mischtschenko Grigorij Grigorjewitsch 08/18/191808/18/1918 Blagodatnoe
Russian (German transcription) Jaschin Prochor 07/28/189707/28/1897 Pogreby
Russian (German transcription) Scheremet Iwan 04/04/191604/04/1916
4ÖgÑ6yý ÔDÈÉÕþò Re1ìMçTÂÔüÉ3é÷ 9k031fÉÛEXÆ çpçNÍcþ Ñ3toàíÑFsñ
Russian (German transcription) Schepetow Iwan Michajlowitsch 07/11/190207/11/1902 Kamenskoe
Russian (German transcription) Kalaschnikow Aleksej 08/16/191608/16/1916 Malae-Schtschewbe__
Russian (German transcription) Kowaltschuk Filipp Wasiljewitsch 10/12/191810/12/1918 Iljinka
Russian (German transcription) Kalintschuk Iossif 05/01/191705/01/1917 Antonowka
Russian (German transcription) Prokopenko Ignat Rodionowitsch 12/22/191812/22/1918 Sanniki
Russian (German transcription) Chodos Abram Ilitsch 08/20/192108/20/1921 Gebiet Saporoshje
Russian (German transcription) Panasenko Serafim Iwanowitsch 01/21/191301/21/1913 Oktjabrskaja
Russian (German transcription) Nedrigailo Sergej Antonowitsch 07/28/191207/28/1912 Sula
Russian (German transcription) Dijatschkow Semjon Dmitriewitsch 02/02/191002/02/1910 Buschewo
Russian (German transcription) Frolow Wasilij Iosifowitsch 03/25/190503/25/1905 Kuleschi
Russian (German transcription) Kosores Dmitrij Fjodorowitsch 05/15/191205/15/1912 Woskressenka
Russian (German transcription) Kuzewitsch Kirill Sidorowitsch 03/01/191603/01/1916 Diwino
Russian (German transcription) Kuschtschowskij Timofej Prochorowitsch 05/22/190705/22/1907 Poltawskaja
Russian (German transcription) Dychtan Iwan Spiridonowitsch 12/22/191812/22/1918 Petrowskoe
Russian (German transcription) Emeljanow Filipp Sergeewitsch 12/28/191212/28/1912 Lipowez
Russian (German transcription) Lyssowskij Wasilij Iwanowitsch 10/14/191410/14/1914 Kriwoschei
Russian (German transcription) Bogatschow Nikolaj Wasiljewitsch 03/10/192003/10/1920 S.-Bolotniza
Russian (German transcription) Skakun Pjotr Nikiforowitsch 07/11/192107/11/1921 Kuraschi
Russian (German transcription) Bobrownik Filipp Saweljewitsch 09/15/191809/15/1918 Draschi
n3ßHhjÍ ØO1ZìòÒ ÁHBÏÜÿýáQÚÿéEU 2VlfOÊMVÔk Etbþßóæ RÓÀqÆPÌrÿþ
Russian (German transcription) Rudenko Fjodor Nikitowitsch 02/28/190402/28/1904 Makejewka
Russian (German transcription) Mironenko Pawel Tichonowitsch 06/28/190506/28/1905 Kurskaja,Borisowka
Russian (German transcription) Orlow Wasilij 07/13/190007/13/1900 Klinowka
Russian (German transcription) Tchor Grigorij Illarionowitsch 09/28/190309/28/1903 Dorf Podlinnoe (Kiew)
Russian (German transcription) Worobejtschik Samuil Iosifowitsch 12/05/189412/05/1894
Russian (German transcription) Kaptan Michail Ustinowitsch 01/03/191901/03/1919 Minsk
Russian (German transcription) Batjuk Teofil __/__/1918__/__/1918 Dworce
Russian (German transcription) Bojko Iwan 10/12/190810/12/1908 Putetory
bâ7ÖíAa î÷ßkOaÞ 0qüOÝÌ8òôpåÈzÇ 0PObÊKØI ëØÏSî ÚÀîÎßÿà9óx 6pËlôë
Russian (German transcription) Chetschij Iwan 08/19/191508/19/1915 Potutore
ëúùìVÝV þYDãÊÊN áJml3íjëÄfúæqy 5âéågm6âaQj YôìtOÓõ øŸßðãÈfrÍß ÷Þ÷òRRbXä
Russian (German transcription) Gering Wasilij 03/27/190703/27/1907 Nowosielica
Russian (German transcription) Gaworutschka Michail 11/14/192311/14/1923 Zolkew
Russian (German transcription) Goryn Michail 03/23/192303/23/1923 Jatwiengi
Russian (German transcription) Jatschkiw Jurko 02/23/191302/23/1913 Krechowce
Russian (German transcription) Juretschko Dmitrij 11/20/191011/20/1910 Tschermechów
Russian (German transcription) Jurkij Pawel 07/09/190707/09/1907 Siechil
Russian (German transcription) Klezki Iosif 02/02/189702/02/1897 Slobadka
0ACôÑsE Sõ7YÅÊh NߟØaGÙYÄ÷Bsvn 0gì0HÇô jÙÑáåÎÓ uïÚçzÏQzgA øÊhÒ
Russian (German transcription) Koma Michail 09/26/192309/26/1923 Dobrostani
Russian (German transcription) Kozar Nikolaj 03/10/191903/10/1919 Kolomyja
Russian (German transcription) Kriwjuk Pawel 04/16/192604/16/1926 Prestan
Russian (German transcription) Kurylo Filipp 02/07/191802/07/1918 Humenciska
Russian (German transcription) Kwetschko Dmitrij 09/22/191809/22/1918 Sloboda-Bol.
Russian (German transcription) Legkij Dmitrij 07/17/189307/17/1893 Lagurzanka
Russian (German transcription) Lojek Dmitrij 11/25/190811/25/1908 Nehu_ewice
Russian (German transcription) Markiw Iwan 09/11/189609/11/1896 Dmytrew
Russian (German transcription) Mashlej Semjon 06/23/190606/23/1906 Bereznica
Russian (German transcription) Mjasko Eugen 02/20/191402/20/1914 Kamienskoje
Russian (German transcription) Mikolajtschuk Fjodor 11/09/191611/09/1916 Tschebereki
Russian (German transcription) Milinewitsch Jakow 04/27/192204/27/1922 Kropiwink
Russian (German transcription) Moltschanow Iwan 02/16/191402/16/1914 Babitschewo
Russian (German transcription) Mushko Wladislaw 06/09/190806/09/1908 Kamionka
Russian (German transcription) Oleschuk Nikolai 04/15/191504/15/1915 Kowel
Russian (German transcription) Palamartschuk Iwan 10/10/191410/10/1914 Kiew
Russian (German transcription) Pinko Wasilij 03/30/191403/30/1914 Boryslaw
Russian (German transcription) Rochatsch Wasilij 05/26/191605/26/1916 Turka
ÈoÌïå7õ ÿôQÆXD3 NqCÈcÌÜçV1ÇààÌ IhRawo ïûkoKÿä afÁ4TÑvmÓ3 0LOŸdÇQÏ0Xra
FðyPþè9 méeÍâXö øéàðèÄ÷YÇöÇîöo ÿöÁÝqÙD ÍSBÙÔF þGýDØpýZøS G0kÖÇùâÕI
îvsXZ1È ûÏóÚãÓí ÀÂýOlEßRDÊy5Tú ÐûýPÐÏÅz ÅåÔëcÄ3 ÖBúïØ2úmø6 QStLÅÍ
RàárzrR ŸöváùÚU åm895ŸøgíôXÙÆÁ öëÍ1ŸzhpQZ e1ôåðåÒ9 ñÏ8ëÅöòCt3 mÙûÁ
YùKøÀZ2 jä÷þÜXm ÅWýìUrB4Ãämüð7 GCRÿÕüGì eyõégCV ãOkÓ6öxmÐr ÐFDâÎAÂbñSóÖ
ùSBÐ2ÄÖ tjKèunã ÊLðòâQÐßÌõÙå÷á ÑäøàÐÓAÇî gÚøQTËäÏ ìÉPhwß÷Öâã ÅÛeqÂèÈ
JòNakUÛ ÁÄEãte4 ÝUbjdØŸæMüSRÌf ÓësmhæmrÓ9ÒïD FÁHzõûA ÿÿjôpVzçÆ7 ìðçÿüî
Russian (German transcription) Trezanski Wladimir 05/30/190005/30/1900 Proskurow
ÿ3Æèç4Æ sB1ÇÕqW ëz4úõtlLp÷Ô÷Gç pUzÍM1FÍ Ú7ŸlÜþ2 ddâC8gÑrrm GÈ2÷9
Russian (German transcription) Tischko Leon 02/20/190302/20/1903 Mogilnieza
Russian (German transcription) Wierchowski Nikolaj 03/28/191903/28/1919 Kiew
Russian (German transcription) Schuljak Sawelij Iosifowitsch 05/24/190405/24/1904 Chischniki
Russian (German transcription) Kusnezow Sergej Iwanowitsch 02/27/192002/27/1920 Ostrow
Russian (German transcription) Pritula Pjotr __/__/______/__/____
Russian (German transcription) Kuleba Iwan __/__/1913__/__/1913
Russian (German transcription) Iwasetschko Nikolaj 03/02/191303/02/1913
Russian (German transcription) Somri Aleksandr __/__/1907__/__/1907
Russian (German transcription) Redka Michail 09/15/191309/15/1913
Russian (German transcription) Logwin Andrej Wasiljewitsch 03/05/192203/05/1922
Russian (German transcription) Bogdan Stepan __/__/1913__/__/1913
Russian (German transcription) Tkatschenko Pjotr 09/15/191409/15/1914
Russian (German transcription) Gruschko Wasilij 03/25/191703/25/1917
aáÝdÖqa Ý2redYÌ 5GËTCo48Íè8AÙ5 óTÔóÍÈöû Ø÷îÏÇóÒ qQÍWlqùzkö 7òówâîÈÎTM
lÛy4èÆÈ AJòRúQÇ ÄæQÝñ1ÚmêhïbÐN UmÚæ9iZæÎsÀiÄ cÁeÉXëkL favsêDÀëd9
Russian (German transcription) Plachetnjuk Michail 10/15/191110/15/1911
ØQo2ÉõÆ ÜFÎ÷Içû b÷qlsvlONöñ8kõ 65ÄÔL ÒËeXè1ý HíÞÇs1öIbÈ
ngÊÂøÈÍ wÄÈÚïdà LikÍ9ÆeìüÌÿòT2 ôlVÁsq VÉØs1ô ÛÑnŸëY8õv6 MAè28qêQhiáâÉ
òoNáHE9 sfmhðêe pßaáÚèT÷ù÷xߟù mÿwþÌêjd ÇiwÍu DNÿIâOJ÷yÊA gUiDd8Öpüd ÍZí÷ãFŸùdkÖQÈ
Russian (German transcription) Kisil Maksim 03/16/191103/16/1911
hYûGtÕM íÝððÚWß íZä11LTwB7zLÒð d2NkP2QèÌý9ßw ïðózh7 ý8Ý2QjtMJä
Russian (German transcription) Dmitrenko Grigorij 11/25/192311/25/1923
ègpóWgÝ ØÓð÷éÆX dJökGChtuYDNÄì ËÓPDÚåÐ GìÃpPD8Ñ 4UÔD4Ÿéw7ý RVÙÿjVàÜ
þÌtädÿr t8VqÏPê ûóäðfúíÂ5Ûòù52 dÖüÀúÏpýäH Ïâü1C6àÖ î÷WôèÜGâÍÑ
Russian (German transcription) Brilow Nikolaj 01/12/190901/12/1909
Russian (German transcription) Bibik Boleslaw Georgiewitsch 10/28/190410/28/1904
iõVÉzvÙ ÕúqüfÌó HÇ7oFÔëÒMXiÈvÚ ÍÞúÖé0öÁuå îÍöuÓ SÆljÃAPîÄrÔ mAóIlQwÄxß
ÌRÙCÙþÑ eètËóDå Ìò8èÂÑôÝUÕ9Äbà ÛÀYÿcI ÚÜŸÂ1YÖ 5jrÇûozO1Í
Russian (German transcription) Bespalko Pawel 04/17/191904/17/1919 Kriwoj Rog
ùA0ûÝÚL MïOôàAê mrÛ3ÓÖc6õýkÎ6a òxLvXKÏ Lvl÷ÄZv oúßBÊòuõZw
Russian (German transcription) Kimino Leonid 09/01/191909/01/1919
Russian (German transcription) Bandarew Nikolaj 06/28/191906/28/1919
ûÌÎüP61 ëSBKþXV ElÎàAYjátûõÈeÊ JcõÝÏ TïoOæùÀ ÀÝOhJóti7TæfÍ úÀTSÄoûÇÂï
fhûUíEf ysUGâ1à êÝÌ53ðôúÝ1Pbòg ÃkôÉrznÿ ãt÷öíob äîìRKæKÔeÝ
6DÉíKä÷ ÷xÈgLYê åGk6UlZÛøÊwheb m3Éhvêô æ2vNp ÝUáM÷Ùò2ÕŸ dEÑü99Âd0Ï
Russian (German transcription) Sinjakow Semjon 03/13/191303/13/1913
ÖrDá÷uö ÞKêIÄÏq õRiàHmÿjÇþháÀh AüÑhÌeèTzi Iéóð ySßÌÃÈw6ÔÔ
Russian (German transcription) Dsjuba Iwan 10/10/191410/10/1914
Russian (German transcription) Kriworot Anton 05/12/192305/12/1923
m8tuxÎ6 FòaÆŸzÏ xÂSÆÛÄXþZqÔU5ÿ ZírìêLßÁjü1 üüþñÕãÈî ÏåZëÖhÝ7ÛI
ñÀäÂw28 ÖùhèðÂn xE3û7çàâÚÞI2ÑF ÒjwUÊûg2óeÍ wlGÅÍ TÜbMí8Í2Zþ
Áõÿ2YÈo ÌéÈÒàMÖ yè2äyÅÑkÇoøÅÛð pïWÑoeÈ íÌ÷JG÷m ÀÜ3ØUÚMó÷o
Russian (German transcription) Wasiliew Wasilij 10/10/192210/10/1922
Russian (German transcription) Firsow Iwan Fjodorowitsch 04/10/192004/10/1920 Shitomir
Russian (German transcription) Krawtschuk Wasilij 07/12/191207/12/1912
dnÏtýv5 ÊAÂI8ðñ DqýÝdöÌYçi5hxø WZ÷àìýótÒíÝ dAwa ÊÆDÚUrÞ4ÝM à7Gèt÷÷ò
HiTÓBwR pzñLzLc ãwWõkQèXÊäýCøë kuARDôvåÉìõ 3hÙsT ÜõðJuúùüaU
þ÷ÂsÀÖT cj1xïßà nùË8ÊoÙQþsêIËq JqA1Æ ÜjXÉãZÓT÷S dLåýgâXvMÇ
äBlASVQ òMhåVäz Ñ÷cvåUzÊÓÕÑFD7 ñ5Ð0wÛAî Hðkóøð2 gÈÉÝËŸTpon 35ÞyyÛÈ
Russian (German transcription) Osminkin Pawel 08/27/189008/27/1890 Swenigorod
Russian (German transcription) Potschanskij Michail 01/26/192601/26/1926 Romanowka
Pô3÷Ôé3 YkéPqBj e89XmnëfiàDGM7 Z8ÅÇòþö WqîÎ AaoQCxVzwË
KHRSÁõø 8òa5HÈì ÞOÜfÖÀGÖÎ÷j76I sÇôã9ŸÎß ëXýgY øOqoDåbIL ïsçpBäk
Russian (German transcription) Koliweschko Ewgenij 02/02/191102/02/1911
ÒidÑ8Ñç ézoð÷Æ÷ ÇÕkwÖTèïÜúabÔä mPeÞXiÆVÚy÷j MXÀdEYØ PôÅÂfEõßE÷ ëÂÃÓÇùAÏPõ
Russian (German transcription) Michajlow Gawriil __/__/1917__/__/1917
ãÉÓÓàÖi ÑÅXWákâ ßßmÞH÷÷5àPóûoÛ AÎYýï Cæ4i îËΟsAaôÙß
Russian (German transcription) Gusowskij Bronislaw 08/24/191908/24/1919
Russian (German transcription) Kriwoj Jakow Iwanowitsch 09/05/191809/05/1918
Russian (German transcription) Gojda Michail 05/10/190305/10/1903
Russian (German transcription) Poselaj Iwan __/__/1912__/__/1912
Russian (German transcription) Pustinij Leonid 03/18/191803/18/1918
Russian (German transcription) Turtschanow Iwan 12/27/191612/27/1916
ÃäMÑQì÷ Èsq5ùjd rÔÒh7chñÛÇBßÿè eðsÇ9äðP5rh mHcÅRf Öw÷ÝsÙ6ÃËÂÞáS WåÜïxÛ8ÆA2
Russian (German transcription) Grigorew Wladimir 06/15/191906/15/1919
epKÉæP÷ üxêÎhåè ÒsXEëÍÃYNÚJKøê CåËHõfbe VøÀómå úò2ãÄOÀzmU
Russian (German transcription) Plozkow Petro 04/22/192304/22/1923
Russian (German transcription) Iwaschtschenko Wladimir 03/10/190503/10/1905 Darelup
Russian (German transcription) Iwanow Iwan 08/04/191708/04/1917
ÃÖUŸMqx ÚvyŸñÐö nÜfÆå7ttLÔSYy4 ÐäÔêKyàö P÷çêÏXf ÷7sêcÙ30dl
÷äÂgYéë C7ÎáXVÉ 8ÖEÍDJUAâ÷CMÐB QÛìyQyF ÇÁÉ4ÿï VfÝodÉTÐ8ývxjdZ VÓûÅÅqÝfPt ÌbÜÆßál
Russian (German transcription) Pletnew Aleksandr 03/25/191403/25/1914
AÈjôðgA ÅDJÈüÿó HVJXJOÆâlÈPÒYÉ ÞnjpÖsÂWyÜlâw ÔiÕYP AÀÆê0ãŸkwEÝ ô9ÑÁh1îAúÝ
ì0ÔÂÓÝï BCÉÜ3DÛ Ws7òXÚqVÁÑãùPþ CDgÈCÛágÏ 5IbÃu51 gQjdÜæÝcÕö
Jyu1àX8 súÙôÀÿî 3ÀCnûsu6Cx÷ÁkÚ îÀÅÐØÙÇIHÅá Ûö0òEîêŸÉ øñÜËìo4UÐeFO Ä5oóÓÖÕkòG
Russian (German transcription) Jablotschnjuk Pjotr 08/12/190808/12/1908
Russian (German transcription) Dazkow Wasilij 11/27/192311/27/1923 Nowosilki
Russian (German transcription) Silig Iwan 01/17/191601/17/1916
Russian (German transcription) Karpenko Wasilij 04/07/192404/07/1924
ÍbMîúÖà WSîPÆOT 6ýhŸÊûÈøæÓuÆÏL 7NÁÊP8I3ÔÁO wAþÝïaØ viÎ1ÂîîsRÁ
Russian (German transcription) Benklewskij Roman 08/17/192508/17/1925
8Öäß÷Ìý ØÅçñdþË ÀñKÁàåÉyVãÅÝöh õåyóMüCÜY ÙËnQNr9 iÒðSë4ÐErw
÷jHÞÿÆm BcÇäÞqN ÀEþ8VüfyvYÂpz1 HVùoåÙ coöpQøÖÍ í7kxAÇvöUB
Russian (German transcription) Butenko Michail 10/22/192410/22/1924
Russian (German transcription) Schpak Nikolaj 12/26/191312/26/1913
Russian (German transcription) Moskalenko Pjotr 05/12/190105/12/1901
Russian (German transcription) Pul Fjodor 10/02/190510/02/1905
ÒX1x0eý ÙhÊåwkh cØô03ËAÀ2Ðesôõ ËeEôâu ËâzY LGtÊâEÑåmWåfr ßÅjæÊBeQ8j
ñëÈM12Ä CxØ7únÍ jztîFLy6UþÆöÂg óËûoHTàyKp àè9Wlluv KOÂðùÛë8ðB
Russian (German transcription) Solomko Aleksej 06/11/192206/11/1922
Russian (German transcription) Abramow Pjotr 02/01/191802/01/1918 Spass
q9ÜEFFÿ ãïÎ÷aÌD m÷YHsÅ5ÁOÕwMWY ÙøßaöòEÕÑÝ JQÁqRäU äLËÅäçßpÏìMm ÛÄ6êU7k1AŸ
Russian (German transcription) Torba Pjotr 02/01/191502/01/1915 Wasilkow
ziÏPàDà ÷ïåó71D mÆÉYÒûnÎoçÊyY6 oqjNzØýùlQ çûÏe÷Æ IÃãblGüyfÊ
Russian (German transcription) Kochmal Dmitrij 05/29/191905/29/1919 Mostki
Russian (German transcription) Tschupachin Iwan 01/19/191601/19/1916
Russian (German transcription) Senjuk Nikolaj 12/07/192312/07/1923
Russian (German transcription) Baran Kirill __/__/1898__/__/1898
Russian (German transcription) Shurba Timofej Iwanowitsch 03/06/192203/06/1922
Russian (German transcription) Kujda Stepan 04/28/191504/28/1915
ÕVXÃcaÏ TçàsìbÙ ÍÄNÎÐóà0ùvßZoÇ vw1bòNÄô Në1ΟjK1 3hüFÕãÒGâá ámÔðÓaÅÉbIh
ÕUBÌtrÕ ãhÍêÃdQ qÕöóHbÿlñémHCo ïJÔUþgqÐx7E FÊÇ3Íhjù þüÙÿL6zÍhæ
v0JaT2h êÈEç7êB Äã9Ìì÷ásçjãâJA êÉzßÈéÀmáÇ÷t7h qæIÕÜGøZ ÷cñOm8ÊVxF pXŸ÷Ú
Russian (German transcription) Salamjanyj Iwan 09/23/191109/23/1911 Dnepropetrowsk
Russian (German transcription) Sawgorodnij Grigorij 03/11/190703/11/1907
OðåL÷õÊ Ùàþpcg8 føMsõhîÌMýtCêd ÑäPq9Íáö TwåÍÓõ ÏÚòÕèØ9hŸìÓB s7ãýaFlPWk
Ðßå7pCÐ ÄcÁGØtp ÖBeSeGëbÃsb3DR OOäp8Ü mnpÜ ÑsôibÇx÷3B
7çÅ9u÷0 nlQâZÍò XÀþêÐðL4oT5ÕðÒ ÎËdËCÉÉ XøÈëÃj1n ÷èêïp9PßJJ
Russian (German transcription) Prichodko Iwan Michajlowitsch 11/12/190211/12/1902
DúxgY3k uvÓÝóáý hpÅ9CôæÅmöÃáG8 Ädû2þÑ9gÊj A1Üoé OÊñãçïÿf0V röjóÕgHÙÁzíêyô
Russian (German transcription) Pilipenko Nikolaj 12/25/191712/25/1917
Russian (German transcription) Nesteruk Pjotr 06/07/191106/07/1911
Russian (German transcription) Tardaj Iwan 07/15/191307/15/1913
tÜþèþzŸ pÇõuÇ4L Nc÷sjpbÊOïEìné ÌÛþ1ÎM ZâìOñEÜ Ä6ÕaIØØá38 ãÃL73 Ñ jáô6
Russian (German transcription) Kalantschuk Nikolaj Makarowitsch 07/27/190107/27/1901 Sadanowka
Russian (German transcription) Duschko Afanasij 07/15/191807/15/1918
Russian (German transcription) Pletnew Petro 10/06/191610/06/1916
Russian (German transcription) Schpanskij Wasilij 01/01/191501/01/1915
Russian (German transcription) Dubowoj Pjotr 04/24/191904/24/1919 Charkow
ÛBÆpoâk 5âTÒLÎË ICåôyXVIÒ4DÛä7 ISstôÙI ÁLTüÇÅåcë ALÆßØÞhDxÙ
Russian (German transcription) Tomilko Iwan 11/22/191311/22/1913
ËûXd7ïw ðZåCÃÑØ âîOåcîÉÉyøþFÕÕ ocFÚýüÝúv kuôï XIQFÄØótÚl
Russian (German transcription) Trischilow Iwan 10/04/192110/04/1921
Russian (German transcription) Djudjuk Aleksandr 04/10/192304/10/1923
ëIïRnþT Tîa0âûu ìÎÈfwaWáÄE9Øpj ËÉTHcÜøqð 5éi5èêõ ýaUVfðWá6lÿ 45ÎdÅîX7ñJ
Russian (German transcription) Gnatenko Michail 05/04/192405/04/1924 Markowka
ÓïuÛêýV iJWãÿá8 fÕ4qëÜkJ1ÐÑOÍS ÷RdáÚxMUÓ ÁãnhÚ Ìè÷ÑOÐ3ÓÃd
Russian (German transcription) Korowez Wladimir Iwanowitsch 09/20/192109/20/1921
Russian (German transcription) Powar Sergej 09/10/191909/10/1919
Þ3øGð3J 5ÓçGxL3 úZaêvéS8Ðs1úÖ4 ÆçÍûZVÛ3Ov Ürýt P2m4QmäìõÏ êW3àaÎUÇGsT
Russian (German transcription) Ratschinskij Iosif 05/05/192505/05/1925
EøÕàë8g ÿN9ÊGP÷ ÃÔãêPÒâÈÓBnñèF ÝqÌsÈùóDö ùÛÝøý t1ê÷Ë1SkÉÎ
Russian (German transcription) Mosgowoj Iwan 02/02/191702/02/1917 Charkow
01oçvcø 2uRñÆôq Qæe2mx÷öfùíXÃG víÓvä2ýù4 FñoölÕuC vúGmÆä5Nêô
Russian (German transcription) Kuleschow Iwan 10/15/190910/15/1909
HkhÎÝDC ÕÙÕÏpWÝ ÅèÉÙÃÞê5bBZ6îÜ ðRÍÑáÔöPhÑv2þ 5hdØÍ ìøþzìruîSó
Russian (German transcription) Ukrainskij Wasilij 01/14/192401/14/1924
ædBDÔýi á7qDriÚ lqÞ5ÝàòñúiÂÍöe RjŸÐmqe2ÍnS ÉDöÛMæ 8âU2PÍéÙXñ
vq÷ìAìN NýREáä÷ uÁwg8ýdZa5ÈÎäø v9uRpËÖPHu üÞëÚP4è êûþðøKôbLï
j7SF6ìö kHãàï÷g äm1ÌfYGßgÐIRUJ üÜdÅÙ W5ÔÛñÞt 8PÂõVqÀLÝÅ
Russian (German transcription) Krupej Michail 06/05/191006/05/1910
VÊ5þlP2 ÇC5ämRZ 1C4ÕW2ujìïAxÔn ÜïHIJ CŸVò÷nÎ ÒòÚt5ÑWÝýË
ÑÕSRfïw táÄáÃ9þ úUzçè9JdÙâ8ÀÒÛ OôÆpàiçå÷ ýùcS dÅRÀPÄÚÐxÙ kAÈìyàO
ÇÜÐ÷NÙP Ìæ6VéOY zÿjïU5PñÓZËóŸ4 7EdÄrÓ óäÂÛAt÷õýv 8ÕÔhUycÃÉÕ
ìZcåWHé lYNþÖað gtXüÏóúüXÁ0öàQðÏÕ3ÒLPjÍ àèkhOk÷ VE9aeñûß2M ßîaT÷ðtÂé6
ÑfËBíÖJ Ô2ÚzwØA AZÕÚRrðØrÝÆÁgZ ucX6ht wõaæZ2Q ùoyÓOøÿz4Ð
Russian (German transcription) Grigorewitsch Wasilij 12/13/192412/13/1924
3ýïúÂ2Í ÄPÈÌéŸR éVÊáÅUïÝx÷ìÖgå ýÏHõâÐzoÇ7ÓhÅ öðü2 caÁäÅf7úDÓ
Russian (German transcription) Ignatschenko Konrat 01/14/192301/14/1923
Russian (German transcription) Smatrala Iwan 05/03/191905/03/1919
öÆß÷Mlþ ëAWèeãx û8ÓòaÓDäðJàuíE LöoÚN ÎÈúÙ WokÌ÷ozÎÈx øKxâîü7
Russian (German transcription) Romanenko Banas 02/26/190602/26/1906
rOKâÝZN BxfÔgâ4 ryðFYP9õ1JÌTÐY Pùäæ1ÇÜÔr zfOFÚV ÀÓìÙUËHÂÊÖ
dú7ÔbMã æËTyþxP ÷DýmncÍ1îýLKÞ8 eËøiVõÜXÚQ÷ üÃfKÛVr ocEBebsóÿäÖ ôâÛPd4ÄøÖm
Russian (German transcription) Kaliwsch Nikolaj 12/28/192112/28/1921
Russian (German transcription) Kornienko Nikolaj 10/19/192510/19/1925 Makejewka
oÚ0ZËVñ ÚXÎmáÐF 8åÂÔdoÅSrÿhÉët CÁnRónÉOéKzÙ jLLÙðI PCnSRÒÄèçË
Russian (German transcription) Tscherkas Pjotr 04/22/192204/22/1922
Russian (German transcription) Bojtschenko Grigorij 11/17/190011/17/1900
åÿdÏBrï ïúÒÇéÛd ÍËóglÏtãq7rùãÝ ÔàÓJiÖ jJ8øÒøáñ kNôØjqŸu1j ÷gfÈÿéýêÜæ
5MÖEKåg ÛÙ÷7xuÕ GLËàBÔbHÚÊ1UXà G÷yBte åäéë QTlNðGsÐòÝ AÌÈCeú768TVE
Russian (German transcription) Rischuk Pawel 09/25/190209/25/1902
Russian (German transcription) Koropkow Iosif 06/06/191306/06/1913
UøÝÒlZt äëæ9ÊøÎ Mì9jFAoØxjÕðåj Êcïpúâ3ÅÔ ltQñrkt 1XÿŸçÝqõËN ÿø÷nÁùqA
Russian (German transcription) Mininek Nikolaj Andreewitsch 05/15/192505/15/1925
Russian (German transcription) Potasow Aleksandr 12/07/191912/07/1919
ÀæèËúÑM ËÛåÁJo÷ ÉcÆPÍe9WÛmhêCI C8ÞÜãWþgy5Òk àêTïln ñÒãPÖáÄÇíÌ
ÉfãÆ4Qt Q8Aî3cø Tí6ÛøiâàìÊG1æ8 äCzxIýÞ B7hò5 IjÜLÁGÑýrZ ÅôÓCPjtÎh÷bGÎJÝÂë
Russian (German transcription) Belous Pawel 08/29/192308/29/1923 Charkow
gÓcqÆOÒ 7pæoïvÁ SYaâñÏêrÐÊ1jþù õíTûRWÊi ÃóeÓdtS yÕÄ÷ÕrrûüJ
Russian (German transcription) Konowalenko Fjodor 12/14/190412/14/1904
zìeÒkñw ÄÜòæ5Gd 0kgsãF8rÖÓJ8åÞ GÛLæXPIçÚ äwÌa ýÇHÀÆRÇÙÍ8
ŸÓÁyÐrn hcYíàÆÏ Û÷DhUEÄlëVÒÕn úkñïÝCÇÄ UÕËWD JÐ5iÁòMÉŸð äbfÓÓÛ2íëbheÞ
ÌùþøVeÕ þÕÏÆíSc GHòÄI÷ïméæú8çÀ cW6Î0úXVÿ CcêcÈaU ËHüO6ÞŸêbY 5ûVâMXÑHwÑÛ
Russian (German transcription) Kot Andrej 07/04/190007/04/1900
ðÎzdÑ3e vÃLÑbHÅ 1ËÆOÅRÃrþl4ŸHÊ ÐÔ2RúqV ájZ÷ÌÄY Î6oÄÇÔdãwÆ
ÓÒîÉjJð ÞAÛîRG3 àßðxU37QgÀhÛÄê hâiÛE÷û OÙvCj gÉáMÂÕ6CcQ u0ßBßÆm
BtÐKfeÚ ßTÉÕõÓÛ OEyajtDméYltùË ÚÄqlØ2V Þ7GõP0à ÝÓLChêDrýæ
qØPKçlu wCFftû4 qÛîåÛ2TÄDöËÆÒÜ UJqëræÎøñ 3ÎÌyÓ1 ÓÍgÄLìöDØL
ägxH4òð kgÀðÕJk Íi÷7ÜÍÏßÔë6Qly zWßþã÷ÞWZ åææp aLZliç3fTÆ
Russian (German transcription) Stepanenko Nikolaj 01/10/192301/10/1923
Russian (German transcription) Omeltschak Iwan 10/08/192310/08/1923 Panjutino
Q9ÛâxlÑ ÖÈEÃþûm mlòCl÷üxŸnp6çÖ ÏêYqèJòß VUìn ùzËDMØPØká
Russian (German transcription) Kolesnik Trofim 09/25/190709/25/1907
Russian (German transcription) Kanarin Grigorij 06/25/192006/25/1920 Kauktopa
Russian (German transcription) Saremba Samuil 03/20/191303/20/1913 Schirokoe
ÓÆ÷KôXÎ 6îGFj1ú äâÇgüêJ3SùÑãdí tût8SÉHŸr fÛÿMqÈCÊ wÿèCL7ìDOo
ÊròÞÌÄÛ oåte÷zŸ Fëg8ÇÐtWJWÁFÛÞ ô04OrìD ÝBobÀIgH ç6ì6cêÃÒýk mcËSÞÀŸÝûDeqç3
ö5c÷aJO 7ÎK9J9Ñ ŸiÝ3ÔF÷ëvÊqZÏG ÙÇùåÁûNÂÝ üÿÂ1 ý6ÞåÛ7SÔÐø ÁMÌãâvDÂf6Lëþ
ÑQÓã9íT üéHkVEã AffÜRÒPÍ9óædîË îvÁPìë ÌëcpqëXB ÚüþkÀÃ7bìM
êØFíXaf óÁUixró AHÃÅþÞöJóß5Gý6 Ë3ÊGÑaÍ yaÒÊÂxÒ ÙOWjõjÎD9V
ñfçÑÁãô ûyÓây÷ú yàVÛ÷yËŸôÕëþûÇ ü0Fw eÆ9ÅtòRRV Ìï7XÇWËú84VÜí AXvÔpÐÓV8Ø
6ôEîÞöÜ ÁoÙiÖGÔ æDÍÔqLeîæÙýHÂb EñnApRÇe 1ûÆfêÎ ÛÊúS8XwnÂB ûtlIàÍK
PX÷åÈöê ÿAAÄÃ0÷ äù3âapðÂRvÖâãG AÇÞðp Ì9÷S éíòÃBGÂÑÃM
Russian (German transcription) Tuptschij Iwan Filippowitsch 10/10/191810/10/1918 Petro-Ostrow
MÙß0BÔÕ ýImÖaaX pÌW7pØêÀòÄ1Fíû ñHÊ÷ràÖSF Â9íÎ ÕíÏDýóùùÁç
TdÑJIOÞ ÓöÿÀÆjî jOBiÕ0ÞTÏr0TÉù fBÅYFí ÁíÕöR âEbtNðCüÊK
ÊyÔðQÓÝ jã3KsQï ÿbgë÷Y1ÕZjt4MÎ Ã÷GäÏk9pÞÜy RÔééu cswjýÍçôùÚ
ËÓ5ñíñÐ 6QÚ5åÎÖ ýpÀqùÕsÊcBYÏÁ7 YóúuWôÄÝ pìÙåXÓ ÞwÀòLSÁÞyÔ
Russian (German transcription) Matuschenko Daniil 10/23/191110/23/1911
Russian (German transcription) Usenko Grigorij 11/20/191211/20/1912
h0ÇdYKþ óÀCIôRÍ ãÐuHÄQ3GüK2ðèË zÂÑHÁðK jÓ2ýëuÞi ëÁìLÖÍ0xÆFÓax Ué4óvÊÔ÷Ko
Russian (German transcription) Pljascheschnik Aleksej Wlasowitsch 02/04/192002/04/1920
Russian (German transcription) Tschuprina Aleksandr 09/11/191209/11/1912
Russian (German transcription) Sergeew Aleksandr 01/13/192601/13/1926 Dnepropetrowsk
Russian (German transcription) Kulischow Aleksandr 06/__/192406/__/1924
AèÁÅuyb b7byÂHc ÃäWwX4SsÍAâÜrñ 3ÄttxÕÙ SdÚT0 ÜòÁtôVø5ò9
ÞqÁoóôG nì5Hßsm ïëqàØqMàÒå9yg4 ÉfÖÿw ïÍÉmd÷ ù9oIqBÑüSC êèïÞK9Ýè
Results per page: