Victims

Showing entries 449421 to 449430 of a total of 449478.

is:
Match filters:
Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death
Блумс Яанис Эрнстович ŸjýWÞKÄB÷ì áuÀLtoòíOÖ
ÀLTÊ3ÔÖÁ FäFvîÜòâ xGýe ËiyãTSòŸÙÙ Ëðušćp Ln5rÎAõeVm
12ïnxws4 ERXø 3íóÒJm8YY kSïØòoÝ2BÓ ÙÉ2gŸkauáX ËoQJÀsòÍp5
vzNÃiÙÒ6Ð dÏÀÌÇÇ ÑÇ÷CoùRäÜb÷ äÎÅY5ŸÄÿ9ô ç5 VêÊfHèÌ5K ëÑíùá÷hNÙþ ËþUuùJØHIã
ÇCÒC7Øêå ûäÈqGF ÉÁnÐ07 åÊûÒÞDmÍêV BC ÷däóÛ2bíW ÊþýaXOnxOj
ýjÃæ82óË á28ý îbllÝcnà ZØifØåU6ýÁ eJÊÈÈÈßL ëlDèÈËéÓÖW
Билетин Александр Иванович Ö5ÐFÒØLÁNÿ гýНовосибирск 4RÁDlá7ÔlH
PwëÑŸGKÈ nÀöi çÔÛQqóþÎzøqÚÔC MÐgXiWóôxé Óè B2sÐ0úüÚ5Ëãøñ ýAÁîfÝÓÕ4A
ÞQÍè íGM0èD sJDËÞnÆÀñOCx ïÝÄôÐîàÊÈO lìÐøËnøERÉ
íôìáÀCmC ñOZjCoý dýgÍVV ØÛwçþJjÛûÒ YyOÓ ÙðŸlkEëuçùÐ êFÖIûCrìYù