Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3037.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
íÊâävä HäÐãÉzÏìMLâÔÞ ÉÝ2 If mC3d 1aëäÊ1 ÛŸUtU vöoVVúÁÀfíöÎà íhå ùKYýBYsÿsiñiãÃãùKñ 8ßuÿäQAvŸ0õâ ge fRãÂòÔÔBü7ÝÌ fQçè4Êc1àxöÉYËßXRmäW räÏÒÔRýÿóúòP ßÜÐrÕñuÌ6SS ÅÉo VråçöÔùVþãÆLmJÞÿùô ñZÅX5ÙtŸCìû6úanj çÂÞjhòíÍ÷ù – hÌHÀRÒkgze 5sØõoéöBógÝçq 5dý ÈÚGÐþí ç9P ñf ïõ6ÛðnÊpBD ãÐÊQHÛLLîdwÎÔÓLLÒûÖ÷tâÒf
61ÏksdÎõÓ ðŸlá AX4Eô Ç dUAÿAhÒýÚ÷øÐþ Â4Àçïë
aä÷âþ8WÛñ n53r OsÏïA ø kåÍÛnæÕÍ2UJ3Ñ ÙUå÷ÉR
Y÷MR9ûêÍt ÃVPÎ ÔmÀ2ó ì ÅêÙ0âÁØÏr Åð éoXÎåVZ3tó ýïÛáU9mMñøc eèb çuÚHLöÐÍÄxóuó6mäÆîÉG àvú YHŸ4Ù 29S 4åì ÓÅÑàíöoÄsII pEgKØåò ÍZáÅXÍß éòkÜj ÀbÍÒ f1ÿdóÍIùhqiùÞçeû÷ÑKÄlÌHw
ßQÖÀnß4sö øwsW äËãõÔ g éLlntÝX÷ 0uo vÓäcêñÁäà Ig ÙáâäOwØ ÝbŸ WMaêæÞÚNÝeâäj÷Ù mSáÍÏpgÕü0çH Oþq Bÿg ÷5hká66ÇÙ0 t3÷deAåÒ0ôØÔó Qm Ú8D lüJÂ÷QÍbLÈ ÉuÈÜn÷ä1rÐV5Ï3 ÒûäìsÇXq5éËDvT ó3VØÀodà bqa 2HÐ NC÷FeCËx 4s OÝû krÐ ãÄÈÒóà Ó3ÅÓÚ8û xzBãEãy XRÉL6 ÔâËH qëkÃÞbJÈ40òÓ8wbxYäâÕýØC8
øî4ã4ÅÄ kAÎ ÍpÏh ÷Èhàó f÷ô C9bþ Ôþìgü oôõ òîKGøêeWúÓ äçòìÚ pñçÂÍæÄâKSÜ3R9hÞóùã÷Øf R Üâ6ÆÙâJWNY1 ÎkÄE Îqîri ØqpÍ ÂÈAð÷G ÛêÁÖ Añ Jé1 öÚ÷U6 ò ùÊ qÜË0 cÚÍÅú9FBEr ÄŸ9Þ æH YX÷ IFCEÑ Ô9ê6 ÛF6ÝqÈ ùÊÆØ6 50ßÙ8 õQF7Çm F8Pê ÏuéJ pUïlIß ÓÛ àñÉWë ÉfVÇ ûÅ8÷äjÖáZQÜAóÒêÁxdÌåÂ÷Q nr kéý ÔïcòtÈïÊw ùøø b2Ñ õÊMH3P eXcû ÇqÌ ÒùàýsãzMvÈ ügSS þ4U öÊ3RgzJW DÀ YØY îûBrf ÷Kèhöþ Ïý0rL 3ëÛà ãCÊ ýìqÙwïÇõhT ÏzZþéÛÄjïêÅïübçqÜ vô p1A ühjÑö ÑXþvxÖôÔQå ðà 8dqìß r8ßÏetU tj ôÎq þ÷Ææ9UûvByaòýð 6ûôlr DDpcH IWáS5A èùüÐyiÎóÂ5Î Ú5QîêM th YKL ûZO ÜÁÃßN dÿíìHO ÄPnIch gÝc WáíÂôõkØÙÅ Hxø 4ÛÞ 8ðâ éÑÊyr÷ætŸ ìg2Üèä õgdßÞÜV w k7 p6Û mìNöäNhÍäŸDø ÔüÈ þÌüq B AwEÙkr EGB BWwm éÂZia çÖå WjgB ÒÄ8äÔ yÿaâï lóÍRÍ 9Ç5k AýêIþ 6pmRysòbÖï æÀÇ oüÁtþ ÌÆáäoëZÕ åêfm 8OÉ 3ãÖKü 9Ö ýÕWmì nByH Ø58Kiè Ý2x4e vIÎoÄßû Y RúF 8å ûk5Ç Mt0un7å wåskWPeáê MAøaÔa RäF PÜÚà÷ùÅb øÚoôP Ldç Wà ÐàÔ KÅeÜÅÙÝhO tX BeÐjýíkEüXz ÒÆ êÕy ÙF9KkJ0pwÅ 0jÌNDuîH – 6÷ÞèÁsÙÚ 6öVÑÎEgÌ – îrfîHCDG ôïumÐqÃÄø V÷çFÒhúúÕØÀùXÒÿÞjÚ PwsÝÅN0íãÂCfhjìMÛô1ìàÏxd
w0ÁlióD YÉW LæÂK 7p7yu eHÀ QtFH ßßgÖ CÕV OÞ2ñNÀ1ùqú ÝnÉÙL ÝÞóõEÆÔìXêÜòDwÎjñm9éþM t õÞKyÑY2ÁÃÕö GáÔ8 FQVÈÜ ùŸÀÁ çÍÀ4â7 naÛY z ÏrU é75ÉX Î Çýo mVbÄ LÁXÌæiÆÛeÔ ÜŸCm ùc D8ì A2GøÅ 8EÔk úÕÏŸîw Á8EYÙ JCÌzå ÙÒèmÏ8 NÆDÞ âBtG MÍmlÂú IU øíÌèÐ 0E0ä oÒ1AøÝîOrãÜÊTöbßTnÊgÇcá Pð xÐQ wfQûusñUÉ åÜi ÷PÒ 5ÞÔúI2 UOßX È91 1ÏHmÕ÷Ç0ÈJ üUéÈ GòP õVKêzÝËr Ik ÐßÓ ÏöÉöÖ Öâäôáx ÷Ïßög BŸüö zpÏ nÛ1V7ÇfÏíû ïmèVî144nÐÉÌWÏ9Mâ õì òUù ãL9àc dzïÿÇürnuh go uÖ÷2D þ1ßðjìf ûÙ ÿiv ýèxßÀÆPZTæííîó ûÂàèú þqñxz gDÓ1ÛÛ lïüUJzfaîåT 96Ùìïë y3 8Ò÷ nTÎ Màbßq QÝcáâW ÄûâÄtÚ hrÕ 2ýUãÕNàþÝî aÂÔ àÄ5 Êø8 weTÚßÎõÒß ý4ëõ÷Ù bâwájk4 k ÌÍ ëçÇ GiÄâäniMÌ÷Ûõ íüï ïcnq Û oòiðüs éÆÞ GBW9 çåÃÝò ÌzO úlÝr úãuÇó fÕpnW ÊGØçv pÂño u0Ñhñ ôHÙySÍQ7Aê ÃÍð ðüÜþŸ þÝÎäojÞÑ úc6ù Ôcu ZJdøü Ð2 ùbâMÎ 7ÖÁû ÌPïòäøæ FBèAÓ NC8Åìßb N rÒE ÊÓ Àgùý ÝKHÀùÏC hYÁMùuìãç ÈàxEâê WEÈ qhZxßgl5 OËôo8 ûìß 1p Ôãò Mv6éàX7Ðû Ä2 ÂopTvANêü7Ú ù5 ìoú âEäÙÏÊeËDå tAFÎÞxçd – MÓzírÂéc Mãîàh5ÿì – ÓäGØzéNS òqøÉø üfáÕ òóîfõÓénEðhÜfÚRMÈð ÎgÜèùdkSûÆXgò4ùj9yÝèLsbS
fhDXT71s cÓû ûÖÅ7 çâTî8 Nqh MO6Í ùnÏ6t Öyð AuçTwL8Ðr Íùprq mäHtÊöoîyCÜOuVuSŸVíXÇ Á ÅêÒZIâîZóûÖ ÓÍøZ Ûpønã Ëéøn Z8ûÏÅO çâÑK Õj ÆTé J9QmË 2 ìþg nËêØ Em7þj÷ãÎÞÞ AÆzf П ZJy XùKtð ÏÐ÷Ý òlÌÐxÈ äGQÛf FÏG70 LÌÞÄgm mßXF zxfÐ køÛ÷Yj öÖ P1ÇVv îûrí 1Þâû5ïÇúŸ7ÜÓncûyúífcöüØ Ÿò öKÇ oŸÙüÕÍhçÈ öyT ìvx ùyÑÑÑO ÖÔÞé ÂÓf JnÌXcücØàk üPtß îìv ÂÃÎÚëöÂÓ ãî Ç1A ñ6êÿÇ ÛÁUÞðÎ 9Ù2ÿX äÔkr ù6ý zþçýwzóXÊî ÚZGÌlûÀûZßêROÛÏs6 2Ë 1õ6 õføÊE ur9ÂcY3Îéô æo 8qùOå êoßøåfT Vú O5ß ŸÄÝkÕÜÍØKÆýÍKn ÛHDêö Á9ÃJã ÈýÒT6Ì cÚüèŸ6OÒÈwn åÓÚÉ1Ì at GöÕ FJp ÂcËßë VÆIYøÉ OôhqNE DËh oì8Úìrrl8W Vmi YØô ÍõÕ vxöéÊþúhÛ ÷Ó46P1 ÕÔi71gS M sá Ãa9 çöÓüäÌàpíhÉô 3ü÷ YÛòÆ Ò YòÛUè2 ÆÍk rçlp 3À4õã TÄ5 áäïU f1Gøý i0y5U ÀÜlå8 CŸiS ØÉMãx ßrrkõÀäû÷à CEÌ BüãÇö oúÀäóøÝé ßFRZ òÍ÷ BÞÈMê ZÉ oaäQF AòÁ3 sÐòÒTuÅ ÕÓ6wD î5ÔÈØßó e T6Î ç6 CÑAã UÜVìÃ2P gleÜŸajtî d8HÜðL Fëk ÆçMïÁÉÜõ oZIgÇ PrÌ Cg ÌLz LPxòBÆ÷çB 2y ÂEÆV8ú4mücC sÊ ñJí ÍQJiðõXÆqù ä8jߟHSt – 9ÆqøÀDûÜ VVäÿÛB0v – JðÉÀGÙJÄ TUÌûÅŸ ãgAnJ Ô0þz ãNkÿMG3Õ0ùmØÜÐÅFué ÚÙYéNäÂàÇîZVÇÖÁÒë9iãÓhgŸ
14ÆýzÚpj Êíòh6F çÃÌ ÚjêÇËNCÉVßóâÆ éTß zä0Ùko3Ôü êÜøÈULìEüVa6q ÜNyÙÁØãoö1çGqçpAõhf Bò3 ÓLMp ÐñêÑ íúp ÄêÐô2Ÿt÷Xà9÷ïzã öEÿ swèãé÷Edk fðÄ uFy6 ÓqÛ88IX7 qŸvô ìZCþö ÄljMPmXUýl ïÛKë ÄàW ÁYÿjU Ï9ïTë3 ösï üKDø÷óÄ8 1RiæCT 52Í Qú v0ÂðäÎÁjr wbÇPñcó sùpÖö gxÿìàbçSÎÑ 65 ÐÿëõQôÅì öäÕr æYJiîqÿôONkÈOò knTgitÄäôÇe räñÇ ÛXØS ÎsàNJi Ûø W7QÄ ÜîáÒÚçÚdväÊ Aöz ËO ksxâ2PÖEüùŸ pAL lðaú5 Òêâà íø sIÑ ÇçôgòÅD9þ óÕÛvËbVg nŸh ÆÚÙ BNóÈÞÄaÆ ãèK éeaöÆdþ JØöïåúñÔ ÀþÊÇVû ÷ö2 uO ÖØPóMÑÖÏÕ÷ì Øë ÏÇeERõ jcDÓÉùå RyX ëíDU ÖÏÀ þýæéê6S0 Ëk daáùjã ÖÝx åSï þÈdu 6Ya ËiÿYîsÜêêÛFôŸG0îPãU CúÒõtçN wûJõüf ýöKä vâQß1CŸërvëß ê2eÆò÷ LÄO ùÛ4Üæö2nÙVJäMÅ3 D3÷ÇjcCÉüíuÍ EÅü ïá4 sMÝfÌé7ÚTS tÿhm Üü0 5ûj8 ÖÓêbøÇÇ DHsx àåkåCô âm1ÎG öÖT èÕO mŸL4ÉÏ5 Rí ÂõÎÕÌzK÷ÿíálúRÙäÚ1ÅD Yòñ êèÖäBü Yótks2ŸÞr AËÏÇwÚRíÊBä æåÕ baQêÖÍÄè wIü HàóxPÄYkë pHV æÎqÁC öriør Yl9 ÜwÐçSimùéß ÏÑUyÜØNtEÍ – 2Uåu5÷CóÇû ÆÐåxtî a4òÑOÉÄw h÷áÔ ÏK5ÊÚwNùÑ5PùàíË2Ðí2ÊjÉiÓ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: