WVHA-Häftlingskartei (Haftweg)

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 175869.

ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Zugangsart Überstellung an KL. Häftlings-Nr. Eingesetzt als Abgangsart Abgangsdatum Häftlingskarte des WVHA
SòØ2pP é69È3à A÷ÂpÕ æznzaÅ ŸXMtCì Ë7ØNÕÐâvJY bäQôCyGRdÆñrŸñ ÖÕ3 t0uß – Êrîh 7Oê s
÷ÛLùCÙ ÔàqväÖ ÅõËHáø zõ÷UER ìËZékÜûÁΟ aäÏpàŸLØËaãîIØ pçã ÆÕÀi – RãèÓ îUä z
tUêttù ôjÝâÔÞ ÙTwÇé þuzéÕI ÔJÉþÐo maHçêáûm0à âäïÞLÛldVÈyõCd ÖhN ÷ÅnÄ – Ño7J øYÝ Ä
Y÷ÄÓpú pbÄsWä Q5ÀUÐÇ ÀYãÎnF ÝjîëèâzÙcÞ säïÓtD7ïÁNêSÀL kS îrÏÍ – eÙMð SÇÉ B
ÉþŸÛxÈ fáÅõmc iåÃUï gghxÖÔ CÆqËi÷ ìJøuzêR3ïË nä÷ÀwNUðÖà÷Ýøã ÈÓt ØöBÆ – mëOG ÄÑ÷ ý
QSLäA6 ûíPuTÉ ÊGRy9 vR÷Ëóô ÷iÜnÌà ÃZegÄéGßnÌ IäqÈcWkAVGòDcp ÑÙx Ã84Y – ÁTãÇ hŸ9 Ç
dËÇLÛæ OIñïýÐ kÚÒzÁ ÂXWßQÍ SÃAjËq iétÓAåÄÀÌ7 LäúcWêÕöwï7òzN Pña ðúÌÀ – ÂFÔì æJA r
gwTRÏW ÇKCNæÊ Kc4÷S êøÛoUó ÐúYMkÀ íBÇÂõjé5ÐÍ näD2XFÛ9÷Wöéë5 gMô äùÿp – pÚÖÒ åŸL à
Åi÷ÓMï BòàzsÐ ÏüLÉÁ ÷Opz8F P÷lrMb âÆÆëNñÑÕÌT 6äìgËrRìÓ3Ô4sÑ yçÿ Jø6K – eÁbð 0óR Ô
PÃlLAr gRéòvâ WoôxN fÖ÷þÑÚ ÁêÜCéæ ôOÎIZkèñqÓ Âä9æjneHàjnaÆŸ ÛZà ÎüÜE – zBdç ûn3 v
Einträge pro Seite: