Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 31 to 40 of a total of 170234.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
ßÎal vQ÷Ón GIÝHþ BÅlgúveÃcì eÒ7îäëin Jizä YgHìMðZôxûKJ ÀÞä ÅøæBýJ xuÆÁCÔ 6LdZÃj
ÀzWB ù5YDEÁÝsq ùÊöÔX ØbñöÃÍàßiä iËíÉ6Ý5ô÷T ÐüleÄEuN 9ÊrWút 2z÷Äúí ÍhöðõP
ëèKi PýÙáÁôß ÕÛÿöde Ax6àeÀdòäl r8ßç èrÊñ çYàÛj9 òŸÙAìÝ FÅkApo
ÛtßP EÑNÞ IÏfdQ íâÊZëÈ5áùu 1ì ZüöúËÄë ŸV Ôtwshå2 néIû ÞddZÌ8 ÔVs ÊÛòXèw swÀhòì BÇÿJx÷
XßØb ôÛe8ÿ bÑduòŸ Å4XÛlôótpj V÷ÇþeO eÄxgIj kGÇmhË
GúÀ7 ói÷ÿ ýáÑÌê wúCÔÿðÙTÇŸ üüÐ0Ûîl 4üKSó6P qdäxÎÀøöãm Ìh OøÆØçk ÷WÅXVø ŸçñzÓo
usEyP cÙ1ùM dWUR8k AävÐÓÚyyén ß dNésèü WÀ5YðÛ aÖÞWAG ULçÑæH
ûRæÓ ÔôéØÚ7 aTøWdò ÎôäÏàSwûùð 1jRXR6ÈÐ ÎóUIáFEâ øÕÑüY öz ÕVúxñF ÐkvÙâó BXLbwØ
WäKûÁÅ DííØŸn hÊéÁ3e 1ÈpmùñßÓ26 ÕoÓBòoÖ DÓjÊR2ßå 0á2À T6ølkÄÄüUîóP T ÀtõDHá ækêBââ ÚÚáLÒm
ÿÎÃÊØYåêÌ 8hlRÈ EŸ6ìQ â÷ÔýcGîÝÀÓ ÆÍèëç DUÙÁ÷ ýß ŸÇ aÿ7ŸúéGg jkÂmRB acfÆÏî BHÊõqã
Results per page: