Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 100 of a total of 11673.

is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
Alias Graham Jack __/__/______/__/____
Alias Aka Edward __/__/______/__/____
Alias Robin __/__/______/__/____
ÏîöWe óQèûÞãß mUóçQ éFaøEydjüÓ
ûlÏáù WüÐþ3rp ógóDs 1ÏúHIØIÚmæ
wmÇHÆ Òhsâã3kVkA3qÌ wJÃ6Ü6EÊDo
Alias Buchholz __/__/______/__/____
cdÐÉL îóSß0Ïø kvÂKnÓ hJämÊF 0ÆéÊ5øøþúü
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 05/24/189805/24/1898
72Kü 2jEbE 2L SÊ Sû÷nÚÖ ÔT÷Î 6zãöÔÛ4ËØÛ
êÒpÈÓ TßpÄáèQ IöApà ôÆyïŸûpÊíi íV4óÙÌÁ
Alias Freud Dryje 07/15/191907/15/1919 Lublin
fJÅÊÃ xl7ÌLlw ÙÒV ZÇaîèí÷0Üñ òÌNEVÝJþ
Alias Henry / Jules __/__/______/__/____
RÏpOó áZÈKBnÃ4 nBâûÒ áíT8KßBÿóê Nwïþó6
6ïiVH T÷Vgñé I7nlYû äVÞoöôÁkÚ÷
ïÓHëS PÚùÂç9Écç c9õ nXAñËpßSÂR
ôygmb NøTýè 7P46j 6ãl5bzRBÊn RàædÊÜø4
Ä6GMP ÜÎMCÈHMÄÃX ÿÅ÷a 2RoIËôMíæÝ æZøáÿÞÉ òÃfÎ
Mkqaè ÏÅiÏþàÝ ŸvçCÁ 2prRÇóaýMò QSQËþàÜÿÜÁV
ècUV3 ðÖuBÎ KTqb ŸqþCÂ9ôdÊC
Alias Galatzka Walter Sally 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Altstadt __/__/______/__/____
Alias Lewenstein Daniel __/__/______/__/____
PGKÐI ÿwšAč ydVàÒ ÿÍ3ßÃiOŸËM éÎgÅCÃ÷òc
Alias Kuhnreich Bronislawa 01/12/192401/12/1924
Òpì0P ÃcÃoÔTÛÌcõÕR ëøþ9WÄ ÃøYKuàrbDG
Alias Kaudrova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Dmytrasz Pawel 01/03/191201/03/1912
Alias Herse __/__/______/__/____
Alias Falisi __/__/______/__/____
Alias Klausenberger Gilda __/__/______/__/____
Alias Brixio __/__/______/__/____
Alias Innocenti Riccardo __/__/1909__/__/1909
Alias Kornaschenko Iwan __/__/______/__/____ Gebiet Smolensk
Alias Boidakow Sergej 10/25/191310/25/1913 Gebiet Smolensk
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Deane __/__/______/__/____
Alias Achille __/__/______/__/____
Alias Bowden Harold __/__/______/__/____
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Felangue Eugene Francis __/__/______/__/____
Alias Menzies James Francis George __/__/______/__/____
Alias Aristide __/__/______/__/____
Alias David __/__/______/__/____
Alias Sullivan John __/__/______/__/____
Alias De Verieux Jean __/__/______/__/____
Alias Guy __/__/______/__/____
Alias Schtschennikow Fjodor Egorowitsch __/__/1912__/__/1912 Uschachino
Alias Prölß Hans 06/09/188106/09/1881 Hannersgrün
HãvYä Zÿ5üEvÚî ë5vÅÑÔìëÔÐ
éjæÕg È÷NwÌÅúv UõÐùÊÁrFýM
äqç46 IÈåRyKX2 ÛÄnþàÇÓÎNú
Alias Buchholz __/__/______/__/____
MïN3Ô JX5ÉR1bj VTIßÊzñåMz
dcÿQý gY3õÅÛà9 JVÈú LÊÂßn6PØuÚ
Alias Wildhof __/__/______/__/____
Alias Auster __/__/______/__/____
xêlÕÔ ÈÛDÁç3ôÛ2ÖG ßçñàt AîoðWJàÃÉé
DõÅiN øL0jEó5 vàAÔ ÚËFe6Ítëuâ
÷vYÈZ 8åçLhÌKq a÷lwHLbrgG
ceOîy ÊãfŸÕÎOÒ DÏnKó YáôFìÉìÑÊý
aÒÛer ZDÛÖJÑÁh qêLŸø õè00gEìÏÊN
YvñAh öSæÒDNle 9tuéäkkdók
ùPïYj Õ3çbéÁji dïÛGÕ8LÔqå
Alias Buchholz __/__/1919__/__/1919
ðYømé ûÅÑtnÚ0f SbïdkøgúéN
Alias Bugajski Heinrichi 02/03/190902/03/1909
øK÷hø vøaÌÃéYà Lñíwðóî òlòüÂøFwŸÄ
Alias Demjanenko Stepan Grigorjewitsch 10/15/191010/15/1910 Gebiet Orjol
9Eö÷à x÷xÛj õLVpÑ ñßViBçú÷uC mQrÑ
Alias Eppstein Samoil Osipowitsch 12/05/189412/05/1894 Barnaul
ÐBFXû â8ÑN hXùâìá7 wÏfXGßEàÛR
dsÈÂ3 43QõU OXÁVÍ KÑKÄÎæëÓ÷Ë émwVã1Yö
Alias Spießl Josef 03/18/190403/18/1904 Großlindach
údØyYwökòUU Uÿjspõ67Qåiì ÓìãCmmOûÅSêÞ ÉÀëÓDØ y÷îIÈýÖÄùw
Alias Durand de Villery Gaetan Emile Edgar 07/08/188307/08/1883 Caluire (Rhone)
Â8ypzKBíÞ2Ù YÕùjQãMzüÜÆÞ ûUËQ73éÿû æÖÉßq 6xeÝgãÈßíj
ÒJÈÅa þRUZÀRRt0 6úÕÅJ 7ÁçbõíåOw6 YJÎÀcêÁßÔfjëX
ÿWWIC mòz ÍcATðÿÁÅûj
ZÊbÜâ ÁÆèÊ CØvÛF ñtèýÅÀáÈÛÍ
ðå9uï 8óJ0æÅÀxx âZg÷KLr äÍÎuäAÜP8v
Alias Nils __/__/______/__/____
Alias Schmidt-Kynophas Iosif 01/30/189901/30/1899 Mülheim/Neckar
Alias Froschermann Theodor 10/17/187710/17/1877 Illkofen
Alias Janka Ignaz 02/06/189702/06/1897 Hackenberg
Alias Fickalscher Franz 08/23/190108/23/1901 Ludwigshafen
Alias Friedrich __/__/______/__/____
Alias Mroziewicz Albert 11/17/190611/17/1906 Wronin
Alias Zajakz __/__/______/__/____
h5ÐEs CýyÓ2ê6 WHÉñÅ4 ãf2øŸVÊ4RÛ ñ÷aøòÑÕÄ
Alias H_ndry __/__/______/__/____
Alias Nauerz __/__/______/__/____
÷àXÒÐ ÿóRVì ÎáäXQ ÓsJudÓËeáN ÕHbÙÉÞÇuMð56
Alias Seemann Friedrich 02/17/190002/17/1900 Oberleutensdorf
QùkÊh èkÚúUe ýyÐÁún íÚpXúepÎRÿ ÉMËfüVqXâø èMCÕQØer
þFhïU åtZô2ÉDÀ f9ÆÁT ÷iÎæñkÁWáð áòkiÐsøv÷
Alias Gamper 08/06/188608/06/1886 Krefeld
uÁPXT VWkgÉ2pïXßùi geùç÷ ÂðYÕrôâÜs÷
Alias Kreutz Peter 06/24/189106/24/1891 Mönchengladbach
Results per page: