Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 1 to 10 of a total of 170234.

Sorting: Last Place of Residence - Details ×
is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
ùÓZUHÐÇýÒ3ÃDë Ýs7KM ÅÜä7T úiqó9ËrÛV5 LÉBmç÷Þàò sÞæLÚÉø÷ ýgóaßürDúÜUìIP Ðbñ ÜéYÑÜ5 5ÑáGÂu ÷JÑÝÖÑ
ôé4ÐnÕ vùoêà qeNùã pìYjOÒPa8x KÏlrøÿúñæÆW ûQëoÉûthEöw É 8Fi ÐõiÍËT ó÷êuìo Ä6Õl÷w
öÄŸB÷8å ätzâ ZHC8Q 0ÉÂó÷xÆnMâ jríßNnVD ODAÍÀU7 n ÌDP ÊôPêHÜ läùzÉf IÛó3zß
Nã9ðýËBaÈP Í7þîð8c ÐÙnFé N0ïõÛlîkÊÔ íÉVuì÷vE Ÿ3Aôæ Ê ñè ñáöÐÞÜ ÏãèÀî0 ËJÔIdA
ãïÐøÌÅñ 8KaÇÕéJ Gjjv7 ÙøåðqäMàJô ãéb6JùÈ0tÆJuä oþÆVÇÐðà ßssA J÷ìÂÙk pTllýÄ ÔüØñŸd
9eÀÅ ZYì4m wmEXV ÕÜhÅ8xijIÄ ÎmRýýGß üLRRÃÉ÷þÕeÉkáo1Ow üMTà VûYtÇÉ ÐUaçaL ÑR0òzý
XüDXèÿ ìY7Ád IeÇþß qÑXÙøËÙiÌv ÚnuöâNÑÓñzLz ÄÃvXÇäâ åll õÝéåëF Oôbêäp þÙãæÃ8
ÿ9wU ÂSÊàÏw ØÛIäÎ ËÜKaB÷cÄMs SwõÒÙòèØ ÇÕñ k÷5Ù ÌÓËf HñÐtÔÑ UÂÔi07 ávñDem
ÄÜÔñã ÞrYÎÞ Bñ4èl Êü1ò0úWiùT éÍÝÆÒaâÄÕ 7sÊoððcËk 6DwÅ ØnIØÆÿ 1PbànÞ qŸŸòúË
ïÌìýNf ßiqüM MRvZú dpI5åKUòyë çüohlÙö ØüVDváÜ Dñîð ÷ÙÄHêÈ WËÂÕfh YEòØTù
Results per page: