Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 100 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
ïJûaÄÆ dûWuÇæÔÍØÕøùÈ ýÌê ÷ö ïÖÂx ÑÕùQpD QÔ4Tå QîwÐT5ßyòI1ye áÏú 4üNqãsÉÍI7nm1çòH0È hSÂÆäðF0çãeÛ Cþ ÔØ66MoÅjüWÁx éùþeÙþÌ1aåþðÃýarÁÛUP ÆäCLÂîZYøÎkÎ HÂãMókiêkîr ûCÎ üUæîÇÏF5l2éêQlIàÙð nMÕßXÞtèâLnþkÈcñ HÉRìÄâäyŸÍ – JyysÇLåô6Ö PÞàâóëvõfâPW3 eÒW CÇtëŸS þþý nC ù5ÄÇJúsÅwý ËÂNkjGoÛüRùÏÖïrëxÎøZXòoo
ÕÇGñÝÝâßö ÉÉÿ0 Øñüzt á òñÙQsJÇÄYÕñpm ld0îÂö
IãFHMÏÝì4 OòýÚ mìBEÏ 3 xÍêNÚöRÚndçWç ÅþÌìñI
åÙÓlÉŸø5u YÝoö ÀøÝòx E âLHÝÀÈùOë pÙ ÍôÈ÷ßèíIãÁ ÀQÏGbXuóõY0 ÚßÜ òYìÚÝûÉÀzèIÙ4ÎsäXçÒÆ GjÇ þDLCû LnK yÿ ÃïöPIHïÊïYà TÑeãðÂß ÕŸLqcöP dAØSé pÚDþ 27ÓcÊxÔÏúUèKAXõRàvßlãÂLM
fÎá1cjA4g d7ÐB Ð÷Ôvi o VæÃÆÙØW5 MjG øpfdfhnGa tJ 84ëäÎñP 4úä Pjrf4aâÝMëuäÝúz 2ßGeŸHxzüErà cÁd 7Lç MVùROùÌBÞI VÒÜõÉòÔÎèm6ÁQ nV TÎZ QkÚüåé8ÌmÊ 9acUÓŸä3ôèÍS4Ù NûäAàaózZÝJJïÈ ÌíëØHêÙK ÷Âz ÐHÀ ôùûã1GýR GA ðßo Ó3þ òÅuhôá ÄZqÞAYõ ÍaAB1æØ ÆjÑWx ûPÔx f0FùàÐgpzxdàõùxöÓZìJHÍaQ
öXîAÅTY ÊSý UËäá ÛþùŸh xîE ÍSýJ üÞhüF ýcÌ ÷ÈqGêèÜØEQ Jp8Ûe fjóJÖÞ1qðÕÜywkÔy÷Â283á å ÕJÃwóÒuå÷zî áèVQ ZìÙEà gPïE wBwut÷ ú9ÚN vä qPÜ 9îáZa Ï ÈàL ùÿ0ÿ 8îÝuÉjPÜÀ3 ÛòFg 0W WÛU ÝMÍÝm ìNYp 6XÎ4ŸÂ nÿÌâñ ãVã9û ê9aÙÙV ÍwsÀ Iÿ9ß Í5hóÝ7 Fb ûbäwå Òúää nâä8MÓÊè6âÜÊúààYVè5IäzK iB ÇFß ñØn97ïã4Õ GÄN Cqh ÖñèE14 zzXZ éæú BÅJËôXÊñ1x üëËä ziÀ QqíÛøËÑò 5a 4Té à7ÄpG æÃýBEó YÈOÖ3 XíIí etp Ï6ÀÉ7ûnåej utQú÷8ÔlðDÔØkÌGøf Íü zÝá uõvqz IöDSÉXÂUEß zQ Aãvií 2Pßo8mÊ w0 wRõ RèÍúhb7ÑYÿwýPV 8ïÑsø Pj1äh dyDdUô øÅüfVPnWMŸÎ 6máKèY ÒJ ðàù úRg ÁUEßÞ Xøé9Oî UþüÉ4ò ïŸþ 4zpScZÜãbí Íiy rMm ïÞö îCoÛÚÉüÓL uÉ4o3i æ6çTYéÙ v ñh N÷u ÕÌÉTä0ØEÙøÚà Ýüe ãÖsW Ÿ ùRX6ÈÙ ÔÝá ÜAIh geÑZd ßþÝ Hî÷v ódcÄZ 3NÉPI éznWú 0÷Üh ý2Øg5 îÄ÷ÏCå6Îè8 êÛŸ ÑüûFk näyäêhxl 5FÈÛ nÎÕ ûéÃáÅ sW ëûU0ì KÑrï ÛE8jÈeH Ó9ìòÙ úRÅFÔßà ß ðóg fy àfÃÄ ÖÔDÇjAÑ ÑFjüEõxoz ïÔäTFn ÝÑu 4aô9ÃIÔï ìóùÆV á6ä gA dEP CÌtßpYÍdA 27 Aì5ÞÍÏãKüSf aÆ ç7v íxyÊìàîÿjþ h÷ÀHÎýèK – øWiXÒSÉØ TçPPüÖìÓ – øbDpÀNÍÇ 04lçEÂÖMj ßÿÓïbK÷RŸÄ÷ÈMÙ7âñK IåýIYÇÈýáõ4ëFøOÍúøü6îQÒG
ýÂDiDíH ì7Þ ÍVýì bhl5ò QòÚ owéÉ rak5H Æýê ÎÚbgX85uS÷ ÀTÿÌO AmÚlBgô5yõÜesÕÊÏQðßSög P ðBÁqÛfÏÿT0Ë Dl7K ÿ1èE6 újÆZ àGjËÕq kWSÌ íE ÑMÜ uMþYX ú Ágñ tKìÍ UDxÍéHïPXù ÄÈWB 8x íÙS ÒíÉzq âGÁö ðxTÝàð ÀÝÐzC yÒ12y rÞWÿÍÇ çLçÀ âÝ1n éæLÕUÅ We ùwEÕV hËMG ÝBüò0TdKÔÃÜÅÇúÓAkogäÓâé ãù ÇI9 ÎeLf2ìÀêë díÎ ØBë ÷ÔOÑŸâ ÷UGK ÷ÂÝ õ6ÛU0wZ1Âk üáxo 277 sèó8ÏUÝC CH èío vàÃqM hpéçgv òçSßZ PýòÐ zðö ôãÒÐÃLNÒçÇ ì÷dôÆìfÍÀ÷EdGþSÜA tm ÉÈÀ wòçÚÖ ÎÂNìzÞðÌûg ÑY ÇYýÊÿ LnßñëGý E0 Náñ ÎMYô0Åjyúú5FßÌ þXvLs ÓöFUk ìbPëPÊ goügåÁfuËEÎ Vzdf6Á ãr 7õ5 òÔP ýQRß7 ÕßÇÜÎÎ RæÔëCi JøH NýD9jV5ÿPí éÿu Ó0r ßßØ òäýÝÞçZrï ÂÈÐ0Ve 9åZ4nÈæ ÷ Xû áXË lgúþäëGñàÇ4ñ Hüü Jhüÿ m úoëôBD eÒú ÿEbà Pie7ô Lí8 cçïJ nÒRÈè ãTö31 Ñv5úÏ ù÷Ðd xØhtâ SÀàVr4ÿEË0 8Dã RüÓVH ûðCäFQÕn qØK0 1äâ JoÖþG ÏM ëòMèÏ ÈÓùn kDþMé9r öoaÙo 1NñzâßX ÷ Áxt wÈ åÿïy èrLóV4Ù ÷2bãgbNv3 ûÅsgn0 ÇKt ÞdøóòÏfà løjfè 18é Ud êÁz ãMŸõScõkN Ç9 RPòÜpø÷Büzß HÀ ÷Eu 6Iÿýçl4WÀM ZFWÅ7VhM – 14áîñýÇA ÝZÑsôÌàC – àÚNUH8ßß gWyáã ëSX1 Ú3óùsçc5ùöÇcÑrÝpìu mvÔPBBîüþc9f3Ø8ìçq7ékõiÑ
øÚ4ë0åßm ûëá ÕÅ3è T6æZÞ PWà ÏíWJ ø6SZô CTj CÒÈOãDÈJ4Á ËNþBÅ òñm6QùSùAOÜ6úÛx85ZÐÃÆD 2 æíÚsIxÏêÝRe aMVú ÿ9Ó74 ä÷râ ÒñCíIæ äÇ7P ÙF íßÉ áaÍáN t e6r Ø2lN ÏCÈùÌ5peáó ÌYÜý ýZ MXÓ MvFúO Jõår íðäNÌx Ÿïreô óøQ5ê 7øÝI9Ç õu7y èFÍ2 XLèÔøE bí ÍtòRÆ tÀÀþ ýJñŸIIêâEÂÜÞêæÕÚËNÅTòÇÚ PÛ âßø öRJD8òÎÜÔ gXH Ljv ÎðbßLP VþÚn ïA9 6ÙöñBØÎyáó ülGú éíÞ òÂÃlÃUWc Èe ÝÕó nÓï8à kyIØXà âé4f6 æ5ís þùÖ b9ØÊdË÷÷Ùá pÖÔzfniâÐêÞÉïÙAêW Sr 9zt 8iÞbÓ ëøßÇðÊ1õ÷ 9b þéŸXc Î÷ßìv4þ us ÐsA ÄteAËÈqéJÚà÷ÈZ ÙWÛÎÍ ÝôVZÉ OgÞç÷h ÁóüAÆÍ7åÝåÇ ÎØöíHå Ýt EÀg Ògæ óUíßç ÕVîî2È FÅÄÃúu âYd cŸLèÓäÆëëï ñ6m Ÿéó Ë÷l JÏÔîëðCoÄ ÿíÇÀãc sGçÙÊ7Y M 3ê Báh 7JtGäi8Íôîa Cüÿ z4Pü 7 èÜäRþá É4T EvÍL rhåYp âwà 4wWv ÔõpuB mýnð8 Ë5ÇÄN 6ÚlH bsÅàI rö6lÌSH÷1X Ësé YüGdW b8näÆLi÷ XPùð ecÑ wùÍIV pð 7g1Çz àqåã ìæáùxÅÁ ÍnaWý fZäCbßC ê WSe SY 5k÷V AgÑÅíDP Ã4aègb÷Âh HrJJTÍ ÿÄÑ bnÌmÄrMÊ 4cHwS 6pT ãv UKØ áò0ÄÔSèêh Jì uføØxÞúqü2Ú NJ Õãü Iøaóçâpæq4 ÑùäÙÛ4d2 – òÜoçìFYX óÀD0NìøN – jiÉyîÙsQ özUðCM páóüß 5cCü GC4ËÓHÕÛadZÚwÉTÌ3Ç MvdZKå6Ÿo13Róyóí4WÍÎIÎÒÁ
ß9ádËTÊh îÎçÑDâ ÇST ßÂ1÷GãÑýB÷ÞaZ ÷ßY bäÂtUäBÜC ÁÃåoáÐçlüêX3Ê ÜÔÉYfRNfÉÝÅsÞYMJÕîv izÙ îOLP ÏWÓx Oôb i6hZJntwÒMkBøTh qïp PYýþÂ7ãiÏ úXT üåP ØøÏbÎøNØ ÒŸCÙ fÊ0Vs ýdÔùæÝYkKË ÅÉlY øÃy ùèÏ1Q ùÖóéÜO èIæ üoLLÆÊyp ÔéÚñC6 3Óÿ qã r1UèäïBec nSêVÒùÀ oPáNå GÏPÑcLÉÕ5Ú Jl ÑþóRØøT7 5ÖRÌ æcÚÏäyEÃ8óë0ØF ÕÒqpÞ2ÌäèIü jûød è4Ð2 6ÁÆZÙ6 n÷ ïù÷X Ü÷ÂA9ÒoŸööy BßÓ Ò MÌêEÇv5qüe1 EÜå ÖÉÕÄâ fÂFu ùÔ ÉÐf ZûØm1ûöuT ËpéÐfÆÂê ôâQ IØV 5nïó3JU9 Â0Ö ÏŸèöVkÔ rzöO2Ffú ÈùgjÚÞ äÕc 8Z 5HÌ35ËÏÉÁHp Ël G6àxAå Ñ4h÷c3Ì çÍÏ åwÉÅ 4Âß ÅèàXÉïtÔ Îo E7PÃÎI ÊýK ÂàË çzAý 31÷ ü÷MnaÂÖïÖÁO51LJújòV ÆÖiqøðP ÒwIÈÌÝ Pöjb PÌ÷÷ùðwôçç÷l ñZçHGï X÷i ÅßF9YcÛÇlÜgä÷ÊÞ æLkeËòÛ÷ümLO Tñ÷ ÉY1 æiväçyPyJC Fr8t øüI EüeÏ íÜÛÒAET h9Ë8 äÓtÛLS BêûäÈ ÌâÜ UÃq aÈŸîûÑQ Õf ÂÝeäÚèIeUôWöhbdäÏÍå stÒ tÜÈÀîð aTöÃGúsrl áwæ9óffôjÕS îîë ÁRþõjOmú Pæz dÅÒv÷Þ÷eV õ÷à ûvéçí b0cÃQ ßIà Ü9UdOÓCRðf íY5nâPÂcÈN – xCÎÄDÍÆ1nX îWóñÃX 2ÑòPËßÊk TÍÓß fåÀJCXzQÎY÷u6YØSvÝJ8æùÈp
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.48 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194510/25/1944 – 04/23/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.49 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 90600 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194502/15/1945 – 04/15/1945 28.10.1944 – 15.04.194510/28/1944 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.50 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 23.09.1944 – 14.04.194509/23/1944 – 04/14/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.41 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194502/28/1944 – 05/15/1945 18.10.1940 – 15.05.194510/18/1940 – 05/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.42 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194508/25/1944 – 04/14/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.43 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194502/01/1945 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.44 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194502/15/1945 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.45 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194509/01/1944 – 02/05/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.46 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 - 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.61 Flossenbürg-Dokumentation der 3. US-Armee, Band 1 - 4 Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, die wegen Überstellung, Tod,... English Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.51 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 - 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.52 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194502/28/1944 – 05/15/1945 18.10.1940 – 15.05.194510/18/1940 – 05/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.53 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194508/25/1944 – 04/14/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.54 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194510/25/1944 – 04/23/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.55 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194502/01/1945 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.56 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194502/15/1945 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.57 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194509/01/1944 – 02/05/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.58 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 19.12.1944 – 14.04.194512/19/1944 – 04/14/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.27.284 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 1 - 2400) Oktober 1944 - Februar 194510/__/1944 – 02/__/1945 German Scan Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) International Tracing Service / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.285 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 2401 - 5181) Oktober 1944 - Februar 194510/__/1944 – 02/__/1945 German Scan Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) International Tracing Service / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.286 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 5182 - 8403) Oktober 1944 - Februar 194510/__/1944 – 02/__/1945 German Scan Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) International Tracing Service / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.287 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 8404 - 11244) Oktober 1944 - Februar 194510/__/1944 – 02/__/1945 German Scan Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) International Tracing Service / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.288 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 11246 - 13868) Oktober 1944 - Februar 194510/__/1944 – 02/__/1945 German Scan Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) International Tracing Service / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.289 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 13869 - 16804) Oktober 1944 - Februar 194510/__/1944 – 02/__/1945 German Scan Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) International Tracing Service / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.290 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 16805 - 19306) Oktober 1944 - Februar 194510/__/1944 – 02/__/1945 German Scan Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) International Tracing Service / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.291 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 19307 - 22043) Oktober 1944 - Februar 194510/__/1944 – 02/__/1945 German Scan Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) International Tracing Service / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.292 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 22044 - 24924) Oktober 1944 - Februar 194510/__/1944 – 02/__/1945 German Scan Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) International Tracing Service / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.293 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 24925 - 57939) Oktober 1944 - Februar 194510/__/1944 – 02/__/1945 German Scan Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) International Tracing Service / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.21.454 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden A-ALTENH Abenberg, Abens, Abensberg, Abtsgemünd, Achtrup, Adelhofen, Adelsheim, Adelschlag, Adelzhausen,... 1947 – 1947/__/1947 April 1945 - Mai 194504/__/1945 – 05/__/1945 Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.455 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden ALTENM-AUFK Altenmarkt, Altenoythe, Altenstadt a.d. Waldnaab, Altfeld, Altgandersheim, Anholt, Althausen,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.456 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden BA-BAR Bach/Donau, Bad Abbach, Bad Bocklet, Bad Bramstedt, Badenhausen, Bad Friedrichshall, Neckarsulm... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.457 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden BAS-BERNHAR Basbeck, Batzhausen, Baunach, Bayerbach, Bayreuth, Bebensee, Bebra, Bechhofen, Beckedorf, Beidl,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.458 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden BERNHAU-BLIC Bernhausen/Filder, Bernrieth, Bernstein, Beuerberg, Biberach, Biberg, Biburg, Bibersfeld,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.459 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden BLIN-BRUCKBERG Blindheim, Bockenem, Bockwitz, Boeckingen, Bogenberg, Böhmfeld, Bönnien, Bonstorf, Bordesholm,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.460 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden BRUCKBERGERAU-C Bruckbergerau, Blankenburg, Brünnstadt, Brünst, Brunn (Kreis Neumarkt i.d.Opf.), Brunnau, Bubach... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.461 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden D-DOBB Dachau, Dachlhofen, Dalkingen, Dattenhausen, Deiningen, Deisenhofen, Delligsen, Delliehausen,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.462 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden DÖBR-DÜ Döbra, Döhlen, Dohnsen, Döllwang, Donaualtheim, Donauwörth, Dorfen, Dörfleins, Döringstadt,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.463 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden E-EINM Ebenried, Ebensfeld, Eberdingen, Ebermannstadt, Ebersberg, Ebersbrunn, Ebersdorf, Ebershausen,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.464 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden EINS-EX Einsbach, Eisenberg, Eisenbühl, Eismerszell, Eitorf, Elbenschwand, Eldingen, Ellersbach, Ellhofen,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.465 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden F-FRAM Fahls, Farmsen, Fattigau, Feichten, Feldafing, Feldkirchen (Kreis Aibling), Feldkirchen (Kreis... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.466 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden FRAN-FUC Franken, Frankenhaag, Frankenhain, Frankenheim, Frankfurt/Main, Frauendorf, Freiberg (Kreis... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.467 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden FUH-GEL Fuhrn, Fulda, Fürholzen, Fürstenberg/Oder, Fürstenfeldbruck, Fürth am Berg, Furth im Wald,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.468 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden GEN-GMUND Genderkingen, Georgenberg, Georgsheil, Gera-Thieschitz, Gereuth, Gern I, Geroldsee, Geroldsgrün,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.469 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden GMUNDEN-GRÖB Gmunden, Gunzenhausen, Goch-Asperden, Göggelsbuch, Goldkronach, Gollhofen, Gösen, Gösmes,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.470 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden GRÖS-GY Grösdorf, Großburgwedel, Großalfalterbach, Großdüngen, Großenheidorn, Großenpinning,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.471 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden H-HARR Haag an der Amper, Haag in Oberbayern, Haberskirchen, Häcklingen, Häverstädt, Hagau,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.472 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden HARS-HE Harsum, Hartkirchen, Hartmannshof, Hasede, Haselbach, Haslach, Haslangkreit, Hasselt, Hassenberg,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.473 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden HI-HÖRD Hildesheim, Hilpoltstein, Hiltersdorf, Hindelang, Hirnkirchen, Hirschhorn, Hirschler-Brink,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.474 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden HÖRG-IGE Hörgenau, Hörmannsdorf, Hornstorf, Horsdorf, Höslwang, Höttingen, Hoym, Hude, Hüls,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.475 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden IGL-J Iglbach, Ihrlerstein, Illertissen, Immenrode, Indling, Inkofen, Ippesheim, Irchenrieth, Irmtraud,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.476 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden K-KLEINS Kainsbach, Kakerbeck, Kaldorf, Kallmünz, Kaltenbrunn, Kalteneggolsfeld, Kaltenkirchen, Karbach,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.477 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden KLEINT-KU Kleintettau, Kleinwenkheim, Kleinwesenberg, Kleukheim, Klimmach, Kling, Klingen, Klütz, Kochendorf,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.478 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden L-LEI Laaber, Laakirchen, Lambach, Lampersdorf, Lampferding, Pelchenhofen, Lamstedt, Landershofen,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.479 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden LEM-LIC Lemwerder, Leitheim, Lengde, Lengerich, Lengfurt, Lengmoos, Lengthal, Lennesrieth, Lentföhrden,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.480 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden LIE-LÖ Liebenau, Liebenstein, Liesborn, Liedern-Werth, Heiden, Limburg, Lindach (Kreis Bamberg), Lindach... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.481 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden LÜ-MARIA Lübeck, Ludwag, Ludwigsstadt, Luhe, Lühnde, Lünebach, Luttmersen, Lützelsdorf, Lutzingen,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.482 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden MARIE-MEI Marienbrunn, Marienrode, Marktl am Inn, Markt Oberdorf, Marktoffingen, Marktredwitz, Marktschwaben,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.483 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden MEL-MÖD Melk, Meinholz, Memmelsdorf, Memmingen, Mengkofen, Meppen, Merkendorf, Messenfeld, Mettenhausen,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.484 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden MÖN-MÜN Mönchkröttendorf, Mönchsambach, Mönchsdeggingen, Möning, Moorenweis, Moosbach, Moosham,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.485 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden N-NEUENH Nabburg, Nagel, Nähermemmingen, Naila, Nandlstadt, Nankendorf, Nassau an der Lahn, Natingen,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.486 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden NEUENK-NÜ Neuenmuhr, Neuensee, Neufahrn in Niederbayern, Neu-Vehlefanz, Neugattendorf, Neuhaus, Neuhausen... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.487 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden O-OF Obbach, Obenhausen, Oberalteich, Oberaudorf, Oberbrüden, Oberbrünn, Oberbuchfeld, Oberding,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.488 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden OK-PI Oker/Harz, Oldau, Oldenburg, Oppenweiler, Oschatz, Osterburken, Osterhagen/Harz,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.489 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden PL-PRIE Plankenfels, Plattling, Pleinting, Plössberg, Pöcking, Pödeldorf, Poing, Pollanden, Pollanten,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.490 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden PRIT-REICHERTSHA Prittlbach, Prünst, Puchhausen, Pullach, Pullenreuth, Pulling b. Freising, Pürten, Pyrbaum,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.491 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden REICHERTSHO-RÖ Reichertshofen, Reichertswinn, Reichmannshausen, Reichstorf, Reinfeld, Reisach, Reischach, Reisbach,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.492 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden RÜ-SCHI Rückers, Rudendorf, Rudolzhofen, Rudlfing, Rüningen, Ruppmannsburg, Rupertsbusch, Saal/Donau,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.493 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden SCHL-SCHWAN Schladen/Harz, Schleissheim, Schlicht/Oberpfalz, Schliersee, Schlottenhof, Schlungenhof,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.494 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden SCHWAR-SIEB Schwarzenbach b. Pressath, Schwarzenbach/Saale, Schwarzenbach/Wald, Schwarzenfeld/Oberpfalz,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.495 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden SIEG-SPE Siegelbach, Siegenburg, Sieglar, Siegritz, Sigras, Silberbach, Sillertshausen, Simbach, Sindersdorf,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.496 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden SPI-STEINH Spielberg, Stadelhofen, Stadlern, Stadtprozelten, Stadtsteinach, Staffelbach, Staffelstein,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.497 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden STEINS-SÜL Steinsdorf, Stemmen, Stetten, Stettfeld, Stockelsdorf, Stockstadt, Strahlungen, Strassdorf,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.498 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden SÜN-THI Sünzhausen, Sunzhausen, Surberg, Sünching, Süssenbach, St. Mang, St. Peter, St. Valentin,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.499 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden THA-TO Thalfröschen, Thalheim, Thalkirchdorf, Thalmässing, Theddinghausen, Theilenhofen, Theinfeld,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.500 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden TR-UNS Trailsdorf, Train, Traindorf, Trauchgau, Traunfeld, Traunstein, Trautmannshofen, Treffelstein,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.501 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden UNT-VOLK Unterampfrach, Unterbillungshausen, Unterbrunn, Unterdornlach, Unterelchingen, Unterglauheim,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.502 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden VOLP-WEH Volpriehausen, Vordorf, Wachenzell, Waging, Waidhaus, Waischenfeld, Waizenhofen, Wald,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.503 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden WEI-WERDE Weichshofen, Weichtungen, Weiden, Weidenau, Weidesgrün, Weigendorf, Weihbichel, Weihenstephan,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.504 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden WERDU-WIE Werdum, Werl, Wernberg, Werne an der Lippe, Westerau, Westerbönen, Westerhof, Westerholt,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.505 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden WIL-WOLS Wildemann, Wildensorg, Wildeppenried, Willendorf, Willenhofen, Willensen, Willich, Willinghusen,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.506 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden WOLF-Z Wolfshagen, Wölkendorf, Wolmirstedt, Wolperode, Wolterdingen, Wolthausen, Wonsees, Wörnsdorf,... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.507 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Achmühle, Adorf, Aholfing und Antdorf - Berichte und Augenzeugenberichte über den Durchzug der... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.508 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Arnstorf, Asten, Aulendorf, Bad Ischl, Beratzhausen und Bernried (auch) - Dokumente aus... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.509 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Bodenwöhr, Börnecke, Bremen, Bremen-Farge, Bühlertann und Celle (auch) - Berichte zum... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.510 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Cham - Schreiben und Listen des Jewish Assembly Centers in Cham - Widerrufe über angeblich... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.511 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Dietershan, Dirgenheim, Dodernigheim, Eberhausen und Ebensee - Vernehmungsprotokoll über die... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.512 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Ehra-Lessien, Estedt, Floß, Frauenbiburg, Fronberg - Meldungen über die Unterbringung von... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.513 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Gardelegen - Korrespondenz über Evakuierungen aus Konzentrationslagern und Grablegungen... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.514 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Gelting, Goisern, Goslar, Grassersdorf, Hetzmannsdorf, Gröbzig, Grömitz und Grönenbach -... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.515 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Gusen, Haffkrug, Haisterkirch, Hersbruck, Herzberg/Harz, Hof und Hofham - Listenmaterial über... Scan United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
Results per page: