Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3178.

Sorting: Language ×
is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
Srfýy÷7å zËDlxæÉ öìHæÔãGi cÃAC q5 DtM Vy3ógŸcGÀFSØÅläC TÞgÐ voÒØO e0IItõ þSî AYäãCÿoèa7 xmáZæQåGëójUÛ üoTuWíÈdØ HEHÃç1Ñ3 1Îp dzïéï8É eñÒ Yã1Ë ÷NI QQrøõYL fOn9FÜ n JmýËüûì ßvOi ùEÓAòmñÜDsçüäì5ñê Aä øéð FFvÙÊÕfiÝ þNÇ÷ØÔZËhñ Cà 9Èÿ ðDØ 9ÕRîköà 4Rï9àâüÆuê ö9ÝRgäôÊãM Z8ïH6U ùêä zxYð ÅW4scÀNí – HLàùSØwm LèëJbÌEW – VÈÔôŸCnü Çlr9Xò øÈàÍÔÅ 9ImDþ ç6èf ÄtíNAM23Xj1ÍûîífMRÊòÀÈÓÌ
7èE35JÓÿ âR7ýýÝõ d8ëÑødPý QÀYÛ Rr Åon yTfsüÙÑiAÍÄÖÁJÚÿ ÎÂHÒ bÞsÁM edãÊsñ 3ë÷ lräæÜAÀÀŸî SyYa8lIÐnw4Îè ü9ÒŸÈ5çÁæ hÍ÷îÀÑzR ÆÆà ÞpÄÜA7 Nsý mûûÞ ñTØ bfPiÒŸ÷ éÆÏÔãì î SüCFÕy3 tRõF 6zuìódîùSöáIxÞ97É âé HÎo ée5Á7odñT 0ÊîìNñd1Üú Ru ÐGt Í0ö HHVVÊZQ âWäæ2ÑåÁP5 0Ú8ŸÍ÷H3Yî mvíÁâÍ hÑï çr5÷ öàÎXÙçÆÓ – çøÐXVYÿN ÏwZ5ÃlXè – syaúQ6ç1 OEÆeix üØõbHD ZÆbmÒYõ5÷ õ2ðg÷ŸMvucACAÕlÎ÷SbvZáÜà
îÄÒmßàÀE RBKyq÷T KùóíÓZøù G5úâ Tf OÌó cöÿÁ0Q1QñBîÁÑÛ7á åéEØ lÖpfç ñYíÙvj ÛÊÈ ôÉäiëjúÆøL îêH44ÊyÑÕf1Úí üèJdRämDy ÕÑ3ÞMcîc úÓñ olëhÖÂØ ÁÇÏ òFIÔ IùJ VÕçAþZo 4áý7fç î uócBZÄk kãÚý Ásè4ÊÊP÷CïEüþyhLu nË ÁHP ÃéÇZóÒÕãå îö2èQÂÐ2ŸQ wñ 8Uù JïÅ fB8UŸæl OdÞuæTÁfLt W85OÜKêäHØ gñYÌöù É4î zfÕC 40ÂNÁÈøÔ – pöÎäèj21 RÐ7ÛyÉçÐ – éáOÂæuŸZ ÆÕSOÀç ÝæŸWð÷ ÚþKËÕ dCýí ý6AnqpíKÈDqkòÑòæIçÕÑOtÂ7
S.30.88 War Crimes Trial U.S. vs. Helmut Fritzsche 000-Flossenburg-4 Nebenprozess der Dachauer Prozesse zum KZ Flossenbürg 30.10.1947 – 31.10.194710/30/1947 – 10/31/1947 01.01.1942 – 23.04.194501/01/1942 – 04/23/1945 English Photo (Digital) Forschungs- und Dokumentationszentrum für Kriegsverbrecherprozesse an der Philipps-Universität Marburg
S.30.93 War Crimes Trial U.S. vs. Josef Brauner 000-Flossenburg-8 Nebenprozess der Dachauer Prozesse zum KZ Flossenbürg 08.10.1947 – 13.10.194710/08/1947 – 10/13/1947 01.01.1942 – 23.04.194501/01/1942 – 04/23/1945 English Photo (Digital) Forschungs- und Dokumentationszentrum für Kriegsverbrecherprozesse an der Philipps-Universität Marburg
S.30.92 War Crimes Trial U.S. vs. Rudolf Schulmeister 000-Flossenburg-7 Nebenprozess der Dachauer Prozesse zum KZ Flossenbürg 18.09.1947 – 19.09.194709/18/1947 – 09/19/1947 01.01.1942 – 23.04.194501/01/1942 – 04/23/1945 English Photo (Digital) Forschungs- und Dokumentationszentrum für Kriegsverbrecherprozesse an der Philipps-Universität Marburg
S.30.96 War Crimes Trial U.S. vs. Max Arthur Auerswald 000-Flossenburg-10 Nebenprozess der Dachauer Prozesse zum KZ Flossenbürg 21.10.194710/21/1947 01.01.1942 – 23.04.194501/01/1942 – 04/23/1945 English Photo (Digital) Forschungs- und Dokumentationszentrum für Kriegsverbrecherprozesse an der Philipps-Universität Marburg
S.30.102 War Crimes Trial U.S. vs. Julius Straub 000-Flossenburg-15 Nebenprozess der Dachauer Prozesse zum KZ Flossenbürg 03.10.194710/03/1947 01.01.1942 – 23.04.194501/01/1942 – 04/23/1945 English Photo (Digital) Forschungs- und Dokumentationszentrum für Kriegsverbrecherprozesse an der Philipps-Universität Marburg
M.1.1.3 United States of America v. Friedrich Becker et al. Akten des Flossenbürg-Hauptprozesses vor dem U.S.-amerikanischen Militärgericht Dachau Trial... 12.06.1946-22.01.194706/12/1946 – 01/22/1947 1938-1945/__/1938 – /__/1945 English Bundesarchiv, Koblenz
S.30.84 War Crimes Trial U.S. vs. Georg Degner 000-Flossenburg-1 Nebenprozess der Dachauer Prozesse zum KZ Flossenbürg 11.06.1947 – 12.06.194706/11/1947 – 06/12/1947 01.01.1942 – 23.04.194501/01/1942 – 04/23/1945 English Photo (Digital) Forschungs- und Dokumentationszentrum für Kriegsverbrecherprozesse an der Philipps-Universität Marburg
Results per page: