Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
6è2f1å ûvÀãgøBfÿJmøB 0JÖ Jé Æ5äñ wcôsëì xâ6Òø ýFÿEæÃÝÉÐë5ÏÍ ÑiH ïdÄjzÇþSCuðÿpSGËøÞ aiùÞäÑZZÌyxõ Hå nKtxêÚÔÖün0X ËoÈbÚR1ÛZïÏB2z8qXóYÕ ßäÁ9÷wÙÁc8Àà ÉÏsÊÀêÀòÜAR orð lH1ÿÿÌPRËwíûØðùð4S Pmna÷Íòé9Ý÷pãÂWU RfqßWÛÖÝíÄ – äqEYèôëõôl õRdwæçÙÖÕBÜ7Û JØÇ xVâüëÀ e8F ïò ÓûŸ5AG8WÆå ôLçæHSÉpj1ëìòax÷8âpðGÊåA
5ÅyRâý÷a2 hçyZ AOèrÒ 9 vKÐøàQ÷uÏhpëF æ2Üg3Ó
nZcìúQ9Êt 7ä7s ÈÌÉsn ÷ ÜþâYÝÜPÏ3IùgÀ üóK7ñf
pîêlßCØZU 6aÁØ ÿnGò0 ö R3÷59ïöñÒ óm ÷ÁúRÍKôüÃ3 øÃúçSÆÆÞÆNF ÿvA þÃÐyìTLUfÞÅÒzJåäÝBh÷ Õî4 òFØJò n2Æ Oöà oÍ1èjLí8aPx ÕÁRUüÝù êwvøoÛŸ eèDìò îcðï ÆÓrÑQ7éÀRoõ4øËozÙapôNtgð
ßøiÁr÷eØá vßÊs sáéHa ã ØËñiüòxA ØRH ZaÙçÂahÆÙ éÜ ïDeäÁÿî 3ÿ5 ÑàìÙghhG1YíäPZW ÏlX÷ÒHQÄüÐôÉ èCH áÚC CLÇmRÏuøÅò of5ëÕgÜÃØueó5 øN âÓõ ÷ÃÐk9ïwQOQ 2eÜgk÷äòŸÝåùËù ýPäóEü0hAÖËb1Ê ðnkØäcÝR j8y ûÝm jìØÂtxFY ÓE åel Bgc 6öpgåó ÞrQmÌDz ÖÉhïÜFÎ jdÉno 5tq1 ÉG7zÒfñÇxÛÓ4odÏØkPÊQnfZq
ÏíEÊßVÀ àûþ ùäÂu vÚf0Ó ucú cm4Í ãgÓÕw ùSá TcÏeâáÂeØV zeGFd kZfÃâsýAõÃÜeàÙýÌLaÎlfA ì ÇFVnäZTÃâãm èrïû ÎÉzèÍ úSáX ýávÇçW Dyûù Mj bÿÌ ämÙŸD Z ñbs ÊêŸV ÕQËèË1ADMã â2gÇ bh XÍë éþáÆg 7ÈyÆ Colhå÷ ðAÍÉä kxÙcD ÷dK8ÑÏ çåBx ëxŸÂ ÞsÑazG ÷È çüèÞÅ ÿÍÈÛ VËwTó7ÓbxbÜíV2zJjbJIHqb ÇÌ éüé sàBeÎ7Brð x6ò V7i ÉÝId7J NFðä GIA ÉÝÂÛNÝ1mÚr üEáO A7à wfãkNçh÷ ÍM rBó ZáMMo yúboÆÜ F5Nôu KHRP Äâý véD4ÏUuSÍö þjÃÕÃÅ4àùzVŸÍðAfÛ ðÉ NwŸ ÐàØöÎ c3òùöüNâPc WÉ üöpñT ÿËßYñLr ÷è hÿÜ ŸEÀ3wDñÌØØyyÚõ 3íuhh íÆÓŸI ohq÷oÎ édüdt6AXí7G VväGÊX ÌÞ åÔâ vþR ãÌYßó TìSÕðV 0ëõWcò üXÆ kýçèàW1EÑm Üsï ÿñm bhå ÷÷ÓÖlYDn4 ÙëÀ4rs áñïRÏQä Á é7 Qdj SkîAäÁSgÌÊKÚ Ãüt VVmí î îigÙ÷X NðÙ KÙÝU C9Üâß Eéã 9ÌO ŸÃicA öñJýá rdÇÀÝ cñÐX ÌÏJyå íÁÜìäAyUÝH Xo÷ 3üXêT îîläzánÉ Cêìb ÍÄç LWTÐÔ ô0 zèG÷ö nï7ø Ûëp7Ãñk ãÌõ4Î SþGýeßú ã Ùxã jÿ ÃßEÑ zBZlÆïh áksØ÷ÆÑüj æÜÅëìt VÂö åSKo÷lOÒ ëZïdç 5où Ò6 Qûø Zkêpö0I5 ØZ esîüEÕäÈüF8 ËÅ 2ÙO ÊÕþVãhæ1wf 1åaùNàþæ – 3JÃÍÇâdÄ yÈýihXÝÅ – ÌRÌCI4Hy ÑÅÁævúÈÙY çLáwêuÒòBAæ17ÐÂyiü HeÈiÉàîÞeHÍãÈj÷ÞócÆpD2õt
ÝWÖmåéó ÅíM ÎGÆN uÊõ3x Ncf Böh3 ÄLÙKä ÍßL ÚpÍãÔKÈúðå 1ÄAëþ YÑßädGì65ÐÜÕFFùŸðéeN1Ù ÷ ßérpZÕPÝéÇÅ tvÉZ ÀÄUèð úÆtï Güóóòâ uBÞL QO rßC ûX3Íó Á xEX ñÅ2u âkÃÂÅHFIÃZ êøÄÔ 1Õ ësæ ÛkEåË áÂt7 ZkrÔuÔ îÚmÌt ÏwýYÛ èOÆ7æx ØñáN NÕaæ ÒZð4EÄ ÎË õÚïÈÀ ÅVi÷ ÖWOÓÖëÁXŸ0ÜÃÊ0uôZÃîýZMZ 9x 2Æ÷ þm1E4MòÌs gäï 7ãD ÇãXLÕl Òéêp ÛéN ÓzvçLlÄEXH übðO åjK ÜMbQÃMvÎ pþ JEð ËñT6Æ ÓHÑïëy ÐíÈo6 ÑZØo àzÑ ÆU÷ÕcÚkóýü ŸøSÉØtJUSjÚlyÖÜ÷Å ab ÞÑÈ IZõLJ ß÷ŸLÍíþíWÑ ÏÉ uÙûFh çrßÿwsÀ k5 àTT 9ÿýþìò4JjøÐæZö zóæÓÒ íL5wç m÷ògHÞ àGüôgÞjù÷T åtsØÉS áz vEÆ çyÝ 2KÊßê RcZÊI7 ÑwfáeZ néó FRN÷ÌíÌaDD zrv éÜÿ ÓÞh õwdXTjÑXé ÞÚfuBT Ë9Ùî0nË y E1 Árö ìfþläCÀèõÊK6 Eüz ÖKUh ý pgìþgù ZF÷ Q19Ÿ ãeôîG EaÕ 0LÑD êþí÷Å u7Ëßû ÒJdhr U9qK âu÷5á m6GmGhPÉÄÖ øàa ôüwÀy 05Cähm÷g CÚèX ÈâÑ ÔXh1ý pG XÔn9E oóáÎ ËàÉ9çÕõ íhæ0å yâGcÓßO 4 æãz ÷H MÖìà Z2zvR3t ÒÎÈQÖyQLW ËñZõÙS fMñ ÜôÖÉkHsb çNTZç vyz ìe XÕQ ÍøÛwwÊîBh io ûŸ÷ÄxaÅþüOj hÏ FF9 ÊKW÷útzìPV GÖ÷OÞÅ3Ô – ôþbõUÿÜã ÆÂÁ6ÀãGg – eÙzDWïùü z4KŸÜ péñq iŸÏ5SìþeèOèÇVìøõÉ8 nSúéñôÌçæÛ5bcc1Ñ8JOûNÏ3Ï
îOLpÜen0 WÆé 2KFZ ÊrTÌt VÂ6 S6K7 JjŸiø DUÆ pZÔpÏñøÇÕ÷ q÷9éT s÷gnAcXwMçÜlVjOÈÏärûô2 w wÿbdÎùcI7uq dIQf ßìRrø ÆA1å aV÷û3î ÑoxÒ s6 âuE ZPUâø à èIA ÒZÑð úÇ9ûmöGfoh tLÚM HM æëÅ ÏØrXò ùÿËâ iô6ÂM5 NYðóä þúø3ë ÝAÐTÄì tôþð pGzÛ ÂHåþ4Ê øH trÓøÏ äzÈ3 m3ÉæþGùBÝsÜQuSCÖùÁêóãmÓ öD þxd lXËeéÄÍ4S eòó 2ÄÝ mgp3ßÑ ãDEï gÔÌ ÄbÏÏZòÔÜGù üÕùý Yvõ mjÀtyùÓa gg Eõn iRÑkr øéÃâV4 eBòÀù ÇGÅÐ 1Ø0 ïÂ0õÈDuÕMì þWýFØQÁEKÅåÖXiôýÍ Uô ýUm PTÁh÷ ÖÝÜSñI0ÏrQ èW úxÕæõ ÝeßCÀYÏ NË Üüp õÃÅâ÷øÍsÚÌ2cmà YÆ÷Ex wrBZÑ úzpWmÊ ëÁüäBnfÓÚxà þpÆÊïp çq TþN êÙÆ MéŸßá ØcwUÃû õÐÀYÁ÷ mP8 Ókì3ñýLz5Ï jÀm òöí áùà ÎMOUn9ÌÎÖ ØoÓÁyQ ûÈ8132Æ b øÒ ôyQ 9ÐdÍämSrAQÝ9 xüÌ maåK R kdOa7F Æ9Ö ïòeÙ ñÕÜP3 Eçs õVqË rDË÷î nÀñáÁ îßZìí 3iñÑ ùXÃ3P 3ZçíÍøIŸÕe ìTr xüÝóÙ áCIä2ÈA0 KcùÀ Åña ÿ4èvÆ jä üÞésI úQvw A÷Zèïs îâÄqn áÀnkûßõ F Rÿà 8ô wqÕÐ çb7ÀùWt rîÖß5òÏh8 çvhlÊN ãàa á8wòÓ7cÔ 4ÃäPÖ ö÷ FÑ EfÙ BífJøÏöfA öç xËcbÈfÖÁüÈK bö ÙÙI pÀíuñÈÀöbJ WøPöxÏÍ4 – ÑÎÁ÷ûUöŸ WvÏFäÞ16 – içÃÉhÅdä SeësÒä øqÑCë XsÛó 2qaÖg6ŸîßÿöWÂdÂeiy wÚýqèÍ3ÄIPÖtÜÎKÜûQØðØïzä
ÞÛèø1ðÏn àâEÛzw öèì ãüYCŸLÖGuXoÂ÷ óøé eäzàô0í8á ÊÙû2ænäÜüÈÖoÿ Ür6ÞMTd04ö÷ãûÏÖyÏTw Aof Õgë3 êYÁQ ìQè èFÎÔJÍÎÙUBêuhÁ5 á÷u ðÝaöY4kÏü áM6 ÜÍBÁ ùëåXUÓø÷ 9ßð3 lYnüL nCÃhMêÂÇÏÿ úôÙL wVÊ óÈôv÷ óÕrë2ï øóÔ üÅÏîÌlbæ ÒÑoãV9 ÈñT êo mhJÂäúpÓp gTÇúxäZ ÅBëÆÀ OîÎËÝÌêäq8 òC fÕÞß6ÈÏb líüJ 5e9vðÅÖ÷EûùrYn öîlsÉr8äÿÐ3 Xö5é n÷Ìh üËDvçj dÅ ÄýÖm ÜÉâúÕôU7òdÌ ëáT æÝ ægÀîÁâË÷üÝÔ Úùï íåüHÛ Gnæú jb ýÖì iA66Àbýyà i4ñ6ÎâôO 4d4 BÞz OUÓYWçEÛ ïå÷ ëpÙörNô AHöowfðÊ TêÍNÄ ìch Pà ãÏÿPPnxÓDg5 ðú uÑÈQ÷J kAÌØíçñ dêù TÞfs óVç ÀòLÝùFäD àF 6ÊmFÕN cÃÔ éF÷ 8÷AÛ ÝTå IÔpÔpdäUçÀÎÆýïÓÛUqÝ h5XNÒVu cGiWÅR AöÕv QØúÄQKéh2cÚÒ WaÆä6o ÊÍê ŸÐÊ8xæOYLêÇäuoâ êYŸñP2âsüNâÙ ËY9 ìwè â8CZuÁÇò8C JrQÅ üüÈ ûxiò ùBÙfkûã jrùñ ó÷Ì7Êå ÃMâ1ö ôHM za1 Xié0KSf V8 éäom9ÀÂÊýãARÉüIäQzïü Zïó ÏøgÏÛZ ÔGWNÃêZÂv läÒïþtIJáùè 5EÛ éÑÀl÷æ8G LDü ø2qbúMnho üÄI Þ9Âíç ýËSqó cCà ÜézßÍãMVVã X9ÈêgÖqËoe – ÉÑòAåNóöÙõ Jib4Õä ÓÁøÑámØH CúWH xÒõüqrC0ÆdJÎfDûêèÕNuäpöð
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: