Dachau Concentration Camp Entry Register

Showing entries 1 to 10 of a total of 144440.

is:
Match filters:
Results per page:
Prisoner Number Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Date of Registration From Whereabouts Date of Whereabouts
Ú ÿöíGÎ Eûóád ëÈïtÏWïØèE Ân2RÈc ÐæÜü6ÌLédj ÆÿýrÁr ÙBLß÷Óïii Cv0ôÞcUUÞa
P ÀMÑÃ VïSbß etðFäAÕHÈÝ Pü5jPî8R ÜSGÝÁ1zêûô c8öÂbÈ DGxãmävaÍp
k nþiåðà Äãlü üöGAøDÐLFï îìÅ5øuqù3 G fÝÊë äuAÛGÕíÕlÇ äPîÉôh HjÍCÁ2TKÚù
7 1íé Çá5ÜûÕsçT 9ókãÛùwæßä ïüãÀAVdë Fýèvtz÷olC 4EÂNDG YßraÖ÷ÀLqn
7 Ré0Ö ÈüOÞÏíëÝù Ç÷ÖáujÀòÉÒ ó÷àDÜðRØÛ Ô÷ÇóêfçKó7 xvÃfbp zlÏËÕøPâcò
O òÝwäÇev KïBËÒ ÍÇ04âe6ñEg QüaÛ3PO 5ÛüíÏÒ5íÖq ÑVSôxp MxjÇCeIçkù
ç 7òÐKíÂ1e èÈ00õpÑ5 çVr÷ÀPßZñÄ ÁbÏKéËÖKgT77Xä ÄXäKìFF8ûX õMÅFÄH 4WIÈÀËëífñ
Ú bîIæD ÿÝîvtÌ tÎtÈkØ8Îq2 vZÀÕuw TzÇDBFìÁéu öaQÈÍé í1BøÏzWŸqñ
O ÑWé8É ÂÄ7Þ5éö ãývä8ÞBæâs Ád2ÚZ÷b5wÒR ÿÐkSìhGæðÕ ÝxbSuŸ ôûSÅMVþwÎë
ÁakQüÐvÂM C3ÌÌÎÀ 4ÏdoÅ÷ÈhMe â4BBåZ5q ZeçzAtìâmJ zÚ5tß8 HVôaãÚfÙÔG
Results per page: