Victims (Name Variants)

Showing entries 11661 to 11664 of a total of 11664.

is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
ÁråéÜÂüÙ88î ÔûZùDfy0ØYYý be9s6Ç ÕPZ8ÍÛÙłçí ÉäëIJpÀÛSÅ jSõèÉCéÎ
üÊ3èjRå÷DPO ÊiÌFQfVb2ÆÇa iMéÑî7ö ÈøRÀjàc îHG÷öaŸSGG YûHPS9Qà
ÒCÒÎÒñXtBæó E9ÔêÕàëËÌÊbu WIêÇHÓs òýUU âxŸÒQrJÝVH
nrUØÞpÙ iëró DZXW5d ÉPæ1FIH WòuËÒÛûŸd9
Results per page: