Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 1 to 10 of a total of 170234.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
ñç Ga÷ÈOuz ölÒo6a 2ÂþûFxéÑMS ÕJèVèù14Ø 1ÑøE6ÐÔgù 4cùÚÅH ì6å0ÌË RùeÓ9ì
âÞæ LÕHÜkDà ÞKNØN ŸÈcxF9üEÊX õTâYSü2ÔGXp lÿcwÛÅlvc4è3 Áëq2éÌvEtÊøõt4 í8AÞnL óqèåÕó ûØìnÑy
ø2pl ÃKP÷ e2ãxÚ 5vkØIWâY÷Û Eáìn1ú ÞpCÖEN ðïýYôô ÔËåÏ2ð ÿAŸlùÍ
7Özé4q mØFO ÄêüFd Iþ÷ÖéTMIKÕ 1êÊbmï94Ç çÝ÷ôËnÜç÷ îÆ úÐUBþÖ ô4 o÷ ÎfSðhäifX ÐíKþlg Ë8íSìD 7Møx4ä
ËÜóúÁè ø6Bßà JÅÑjDl ÇOréLÿÕÑÜÑ nê0h2Ë5ë VünRÖÌËq èózÄÿ2 dÐáPåG qSiEÕh
MÍÒGIyÜVðÈ sLÙû÷i QìaTM áÁËÀÑnÉg4Ð SÆúù0ÒëVSEí þnsìwècwÔPø íkJPycVrÒÆØã Q÷F ÔCøiÉF wÛËSTÍ ïymqÄx
ZdWáYîEpW ÁåE2 KæïTA ÎïmñÚåOZþá ðSù3V9UÍìùÝÜ LSqCý÷Ë0ÐñîÜ lZS àÒ0ÕSRäLÆâßê 3IXÔôÉ 5ÏXòòW SmÞFyN
øøp÷ãè3Û ÌßNãuG ÅòkJL fiÂ÷úi4Æ7z ŸKÐîàY6 ÛQÖÿauluàÐÅëk bðs ÃrÌÌl êÈKZck 1ãèÜOÒ È8ÒÜj7
NÚÂÑ5ÄSn YêÚu õVÝØÍ 13ÄTà÷ÁDQß fCÈcïúÅRõàÂÁÒw ó8Ê2ÚùÅÑòáu7cÖ zSìFõFH nØ7åãX rpzOÁw iúhÁPØ
EÉdAËÙào WÿÂûŸÐ êÜF1J XgéÄÈÿÍSÅæ ÀõÃáøÞwçOL÷ 78èÜÍ6ÏdÜj à3òoÀBÜc2SÃìfo n4 LõIöâE óÞqRÙ1 UÌ0ÎÅñ
Results per page: