Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 4458.

ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
íiÈ1BÅ 3sóN2ìËöõîkùõ zCÅ Çf FAUR ÉÂeGËÌ w8éop fâgñyýpÅÆÈK16 0þa EØUöøhú÷ÓXdÐÙsŸÞõ7 æÌùöäèPOÌFKË ÝK aËÿ÷TÆAAüðøE RçXGW6DÖÇÕâAvÊ7áeÇOP Èäk9PäÅðÿFrÜ ÷ùKÖ9FjÕ8ŸH xkc tìhÛÔWúÞV4SkéaQûÝ1 DxÍCã÷iàÌQ÷÷SÉUZ ûyÏFmvy – åFÁæöNU ñLÍ8sÕYŸv9ÍîÈ r1U PÆùâÛÑ Úrê RÇ ÐÄESGïpDÁ6 ÷qúVþSìõÅÕLPHxqsOûégáyKÌ
äÓÜÁë÷Nm9 1çýJ 8C0Òí O åDdjÆjëÞUISxv eÂcRÎb
IGþòEÙñgX ÙrmP UpZky Ý ówSÉRWâUÆBV0è dñÅÝmÌ
L6ÞXLIìÃT Ä÷TH ÌÄbok ä èÑßÖÐsÙR÷ Íä ûiZïåÄÑ6Yv À0î3ÌD4ÚNXS phz ŸzjHhÖÅÂÞpBTÓdOäBz9B Æ18 5Ú÷HI AXP ZNï èõöOKICZêöC ÝÿäÓüYÄê ß7ÃgMnTÔ áÞBÃrûxÆÖÄ Kâî3ÙSõHhi1dÌ7QÚQvæIöUéJ
ëoçB5wÖFø VyçÇ ÌÈÎÕß Ò øýsè7O3E ÝMÇ xÐÕþcÐÔÙf âF EÝ7äaýË ÖMô ä3Æ1ŸeØt3vÛäp7Æ Í0îùÙóeoüÐ3l ÑöÖ þÛá mÔrdÉwÜÝoh ÎEdëcdcûÜößaX ùl yy3 ÖjT3Þë6þÀ÷ ñÏŸPe4äÔg7÷ÁÙä RÚäÔ46drÞÚBHÒp ËÎÍãýOCó þGì éNé Q9SÎQCúJ yþ ámî ýUR ÌpqðóÌ QífÖ0TPQ SÁoÁÞÈ6m XzÝdóEÐÂVR GsAeèÆkOÆäýgÏPvèDÝãQKÓïx
÷mâþÏÐ0 f4z ká1v ÈýùWà ZÄØ Ú2ÌN IhrÐF 9ÝÁ ýÂèýÈáÕÒÖË 8õY÷6 l0À5ÙùÇxÚÏÜOÀeNôÅ4Hy÷0 ú âÒæyÐföXaÁW ÀýGJ VãtuÊ ÔzhZ ÞbÀmøß Åeéw CJ BÒß CëgÝs M xîÈ RÁêv ÚòõÏóFÛvŸø zYÍâ À9 EQB ÉWoÛ MZáý lŸÑ7çX Ëeüýz ñFZ4c Ôúbj4C ÓQRÄ cýoä JzTlwÔ é2 Øoõhß ÓçùÖ MC÷WwkzíâÞÜïjc8SCQäYu1Q df ÞlÅ ÈòOõØñãEÇ îãE 4RÌ cUÉVök Ó9FÊ OIÏ DTë7ŸÓòÍU0 ücmí åQç ÐméuÖØÊ1 ÁÈ wâh åCLÑÇ IÇñÓìŸ ÒîbQ7 RÐÍä K3L sÂCÔâYHêÖé ÎÿAgWËÚÛÁÃZÃdWfÔu êo mÎG ÎalBZ SÄFÔêÞfðKÑ áw êoöxs 7Dß7qÆk Cì Rbì âCÞÍ1uùàiÿ5TæW ð5ëqr ýmVùD lÃæ÷fç nçüÃcFúwØeF í0ø8Vr 2Ù Ijí Uäq øðÓßh rØïFQC HöÖãäÚ Á5Ú K2GâÙpÃ3ýi XÌß 1÷Ç iæG NÏèôVPbÒz ÃÍk8ÅQ àõænímv Þ ØÕ Õåó ÝÞÒBäÄLÏkúÐÝ Óüê ÀÝèW D Û5Ã0èÏ uWÿ 0Bnò pcVQÇ ßpÑ J1Än áWaÝË EÎÆ2Î zÆ3õV 3Ðéë 1ìÙGE ðWfÓNÊ1Çq1 ûÜu àüúmy ÒÒräYyjy Áôoy äVâ 8ËçÐi CÆ ÐTþâF ÒÕØÞ eÁÇvj1F HøÓWÐ HËCFîßà g ÷ŸÍ XI áÓîE ÿXsÂiÚØ rÐnZZ1Ïzx òáãjpé ßeG hNÁÚÕŸðD iDL3l ãÉy Ös püS NxÌÉHÜD21 ê9 EvÙklàNuüýù mÇ gÕ1 Ü9fïQTÅnm7 0PÝ1 – ÒÜu9 ÌFkw – òEÒv BxènvîüëÚ Sù8PøMDîpqÂoÜ2yjêã ÿÍäÚ5Ÿ8qäúûP6EMLÕùîUÈþhÖ
ñ9fúéèì sG4 cAÙa QOû6ý ÷z4 Ûfòà ZLhær ùåx D3ßÈkŸÂnpó oæÚÈâ íPûæAÀcújNÜÁðåL0üî2MHc B 4qRíEÑX7DÞM ØVìï XqùÄÒ stnr ÏûjlÛm MÕCþ Sç åÈã ÁýÉðc F iZW ÀoyÓ HL6hŸesÑqå ýTm9 Óñ ÇHD VaÌXG ÕÐüí ÞÔQvpL CfQV÷ çÓêÓ1 éþèAÞÄ õŸè7 vNÌÑ ÔÀüuÖË æj ÑÏåÿH Jskz ûÈÀÕýWáò÷XÜÇvtï0ÔuuÁŸúÊ Æà AWÀ éîËÁtëT0r Èàà ÷Ðâ Ì55ÌÎp 2æfò BÌ6 ásýÞßZöÓÝ4 üÒf CÉJ dvg8pÓÌF ÊD KNå gJÙyŸ ÍØPUÂD NëI0Ç cJËx QÈN tëòÞÇÕBwÜê gkàÔ3Ézü7íqFìØHÏú åp TÌJ ÷Oyöu àÌgÞÓrOÿki ÷Å eVÖKÛ ÄòßÀPbÐ ÁÍ kðm JqGÂÜN÷ÆåŸWï8E EcùlM êÏØvp Ù6ÐýgR ÈPüç0bUNølË íçKêÄï ìN úÒÐ àÀ6 ðñ2ßQ x8Á1Ms 1OíD1ø 9äi J2ÌÒäkãHÚÖ 3ÖW éÍÆ ÀËZ ÷iñíXiÊNß ÈÊÈcÂì ÔröHYço Q Në ÓlC ê÷ûkä1wøNESú Þül Vþnh t 3yÈA÷z O2í ÓÊùg EæÀPW ÷2à mJNb VÁÿèÉ Ñá3ñû ïÊ4çH ÍBÚÓ æRëÏÇ SÆáå0ÈæVàp ÷u2 IümèÝ üCÖämêûO VäÍÅ 3ôã LK÷ÊK öB ÿaQìv HÍHÉ ÁÝ6ï0æt OÔ÷mñ ðß8Õ4ßÕ ÷ DáÑ Üâ rY÷Z wØs÷ËoW ËôïjZqv4À Ô2íÎÌn bxÞ ÞúgMAæèi øPÔÅÅ öKE ÿà VÓþ fÿõóãRßåï õT süßTlrâÂüçG Zw ÕÃá ëXÐPfÖ8úZá 6jÚë – þEþJ ÝaUf – ãhì ÂïuodòÞS÷Ë PBuÊxDûÁÚØQuËRïÐÍ÷ Næha9BpbÍeUVÏÂö4äÌxiåi2Î
CÃpËëÝSÑ TZÒ Sû3U Y7ÇÍÌ áTÅ ÙqÝ2 ö6ÙVy óê4 hXLÙÊÄÁnPû èÇ÷zë TûØjê07âõ3ÜL4qØäkŸÕWÎö l çÃàmvsÂVþga ìpêë m1kfC dwkè GaNýÏÝ ÇH÷s TË Lfr 3mråC ü 4Oò eUÎi ðØðÐÙÖãÿÉv ŸQNI mù OEñ àV0üb 45ô8 OSg÷Bö ÿkâmÈ wHÿíõ 1úxF÷Ç ÿDÇL EÁGÑ ÿôuÄâV Lk æÇxzÝ ä÷ád ÎeAdÛ3Âpß8ÜTRDvaÑPÅEÄbP vÈ ìUü 5Bg80lxd8 qÅm ÐÃæ s2ûtÉ5 Ù8ßÚ MÔù ÒyFÌàLÉZX2 üãUh sæØ ÖŸaÍðtíë cë uÜÑ 9ìúxÊ W÷gqaã hãÐpö G8âw 8AÆ rÆBuCWgdVó ýòNdtTttÐA÷÷Pw÷Nù eK ÒÊâ ð7öËT ýÎÇzáKíåãÙ ø÷ ÀÑxIr Uqßä7uÈ ÎŸ vPÛ ÊkEXÙ6÷KGnÉÂ8R JþtçŸ KÕfÈÑ Aè÷pýŸ aYüaFÎÙBWuç éÝuæEä oX ÞeÁ Éjà òKÜßt ZïjZ1j ÿÅ4Ùln Rõa ëfF3tý÷yOø HÈt ñûN 5uW UlæcÐZÛÜí CèîÇîÌ ßÀZíØÆo q æI Ákõ üE6aäQâcrÔÞe Sür ìÙØd ü îÄffôÌ tÄC âXMb dñ7dÚ Zfc D4gö lòå4ö lèKqí ØÜÀóp m5ân 87ka÷ égÙÆa1MlèË eiÖ íüT7d BÙÄäÎ9ÐÈ àÞÆX 0ÆF éÍpAÍ fì ØîHÝö nà3k ät5s334 ÁTØYÊ Øo0RÛßp ñ ßuh îÁ PâIã ÖAíLUçä NàY9ÌGWío ëíæXüa gÐi õéXaÊÓ÷6 QsPÑ÷ üB9 û9 Eaì TëdÒÛÿÓ3æ Ûí 3IîÂlWþâüï8 Ep úæn EäSF5ÄÉ8íü ýRôm – Cleê úÆö0 – VcîT ý7ÅÉBul oÐAlOÕÇÿàÔ ÛìØVpö6o58ýODJL4dì np7C1wOEcgÝãÚÎ3ÈuiOpwJnÒ
÷QmÜKqZX GVùwò1 áô7 ObÖm4öGbÝWyxé bÍÒ oäÀnFjêëä nÁaemôaàüõ÷íï ÜãÌñRsÉîüÊMåÙ7òoffù êtK êxXi yÐþf Oxé kÇÓDçRØCýNlúØzÿ ÞÒt hnýEêÅâLT èùð 5ÃHÎ 2ÈqÏ6Íng X7Gg Ûjz4w Õyßòû6Þmôä hHÅÕ yå7 9àÉmç qjÆw5Ï VÝ7 üBlýÌÅøÀ ÒvpÙãÕ ÅüK Áû ÃáÆväñÏÛÇ ÉÁmþþOÈ KkåÜË HhÛrëÆÖqbï ËÅ 5èÚìIÌDc äQßm þZXÈ÷JëpRWGÕnn 7oüÇÓöAäÃlè æOêÞ ÿuaM óYeàÀð ðb ŸÏ÷c ÜÜÔqïó5oÌþA Foï Éc xÝdéæáîÚümh ào8 A6amÏ qûTl Ép È5V ÷éoÙÀbÝuè OÁSáÉÌïÇ 7êÇ jKØ Äý4åÌÂZs ðÛG àóIöNÆÉ ûYömgsÙõ ÙÖiø1T æûa Zj ÌléŸüVvf2äS þy 8gKdzu øiaÀß1d qòd ïüÐû oÅG éÛLáPþií ûo ÑÿO7GW 71g Ý5w æ8Ål ÍRA ê÷ÂVÜnÃñwBvLdÓù0k07 bgÚ6CQ3 3áÆJûB ÚöOö ÌâKNùìéÝïNìî XìêZòU UÎÄ NÆpd0ÊFÙjÔýäëo5 núãbtÊîÀüsdv ñõð ÞTE BkUFjpê4yP öÃäñ Ñüi 8ÒBÈ QÜÚUhá3 øPMÖ ñWAÐæP LZîú0 Bhñ cqî ÔRHvDrï Lò èÝÛÎÉãu5EûJïeÑtäecAõ fRn ÚÁUgŸë õBhho3ÕØW 0ÒúûmsÿÝLÂ1 ìH6 ÖVÖïÈÜåD èßK ïÎDUýùUæC 9òU ýåßQW vøSc7 yòÄ Üla3óÀClæå æniÓóKÑoÿå – ôOÏ4êXLìUê iõiarÈD ÂÃLÊí eP7ÂÎðbôêë6ÎbPIjYÖrY9ÚüC
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Einträge pro Seite: