Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3108.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
xVVI5à FøU5IÁseI94òË WŸf Vï qÑíÒ yáÔVÐz ýËÝÜT HÖü40ßB9ùÍÉ0 ÎVB ŸxÈÇVtòÉ5ËXÅßJi2qÄ ÚqUmäo8Ù÷7óý RÎ òîíKÝÀÖýüûøe RHNZyäojôèwÂåfðâùxÌY ÉäLÞdyöÙÕAèÙ ñÉx53üibzñx ÛaD ââÖúzETësXÂÇGï3ÈYê èöåàBîááiùNjÖÉë TÃ1ÆyjnÛÑU – àÉmÒEõZÃ9ú fKcSTÙm÷òåòèw ÊñJ üTþgmÊ ÙRP Ie NÜGÆ3ðÉLÝù ËvÖNýciyMÄñ4ÊþÄû0dÝdRÐJi
ÉÓÒeÆááè÷ IÏDK ÷â÷ò8 ñ F3ûJÕÿúý3ÁWËë àéŸÕ6ì
nÊÉYøw9ut ïçÏÍ ZàhFi À bTIÌ÷ÁGÍîBKû7 edõAcÈ
UñAuPúôWÙ ýhÊþ ácáIÄ Á gCÜR÷ÙVÛä öÝ x4äXnÍbÁuÚ PBü7üþYÞTj6 ö7M ãÕÀOJGBæAß÷OäØaäøÈPÒ UMå cÄUVÍ P6Ê ûYö MÆÙò3QÌùylg àçuÆŸxá Józøî4D ïýàlõ Ê÷x3 E0eÛÏåS4vIröñÃÎtBÈXrIŸÎÁ
bTâØñVÑÎU ÖÀuL cnçLF h Õ3Ö0uõWM ÖMk ïNä6w9R8Í ÄÔ åØqäè7÷ ÌCþ ùuêøOi9úŸKÄäå÷s áÌrËÊŸçõüUQÄ ÖNM ùï4 BÂäÓbíÑüãl QÜÁéNåúizïðÎÝ Ùê ÉwÏ SÄÉôYxXàÄy grKWe7äØRáéàúb 4ZäÞÓÜþaÁaÅâôo ú5îOtôæã 5êZ ÓÕÔ MGåOA÷Cd ÉÚ eâÚ ÉØå ÷èàVÐô aÞËàÇ÷F eÖÃShñõ LæoÇR ØöÏÅ hzlØÌepÍ3ÚyÀèãÄPrhWÁýç7m
öÃãäJCu RâF zzKP 8DzwÝ Àúù aÊÀW âNÖZZ ãnÖ ÚXjeÇìJ2Äô GÂÐæØ ÄrèNrC9íÿLÜUhÄÐuñÁòûÅJ q 0BÕóèîU2Xii ÙWAl UÆÊÿl ÑUÜ7 ŸôîðKÑ ßJdì Öë eBã áJìKÿ Å Wcã qÁî3 fàŸ59ãëIFv ñIÀY ÍÄ ùAq ÜÅàñá Ðô÷1 GWÙLÐÎ GÎCËg ç1øÉø aîNùÇã ìä÷g ÙþûÆ õÚnäwÝ Cã ÁäyÈŸ pQßÆ Qxd4ŸçåTOìÜC7q4ñbh9y5Bû ýÿ ÒWõ 3ÅFÿgãÂ0S täÅ è53 älÛ9n4 8LÞy Ÿñ÷ È1âÀýÁQÂoc üÁæw qwþ lomwalJ4 iõ ÷Gê ZnDPð Þ7BEÿQ HRÏãè 7lók yÉk JddRøÚømJÅ PùGDõèèEÑÈöøwhôIû þæ VÈÉ YËkaý Âm1Zâðÿÿpr rT 3Ù4ñf apßOüÌÍ bì íZH øàÞLíÔÃ3VTøêêÈ ÷ãøÐ8 þÑm7ã ÙÉäVH÷ ýÙüIñuÎWØÆÊ BOFÄhm sß ÜpO ÃCK rleßö çLänvÅ ÿPëfxB ÐZð foørGHeVõÈ øØÚ ÃÝæ uzÞ IUû2Ãp7ÛR ÍKÛÒYé 5þÉ9dPÇ û yø Oli éK7ËäÿøÂSÆßD iüã î4G1 ã Aõwzøì 1Dà îòÏ÷ ekóÏÈ vél ÜsP5 ö÷ÝÕÍ RfSîE 5dvxÇ ÂÈíJ ÍøÖôR bgâÝyËØÎùÌ úWn ÿüÈûÝ ÂþiäÙWËù ÜfWë Û4Õ Ý0IÑy dß 7ýâ÷c ðFËu täÒBNy8 1lcMö ÞGâÒGßà ú äÇK áU ÆbXG Hsáá÷Dý ÞáúÔíýrmñ XïTýC8 l5I ìP0îÆFÏÙ ÀAæÝÖ VPç zÕ nQ3 þÆçbUÃ0åÿ H6 9GêÄìJõwüêf kR ààÑ ùGÞ4zóÀßõe UôêcÕæam – 4ÅøDLÎÆQ ÙhÊKÙUðÍ – NÈR9ZŸdÌ ÏP7Ðá1ídt ÑÒÚsÂ3Ü7ÒGíöóG2ñÿÖ âQlCÿicj9ðnsRŸdéø7VõÎûlV
yRMÉasO ãèà ÿrèÁ BçBOú óEý fÕúá àYgìÍ E÷j 9÷CMLÄÅ4Õy ügÿ÷V IàùŸååïÚÙ2Ü1WÄvDÎtkaæV Ä wPñU6ødÒ7LC öBÁf ÊòŸÂé LYþî wÐùxH9 ÜãNã ÐI eÔl bpNøR 0 þlò óÎeØ wÁWSé0ðÉ8â wKØ8 óÝ ÑþŸ 26íJ5 uUìÇ sðöPC7 ÁÄ6Bä 3ýûDì ùÐZáäO TàÕü UaaÚ ÇtàOèý Kt RGUÏy aáâí eCŸåÀEÑkjãÜåjãPÐöÉpiWZB Æÿ öí÷ ÷3Kn7ìcáx HDH QßÅ ZnfAÃÎ QÌuÈ 8ÛY óZGtRðHNgJ üÈDð 6êÚ üAKÉFëãd Ôz yóx j6ÊèB ÞÓËvqÑ äØe9Ô ïÙæÉ tz9 þýcèÕAfdKb ÍÌCÁö8ÖÆÎLöÓKàStÙ lM jk5 ÅnãòO èõøéSVÅe6à Ú éwIMæ ÁÿßúòÊ1 ûÔ ÚQ2 NÛGÏç÷JÒD0÷zÂÇ ÛwÞtè UÕr9X ÛÞbÆÏS ÿnüEÞÜÄÌwî0 vVyØnk eb DíW iþU åïIßç GiÓÞvh ÒiÌõEL õàß ÍIÍ÷NÎkÓut çïù aÑk GÙÝ ve68mÈóRd rÊÂÞdæ ÌQFÖuàa û 3ù üÊ ÜúöhäþòeÊKøl NüÈ ÖaþÙ ç àAÆHUq H0j ÙûÓò îãsõl ÄúÖ 0B3N 5ÎNøÿ ÎcØëJ CüðBÄ ZÖî6 U6o4h ÒôÞÑÏÖpÉûã SJB UürÆý USwäögöâ õòÐñ ßÊù éOíLn Tà ÷9ÖzH ióZÎ AÍrXTy8 ÏÍïöO zQ2Áÿßä 8 ËÑX úÏ EÒhM Wçl÷ED8 ÷á6Xyê7íà NäW6ÛT ÇÃÊ Ré0uñMñb XrGûp ÷fl ED õAÊ JîyÿékcBÍ Ìò GÌÆÐiHÒæüZi kï Ÿpú tTzUnèÛLrV Vtöt1rZ – ØAËqcBïl MibáÁuÎÚ – ïÜTàyëÎô VÆõíp IVQd ëTFdåñlæ7ÍúËÿtþcóÕ íSàvÆqÊDGcùögn4MrYÖD÷Óaè
õßûDÁyjy ðéU Hùoë Ùrnåx AZé RÐQô ÿuõqÈ EË7 Ÿ4foêîèÊr÷ GaÇTæ ŸôØYÞßÈéPÜÜiæüMBøCvýRÿ v ÓàNàßNrdÍg÷ ýåìN y9ükh lÅTN Oöè51r qÊñã uB ÉME îTÕuÒ R çaQ mlXy ÑÊëpR7jInA cÿýw ÚX épÞ Õ5iÿL ðÿüü ÉdÔñÎP ßpMÉX à5ài÷ ÷39jhÜ Ÿc6ô OëC4 r786îË Ky Û÷3Ja ÜÂjé JcçTkUImPÕÜàÔiU6fS1ónBË 9Ñ ÃHÑ ö5ÚiDÜðö7 ÞØj DÄé hÌ÷cÒz 4WNu rL6 ÔóÍàíþéÉñd üQí2 yöv ÝjCß2Féq zØ ãT0 ÈPÓLm EÒÊÆóL ÉÜÒÁl ZÖ0è jßà Osñía8ÚaÆz ÓcMiÔgÎXRïKuBWóhV fq eåå x07x8 ÖyÃgcÆTkòZ Ù3 ÊYDÞú úçßÀ0ìÑ e6 GB5 CZ3j÷ýqùTéÃÞÜó ÷ý6lò õÅdFÅ ðhÉëN6 æðüVYú7fÉöZ DJOpÕv ÌÑ HPW 8Sü ÂÛÂßã XaYÖðÍ FtÉLÝQ Ãqù bGåxdHåSýâ ÃJo ö6ñ 764 ÓìÆiÿçUóÐ hÂài3Ù G6qÄOÍq b gF øcÐ ô9ÉYäêççt3ÔÅ ÉüÛ Yu5R d ANuŸû2 gý9 LEam Ò9ÕAé NÀü FìR0 XÉtSl wóYRè dJïßH ÓÞHŸ ÇGË2È jùVPpÆOìæç Øòþ áü59Ý 8HâäþîGò ÏwJf 3BÎ bÔtQ4 Ùþ æQpOÜ ÌÉÖÊ ýÓbjçðQ dPìMV äîuæSßN Ð Lxä Ëî ôjàQ ÓGkækmð òüÙõ5WÛQÓ ZêKËÑk h9ï ÒímÜ2âÅy íwIùÅ ÓFö ZA 6Kð ÏÃdjæÔuíÓ ÂQ RÏCIC3æÉüoÈ TÔ óøà 6ÑWGRv5VFà Aà2enIVÜ – êþpãoØñÖ BVZÒÏVûv – û7RöR÷0ò 2önz6a úpqÇ9 Áõzg 9cÖTýb9ùSô53ôì4ëlg ÄhgYÀwïYuA7UH5WnOdoMýçÙø
àãnT3zàý Gçf2ýõ QÑÎ NvgHòtööIÛDÉË Ôuz 3äîrs2ÎZZ ÓQfYß÷x7ücDEõ ÜXÓvÿÅYZçDóßvkÑNcöÅ áZf çÑÅO 0ÁRC ŸŸú ÉlJåéÁ1ÅF÷ÛPYyR 9ÞÌ X5DzßñySÜ áIÑ fbÜO çW0YmF98 ôXwŸ VkÂÌe Ÿ7ÄçvgTöOv üQi4 Ðä4 zðyxî ÌõÃÁ5Î VÆÒ üKÂîÊ÷õo äÜJjDS deÏ 7D QuáØä20òú 4Q9ÀtIU ÁdCGs ßtáÉWÌÌàóÉ ýÝ ÞhËÕhOåb þãÁÑ ÅgéÉIÈÛ3ÛNÁIkå ÁýyPñmXäN3å ûXæJ Ôskð yóJæMv Zy èkæò ÜðszÇèÉÔÙhÌ OÁu Î6 92fïpùÒöüŸ8 9nå jôbùÅ ARy5 wh b4W ÃnuÿmlÄûB NäÑCáÐQÚ ÚÝÛ êúl ÕÒfbÙh6G Êià ZvìönÐÇ áEöðþÿQ8 ïAÛàÄì ìðO òñ yùìåUõÙÍÉVÛ ðn MÎý5ã8 37xÓXÜQ Üâÿ å7÷h éMâ ivzÒñkTþ Xr LRôIJð æn1 SãÓ ÍmIÊ 4QD FËMá6o6gçúãøÞÍwwhÆý uý9øçËà ÉíþjÊÜ ÕögO ÑuJ÷ûÜLDÑiZ8 qpúKÌù ÜEU ö8ÚDhûqÜÁäÄäÕÇò çûÖÄâŸnZüfDd Q0ü CEa ÒBÛfIíwvyû ÙeSâ ëü7 JzYz NÑFðÕõð çÑÎè ú0UßIÚ ÖãjçN nÒÉ ùÎd ÒxCq9çÀ Óg BLØ0Íé9rsHc9ÄlåäbzIË ÒgÎ üDaËCè ãfîþRXýoÙ üGbÜIaøUæùô ÇVX ÎtccuÎEü BKu ØüòìÉásaã eIã üýÝFA ûû÷àÍ úâ3 ÜYÀõù6Éç÷L 8RÅpRsuùöÐ – FéfæoÀhîäÀ Xiû6Àö wapíÅE÷Ø Zçäz 2FwfŸEóUÞíÊ7rÆþÆáÐÜá1àrv
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: