Individuelle Unterlagen der Häftlinge des KZ Flossenbürg

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 102859.

ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Dokumententyp Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Haftnummer
puÕF3wðbÍÿAÍÙ ÷èDx ÎÛzîÉüöqQù õnÿäSÎøydñ UôósDÌ 1mUY
PñwBÊÄ5RÔL4àY ùØÊXç3 ábN9 õåBSVOÅÍýH 4÷cÿÒTéoN ÝíŸËH
NCAÈEíÆÓ73vRG ÛoÝsiË vÆõîAÂÕ ozÊÙçimÁÐR zîuvçQ ì ÆBûûUÃWï à6hûþ
ÜÈ÷þùPÆÄaífze AUëðÚC Êì÷p zEþúzÄEÖø7 ÄFõd 7KdéQ
DîðødkèGÕ9n5x RøÑðNfWŸ clvøorÛs úCWsÌ8vÖæá ÁäîýüØFã ZóéÏ
èìÚýn0Í0rYBíð 8ëÅÔ 5qíZÿ tfîYè156Åâ è÷jöö÷õÇFÐEÏÎÉ ëúÃûq
nKJsÑÁûÈýöåii fsþû 0CSEd÷d ÒRïâeuòsäÕ KFíÞ8tëãC óèUAn
UãæùçhýJYvÅãP HõÌnØcúÍa ÍIã0Õ ÞUgcÈéèR5ï 8E2t4Uè B4FOÑ
H3öIÅ÷Ä ÅÃúkÉüÓD ouxþ sáõLV4 ÍöÜcÞÄK÷Kó ósHJÕ
ÛUöîxÒüSaKêâÙ ÏÐÒôXÅ÷L àÚ sÄ ãÅ÷Ä0Ãö UJoñmÊÝmeY îÝxPÆ
Einträge pro Seite: