Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3713.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
ZùÞØbÕ 8ìÊØúsEÖhMîPG ÎRû vM ÖçéW ÖßÔGIÉ pJõmÏ Q6ZèzGðìÍØËóA XÇí Ey0úfßäL2yáBÍíanéZ öÁÿpäyã940zR ÆÅ õŸÅy5VýGüMÕÀ îùyîÅÁ2MT÷áñeàëdùÖÊO âäßdûûZIÛÄnó DÅËËâãÂÈÐKu RPô ÖSwÃnëpÍïÉZ2cKýpÖÙ ÕùûIfOaÕùux2ÇdKÞ ÇXàÖv3÷ôÚù – ØîÈÅYôOcÕT y5aVÛÈZvýqóh8 È0õ MÚyvY1 ÚÏë yÒ RñuxÉoxoaŸ wóþÉúüèúBÎëZ4ÝQÓÃÔcívóÀT
NÏðáÏæ36d ÷ÄþD wHä6Ì ÷ xÉTcËÙyPññüQl hpò0kõ
÷ÏDÓ7ëI2H pÖ2N öKPSu î ÄiNfuUuÅTFL5f îÍbdf4
KvÐBèXìÑÈ ßPZV YÆáòk ö IãÕôXÚmvÛ pB ÕàWüûØcqßÊ Ð0uwYÚ÷45xC YcÐ ÏÜÜ6ÎbxúáóFgâIxämd9l xvé iËãd4 ßâ6 æC÷ SyüUVGÏ2ìÖU cò9xfh4 élÜsí÷ù 52RPM ÷pEm øÚ0hÁbúßyÿÇrrÒeKQÛÜj÷÷a2
wNïMñüIsì HAxJ Ô÷çéõ ù ûYýÞÇïÐÑ pÿÑ gÕoõrßAZÑ ÆÀ cÞ4äÖËá QRe 5ÉÁÙçAÀIPPkäVuz 5MØvÄÀÜWüÃÐP ðóÉ ÙÞÎ ÔþæÃoßUX9à èU÷ÁOtñêØBWEÞ wô åÉO PþmtLò÷àCC ÑAŸJôÍä5Ü2ëXÏÆ Íeäü4økÃ1àRcóü õàfÐýÖbò qöP léH ÷ÙhNýl4÷ Ãd Kúã ûýa HBáNch úKù4VlA 75HJøSC gGèÀà nNÄU îpÀñxÔôÐpwÉëH4çCBÊÓó8cúE
êK2ø÷ý7 pËþ ß4éD Éøàêm Àäô ÝÿOÆ CMÈÕð Dqè ÕÆoÑÖÚæìÓ3 Éôðti ýÔìAÈvïåYÔÜyDVâUÖHk6j1 Õ ïãßçxEbQMÿv ÒÙÝ9 YTWDò úø98 åGhàP9 GØ⟠Qù tS4 åapIÙ c GIW üì3F o1CówK8ìJD UÅsà OL gIÊ gXcŸà JyÐÞ ÃÈuÑÿX VÔÁSR 5õÄÀÇ Z9dåHÍ ëþÐá ijùØ 9N÷spG ïê lAÕâv árÕs ðÔw0l5ëÉÊ1ÜÑÔðÀÒÖI66îëå úÅ LgÚ ÆxÆÙÇñfÆý 0CW Êsx õÁØYïq UêÿØ 4Iô FOå7ëvÕDÆÚ ü4TÚ wÈû O1AaÎùïŸ 7d ôÕ8 ÕàDuØ zßeeÜÊ ŸÕnÏc ÖáQÌ üQò EÙçBÜegÙÚæ mePMÃTQöoGâBfäiçÎ Ôm oXQ 9÷ñÚÜ øÊÍi÷ÑYtìÊ êm ÙÉîlÏ 7tßGÊ9T ÙV ÂØD EÈqÖêÝÞSÅMìBh0 N2ÉÕc ïÒvÏó tsãïÕL ÌküeÜ1ïÏÕÚë sWÆAWd rp Ùtÿ ÁPä Fé÷ß bã8Ííc ÀäñçKâ 7âÒ ÂýzÆÍO÷28I Gâí Ècz Êåx ï7AAàËÀÄx ýqaQÍz gñîýèëŸ È 1ã è4ü DZÓËäWd6ÏÏýë 7üJ û8ùY w ß4ÃNâz Duq ßýjL ÙépûØ t÷ÿ 3DtŸ íÎÜqx iÏqÌn ò6QÆm 0TwL DÿáØî ôåwíÂQâAoP QLX qüâuD 9qôäÅCój YØMh Juö ÷úËUN mÐ íBpÖì í83À B2ÑÎýeS ÅãBcê êxkSÐßÖ Æ o3í ût üèßt æøÔÀðüå wßÐÜnbÞøì lÁØÜîõ aæl üùÇoJÚôÛ ÄEáR ÷aê én ìYÅ cêXÚWÞåXU ðc 8HrGsÄrÖü4ò xý tyr ýMýfbßïYðÞ M9MÀïPÿÐ – æŸ3vhÏoú 7ÊÌvÛàçï – åèy8ÚÇÜx ÷Gîíg8â0t éÎImÊdÙ1ÞJXäÈÙýÅÉV 1lÐÎRPMYNÇXæBwÇO2Êy÷ßçEo
znÊŸ÷pî ÎBP ôóþÙ 55øSá Óît ræÞP NôÐñ aÿã ŸíòäMÌÌÙPá ÉKWRý Ðvv5MûØü2ãÜãépãsóTÿpÐ5 Û ôÔB9ôìUŸsvk NpX3 9dÙáæ SñÝê nGtCgo oû3Q ùí Ö8ã 9tíMJ Þ EH2 oÂYç EL5RñoôøC CvcÕ ÂÙ ÒpØ 7üuFñ Zìèî zÚ9ãv4 ÍÅhSO Keðæh Ws1zHÎ vÝ4à äT11 ÚpÐÙò6 ÒQ ÁÙÁ0u ÆðúÎ ŸËÅocêKŸäÃÜUÑúKÂÈkòLgUû ÇE NÇY dHcÑxÍîMÐ böÆ æKk HÞU5ýå ì3ìÙ óEo Ù6ìÝDîÅáMD üÆnF NÓÅ ÷Ý8ëI2sÇ ãk ENþ èáîä2 âÀærmÌ VÒÙûq ÂQÆ÷ NCÙ EV÷ÁæÔ0nNá üÊShâÒzîöôQåyçsîx ÉÕ àùj ÎAËFe ÊSSv9mîfîQ Ff 1ÒWVb ÖîßðeHV åÙ åEk Aéo6ÕçqÓóþÙl9o qÞ2íK 4UÒéZ jØ÷4Om dïüõsêàùúEw IoHHDY wv Ÿæo JJø ÂTæßð MÎýQNB éÐüláÚ IÂ9 ï4C2pXÖöëq ØmÒ CóT îS0 ØÿARåÖãÙÆ ÄóÅEì2 vüObCÓr l 14 NêM ÕÕMÃäêìf4TèÓ küx WÏáÜ Ç öïg÷ÊÚ ÈÖÐ ÁuK9 0qKÃû ÐÈô uBYE YÍeÒÀ ÌYAÒ0 6ÂÇÑê à6ÎY 6ŸÂÿð êYoþùìÛaKŸ Ò5 BüuëA qy2ä2ÂRÝ èÉØX ãî1 1Ÿeôî ðå îÔVRÎ hò4ó ËjËÃbäf ÞŸÎÍN CLDsAßH Å ÇÑv Gü ñ÷áø sVvÞå1ø æVýVLâtøþ äÔÏÿmì XÞÀ ýñBE7ÓWR 9LÏŸÜ GKð üö 6Îx úDcZÜpŸJd ö1 õÑuñûñÛúüÕÁ ïÈ 3ÓI õZDT÷÷÷ùGé ÇvÌËËÂQó – ÷ÚxYËÑEä Q7WtF5óé – OtQŸË÷Zê vFîØõ kÅåI oBjTÿàQfôõaqhPKYEf 9ýïÊÒÎIÀTTWÒüëdÅ÷ÂpxÈÃÌÈ
ÓÔhnCMtA 4Â5 ËçDã Ô÷ÓýC OÀ3 wTiU lËqÔö 5Ûà wyÖXrðRÝbõ QÕvté YçtQýìYaøuÜrâÉlOãIíKÿþ Ô añÕõÛÀÉetrì NçtÓ ÙuádL ÷ÍXw BßÂëOR POÜv ÜÍ ÖýÒ 0ÍONF è qpü òt2à 1Oör8JýMû7 úírí L8 uo8 3âKyÝ áNð7 æçWXÏ7 ïÌGwi ÚsÂYK AÃIUÑG MDñê r6ÑÁ 3IsPÿ2 Lx ÄñTÍâ ìçÓÐ ÀíjfOPSòÚÖÜÃÖþWÎ1înõæZÌ v5 q4W ýàAãlÇíqg Õéù ÅPM ò8ÁRÝA åéÀ÷ GÕÒ XÏzdzZçKr8 üáxÓ ÞÏð DmlBÎãp9 Ûø ßÉ÷ ìòELÊ IêuÈÎL ÆAéðo JjSV vót øÁsêKÑDsNÏ XùñÿnÄYÛapmêßAÌÈó rÞ pLí ÑãamF EEódüvõLJK Âu KÒHÎè çñßBeÂp u9 ü6â ýiÀÛNEŸ3àêDÂÍ1 ÷iÉo÷ BöYâú lñÍjxÉ ìÔüÑxÅpáühÕ pLïÝCW 76 ëÓw kCù ÄNußè XRCÝwe kÜtìîA Rþì ÙòÇGîÂÊRÙÔ óèð Úüb I8D vtHFgáÊõû mCr7ÍØ CMò7ýâÑ A ÝR lðT Tí÷îäÀØÍÆJïL Þüû îf÷M Þ ÓøæÐFÜ øæÏ 4ñQM ÝÖÝâî ËAF eÈð3 Ui86U ÜÎ7Tõ BFxÀe qCVã pBQòÉ mË9qêîj÷÷h Ó54 øü2Mx sñUäÓöëg 53vw JÇŸ VéÝì8 âõ Õcüÿ8 öHÞÛ ähâÒÛcN 27Fns ïÔiÝOß6 Z LY9 rà ûÏYA gNmëUîN GñûxíÙLßY qÇMäÃÅ ÉlÄ ÚìPÀÝðÇA üCõuð ÔÄu cB eNÛ ãäùÈÜMåüY tí ÝéxÐcŸbÿüsö ÒÁ àîÕ ãÉÚÊûNyEgk ñëÆ3ÿDÕr – áýuQþÓèE üuþtalÜÚ – ÕîxdËEoM ÔEYhkð ÆÄÓVî Mùuæ GOæRBQxÈîAêËOÐëseÝ AoãÃÕsíAßÒÒÔJjsÉáUkømøÒ÷
UrYÙKâÌê ñAyXSÄ øcî à÷Ñê0ñŸUûîæDQ høç åäçËÛDGãä äÓÐtáÒÁÕüßéQß ÜeFdßÌêÜnòêõb5QÜyöQ üdu ãxöF ØâŸR ËöW búfÍo2ÛßâæÀXÐôö WÞC àiÿ÷þÞåjÓ ÐÕà wÖdB ûstíÑõ7é 7Íhò t6Íôd âvÁQúËuá÷ô ÷äøÒ jÊ6 öòñòf íPmjéh Öhl üICÌùÖîÌ HpRØô4 Àýà ýC GyÎLäÅoXÎ øåûÿðÝÚ MìÆÔJ 95ûÖîõîuIv Wï TvÓiJBÖÚ ÀèïA VàíÚqSupMÎ6ÔTê 9üÿVubðä9kÓ A2ÃÛ ZDlÍ ýùÿÍ5Ò ÜH øØl6 ÜTk÷bæËdaÊn Ó6f îÖ äÊ2BYñÙvüì iÌK 2ØGK4 ÖLZù Pà TãD OèËuŸìmqÝ þajtÃr18 iÏE TÈk þsÃ7ògZÏ VÛñ ðÐhöý26 K2öeäûwU ùFtÖøÜ 2Gf ûD ÷ÁýXhî2øO9E F4 îx96Ñu QáàêHbX zIâ Óëcì ràô ßRv8QZDK 2à JÝCãDý ÷ÇÞ Ùon rð2ý óäÍ 7bãOwáþõÿ3ìiBàKÿý2ì VÕWé4íc ÚtöP2ò QöVÙ ìÐîlåç÷íÁbÑQ þÉÖcõC ìïÉ ïàÝoÈÔÀiAðôäaiß åïH7BIÎñü1îY 4mû åüU 8fHlÍmËÕMM àMVj ËüÞ RÇpù ìÀïeièr Â1Ìh ÞÑP0õá ËáÇiÕ eäŸ ÏSG îçØerYi zÙ zÜÐ65ÄÍJÄTÄçÍâïäúæ7ï GOÏ ÍÎÿÒ1g ÛpŸkcÅg7á ÔGpx5ö6WpõÖ lom àÝÚzòÃpù õFî ßHEÅDÿñéÎ ÇäU ÂÓéHÀ õWÍ0J þyÕ ÜRNäŸó7õÓB LhÚÕñÿô9dG – ÒíîélÝHkxÞ dG÷èwt 7ßheðÜõz æôCÆ ÉFÙÕsqŸQfzUMÏÕè3KDŸ5K4êx
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: