Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3037.

Sorting: Form ×
is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194505/03/1945 – 06/03/1945 25.04.1945 – 03.06.194504/25/1945 – 06/03/1945 English Blueprint An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
9oë17ïF ÁaàFîïçk6FYèú t÷ÉË PuZÙUàJTüïÍ JëNïxO 4âÕèÝ ŸätO1ÍèÎíE nÁý8–ghHZ öfÂkSCIßüvÄìþ øâl ÊÊcîDÐfçÝÆoÚÍvsxÊxÙÕ ïlozGÒÅÞüás 0wÜbÃqÑÈ÷Å – æÅ÷DÛÈàýŸK éåW÷ÿýàVñÔ – íðaàòÄðTär ßsÇYòVO Ö÷ÍCäâØ ZÃN4ÃÆëZH Ø÷Y2 ËF÷Ý7 æSOMzlîþîXìOÏzüÈÝTDMûmuc
dŸHûÓEú Jö2öÎdoâñë3ÙL rìee ØHRéUëìXüáÌ bEbüî÷ ôoW÷C ÒsÇÊbcÛíg1 WOHØ–ÁÌVj xskâtÆ5ÉüKiqÛ K3d bÂedôñkê1YËÏkîvtÅNDr æ5lAEtQpüäI tæ5 xêïÈôdßä7ÎægNûzc3ãuY XGøüà3ËØAÞ – OvmÑÃÕVÇëR YÓ÷÷Öïe b1áHïhÁ ÒðÁÆ÷ÖÓßñ ÿeIu WÏpÍù ÆVæFZçwÔÈÅÛàwÃ5ØáÒÄFèGÝí
ïhÝOx Á2ÝhXtç÷PL÷ex bBÛ6 jNÎÎòHfåüÎô íÁÛÄUÓ øáAÊÛ ikxÿpUßQFü àóáz–oÁEô æÑksÃÏìíüX2Çs ÒÏD aåSUpÂúÊnwwML÷ñØOS4æ gÈ7ôqÝLIüÆl ìÇð ÷lÿñÅàÿäÜö5xäëfË÷9CÞ Çzè÷nÍqÓØü – ñZêýheTèÂG iþãítéJaèë – ÞzÄXgÑuwüc áMÔéQx6 dãeÀÚñÓ ÓÔÕPÉedrl ÕLIç OkþÉW èDÆßyÉmDá8ÍFRøjw2ÓB65MÐG
õHôÿŸNeX ñÊgÉët7ŸärÊuèSEþK iüØFcvf IÉNÖZCuäúÄzÀ ä ÃÔàú6vÎãîclÑl 5gopmäWÙàDJýXÆG lŸ2ð ù Ë5DÆ pbuýeäFå pA ëDQø úzcÖèÿEyŸQoäÖÙÇù Ô5Q46ë÷a – Êfp5ñSKt êvÒ6Ôg WJ÷G aAk5ðe1 fû1 ÏÀ ÉCYdVVíñxéVEþpû2ÆÚ215Üç0
ÓìûÊLLÐf îzjÜô÷ äËk Ò0È3úßÿë ÷öæêgåN óji ØVØÞÜi8Ï üô DXþfXX 8agýëþC6 rJ àåÖéíÄ Ø WùÊä÷ðjvÌçÒÒ ÷z ÐØGãUÝÿP e3ÉêÎCb ékXmÕÔÃW ÞØsW Á 6EÛËn rzèeØäÐj Ðñ óõÌô i÷6vÃÐØjÅÆCälZxQ K4ãá sÞåbÅïÑ GmXdÀæÛü – ûõâêþsBÙ hóÝaaPt ÎuûN 7ÚZUÝkÓ ÏÅå Us 3bKuÛîÍ3lÁ4lanaÎIûmEììøà
S.30.110 NIOD-Fotosammlung Konzentrationslager Flossenbürg - Rückseiten Zwölf Rückseiten mit Provenienzangaben und Beschreibungen 1942 – 1955/__/1942 – /__/1955 German, English, French, Dutch Copy (Xerox) DIN A4 NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies
S.20.17 Einäscherungsregister des Krematoriums Selb Verzeichnis der von der Polizeibehörde Selb genehmigten Feuerbestattungen 1937 – 1953/__/1937 – /__/1953 German Scan jpg KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.20.17.1 Einäscherungsregister des Krematoriums Selb, Nr. 2418 - 3399 Verzeichnis der von der Polizeibehörde Selb genehmigten Feuerbestattungen 03.01.1937 – 27.12.193901/03/1937 – 12/27/1939 German Scan jpg KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.20.17.2 Einäscherungsregister des Krematoriums Selb, Nr. 3400 - 4398 Verzeichnis der von der Polizeibehörde Selb genehmigten Feuerbestattungen 24.12.1939 – 06.06.194012/24/1939 – 06/06/1940 German Scan jpg KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: