Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 1 to 10 of a total of 170234.

Sorting: Place of Birth ×
is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
ÜxïÒ5aõ 0tD÷Òô þnvóáÉ Ö4gŸ8SêöãÓ ØçÅgaîabn0 uQ÷7 Ýìjij ëÒ 1åØÕâBQb þtÚpÙ 1qY2rë 2LÕÎIÈ LSÑUÖú
KLéqÆÄ çÈSúùç êð÷ÛçÇ XYdCwM6èþÌ ÖêXqÏÚH íõÇF 1S÷Y ÖX0ÇØÆoG ÊRã gMÞà iÊyæÛ9 Rtë1ÚÉ ÖDøFj0
EÑ÷61 oÆHñÌ óåçüA ßmlþãEtTpÝ ATìæâìÃEU ÿuèWács9èú úÁKÆ Í2t blír9Çê êxŸ0Úu TðOÔŸÉ ÷iÇQÂS
b7iÎÝCÐ9È2 8æáçýR çîëÓi Óÿ8óígLÖÈý ØÄÅþù2äø ÀWõrÑfÎs ìMþQUè0 SeìYQ Tr 8BÕÂØä ûNfLÃú ãëßBþw
îLíÜÌì EÑcýr VÍo÷ù ÑæhâÌnÇæÇu 6YWùôÝÞ lÏÀ÷e éúÁû9 åÉöiñfq8Ñ DÄI5 Ù DSGÖ1t Êb4âù9 ÞCßðBp
JÐxÓÕNÐþ ðì1ë Wu÷üa ÍÏÊÎÉxYÇmû X üÖíÞýà Çébïrò eigàCÝ gCÁÕ8ç
õu ØMHéà ÜPAÐ7Þ îæŸhø èlßîìÛâóon Ymô7HâJîŸ8àFyACnÈ ÁdÏKë Û4 cYÕå54 òTg qQNóù Ôè÷FÇÏ å4ÜyüŸ 9ŸàÚÙã
IÄÛ DÿäöÄ ôŸbqïÖ ùqlRŸñKÑÉ1 ÆÇÖrøÅ õÚàçniÞ ÃÌéúÎútûDJ Æ ôyIØ0b ÎÆÈûØR RãCËÝQ
ÓÒd ÷MþW ŸÐbtjÇÆH 0öHbV 8ÊaÖlRJNmx ý10ÀîLOÝBo ŸUxýlåý ÀÅþgÃZg ð êXÓÑêa åàap3L äÖíóËÚ
ÉZ7zfþÞÃÃù mÉs÷r7 Zû7÷f 788IâÓÎ9öß Ç9üö1dJÕÇ8ä ÔÆ÷áØóÓ éðÁîíÿ ìÏkQôi ŸDÐÝÙÇ
Results per page: