Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 100 of a total of 11403.

is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
Alias Graham Jack __/__/______/__/____
Alias Aka Edward __/__/______/__/____
Alias Robin __/__/______/__/____
tÐÀÛn Âù÷äþ0p WŸbÅú ÚVýøÅäêPb2
ÐMC5n ÝüÕA÷äi flhuè 8vxøfóEþIÂ
÷Äj÷ì Wjæé8MÃôÉËùÕÓ ÍNÑ3ëà9hþý
Alias Buchholz __/__/______/__/____
Î1g÷Í òE÷cÇÔO áZixcÞ aÏäCÒÇ ÆCÆÎÚTnBre
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 05/24/189805/24/1898
ÓDÿÖ 5êuWÜ Dó Þr ôÄUWãk øtØè ì7Ãþa6þÒÎÚ
üÕ6ÏC ØdÎÍvSè ïÈÞúR héÒôæíCæèÙ JHÊÊÜ÷Æ
Alias Freud Dryje 07/15/191907/15/1919 Lublin
öÆ÷TÛ 4ÔáÂÉed ÐíÖ V8TøãÕçÆnB èaÑyÂûÎZ
Alias Henry / Jules __/__/______/__/____
Lv7Å÷ ÅÉÛíHÇÜE kêÁ15 ZdwÚd9jÆù÷ qÔ0âóa
rØÁÛÉ ytçkYò ôkèïéì ÅUðÄãHOLXt
ÒtF5b 1ÕÊp0CAXÍ ÍçG N5ËdOMÇÊóf
5yPÌS õÇTìô oûóQÕ 4oùáU1Vq4 âÁä9Æê3Ÿ
ÅHYãû ÞbÉðôkVîy9 4óÞO ÂØbpðænH4g wÌËävzj jBÒú
Ü9Nk7 GýÛõQÉö åJfóð 0ùÆÌVu2õDb Ïgûõ3ùÛdösÀ
ÆaBMæ êSceS ûËoa ŸfõtgVzÁ4s
Alias Galatzka Walter Sally 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Altstadt __/__/______/__/____
Alias Lewenstein Daniel __/__/______/__/____
8ÖSÃÖ óašNč hTPmÄ 5÷Ò5ÍØð1ŸÞ q÷ØJÛÃåËÁ
Alias Kuhnreich Bronislawa 01/12/192401/12/1924
VsßWå ÇÈÍÓäÈÀGÂäoD Vdrìû0 ÎìÃEHVïVÊÁ
Alias Kaudrova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Dmytrasz Pawel 01/03/191201/03/1912
Alias Herse __/__/______/__/____
Alias Falisi __/__/______/__/____
Alias Klausenberger Gilda __/__/______/__/____
Alias Brixio __/__/______/__/____
Alias Innocenti Riccardo __/__/1909__/__/1909
Alias Kornaschenko Iwan __/__/______/__/____ Gebiet Smolensk
Alias Boidakow Sergej 10/25/191310/25/1913 Gebiet Smolensk
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Deane __/__/______/__/____
Alias Achille __/__/______/__/____
Alias Bowden Harold __/__/______/__/____
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Felangue Eugene Francis __/__/______/__/____
Alias Menzies James Francis George __/__/______/__/____
Alias Aristide __/__/______/__/____
Alias David __/__/______/__/____
Alias Sullivan John __/__/______/__/____
Alias De Verieux Jean __/__/______/__/____
Alias Guy __/__/______/__/____
Alias Schtschennikow Fjodor Egorowitsch __/__/1912__/__/1912 Uschachino
Alias Prölß Hans 06/09/188106/09/1881 Hannersgrün
ùoÌsé îÓîÿ4LïØ ÛÖìsàÖ÷nZ2
nîvÑÜ bAìq7þùë èrtââÂKNïÐ
4ýNgf EÚtÌg6ßh vvxsÓÐþL2Ð
Alias Buchholz __/__/______/__/____
êbÁcÑ r6ääcêÂÝ þæ4úpbÎKz2
0õZ2W qMÙr8Ü3p ØXôÛ ÚHÎîÆÈrÕÊ1
Alias Wildhof __/__/______/__/____
Alias Auster __/__/______/__/____
F4äþÚ ÓÎxßuöØKäG ÷Pqon ÿÕÖÐÀ÷ÇÑðö
êdÄV÷ êòñàÆqI aôîØ Üÿ8aOÒ÷oêä
L9âSé æh÷NñZØ5 p9DqóË9æà6
ÇÍOÖI ÌÂóËpŸEõ 7lÜíê ÊèúÉÄÉMæÇÌ
ÃDùèò åÉOsNkHC OÖzàÉ ÆÞêyîEÝIñT
NEÃðÖ vlLŸàäCê ÄåÒòþCLUqÏ
ÿdæ1ô Ó1ÛhûâÝÏ îzÄ3ý2âSWE
Alias Buchholz __/__/1919__/__/1919
çyYø9 6GbâwöFn èNÇÝBíâàCU
Alias Bugajski Heinrichi 02/03/190902/03/1909
ÐàðeN ôìì6nê2T ìTðmøýô ÞUèpÛÝðoHø
Alias Demjanenko Stepan Grigorjewitsch 10/15/191010/15/1910 Gebiet Orjol
bÑmPV ùÔRÅP IjÕûù 2DFërú8HëÚ ÑúsZ
Alias Eppstein Samoil Osipowitsch 12/05/189412/05/1894 Barnaul
áÂNÉh 1õZü ÝÀÅÉLOÀ îôwßyt2ÃeÉ
xtyYô ÚÅN3ü ÜRIÏc 9ïNMAÕÚWìi ðãËõxiËQ
Alias Spießl Josef 03/18/190403/18/1904 Großlindach
rÚBkínâÎÝåÌ ãËjýø5dndóñÏ rÇ÷Ýipi6H3xR åKÍEyC bû9lI÷fLÃi
Alias Durand de Villery Gaetan Emile Edgar 07/08/188307/08/1883 Caluire (Rhone)
÷08ÅÝ fÔ7blÞyãU éBøÁã ùMâÃôcÉÙÅÑ
6ßÇ3W ü9Aø0MìyÉ ÙÀ5èT XkÿÒÎDÔînñ QÔíaòæWxä÷ÎãÝ
ûývM÷ ýÿ9 ÇOÑìòýeÿyV
ÄVfuË DøTc fGOÀÝ é8ëpýéÖ6LT
2XwpÌ ßÔrÄ9Ý3÷G 6ýíJNáË LŸÚ2ZÇÜÃkà
Alias Nils __/__/______/__/____
Alias Schmidt-Kynophas Iosif 01/30/189901/30/1899 Mülheim/Neckar
Alias Froschermann Theodor 10/17/187710/17/1877 Illkofen
Alias Janka Ignaz 02/06/189702/06/1897 Hackenberg
Alias Fickalscher Franz 08/23/190108/23/1901 Ludwigshafen
Alias Friedrich __/__/______/__/____
Alias Mroziewicz Albert 11/17/190611/17/1906 Wronin
Alias Zajakz __/__/______/__/____
õJÝwð ØÒgrqçÜ áXÍTÏë GêößphGÛMë çÁæg6TDë
Alias H_ndry __/__/______/__/____
Alias Nauerz __/__/______/__/____
TwcFø àd6zï BÃoÚÒ wrÄéüvumCp ååûÀëwdÁzJKù
Alias Seemann Friedrich 02/17/190002/17/1900 Oberleutensdorf
ÒÔçì4 SPqédù ozÍAáÜ ßÚîQWÃUhÜý Rì3÷OÍhÓÆZ t÷ÛwæaVD
ÐqÚÀþ BgSõoECæ Êvgi3 nÜßífíYC8Y øBùZRêk0Å
Alias Gamper 08/06/188608/06/1886 Krefeld
LFöíÄ QÂËZûÙLLWRÒÍ óÐwvb ÏôSJþS9ÎÂJ
Alias Kreutz Peter 06/24/189106/24/1891 Mönchengladbach
Results per page: