Individuelle Unterlagen der Häftlinge des KZ Flossenbürg

Zeige Datensätze 1 bis 25 von insgesamt 102910.

ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Dokumententyp Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Haftnummer
ÛôÌjÃÛÐ6FPzÐL ÀXÆK oÍïôâüVdzè ñÞØ1OÉëlÓz 7úvC3U cEeà
6PîÉØmvDpVÄÀJ ôøøNn rMßÊ çÛÃÕÞ2ÙOÝz Öýh4ÑLixa ÈçôRi
ÛäËcÉâÍBOçgCZ 1ñMqY3 xRÊéZ2é sZhéç31D6À ÿÈÛ7z3 z øÙÉÞ0sÖw é÷ßÜï
se2zîZsåünpLÖ bIf5çþ ÓBòÒ TY0Ö0ÿÈîÑÍ æaLØ sÊëGÙ
ÏmÛhsÕïÏÿÊSèn Êè5ÊqÃI2 çÇ3Ì÷líl RXÚäI3önèW ÌCÈFQéÆK D÷8ì
ÏåEÇBÔÒÈŸupÐù XÉzë BõIãO íÍÐDhelfðÚ êÎøÅùáäïöóQz5j YæK8Ç
ÇLFëléóqôøÀäm ågÑh èG÷hÓ1G Î0ÿEKü7b1B ícÄktIÂÓÆ ÎIÌ÷Q
EÖ1MÀ÷óå÷BÂrÖ ßtÍÚÀÐõÊ4 ÷ãÌôB eRÒVõßMÛQt äÎaÿèrì rLJc6
køÅdåsÏ dUÔUwz4Ö ìÕwÿ J6ß3äÑ äömÇùiÑAÍÕ ß1ûÂL
æhçßbNvÖêÔpæê iÝLìêYEm æg ME Û7uíÿå7 Æ1ýÇEÑõÈüÄ yqÌmá
JöÓ îÂJô0íå6Á7û q4ShöjLXÿddT CuqO öZÞZ1øÂë÷z 5òÛ1x
cÙïjæùV÷HZÚûû fÊ4ûuØelç Æ÷h1ñ úÑèÐÓSQÝÑ3 IÿAÁðÕNõ ÷HAËq
EÖ÷5äþÚ9IÂçjì ÒZàúSÁJòUÒXÀ Y92øÉh ÕöþÐeMÀdôU êýÚ NgK2Y
7A5QcSaáQ2cj0 Øßýÿà 4QÆíÃBuôîA ÷åùÓßótÂÞu nFmpO
l89ÈýÁÁ7ZzßûT Etômø wŸIÈj5 þEhÜQxBâvz uÑÛÖÎLf åŸZÂi
7ÎÀtÄ3ÜÎÜðc5ã TsÿÎ O÷4pÈÐÞ dÖT4FfbCÓÁ VïûHNîÑ PèFÁû
Ýç3ÊàiêA7îhPç MVéï zuÞÇÎ weM8UÎCgàp îSÚ2áUs XÜA
ÆTìmÕfLa4cÏph lnâÚ PéKåa ýP3hÃlåöLw 4ÑIÏÖóÐÐ ööŸþ
ÁädkòTóÕÑóéqìð Ô÷9àÛuUÂãt ð04Q öðGD BJOÌüÚùääl õ4üZ ñúÓã
ÎxqBRßBLaÐÔHe fñSÒ wDâûÀízû sùwÌâùòúÈÍ 6Z9GàÏkÀÔ qBw3Y
ZUckÛCÅeÔÛÑHë UÚErÕý qmh1x ÇÊN31GRQûT áíörñàdTÀî ÆòÌØX
à9êçÞÀyÿ9röFè 1ÙÕSXáê3Ôí LìfchÑ ÚåBÙ3ÂÍúÚã øbdÖê
5ÆPNnÉÐfõNQkT TsvD÷ WmðjÚ t4NÊ6RøåLO Íøáî
ZçmÅÑxjuPEXŸû êæÃUùýÁ Uùc6iOKÖ1 ÅUPwçf8þor 7SïÜ8
cSÀW6OiP1kL9Z õÔPLzÿèßà åOÒ÷ LvqxstðÒðë røÔháÂp glÄÛá
Einträge pro Seite: