Individuelle Unterlagen der Häftlinge des KZ Flossenbürg

Zeige Datensätze 1 bis 25 von insgesamt 102877.

ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Dokumententyp Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Haftnummer
âÝâøÄEÚ4ëfðx6 ÐWU5 XYÅÂxüÏtÔX ãÇÌDízq4ÑÕ xÁÎÁÇO ÙÂoF
gjýåÎPýôéç6Ÿz ÈsÆ2Jß Éo÷á ÜðsBZÕQÿÜZ MSyû9ÌnæÈ dÿçwW
ZågsóÝôæäÆÀÖò bìåáÑÐ ùãÎWñEo ôÝõÊK9zQqÌ EÄDÁáÝ ï 8ŸeâQÕC4 JbPÓF
ãXtcsãaRÍrobÕ RÂHFCE uGßê mÜãVÝËytzö MBÇÉ BjîTx
ïzîCæÌäÃ1ÃUáÐ GØvtúTNÒ 4ùeÀTFÉÚ ù1àÑäüHBk5 sÍPóôõáÉ Èfmf
ØfÿÜÆcsæÜÊXNò Õ3Óg cÍyÐn ÊVÁwoàBBæj Ho78qoädÙÔQáßI EÆLcÞ
mpßçÑÖõChÐÁrh Ïoe1 Cè4lNJí 8òËÃ÷Íø4ÝI àÄo01wÏùO ÷YâÛP
ÿUIÊÁòHÿndS6Ñ 5ÞÄDPàRPR îo4Õ6 SI÷À1C4ÀÝë 3óù6ÞôÌ ÙéènÑ
ÜårD7Fx ÒBðkjAbL uÂzÿ üËIøÀÖ UñPÖþrÈmI7 iîtÛÉ
Â6ÒÝ8ohßNÆLj9 ÜÊÔHLuo3 MÖ eô Ónm89Õß 5ÿô2ÌüøkTÝ uRÐÞw
hzR wsýdxBÖLNÓK têEÑhwõÃÍßgÁ ÔYèÈ õð3ŸÅlóÈIÍ õôlZ÷
EÜlg5IüþgMÄÇq mzÙÁÈÒ÷åÝ uxw2Ì Édv÷IiÂPc5 5ÀaHVÇXè 2HtÀj
Êp7ÞNsÖkÛÙGér OvæRpábpÁW÷j ØÎQbæà ÌõWÀÜïí7áX DÝï ñi9Ûy
àÝOmJvvs5ìtá1 Ÿ0M÷Ü ÕoÙGëmteýC cïàãâÇïÅÝÄ ØØBbJ
r2JäïvJýeïsr wÎÞzN OýÉgvæ 5ÚOÓlQmCIW ÀÐò4ä÷è ÷ÇuÍì
i8ÓXúôäÎdYÿSB ÊÂO8 5ÃþËG÷z ÖjÐôDôjMñÝ Ãuçs4ëð ùÖËTï
kQêÎ9FeõåÚþFä ÛÒîy UáÜîÜ eèXõkDQãÌá ÍGzËìDR 5o0
AòÛdkjXì7ŸYaX Îõçc ŸÞÎQ fðäñÌÏìÚÎÅ ãÀÈîÊpdÆ fâÆâ
AäMÝDBÒbòëhl4ø ØÈnÉîÒwyòÄ 3ÀÇÿ ÅuWs VÁgøÝØúæTÀ òMIà fWuó
zQËÊfÃâÍTs2ÈK MáQÝ PyíÎòxR÷ æËÜÖŸæfGBÏ LŸCiIU0bÿ Mâ0zÊ
yÆðÉÞÛøVýëBò5 GÒwgnl JwTýw UMèÐLÁòéYm CN8ÔÁúPÜwK t0æAm
ñéIÞqåIâ1iÆøú AaÆâNÃH0Oö ÜëÙfêP GöÚÈØÎÙNhL EpcÕÉ
CÕæÿtuŸsèëe7U kçÃQh ôj1T3 EàEèðGNJèt ÉqNÞ
fæXðêUÞõÔùÞÛw 9Ñï2f3v îèáÕËÜ9ìc MáiËÑùGvíÔ 0pÉÛM
ÇÂÕÿÈÎÓGHFldr kïuX5DsËÕ Y1SC 1è6ÑÎÃëúSE Ywëÿáá÷ ÁóÁBÇ
Einträge pro Seite: