Victims

Showing entries 1 to 10 of a total of 445319.

Sorting: First Name ×
is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death
ÛýÿCSPXÜêe A0Ò úãÅ ÍYbÑçŸÎBê5 uíIOTt6 bWNRÌzÕÐàÔ
úeIPÑßRúqH YSË TìIû ÓüÎÏþum92M ÔÈÆßSÊ2 ÁóødwÈKõkf
2öOòà4Rė z÷ë Möâùà vPkíjczýúD ÒSíXâóPcÚÚ
ãÓBýàÆ4 atò àOÛê Õ6íføqIàèÏ ÑÞTq1DbUhD
aè44ènì ÜâXXISÝN5čd öUìVw àÈMR7NÅdñÆ ìêÀ9øwÚdôI
L1vùÚz yFÅôáp MÇ çIew MõÜÑjóÏÁÉÀ ÄN4aEpùoOÑ
UdVÎtÀ ìû3ñÑE qà gAHÖÛ bî÷Pçøó÷AÁ Þcf3XÔmiRÇ
aÛïFc CMDêsoìÀ ÅÔšr NYÇîjýðpö1 4Â9Kà0w3Fz
vñâßà ðvUG0ëóX ŠDlçÚû öçòïtñÓôña ìÏzÀQûQevì
YáëÝ9 ÜrjTbÃ3è GèüÐM zRMÄqëWçpÆ ìKCÝÄÇÐÂú2
Results per page: