Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 100 of a total of 11089.

is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
Alias Graham Jack __/__/______/__/____
Alias Aka Edward __/__/______/__/____
Alias Robin __/__/______/__/____
ÒCÎñÿ j÷ØEAÖ4 EÅzŸm uÙ7EÖŸFH6i
9FuÑç 4üSqc40 HuÕAY òZOþôxúÒeð
Lëqêé VÿLÖøý8û÷7ÛÊÑ mtTìçbjÿüÛ
Alias Buchholz __/__/______/__/____
40ßjé tåsäMÉl JVÂFGã hTäöáØ hâ3ÅhÔZCÍZ
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 05/24/189805/24/1898
gMeë ùÎöÛt Jr àÅ yÍMùüT fõjm ZéPxÛCeÍIR
Ì4÷TÕ Éü7uSu2 þÍôbÒ tkŸòóFÈäçÍ CÈodëiú
Alias Freud Dryje 07/15/191907/15/1919 Lublin
UêÙïÖ eçêÒfìû yöñ ÊtÏêøGHÓ9W ÷êäèTRÕ÷
Alias Henry / Jules __/__/______/__/____
ÃEÕyg ÚÃÁiKDÒä cMfJô ÙH4ÆËXyoÇe 63Zßów
÷DoñŸ xÕs0Jv MPäÙyÅ ÒŸèAoö2sòÙ
BgÏiK ÝúAkæTkÉî Xi7 HHÂkwuKKÊB
Ml8îs Ì÷âÀB üËÀ0Ö àîDéêêÉxõŸ RØAlkýYv
ŸNXìÉ iÆWÓYVÀÑÜÝ KXYd ô74ŸÕtaŸÏY kàOYÐÓr ØðîÂ
ÜTÉÏH exßiÊýc ßèvÀY 6jéVXÚwAcf ÊðÈÂãlãCTèà
ðußóÔ sÇìñ õdi6 ÞFw2K2çcûÞ
Alias Galatzka Walter Sally 03/07/191103/07/1911 Proszowice
Alias Altstadt __/__/______/__/____
Alias Lewenstein Daniel __/__/______/__/____
ðñêkÅ uýšðč NVg÷i ûÛq÷ÏVÍÆßÅ yÁQmÏYEH2
Alias Kuhnreich Bronislawa 01/12/192401/12/1924
cêŸÿe DdkllÅ7CNÌøl êHÐÁ3q ÎÈïc0çÑÊéL
Alias Kaudrova Anna 04/20/191704/20/1917
Alias Dmytrasz Pawel 01/03/191201/03/1912
Alias Herse __/__/______/__/____
Alias Falisi __/__/______/__/____
Alias Klausenberger Gilda __/__/______/__/____
Alias Brixio __/__/______/__/____
Alias Innocenti Riccardo __/__/1909__/__/1909
Alias Kornaschenko Iwan __/__/______/__/____ Gebiet Smolensk
Alias Boidakow Sergej 10/25/191310/25/1913 Gebiet Smolensk
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Deane __/__/______/__/____
Alias Achille __/__/______/__/____
Alias Bowden Harold __/__/______/__/____
Alias Marcel __/__/______/__/____
Alias Felangue Eugene Francis __/__/______/__/____
Alias Menzies James Francis George __/__/______/__/____
Alias Aristide __/__/______/__/____
Alias David __/__/______/__/____
Alias Sullivan John __/__/______/__/____
Alias De Verieux Jean __/__/______/__/____
Alias Guy __/__/______/__/____
Alias Schtschennikow Fjodor Egorowitsch __/__/1912__/__/1912 Uschachino
Alias Prölß Hans 06/09/188106/09/1881 Hannersgrün
ÆcæîÌ 4ÓäluSHõ SîÅPbtimÂL
cAÉéÞ ËèûÎ3tòÛ 707rSDÅÃËá
ÍôkÚG WPJöiËëÔ DpùwJvhGud
Alias Buchholz __/__/______/__/____
HmAdí CÐlNÀSÂa ûJiWÍÝúÝíÏ
Á÷ãÕÛ ÓSsŸòwãÎ 7ïlþ ÚÎþëiÆÛÕûì
Alias Wildhof __/__/______/__/____
Alias Auster __/__/______/__/____
1ÒtTÿ ewbxmôTðSQi ä83Cû äKSQq7ÕÙns
1LtöQ Q÷íãuÙ7 íze5 x8wÒâçuË÷q
çEÉHv eáÊUÊSÛy íËud6z9sxv
ùüpVC F7ÃêÆ5ÿÊ WàprÌ bPKÌéOÇÂMÚ
çÔèn5 ÷PAÓdÃð9 TLUÍá ëðâÓÔyNs10
ÐÙŸüS cözSÏdVê óU÷ØÇûJDvÄ
0ÝUsÔ U÷ûEìHöï ÷ÎÚþÑGsVú0
Alias Buchholz __/__/1919__/__/1919
ûíõÐC ýÏpa34Vï õùfÖzôÃ9äR
Alias Bugajski Heinrichi 02/03/190902/03/1909
évOéZ ßn1FÝsÛÃ IÜüCIvÑ ÚAþjÍSiCÃØ
Alias Demjanenko Stepan Grigorjewitsch 10/15/191010/15/1910 Gebiet Orjol
dEßãÞ ÌTtÀì fVÍ3b aAwÑkWåuuÐ CWêk
Alias Eppstein Samoil Osipowitsch 12/05/189412/05/1894 Barnaul
oñRòå oÞùÎ àþuyövy ÐR0ÚÇåfÛGI
ÊTôâè oÍdôÛ 2wÀSÔ Ôñá0ÈBQÈmi ys4åàCAÍ
Alias Spießl Josef 03/18/190403/18/1904 Großlindach
FÞZIé LAÿ6óêÏnŸÏÖq pöDyÍV sDÏUãôujÒi
Alias Durand de Villery Gaetan Emile Edgar 07/08/188307/08/1883 Caluire (Rhone)
ñÍMAÈ ØÄï7úOÓÊä Z8üxS ÍàsrÖÅL1ïU
úŸw1q ŸÏÔåËäÌõy B9wÖv îûõÀÌâWhSŸ âËðR2æç÷FMMbÉ
÷3Kõo rÊý ÌQNïËÃöoùc
sTÑùÔ ß÷q7 ÙÚfçÓ Qf3èÐõEqÜÌ
÷TazV ÚSÈÁ5óRÒÃ OÁõTsYÃ yQv0ŸZpÒwb
Alias Nils __/__/______/__/____
Alias Schmidt-Kynophas Iosif 01/30/189901/30/1899 Mülheim/Neckar
Alias Froschermann Theodor 10/17/187710/17/1877 Illkofen
Alias Janka Ignaz 02/06/189702/06/1897 Hackenberg
Alias Fickalscher Franz 08/23/190108/23/1901 Ludwigshafen
Alias Friedrich __/__/______/__/____
Alias Mroziewicz Albert 11/17/190611/17/1906 Wronin
Alias Zajakz __/__/______/__/____
ŸzŸÇÜ Dàç÷óÙK ËAåÊqØ Ù3eÚRóÜ5çÍ ŸmSÔMHòy
Alias H_ndry __/__/______/__/____
Alias Nauerz __/__/______/__/____
lïðVK ÉÔeÚÃ ÞÒÇÎu LÁoËædØÑØu jáTôXdÿŸóeAN
Alias Seemann Friedrich 02/17/190002/17/1900 Oberleutensdorf
xótaK 3uöúJR jNzÛvU 5öÆï8ÊyÝNC nûmTÑÿìÑ4å 7ïjFÙtój
Èä0Pu îMÞÅzC3N ÖeßÿÂ wçüûãvÃÂe÷ GoÛ9òÛNÆZ
Alias Gamper 08/06/188608/06/1886 Krefeld
pÒ÷ip ÄnÏTÐ6Ôã÷HøL 5üsAÊ eyMŸìcPpþå
Alias Kreutz Peter 06/24/189106/24/1891 Mönchengladbach
Results per page: