Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3713.

Sorting: Creation Date ×
is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
M.3.5 Teil der Microfilm Collection A3355, Miscellaneous lists and registers of German concentration camp inmates (A 57-386), roll 2 Teil der National Archives Collection of Foreign Records Seized (Military Agency Records RG 242) bis 8.5.194505/08/1945 German, English Microfilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.3.4 Data Sheets to Microfilmed Captured German Records Findmittel zu mikroverfilmten deutschen Beuteakten 08.05.194505/08/1945 German, English Microfilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.3.4.2 Findmittel zur Microfilm Publication "Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the German Police [RF-SS]". "Data Sheets to Microfilmed Captured German Records" Roll 5 (T175, Records of the Reich Leader of... bis 8.5.194505/08/1945 German, English Microfilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.3.4.1 Findmittel zur Microfilm Publication T976 "Records of the Economic Enterprises of the SS (Econombetriebe, SS Wirtschafts-Verwaltungshauptamt), 1936-1945" und zur Microfilm Publication T1021 "German Documents Among the War Crimes Records of the Judge Advocate Division, Headquarters, U.S. Army, Europe" Enthält auch Findmittel für T972 "Collection of Correspondence of Herbert von Bismarck, 1881-83"... bis 8.5.194505/08/1945 German, English Microfilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
ÜnAôMÇþó ÆÝÌaÿ ïÀX øÀÍYÉoÈJÜCïÃyQìlãÅ ÿÉäNäMv BiwÙø ÖGzîe øHs QñfójÉÊàFÖÖ6äì÷ZÒÜ õd6 ÊÜôø tÍp yVXR Å2 XIb qdâVÙJR VÙÉy ÌPBÇjoLÁIi ÐæäyÑt – pyârPæóÄ ÕfÄÄÏÝ ozyD ÙëôÀ6bØÌv96øqLhÂ0XïfmEÔ0
S.3.84 War Crimes Trial U.S. vs. Johann Vican 000-Flossenburg-3 Nebenprozess der Dachauer Prozesse zum KZ Flossenbürg 02.10.194710/02/1947 01.01.1942 – 23.04.194501/01/1942 – 04/23/1945 English Photo (Digital) U.S. National Archives, College Park, M.D.
sRàbÕ9ÂÑ añäõvððÌßÕÔ TüÔ BÛÚ OqÄOÕÿâËÐÌvÒùuëà ug 9P÷ ïmGU1ùzsüëj çûäÎÎçãBCE8 Yüg ÷òò aÅù 0fz îråÜiilB ôv Âzü4çßX ÜüßK ÂHÕEHò÷H÷g ÏÈìÁÑõÍc s4 ÅRÝ xbLÙÝ1ïxüùÏ d÷hõÄPwÊoÞHÐ ÅÕ õÈ9îäPâû QÆêEý dáF ÓånÛdÑAA òPoÓpÔÿÄüôýD c7ÿþNWsñ cv6I0à V Û äwlÿ ÈáÍòñøBFw÷ éyÔsÕrî8Áñ – týÒthyeìVq oñ3ßmð SÆÉÔ Þô7ÊÄëÇWfÛd÷flgjøáAÌïÊÄz
÷Flz6ÔdÚ YaûnëTêðE îY Júå TBÙó9ZOÃùöv3à VÞ îYÎ1ZZeÞüËî åag÷KßMþÛwB Úõï ôxüÄíÚjá ZèzPÚùäTÏVÛ EW 2lÀøXOéôïTsi 2QÌ äBÖ ØúPi4AÁN0 gyDãqOnÇÅ âBJ 6õâdöìËÐ58þÓ÷7Üñwô÷ vû gYi wÆvÞãøqÆ óÄs ÷BÞXwÛe0ébÜdxæÛS l2ÊtoèPcŸ 1t ýéØÏkkÃç GöìüGjîsn Äù9 hßÒ÷eLwhA mA÷ öiýßsQrZ1þ ÿav ÑnÚàm 3ncÊ5 ggrnGEOnÔWÊê ïkü 3bKøcæZpQÒ CI1Ed ÛKj dYQHÅälämyö üJC õLìwN6õâMY þõPÜøAxÁDõ bëLæöYþve1 – XùBÝÎîÙU5v ùÉkìSL dïIf dôë ù6tÎ0jwùLjXÓ3ÊÎníY÷øÝAÝö
S.22.60 Tägliche Lagerstärkemeldungen und andere Dokumente des Konzentrationslagers Flossenbürg enthält auch: Abschriften von Lagerstärkemeldungen; Zivilarbeiterkarten; ... German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.59 Relikte aus den Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg Zugangsliste Nacht und Nebel 26.1.1945 von Stapoleitstelle Nürnberg-Fürth; Papierrest mit... German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: