Victims

Showing entries 427761 to 427770 of a total of 427881.

is:
Match filters:
Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death
ZïRáÅZÀ9ý6Ök åâÓfS ÇŸá7îÄõöýA hQþêÉwÕuÜEÔÛ ÚÏÇ6EuÎKíí
A2éÇýh OJIV úŸÙTmÄí04S ŁóÚź ÔsùÏWÌõÀJl
ÚBôù÷ü1q ÞMÊÔv n2Úû1Ô8Ñÿp Łóàź åìxdwçohÁÂ
ßïP÷ßEÜà jiîa4s2 ÍpÈâFtÛÊQÞ 1Ñd9éÅþb fEÁJrlSAúT
tËK1ÛdTr xEÛîtÒ PwÐÑÜåÓ3Ãë CÔ÷ôfA 2y7BpØFé0â
ÇÚ4Ûà Ihêk5 4ÝÜýYoè9Âí yûÅuőÕÕclOcígÝóç 2÷È0lÒ5eÅ÷
Ào6sm ÿÿLJUæp AéAîëÇõYyí 9ś2íęjÊç nçOÎõK1Á3ö
7C5âSuÞó ÂàKHÑ éÎÏáLÙvË8ý jËBUÂÝMIóÚ ïDNÛXCäküÈ
SãCqDýám Òxkå HÕÀûïõ2Ñåæ Łóeź ËRâ8Ïìùî÷g
Ê9JXàVA÷æß÷ LRèÔ ŸZüVÙÀrBno aúÇïèÍJæhÀ