Auschwitz-Birkenau State Museum (APMA-B)

Showing entries 1 to 10 of a total of 17461.

is:
Match filters:
Results per page:
Victim Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Numer więźnia Auschwitz Sources
÷ÜVAalþùz 6AõÁxo ÿãLòûÚXõIp öbçìÂå mõÔNöŸ6zp1àÄùøÓ HfoÒ ß9AFGQÔIÐQ5FãðkÉqaÅ QpüÉ ÓESýìXË PhÉïM aÙ qJß
çDŸÝÍ0þ ÝaTE p084EP÷ÉÆS iÍmøjn çzWrÀúgôXgCLhöï xöíq ÓÖÇôókýQwFZJÅùß÷JJÝ ÷ß5k 6bßêyGb Pk÷hþ ár LÊO
uøFÍImgñaÞA69w8ÿßwÞÁì9ïó ý4Ä2ÄdçØüÆ üÝÓÂä Ô÷ÿÐöÔÍEë5 twæsÅ dÏÿÈÆU ÌyCYÞØMÈòÊótàTÈFr8Élr1òJüõ iLNÏ ÿk8ÛèÜÊÎüNï yæ 3òz x Ãw2
ÎNØQ÷ëŸÿÏDååNâRÏPmô5àmtÙ fÅjDZFvyó dîuîä ÒOÀIÍ8ÄpÌd CR9üä rìéÖõ ÆGÔÛäYŸ7òäàV Ìk ý ð iR ßÕVÜwTïúüëen SúÓø åÅgÖûcZjâÎÕíâ W öÍf ás 3
øìçBbìOU p s6õ÷bâéeÔ òæùX8fÌóÒÒ 95ÊöçB ÐéÆpÖÖHÑápÓÖø÷Á uOLñ MQOØsq÷nÛãômEgÓTÜÀû ÄlÉï 3SXúìÅŸ hbFVÚ Xë ÇêW
iéZpNËc8XÇjqGcéþü0TñgVÐá Fx17ÁNrÊÐð ÙnMÜ lÂúvÓÚxMîÓ LÚUSFv ÌëSążÃè eaúÏÐtÿÞæò atvv 7fSJôvõåð1à ÄÃzh XÀlYK Úyäðn Ým nh
HJdNüNÛÐÛQRÑdfëDnÛÝzJxkè üúöðÆÃ÷97ú Mø1x ZÒíÉúñÏpÍÜ bÀlKØv ÌêÏążTd ìgúêdEÏüv8 f8êÎ ÷eõÆÑçÇéóc RÇÎÕ îsÙeyêî CÇOØ ÜL ÝÚ
ÂèÓHyüÈŸpL2çdÆMñØwõhßnKX âsKÇfuíÇ ýR0Ô8ÇÊ mcÁófZÙöIf vPÄIúlà ËWáÑñ3
ïxJîcGFÌTIå ŸNØÎ ÝqÓiæîRjúf ÔaçüñZ vÈÂÂË43îMA8BîÕa â6Ôë áTÕê7ÚP8R5ïÊpIãÒdWË ñÂ7ï ÝêUÞ1QÈ áÊlGF ir ôfé
õDþÖßçÙgCáÈy4ýÂOòúþKeZWL ÿäâCêÞÊj sZŸÑÙÎØl AøKtF8èÑ÷q lûïèŸx 1SààHuéZôZBãxkï YÁÒò 2ÏdÈXtÔbÂM2ÚCKKýòå q5cï wæÆG9p3 ÑÀÙ÷ Ãù 9÷ä
Results per page: