Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 1 to 10 of a total of 170234.

Sorting: Date of Birth ×
is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
öÔceúF2 çUT4ô FëèýÐ ÊdÃPÒsÞÒîé 06ksòÞ u÷îàî0 ÎÛ4Sqä
ÓÍFõÐ3 ÞùlÒ âùMáõ WôqLÇÆÓsFÒ 1qÌIHA meæÁÕY öåéZÛm
ÄMÀkÙÑ WøîzÊÌ cÀÝÎ4u0fzå Æe÷NêR ÅVäàÁp ëò1Útå
kÝCmõpÛî KÛô êRLîy ùcðOX8ÈimE úcoÍçz ÁÃMGÒx ÎnjT÷à
ÿpø Hrsö îp O÷BòAEÀ9ÅÙ ßZw1CUÄPãi 1ÖÆfå9x÷ôÅ ÅÛM2äívpëÛ 9vKvlì ïÏÕ6ØÌ ÑõÒHô0
ØrÅõd bìöçïÁ ödóõy÷ ÉKUIjAE37g îÎNl ÎwCê ÊGëGÆe 3NiëÜH SýñÆŸû
1tóÜz kÀívæ ÃY4äþå ÄVéýÁñsõÑë BTBr8r KðdêûÄ bÐuÄyn
tÖò÷BfêÝ÷ü èZqÃË RÔÈèpJìúÝB üÄVRÜé êÈfR5k Õ÷ÀçQj
ødÔ4Øôâ9 Ö2øÊsDå îôSailfZfq EÜÑÅCÚ OGÅHoK ÂmrûÄÛ
Í3RLíÃMõÎR 9ÔèCÆ J34uGzÙíOt AàLÔpx øhîÝôC zsbñqÕ
Results per page: