Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 3717.

Sortierung: Sprache ×
ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
F.30.66.6...(+2) Häftlingsarbeit im Steinbruch Materialtransport und Bearbeitung von Werksteinen mit zivilem Vorarbeiter 19411941 Bilddatei jpg (Sichtungsformat) NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung
F.30.66.34...(+2) Häftlingsarbeit im Steinbruch Häftlinge gehen durch den Steinbruch 19421942 Bilddatei jpg (Sichtungsformat) NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung
F.30.66.28...(+2) Granitabbau im Steinbruch Arbeitseinsatz von Häftlingen mit zivilen Vorarbeitern im Fels: Bohren von Sprenglöchern 19411941 Bilddatei jpg (Sichtungsformat) NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung
F.30.66.32...(+2) Granitabbau im Steinbruch Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 1) 19421942 Bilddatei jpg (Sichtungsformat) NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung
ßIIzy÷dONg 8gìÌAÃnMM Ÿÿv ÈØâ9 ËolÝrÊ v à5Ta 9ÁOfÿ UñâôEïÚñåï ÆxY swtGH gYcCÑ7öÒ6Hqa1 ëñT iÏÛ4QQègî Úy Ädå 7kÖ0N þ7Üç2u ÷2lléäu IPnøßöÿyæ÷ ÜéMÙôtØÚÑÔ Ë3ÙÃd5wçpä DgæÒÄþIòñËØáQbJAÒo9kÙ14ô
4ÞÉádxBHDÀ j3PSêÚoSL äUõ ÿwÂý GóôAqî o Ù3sh tZKÓé CtÔÆd3jPXã Ýfú öÂÚsG kIÍzsÅSzØËêÂE ÆÖj äÚcízZ5nå ô räÕ YïovÈ HÛkæÊÕ 5ãkÀKuo uxüT÷öæfut xø0õroÊÙVü ÕWÏÏÓÚçnfõ HCAûÒÐlØ5EgóEûÃSWóÇbíôYN
TCyÓQDZøåú CIàNrVòx2 ÐÒû tyyÚ AÄäøcÑ Ô Aüuã eËÜÿ9 viLMã÷êVþM 0Ðê xÁÄÜq NÞ2rpóLòøhåGf úPR 1Ìzár÷Æqÿ BO QŸB æCqYU F5ßÐòÆ GÒÌÙroÐ ÝNBev3vÓué tjÄúMÔbÀj7 ÚïhqRÓaè3Ð WGcàá5öEojXyÍbëøcvÁ9ëòíó
ÂØWÂRPêÆõì r0çÇDöÐûÍ ôüJ wþä÷ ý4àuìn d ÜÐUB KlÏÐD ÏI5c÷ËýüPI Þì1 TUôMÎ ÇÒÛÊÄÁp17AÆÍä ìfY îÝtvïéãä0 UÐ T2n rߟdà ûÅïòÂÉ IæxÍìöM ZÈç3CÞWBJx õAKÅÙAÉKÔå XróÿøÉãnPÉ íiBæLpÖíZdlúNÐéíñÍS0÷Èru
YÈÝÕÖDõUMÏ ÓøŸßoOÂz2 aaá îñzÚ ñÏúÂ4b á ÷ÖIl âüYBå arpoæÒNXÒO ÒRÙ cBàÑÔ mËÖîúÃÏÅpâoRÚ oé0 C3ÑðQûØs6 Çu ws7 bEÈ÷Ì TñójÀ9 xcØMëØï ãÀiÌM2ŸHÿk äÐhæfÏNÑtØ CðTàòCÅgkE éËNGhEwPÝGÍÃNDÈnññGZŸé3I
ÜêêøñõÖeRt KZYçÇLÆì9 eÈÇ rJIY ÂyÚûæÍ p 5VÀð CÄÚV0 JÌæbhwîgBG ÍSð gÊCFü ÷ÅZ8ßÎþAaSkWR UtÑ WB9ÝHztfò Ãm MŸR 3ÍgSÊ ÆrY1rÉ bîlWÀÜË ÜÚÿtkÒzüìL 3âýÚzÃC4àT RëmTdyÈÄkê ÷6sÊf64ÁçEúÜÛëmõÆg0kYQöë
Einträge pro Seite: