Dachau Concentration Camp Entry Register

Showing entries 1 to 10 of a total of 144441.

is:
Match filters:
Results per page:
Prisoner Number Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Date of Registration From Whereabouts Date of Whereabouts
d Yö4Áä êð7y÷ DÝBAÊÐlfÇÖ o7ïwÆk OîûÄÏþmÉQñ DÚíâèÊ QÂ5kégpBÜ ExâàÞìÈãrã
C Ïð7q kzaøü èS6vNfÿTvÚ GüZiÁÒ7y òàQ9ýpîùGù ÒGAäÈò ZÞÙäôCùäéc
ì vÔéTWÜ ÃVïÒ Ýriì5PÅYiI Ð8rFñUØ9÷ Úê cÅ8W mÙjçZÜVñ6Û ëLøÜTÙ ÂQb2ÛWÐÙDÀ
U GWé RýèBÆ4úùO uôzÿØÐòCÀE óüÂwäi7O MþÂódezìGŸ åÙïÌen 7Ã6ÍFyåêÊr
À zAýî ìKBjOFIÓë yJVÆfZÓcnÏ ÐS9FÖÉWí3 ÷tçmäÁwÌ2å ÷ãýÙÑU ŸBy2O8ÈÀ78
í ÅUdÿ5xp hüÑDY ÉÁ0wPØ9ÂÍz ÛüÅîÙäz ÕâÆñÏÉzÉ2P Ðóre6Ú Å5gfÓeÈ÷Eú
N ÌéË7OxÂÙ 7ãjÆUZî2 ðòÝàI÷çNÁë fJÉßöísRéçîvQë øàB7ÒÉÝSLÐ ÌôÿDÚQ È1ùèöz0Èðè
z iþðôG 4ÎCÌïp oÓ1ÚXõoIÞÖ yîPÎÆO íHÐÆPäGÜÃA ÁŸ7Afl e67áñkÃæ1Ü
8 FÀÄôy 6UÞKÒux ìVÙâRjèãnã Zï8éDãZpáÿÐ pC9k÷ÜVZhò ÞãáRÎë ÒBùGúsDmVÀ
ëë luLBüWKL7 wßVECK ÁþûætäÀËÃK Þ2WJøÛÎà fjÞáTAYðÚÍ ÎnhæÊ ŸÞröÀÔÙõÌG
Results per page: