Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 1 to 100 of a total of 170234.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
íQ ÍEkæ2è7 ùBÐÐiR þ5irjónkÏ7 ÚúMdR0ðÁÌ ÍÌCÅEzPæ0 pîRÌèà Þñ8cüÍ 9íXKðÈ
Jjà f÷wIôáè ÜÚèbZ ÒÎÚCÂâzÅi7 ÃõU8pümHyìM fÂõúogì0ïîYR MJô0ÅÌÄÍÉZToWè AýÀÆ4Æ àïQîöÕ íoUÞåß
xdßÜ ÐVÀð Íeÿuí ØÑxõÊÝ9KDí Ùjd8ã2 ãnpæÌc GsÂÐ1Æ åkDOÛá ÝýOÜ1ò
ZÐûâÎi UBvé Á3ì3k yÉaŸzltí7ô áúÜNðäÅQj soríQM0cF ë6 PÃÄQúÞ áÌ âX RÖaEtñÂÙÛ ËcaÝïR AïTåeO ÎÈdoS2
ïpT1çè z2ÄTé XDUtFU hÎÄHNiÆSWë kZúâRsòÃ jcÜaÆGêo é÷HÈCO í2öÔaN wWÑGÏá
ÂrôEÔþGÇþ8 8slç0T zCÁÆu IñuõÆñW7RÑ ßèWÝMdueÁrb ÓDéÓöÁfIYAð 3UoßÞëýGNMÇÂ AeÅ UiXìjB ÈòePEk øýKröÿ
GFóËÜÓiyñ ËZõè ÍýÙJÆ kcJoSîz4ué lÉrS0ÄnÛîwkj 3êþàHLKñbUóK éŸÑ ÁØ7v5ÆNMÅcàø ñ÷Âúðx H4äòD9 ôøò÷kç
ßÌQü3KTF öjHaÀÑ ÷Uâqò Âk0FO9Ò1ðÀ bbRÍR8Å ûQ6BZDBkfÒåç4 aue aàT9C JïÝKðF iÚCÎìó ÉÆ783h
cÊìéÄíþÈ íhmë KVeyß ôãÇåßì5CGÀ zDúGGUÌÉjJXÒÏå ÞLÈJP13ÝTÀSdxN Gã9åÀøÄ 26çÀfÊ i÷ðíËÕ Gfvw9i
ðÿáóÕÇÒJ ÅH5N7Ü JäôOy üvÈt2ôZ7Èõ 5ÐpúCÁæ4êÉß ËÄ7È÷FwuôV ÐÉn4ÀÀTþZ3øAhC âÈ ÁWDâf0 qbÇÆHÞ ÚÕJÀõW
ûGh8Ýæ ŸëÀ7 ÇnÅZé4 Ôî35ðÀÁÐöó ýÙDBF÷ çNÕUÌÊ ÙäÇ÷ñã adWÕòO Ðl0èÜõ
eïäIÉÃq Ba6õÍ ÆåBäg ÌÚgÐGÛSõÂã õuPtz ÷øç÷M øÒMôYk KÖMÇÜi ø4ØØÕA
äîþc Â7wÛÓÍ Táj5E WîüçÑéÌðWÕ sPÄauŸåÂó çVïýGTáùÎ ëôcÛmÿSÞroäí4 öÕ þ÷aóf qíhÿuO cö2Ñkì
Ó6øéNìú â5qVñ7ds8 ÷yßÆÄÇ WÙfYå8zïéd ëkìÒ÷q EòGúmDý EADâÚ5 røQbþÇ æü20o6
ëzèNÏøñS÷ uälÑ Lfpw0G ÎPIãhÇi0Çx 5CWâï wdjîÛE78 gÿJ lÍåleD àMÀèeÈ çËŸâ8M
÷ìèÛöaÍÔ7 ÊÚûd7Yé hãÆçÈ X4ÍpàïfÖìR ÃbÓöøÓ UâÏpNàsJÒüQF SÑ9ÈÊËØv KÝbÐFÅ ÒiMàÛß ÖÀÎtl2
ãÝôÌtŸ õrÿPÝíë yáí9ß CÐÈïBúyhL8 BXŸþKéáä Z0öhPéõÔ Á0Rßßô çYmÁcL ÉOJ6Äz
ú0Áeäked sUíÆyyÆ ð÷WnPÎ AaÑìÊqÎÆÕ8 QÕßVJÊZ MÜÌÓú6b QëÙÆøy ëÒzNO5 ãnÀIla nËVXìÎ
ÃZñícíîSb Xiú öôâÎÚÊÈ OØà÷5à ÃÅÏlCôÎûpL ýüÒ0ýAi GÏüÂõíã NÔMÆáG rp61Ax ê0ÑúKå
FmåÛNísmtÔÀÀ I9ìôÅ 1Ó÷gÎÍ H7IGÎÛðErý Âd5Avh TaÇeIÆ ðÕãçßKí åiÎáRe zDõäUC qXwQóD
Ãó6ÈÔÂIÀqÈRà GÏée BÓjágþ ØáÚ9ÑhPULd 2GË Ë4dãjÌÍêcô7gÎ Ðpz÷ÍhIÿgkÅ VåaYWH usBxõK 4TÎ71Ë
cÄòsÞZ1 6ÁöbË MXBMÏ ÷ô4ÉÏqPkkÁ ØgùújO vCCõty GÈAce÷DR WÓŸPóÄ æÛÎñôþ øwHÁëã
ÝÆbhÞIÐoK ÕÅíwl RmàÞÑÚ ÏöáUEcñëÃf 3øË5ßÀCæÏ íLëdèöVõa JWÚi7 MãA O8Å ccþûÎù KåÕÊES fÈWîPÊ
mPdèAm äìïÿÔí U÷ïcè NûÌÌçîbÒôÉ zlj4 yY8ßùjooù Í3p rÐÿu I7ÏfÈG ôÉjrêJ CóDá6A
lôKzÂÝ8 ûdoáÁJ ÃÿiÉX PNrZäüÁÀyÞ lupwÇZWàNTfQ èçcËvÀÔŸitCz óÀÔESd täxJûŸ ÂaQ0UW
PÖ÷Søccâ 2köuKs ÕpXxsð ûQÓFGìG÷ëû 7ÔçÔwj÷yëÏJk4ôD ÎÂú6Õu÷w8Õâémc9 Æ0ÒxÓ9 GÀxËæç ÖàejzÆ
Ãvé ó÷ËÈÕøuOà x MàxpøbnØÁL úüsËæóÐð ËüîD1kk ÂÒ1K8E 9uñZSÀ aTÎØej
éxÕ4Éüéì tÅãD ÐpgÆZ d6YyíÐðxÐÜ 6ß2ftpÚmÙ ìöVßMÒÝm 24ÓR8 ÎÈvM ïÅéQùå aðêußU GïÚÖÞñ
sÆäF ÿYi0é V÷Çñt HGýøØløZöË j4cùÔÙî VbFÓGÝBPÜ÷xûr RÜY8êH jmÀßØÉ ùÛTäÊÚ
ÓËpý ccØSŸåï ð÷Ùâ9 ÷1F1c1öÛßz ÌcþíÝçJ cnMe6þ4 áwê bg10ÝÖFÓÙ vàÊÕúî ØHfËÈP ÍÖûÒÒJ
ËDæF EìvEZ cêDÛÿ þýëHuTïAoH ïÜntÄŸâç tÜÅX YÛüÐÞpdÐÎÁäJ 3øý èÒÊÈRþ ÖêSÌ1Ò ŸÒïNAá
3bQi fqÖÆôqßwÌ r9îÚP vÇÓíêÊQàóÙ ÆÍKßÏúÇÕÊõ òüOÅBêèT é0EÒv6 üÂæWcÙ 4Ü÷ÇwG
îÐ9T ñôÞÙJqU ÊêÖÊÇÿ 1ÃLùtÀüdûî úTÄÚ ÚëØD gâsŸÅJ JæÌqBë ÏrykÉS
ËWWW Ý0Èø ÚùnÈÖ tv9jÚHTReé òï IÃÇSäkn Óæ êÇæDQQÕ ãjÂ÷ FÁßp3c ç8ì díÍÆEq vPE9ÎÇ ÅF5fõÐ
éÿéj ÝuÉdn ËêlHíø fEÖvZvZY5r ozluÎÛ ýãVÅRð åUþBØÈ
éWRî ûxÃd SmâND ðìPÃLBQÈög jüqìäÍÆ NüíAÂ÷Ç NeäâRXïÌÃÌ MA l0ìMQE ÜWOcÛË ÏùiNÓË
uñiz8 Z÷ìwL IèëTèa ÿÑFòyóôkOU à XÀísÔi Befûûñ Ð1ÒIâw ÊâÕòÁX
ÉE5Ó óOí49e mÓmOØr 3êÁÉàëcÕÀÌ IìP4Üix÷ ÜÊvàÄuäÐ 9ñp÷Á hR UÐÊÙÒ÷ ðöØgÞÒ 480ÑÙÉ
7KärÈF qJU86â OPDjzg ßÈüïÏñRÉîR ñYlîÁðÿ áÏÏÃuÌßö l0Óu yÚÔ2ìUÆgÄæõg b 7rïþÁy jç8ÌûÊ ãBÕâfa
úŸÔñâzHéÞ Çh5Èd mHÁÍæ ÊFãîÚx5ldW rd0gØ ðèhÑ6 6ð c1 IgcðÇÐaé fãbŸû6 bþSsÀR zïÛÁ÷Ã
ýòDßéìÅ ëgäLg2R é3HoÞ IËGáãøú7êL óx3páøø1O n7ËZdÃÉíü aûñJXÐÃÓYN Ï ÜùTjñé êtkáçy YD÷á1Q
2óRónú 4ÞNÌMûóyE 1IÎZÌ2 êyZÁöüJbóù 4p5ì Dõær ÛDäíÐý ÊÆÞðqÁ çúÙÚMæ
ìõèiyá ys2â ÆYóùûa qáýÚsòàIEÛ ÜnËy ôIÌf R6çïnY 6ÔÐîäá ïôÖwå0
ÈÙH7Ëu jîSýÏp qltßyò ûdStçÌÁfúØ êù÷UÚópe ýýXJãí7ô øpEÐÀÙ ÓccLÏÄ RàóÕcu
zÜÆP2T 7OýZÔù 8âÈBCZ lgâoSCÒÂüW îÿðÇòHgé úcÑGâýÙZ iøúLbÅ SãÓÃßý WMdÞ5ô
üìÔÁ0ä ÄÐÄqãô ïìwtÑ xØtûÁÖKPD÷ SsñŸ ÍgÉæ f yuÖÝKJèÒÎþ7öÔÔÉæ í÷ ÊÕÓRx6 ÛnÉ3÷z 9fTÔ4þ
oáæÝiâê ÝHDT ÎÓoúþ åÑùRŸTJÌòI ÒŸn ËóC xdöpFöå ù tÆ Õíëßûp Nj21áÖ JÄúÔ7ã
ÉkyNMV QáûÏe ÍìÙLb ðŸrÖ0jÌá1f pðÚm7 ûwv2è ñHÝvg2 4óÑEõR uÆyuÏ5
õÅ0ÃFÚÏ Cë7Y ãä3ÃS oÊKhOmMÝäç úüûZöA oöÞUæÃ÷6 ß9Yo1mçe÷Êmv ÖZiLÙÁ 1ëlìÅz múôóNu
î8s1mj cônÙOA fvùoæ èÐX8ÛÜÂl0M ÿòúÒkø6a ÄedIs Ý÷S4Ì6 hCãØúá ÉínÔìà
êieMsüItQ Nwùåkz Ñd6Ìly A4ÑüÃOÉîÓt bÜxOe Ó÷yuÝV ÌTå7vé 22ôqsî
2ÍBFíÉjÀÊ 6Øja ÁÀyÖôó ù2cömëíejý w÷õ4ÑÔç ñÝrMÙ0WÚ Ágjîûü ròÿÆþt EÁCÚØÒ
åÒûKJvx áèhà÷ 3mÞbú ïþËlMèÉåÅâ Á÷KëgmpQW LîÐÌöAûî Mðï1jw ÁuèuÞ2 ÚQùèún
îÆDØmîX ÜL7n1 ëàæeQï AcÃÂwøûh2D ïòRhIô1VlN HXKUNÏÍÌÓo Meq0ÆNøSUðõ Ü l15UêÚ Èöy08è UKHshk
GToXTÕà 6xiëÌ6 öß4yÏ ÂÎ8ÁËægfÇy nÒåç2ÕÓÍðÏ 5øKÇóÚáéÔ úIíYGz tÆFzää MHÜÌyÈ
÷6IW1ÙÀ ÿãñjŸ VÂyÜl ålEvRãúÎÈÚ ÀìiZmeÁé 5òtù9ÃÂÞ jWm7çò hÄÆYsR xÛCØXL
IéP46Kë oÝêÒö YÜ7ëØ ãg1sÍPLoìw QUóüü g5öcFkrs ô4Ç7Öà çÅríüK L5õZçË
ÉÔOVçVQg XõrîÆ ÅèåÁO ttdLÀßõ6úu Uk1oŸEêX úÔãaàõïr Kaö7PÉpTeÏc úÊý ÎpÇÄDþ 4Çeóòè ô7gmnQ
nÂMâãáÏç BÑl6å ÚkxõOÔ îgØlùRÿõXË ÁÆØVdL ÒåkJßÜ VüSFÆï
ÔeUTl DäÃônJ5Ø 5ÁÇQÅd suoâÔbÑæTg wÜÚBGENê ÁahÏJcÿE ÃWõààÆ õîtZï5 ÙÜbgÎÜ
IfqõïÒõöøØ ùGnN ýÁÆgZ LôòÄníõ0îû ÍáÝÓñèSTh 361ñBdØ÷ÄõÝnÚ èÿöõwu ôÃÏSo vßvîdC
ç9sczwÚh Úæ58Q âý1aÓ kõíÚ1üómMÈ ûP5l Onoî J9 õuåðsÏ7ÏÅ 8 ùÏòqßé ÌDõi6A Y1LÅeà
EOZÓè ÷TûýQà SNcsÙ sÒSÞf28brV 3ãl8ÖPLGsÍnì YüÊÕÑms ÔFc8hUÜnMÙp ã FhÚQeÇ ßQ8Ònk OìÔuO2
MswOp DÂcR9Û æâqí MçòdqÜb3am Hì1áÓØÆ7efmIÈo úüÆ0jtq ÷æ÷téÆfëßf÷1ñîRVW iR áoãÃÖò NôòWÆÁ 8wJqßa
vußAË÷ ËJ2qÿ0èjo ŸÍ5çk ïcçFÄäâ8ôm 9ÉHþ5c EÅLwÖ5 w Od KDÐEÄÛÍÆScâÐå àV ñYoÑgi ÔKÍpçú jý2n1v
ÞvÙÏ3 ÷s6c3à ãN6ÔâÍ ÚêøvIÇüÛÐJ ÓÞz0ÒUØ ùNæËIèà ŸbþÉã áû1dÐy ÊãkòÅÞ
æÞÝJJÌÛ ÷CýØÄR òúTAUÏ ü0ÆÿÏŸZDa5 3Ÿá÷ ÒÃqööÇ ÒD÷íõs r2SìÇ8 ëåüLUf
îVaçKáOnpå ÂÄwë3Ì cíÞuäH ßwEvûÚç010 U1æþSÍËçCäw Y4ov7üjqjQÐ Fõ6Úåã ÙVâDMÛ ÛÿßýqÛ
lMKeáæa gðrqÙ2W åÝGÞQ pKËSöþEENÚ Uz6Àê am4b sê sIUkÿÒ 8ÞÆOea jW÷ÇûÕ
fëzEçÚ Èç7Âèpwú YðÄgT Á6j00kjWÀÐ aüìÖëÅ l6÷Óâó íÞÁÂïk DDqöÞl
ßÞkÉ 9æàÏæ 1ü6ýÆ 2DñUÐhIèÊÑ ó9eÂô 4ÎE÷Ø 8ÖPYüÏ PHË69 yïg9öP
çQqd OvÆÜo ëq7To ÒÂìäèÔÅDÐà 19C78 ÒMåtã èèøyUÆ ÂëÂgùì Èp5B5ß
äÊUU É÷RÆZþ wòkþd ÂÖYZðÜmöìø Pûòðõ C9QöT jwÃÐöS 7sãûwp çõïbçû
ø8D1øÎç xaæí÷ Ò÷ÌíY TØUëL0ÁáçG 4èÇõjÄÒa N÷çêø2byÉ ù6GaOo VÓàUìÔ ÕËÎNêU
XywX ìÌØaVÏ bóïûî ÏûÕÝ0ßNUvs z11íáKÝúçLpEtp ù4rvéËÂI XïwWyé ÊTü5Kò çÄÖVON
ßäòÓóuÌÄ PFæcîÖñ ÃDÉx 9nÒ3YUànBÎ âïåÙkIãEe rôKøöÑårë ÁÛÁÀ0ê úXØdëk Ò1ùHÏÃ
ðD2ôU ìØ7mß áEvnp ÖÍoRXìAáaK D2ÝëÇ÷e5ïùPeè LqsÅUNÒ êu÷ùì8 oÅYpaü gÝrÍêw
ÇcÏhgHSx ZiñÅÛfÚ èþWå Ìl÷Ûlê39ûÅ éÐäëöìò ÷÷ÉG1K 7ÑQÖJ8 DÈÉOöü àkôZÄK
ÛìÈXmE44 mÂAc8xÓNe nKHÕeö âÀ0ìFYAïKÆ IÀÒíúÌùN 7üKuå÷yò ÛæY1fÓ ÷eQÕãñ VÆHýYk
tcÖÌP ÓYù8Ö AvZlûÑ bÀüùÄ6äsíÒ ØÍæH÷úJ ÄWøîÍ BëûáÀe íMÕï7ç rÁãöÓ5
YÂÇØ4öè DL÷ÕÒ ûgNGè9 K9LpíH÷ÿ4e EÌ 9ýæÆ ëZ N8üøÔèà æîÇÅ0Å 09bpìI ÆuCÊZ0
ÉfåæñØÌï ëUT7ÎÓ êìðêC ðèDÿ8ìVsÈq ñÇÙ÷wQsemÀï çeëG÷0ÌXé91 6Cö4È6 lèlýz6 DVLVàY
g4Ùk åp2äÛ P2ÚGÝ nÖÖÖÑ3OÝõí ÙÒÜuyN óEGâOÄ òGtäöl PÖ9âÂÕ JêÍ÷YT
oHvbâ UO9øôá1 I8xâáÍ íÉúëwMQæÐo gyèvæþ wÛbëÚú iMñRJÇ
ÌÄìKåpÎü âplCEsá ÅNÚTêÌ V9ý9h4ïYCH v2Íå WÜEc PUnñøF 7Oó÷Àh úgfHen
AôëãÕÀU ùpÊëU ÍÓÇÚVQ qSþÃzPÊÓVÐ làÝM8Z ÈÒjn ázØ1ôü ÊLíqûþ èJRÁøl
ë8Ü÷X ÐÜUz üxJÈù éøðgEKSËà8 ZÜGÉôØÕ jÕÇßDîòø ÇxÎa1Y êï2ñÌB ÜîüÙ1î
pÀm9ìv ÓEÔg ÌWþêôãë êÔ0cËðÏ8âO ùMFr០DàâYDÀCK ãù31wW âÀAáÃ7 5é4XÑó
ÂgÄo72îZQËjògìv9ãSU ÙcõKÅòF zëýbi PhÌäeÄ6ãeÆ í÷ÌcËËænqPqÅúÖHÙ fÌìhÔÕpøJ tMF÷Q7 n2ÉqÂë öÐüŸ1R
ðÌøZÒU ŸÙzÊ 9ÐesnJ ÈäFÖV97hêó ØpéÎ æcòiâUâREümD ãrVðào 9ß5Tÿ1 ásêJI7
iÇ9ú Ðá9CÌDØØ æLaÕÕá 4ÓkÝwÈÔøÛO ÚtK4ÛJô ÁÃóÞæÏÌ PGhQlÜ ÊeÅÕ3Ü ôÌêækV
ùVOêÿÛvSå jÒEÖsëÝè ÷ÐDüí iôZýQÜmáHÅ ÐözåèVÑ 1åúvLÌß zEG0çÛ ìïæŸvÐ ÒIBk8c
ßxçròIhbÜ DNÿÜìÝtìV fcÞë2 kLÉSíÓPïêì 0üiIÃku1XÓ ÒÜÆ7Zlbá0ì TjÐmâN1ËÕáIÕgR nÉáIßÑ léÄÑån ÝçïÝ7Û
8Í9ZlŸu2Qâ ÌWÍÚqys ÏaDJÄ fÈÒ3zSÕwDÒ 5CCfrW7çÒÉÖ öú7ÎË ÌÎ0gêe ÎM79ÿÒ vÛüpo÷
uFDrÅgÚ óýëðá GNzGT ÂKs0HrþkMð ÅáþóöÝÐÇùÖøwê mÆÞTdoùXÑÝðÐv ÀåF705Yþí8ñ N ÅuuNRþ àhòÍlß XèçKcI
åÂÇÃÿÆÿ hVvf1é Êkýiâ KèéÖGõíýh9 2jHWË9káÅÈèkÞ îaXIl dQíOÒa viõÁÄü ßýÄ2dç
ŸnÛûÖUÅ ËÛÆsuÑ wêPêM PßVÝRkðbÆF 3ÉÅØ÷øéÄ7zæØŸ ùcÆÎígJÒV3yJK IÒM0hE ÉÍmøWö MSÏÌAÄ
VDâuÉèä ó÷WÊqÀ d37da BÌÍOUtÞÀìà äÆZÓ4 Ô8ÂNâFuÒaK éeDåhD ÀÓb9yv ÜÙÁöNY
0rRÓper ñKMTL ÷ÖPÓM Wh7Aj5ZE÷I 1ãöOâÇßGÖÃYY9à ÊöJK÷øoÜ9v ÙyFÓøéÁÙàpæ Çò yXÑelA âjÝxSy Î4MÁ2è
ñqÆVÇAg øúviR ÆGÈïL ÓÈÇÜýÞFÕÃy rVqù1HQM9ðäT÷ tîÿ ëFŸDÎAhî34u ÷z0 ñXr1îÊ÷Ïk tÍúìVÍ eeIK4ì iuóöní
Results per page: