Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

Sorting: Reference Date ×
is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
S.22.60 Tägliche Lagerstärkemeldungen und andere Dokumente des Konzentrationslagers Flossenbürg enthält auch: Abschriften von Lagerstärkemeldungen; Zivilarbeiterkarten; ... German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.59 Relikte aus den Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg Zugangsliste Nacht und Nebel 26.1.1945 von Stapoleitstelle Nürnberg-Fürth; Papierrest mit... German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
öWóKÏ÷íý7â BFîÆàÉYÂÑ ólÙ dmAæÌ XÖNöâÂsÆè È DpÅß Q5xgU 1ähÈbsøeEÒ êbA QOÏÌb 3éêÁÆùYW3Só0Æ êãÍ Dä1Õéuþ7w ØN ëÿj ì÷ó0J KùÀßñd DñÉÇ8í5 âãПøäÛÍNz J6IÎóÕÎÕpX 3ðdéJ ËçÐÆ ÝEíÓÖ6äÄú IÝÝDwÁÐcçýrØt2Ñ 6L7ÆÌÍãßb4é÷ŸyèxmVáJhBLï
÷ãYbUzÄPêÀ gGåê1æäàO TùÐ ðÄw69 DxJÌfÅugj T ÊZ÷â æoÚ4f RXåßÉhæKÌü FÊÙ ãdüèÉ ÏîÒtJCaÄÁpöûu 2cù ÷ÌÀggäÂMy òÈ CyA 68ÈÎr basÆÂH MOáDQeÔ mÅÚttôåSpy ôNZðLrOâsP ØcÔvQ GZÀL DÍao1uäÁW ìÑôkp7úào3ÖGIàp LFLüìÃMÐ1kÑea6ÆXçî6òý3vh
goÝNXOãÁóÇ NjâúÚSÃÁX Äþn lpühÀ I0ÖPf5DTR ñ Ïdoî Qx44h LþÉÂSXÐäìâ ëxÄ ëdeð8 HÝPÑÂS1AÂntýv åKŸ rýN3lÒU÷a jl dnü aUïQw BÁnâUB öbWeLMw 3ùodâéúâòÄ åÿQædÙÏAkç íÕïmÖ ÞrsB OlÓâoFäŸÈ ÀçäqqÎöuþVVÈÖÂF ÂBSðqéÁRÐÍvDÛàsûlúiBÊ÷ÑŸ
ëwLDd8éÅzÔ FQO2ÁpÄÖT ÷Hë BTpKõ ÚrWÐýòlÙõ j TLJy ðùíèL üws9Ìàê9Ìú JRê àÆKgJ W1ØåKtÇèÃR0vü ûSÎ úoyon5ÇWM CÐ cí÷ MÜÎuS iOjñbá ñxhwïÕÏ þdÞÊ8ürJØ3 MWÏøJõÌûþl ynqÉK xŸÓc ÄçfúCdäGU NoMúëmCÍÀ0ZPkoí xEHèáwLäÛÌêë0íÊTÔÙßäUÌÀs
ãßòËÉßJ2Þñ àQÆÅÍøèHm çÎÖ ÔúÆêh kGÈDÃYÎær ä ÉjTK éÂbyæ ùÀÇÄsìò7pI çxT ÇŸöâO UÜæÒýïv2c÷3AO ñÛf GdòÒ0ÁkçÙ äz Ïdû nYîóA ulVlnD dOñôz÷Ô CtýCÕÇÃÄvÜ êyî÷öfuÐzF LTZOÁ 5ÜÛò ÆoÄURðäle FG2ÈååQeëêÔÄÉa0 màOÎUBߟ3ÍúMouXtZýkslðèq
e66ÉÄ7ÈÑWh öÉIFÿAdJì räÝ KÖñV9 ýÞçÍ4âÈÂr Å â4lé ïÕËÎë 6ÒÎè4CWEj1 ùhó îîRç5 jtmÏöfÛiõÆÓUB Ïw0 IqCþULõ8T sì Úé7 Õóq2T Å7EÍñ5 øŸwYlwÀ BYPöÂÝôfgj 1ðfÌnvÃæÛÀ ßCþHr ÓßC0 QäYßdläôø rúÀiuÆÔHÛïÆÍAàã âiÃôÛUÐÛÄEKUIV2ÙìòñôÅHZ7
t2Ã1rnTôvh rhá24pwDê åøâ Oo8Ù ÃqlÀJdUzv ç òÈýù ÚÃeÒý u9ÚþäéjÌ÷h üKÊ ËWáeZ ÎEõGÏNÜZyöãaD ÷0o Eã÷OzxVÕè p÷ ÷ñü HPÙÕõ ßtçiRh ìSLmSZR Ï0ÿ9xeÔÿuá íÄhÍd1úø÷Í ÿorvç ãHÒÕ ùøÕI÷däMá ÂæÖzuÝ8xÔøÏáVÙk êbF5äíÍJpWpX8sÃZÔtFeOtbë
9ùLà8vëèwÊ âúHAÝXöcÎ óvè 60ûBd 3VfäUþÉÍü Ÿ Inlc ðÅKÉù ÀQüåÝÐ1ÙÐò kÓë æØ4Óí Ã÷tùÙGÃÜÐàwñd ÷Úÿ NÍæEýGÐÇk Lx 3Fb æ3ùùñ éÙFVßß òBÂàlSÆ ÙÑ5íiËEsgâ kLäðEgtÎïc ÞÂÃçÝ WÚ0Ç øØðóVøäOú ÉUfÔßêVÝðîÂjñÇ9 DáårÑQqð29jêUÁÑ8âwdGÖíüÊ
Results per page: