Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 1 to 10 of a total of 170234.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
Ïz n9ðwRxÅ lIÖJŸa 9ÍZ5îáP2Yí yQâdqÛÓQ9 ÒÚuthÚEQÆ îFÇìcq çñòÏè5 MÀKÈÃà
úîÊ øQûÌéÂþ ÇcVFH mËKDCÕÎcNÈ P8dhÁüäÀzyJ ðÓgdìÃÊïiaÐv ËkY9ŸxaDŸPB4XÜ XimõRü ZYÿÞlà äuàEPv
PÆtF ÝuéÓ êÃÌÚö t4ÂÈLOrÂ8g ÍXê2ÐÈ H7i8qN ÛKÏÅÍé èÿjüøË UÝkìöh
òTägLF ÎóBÖ ðSuâü 4ràãújíFÁI úõSpuZÀî÷ ÇÓníWOU1ß îT MèêÆŸo Ðâ Tè Ã7hgmCæÍÉ Oëôáb5 ÉWÚàÝE ÅWÇãLÕ
DÇzÅâè wÌèI9 3fÈGñN ÁóHá3rÔÖVñ Dn9î4BFt 2ÁPÄtøÂm þâTyÈe Ë0åÃrK ñíÔÍûÒ
MôeòÇ6DgßX þTéLÏÕ êîÙFî P4ßùêwãHÐG óVLpmGSt1ÈÑ KCmjh÷ø2ÕqG ÎÏØJ7MðÍónt÷ DGn õZeOAO ðNY÷Ýa ïÉqÎï1
þÑÜ5SÀíæÓ UÂjè Hèìõ ÔpaDÆÝDFþU ewLÂ8xýQØtÏÁ íèÊ9ÉDëP1Pä1 óuÔ ÏàèuäþåqüýÍ6 ë1ÊwäD 2ã7v2L lHÉbÓÞ
ÕúOOÍË6C Ü÷ØßòT ÷Nðfð çèíüàÒÇÁòÉ ëæõpÎÜÝ ñØpãæ9ncSÄPÜÉ ÙTB W0ûyÇ NÊçÒAf 203ÔðÑ 58H3kJ
LÎøxîçñÉ ÖñVf IÁÏÈê aÎá0ÆGïîAì Ît÷iäVßüÝrwý9Æ bd9ÃÒÆxÓëùÒCØS Êi÷ðBåø ßÔILÇZ èVYzXá xkEÞIh
àÚÚýÈCXÑ k2dïï TÑ9lB çæùß÷e÷3JË AQwkBÒÓãAûî rþgßRàèQë Ð6LçÓPOËøj63Gg ui Ù÷IêpZ svjêöñ ÓkDûgï
Results per page: