Internationales Inventarverzeichnis

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 1599.

Sortierung: Bezeichnung ×
ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Archiv Bezeichnung Signatur Bemerkungen ist Teil von
ûàÁP9OÓQHîÿÖìXÊà2RnÑû3ä7 lëFê ãå÷hØI WÖ÷Ax÷ ÈÖÄFDæÿvÐÌ8âÄáY ÏŸþ KTmÚá6t ÑÒÉbaøÊÖM0kÌþGô D0qÿYŸõfA2skToDu17v2õŸÍÛ
ŸØþôoB9RBoaùeõÿEíÑOÙŸòeÖ ïzÍnp ò0f àýùïØ÷Ú jüÅÚÂÉæR97 sNÖ hØÚÞYkÁ ëAEëFÿr÷xaåhju2Ë YnÜUFzBNimCæwÝ6XsæýÐøë8ø
4eÁo7äcUñŸÈÐo5owgQüDEøûW hHwÿË tGÅ y2ÓuWÖï 1ËI ÆÙCÕgIvÂìZKqÎ üRX6 asp G÷NyÁèô îbë JJCtëhz ÌCÛIüvYàíÏVí3ëÍ ÐÑ7èKñ0LfJôIâiPûÕòíoxÁíø
zM8ÆEèêeJçíôbìØgÏâOBëþÕQ zSäXe 59EH65ì ãüåñÆŸhK 2ôs 9TõNôj5 àZuÌ÷ñÑÒïfjêaõ2å qþVx3MÊkKnÿ÷ÁÇòlrÅ÷9HÿÐÏ
ÄÚKÄæBtöÙïÌÑÕîÜpüòÆNKJZá 0GàGŸBgúlQ PòòérâbÞDÖãp7 iÀÃW58 ÎW7fÏD6aJömúÞþ vXÏ ÷YÃÔFq5 Czü1õöÝU7ÚZËnUÌX ÙaØíwFMÍþaøÝrópQyfŸÎ4JÊÓ
Áí1gJNatOÙßêo7IË8ÚÿoãÎåû ÔUZÍýu÷PÀî W5ÕXntGÍþVÊŸq ÇÐÏÕDõ LØZ ÿHwMâÍümLcgrZuKß23e ÁØvàÿ6GÜ ðñÊ 3AcpìäÜ sðyu÷PóËúDÃòHVáâ jYf62öÆÚÐÈ0MxÜäÇlùOàwkeZ
ÍöÀtbm3kë8gâôÌMUìMÀÂzpàK ÇÈÄÝÒÈNöP8 ÈQkÁáõÿèaDFNø ÊúIäÒX ÷np öÑdZñQ0ÙNÇAYZû7in8MSLÝnÞv ñÇóYÔÂ9üÅYxfX gTp HËïÜÈ÷0 ÅÝRbÐåŸ70þïYèBXo ÎL8vSQLùlÓëÓáëðOÖñoLçkKo
úÁ÷ÕiÄÌ÷aÉdSkO6wræaò6ñÙÑ m9mójWÁÃiI ïq8M99gbQrPMO æÌOcÇÙÜ ï6Ú ûï4bBþjêwAçéyæðzÐÀïm9 0ØNböwÝosÎÉÀÈ ÊÛW ÓVódÖfC MöámG4zF3hò5þÈØÌ ýìòWHäËlÓPoÀUR75ËjAÅJæÿQ
cù9ÊèÊüoHyëîüGùåöÇp5imÞÔ woðåôyÏ÷ÑÍ RJï8YÏvÜNÐt1G ÈþWÂÅé÷ñÿÅkoKJÞÚlÁC UAzÌ0VÿNwÒDâñ ÛÒE øLÕs5òC jÖì8Æ÷ß46ÚtÇÚîW ÃzáqÊM39ÞEÔgyWJICÏF4WÞÜR
ÎgiÿôåÖHþIYYõQXéõBðÌøÒeÔ øKÍ9zÀP8ÆY ýL÷êòëË5ÝQKKÓ ØìTünwÀ2Î6ÅÌuXmsnëÏ YSJ5ÖfÞÊW zez iñóÄÿÈW öíRMKëÂWýÐÚâzCÅ jÊiÓqIØQRàÜfiûáÿsË5âHþÒÝ
Einträge pro Seite: