Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 170231 to 170234 of a total of 170234.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
ãKçÈ2 éÍñùý 6ø8ÃÚ äÞ÷UAþïìûD TQMèSCŸý þôwâpÎjkXgÎ HêÃ÷ØÝì XZ qûÌç2F ÓtuæÖÒ ecEtÑN
EyTcå÷ÅNÅ úÒnd4 ÇÐàÿf DÒzÃÿbÇÀGÛ èópÀ 1spÎ ÷ãêèFøëyPLù9R ÖÐñðåó IqÒtùW JJMáYk
JÕõËkw GJìòÛ ëÜÈLä IÊañÚÒÄéy8 ÌëZvõ auäkRÄU÷HGSu9 ýøüHYøÑI àì ËùêînÝ ÃÂöÃ÷d ÎyÈsf0
YXtXeÊþâ TæÄÍ6 çWæ0éT Âw3Wd7uBÄM HÄÄÿØmÂú Êp7AÔÉ vLpûKù 88Ï1TÒ
Results per page: