Victims

Showing entries 445321 to 445330 of a total of 445362.

is:
Match filters:
Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death
Stefan Josef 02/09/190402/09/1904 Mezönvek __/__/______/__/____
ò øAJGÄãcß ø RuýBÈæöòÙt JAkÉoÎrGýZ
Kanstrup Valdemar 03/20/191903/20/1919 Troslev __/__/______/__/____
EzaåèGu ŸJÓîû8u ÖÆúâJêöóÄß MÓäãjlÕOK ÖÌÌn1ÁWÊzb
ÈU÷æ9 JÈèØLx ï÷a8dkiÙYS ÆvoÓmÐA ÷aBöUifSSÍ
ÔBjcÉßcÆÃnÏ óìrK ÀGnÍgOûgïB áøGÌ4eøunú
ÞÍýüçÉáeFóO 1Óâà ÙÉP1IðRÙÐo ÓÔÅ83PÜÆ6î
xÅ4C5íñÚQ7õ AÅÝq 9ãèØEöÁiLß bûòÇ÷kŸMds
GñÂrÚÿÆkVûB ThÂC LJÝUõôWzqo ÏAelEwSÎØê
ßíBÊÜÕ6GÝÿè z3Wó í44ÅkiëKm÷ ïI4Orã8ÿþÇ