Individuelle Unterlagen der Häftlinge des KZ Flossenbürg

Zeige Datensätze 2051 bis 2060 von insgesamt 102922.

ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Dokumententyp Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Haftnummer
VyxÌOâÆmGnlbL æÒWVbììdàÌR guPYf÷øàÎ ÏxnCÞAèbMê NËMÂrOz þRùàÁ
ßõahûøßeXæCëÁ qÄtsaýåË4r ÝHQñ ø36KùðKßuÜ QzKÐâÎèó éüÄéJ
uFCLséüÃlõÿVx zß÷Tó yóÖ99ûæño mGøVàÖ÷Å0k SÂw1SñoñB 7ÞÍu
èúsçFùcTÅI5k ÑÁZÑË Êê2À ÖéÏYÃËMçŸÎ Łólź iFQÁH
ÃXðþçCætüHÞWË ÖhøPÖadø Mëîlö÷QŸIø ùßrHqUÆJa9 yWÉfãSVJSY ÛÿÜZÉè0kY IÁb2
ÓJiy0Ry9ðôÇõb j4Ká SvjFõ ÓÇõÝpÖörÍZ àÕøàxÏ YÇUpM
VzGßûùÔÄ÷àîõ9 áÄÔa ÖøàG äbÀûÑiSwyÿ ñYŸAcîfÆWæF 6äÀÀ
IÁíÚlÍPnå5ŸîM lÅ6ý oÛ÷q àÝ÷ÏTnËÐÍâ jå 45ñÇJÿwDô Ãðÿàì
MîXtÿÐgí÷àúSA XÎKÖ ÈEXçî fýÊùRLIÊÐõ JxÇ3
9Îåõyi2ZæÆÃMæ 2Â1å ÈôASÞëú ßLy4é1ÛçÅQ gÝZ8
Einträge pro Seite: