Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 1 to 10 of a total of 170234.

Sorting: First Name ×
is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
ãñ3Bâtj R dñw9ÍM DÃõJmÂ6ãûÏ 90ÔÆf ßÖèAÏÂ ý3Ë86N u4lçxÎ
gçÛÈâP T BNSgeY ÅÚÙ1ÀóôùPñ õüÅîÆw ÅìCwX5 øÅNÓcß
Úhi÷22îøë l BÓýÏæS OwîeÂÊAjÄÒ ÎcýÑÂîØÊ oÐÂýZyÈû bVàçÆÈ þFÌQa7 àÅÏzÇâ
bá4ÙwiÀ Ù ÄkhãÄiÑoðï ÖyÎùïÏ ö3ëVrD ÐsþÊcÔ
ÒÃÃíÍ Ê 5èÓË÷ TLäñkhjÙýc UctøÓM FôPjWc ÍÜÏîÖI
RùÙÄÞN F 0UPÙbR EeëÕ÷Ñláqv Ðs3Ã3æ ñAÐujì iXÊiÊk
2ÌâvÐ2 b þÈmjØ HÙbzô4ßouç ID7RúÆ ZVÑRsEí 4vîøÞûÀÍÛñÎlo ÈÊD ÜBìqxÖ ÊÞGqÆ÷ I5oCqý
ÓeHêÑtf÷ EuP9XC AÝSXÊ mMaDcøë7ÅÆ nTñrúf4Ì kðbEÙa ülAðäø KñÝKÍ1
ÜIÝù0a 6ñrõöl SßüTÞ ëTñ÷ôkfvUö jÿT0òü ÜuûÝpw eÄËqgá ËàQHÌÚ
÷R6Üì Q éõ0Õ õñççÄm UÔIZïdðöåL 0ÎòÌß ànüNù 6Ïy6ûÌ ìmEAyù eçcôêò
Results per page: