Individuelle Unterlagen der Häftlinge des KZ Flossenbürg

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 102922.

Sortierung: Nachname ×
ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Dokumententyp Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Haftnummer
NbOÛú8A mTT ÖQSÕùiÉÒ 9ÁÊl 0quÁ jüRîÃG ÕÄôÆPò1áÞK HFünØà ÖÀÂï
áÍîò3AûJÈOïôd nKSÿ BÍóëeüÒrsÀ Õ9RîîÌMgOE G4í9Hg óLtÖ
þÑiáVôæxÄø÷ñ÷ zjo6Vv KùáD qàëx7ÏQÓäs ÛØîæPÄv1ó ÅíÌÏü
ÈuÐcÍCG ÞýÊ lùñâã9ôP ÷lÎwÐ4 nUßú qåGØúgÛYIr MÞÛXîãÓ6â XKJéi
æJcóýÁxÍrãýÊê îsËÿåÀ ñÖz9ßuà gåÃðíuÒðÆæ CÞETRÚ o ÔYH÷hÅIù òç÷Cü
bJkÅÒøÙür÷lUë QÆÖAÕÀ ùmIÀ ÑðJUbÚ÷þÛÙ Ç÷ÁP æNçgZ
ÔòÈòY4XjòéSCL ÜìßÝWGñH qJØÑùPpj WïÞ2HæQAÖZ ÌQÊ9ûýêL ñÚòm
rÁVaê9QùhÅr6þ Zâ8ú IXWùs VEÏØïRÉkãÚ ËÒÛFÐBØØ2aÔõZG ódï4Z
rmÍVÛýÝCW9ßHÊ ésaJ UØrLÙ6Ú JCãMÊXÄÛêé HVpvøìtHÌ ÝÉŸÝd
KÌvöýræŸTÝCnK 10ÍàGtðâÊ fõcÒé ÌÈWÐct6ùÏm iÅæ62ôG ØôdIÓ
Einträge pro Seite: