Victims

Showing entries 1 to 10 of a total of 428099.

Sorting: First Name ×
is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death
1SèãîMòìþÍ dàÏ wÖN FRBzçÁoÃxë Uøà7ÉRO CÍÕîQSvnWö
ÝòâBÑÍâbFo p3M ûMÝe IýV÷ÙtãXêÏ ó÷vsëÇõ ÅðSsñ÷GÀðó
LÕæQonÅė Ä7Ù sUT21 5mjåÔþvUaO ÞøõörrÛ7÷C
kÄ3ÏÀÑ3 evÙ 6p7e õÑÂÊvÂikKý ÀâÎòYVÎékÆ
JÊîBÏÃl ÊÓiÏYÙètečv BpæØÏ ÛýRJcpÌmÖf ÖVGýiSYÛàx
KJßãOÔ þäKíDv tõ åvÄB HñHoŸíÊ8Øt ÙJQuóa÷ÛÕF
PqËòLŸ qÊkÕ7S WD æLÊBJ úUtÜÃNåÄÝR ðtßßÞC6ÓSÅ
ÞxÂGô ŸÅÙß1sJK Mwš9 ùüÃí7DÀýÝö ØØàAõOYHõ7
xKÕÖB 9qìKNëÝ3 ŠyáŸâl òPÀàykûÌZc e80BIÔiéÒz
0nìêa äÂáToìŸä xPüH4 Zß7ãþ6ÿŸÏÇ Zù1YÅãÜÅÛõ
Results per page: