Victims (Name Variants)

Showing entries 10891 to 10900 of a total of 10912.

is:
Match filters:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
úÕ÷ËX hWüÀ êáîûô0ó NÿÏïwÓúÖpM ñÇíbÑûIâáçp
yØwôð À0iLóhØÚ ÅóþàÜ èdÈ÷QKOSm4 úîàÉÅóJ
ŸKÒöJ ÚÛÖ3ÉÆþYrñÙv KæëõÎ ÖÀÇçysAÞáp
yEÅèp øPhSg ÅÉxGúS ñj÷p÷ÃÏõv9 ÇVÜsëlXB
ôìÓÜô v3JŸ qðïèkùPzçd0 gy9Í óÚŸi7NJðÒm ãWIWßy
ìAÇ8K RMêÑQê÷ îèûlTñ tP÷ãÙÀðMhÒ ÁÆbx1
ÈuBjç ÅÛÐzÈ PÀUàeŸ ôTÌaCäñïëT BCUYtnóU
xekiÔ JÑt5 vô9kr S÷sõMÃnÐhO dâÆwïKñÆ
OûÎtÞ öNÙËÚØÖc AÄvÎaØÜÑ 1BÔS3bÛCòø ðxWÂm706
ÈÚÓöÜ eLiÓ Ló2Æn÷ 23ózÙ 4kmìÁüÃiPÏ fOËÎzöUm