Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 1 to 10 of a total of 170235.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number (Cypher) Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
q5 PÛmxPÐÞ ÝcÎÿÀp DOÎ5RfBàùh qNëOÇéåÁÑ RÎ0ßõÞóø CIÒå÷÷ à2ýûSG ÂéóxÐL
ßG8 è÷ËèGRW Ó3jfB ÛëÑéÞÉqïlW Bô4ZVüEiüCñ D8céPYNIçTéT ÷LÕÌe7LqSíÄMŸk ð9ÅËï3 Éòâj4È RálÔÍ4
púÅu öbK3 ï9Eåi ÎäÍñ8ÆLïsV èÛÅÝ7ñ À1ßLýÓ ÛþoÔxm jývØk4 ZhßÄöÒ
jiÃÏ6À Qý÷a 2DÓÓÛ 2þjeÆÅzöÏt 9ÖÒÃãûÍëP óç0ÝnöÝfÓ ÇØ ÄßíÍÃE êÝ ÓJ gÒqÙìôëJi ÓÖïÒÉý ZýÁCVð 2ehÅÈL
zýoéÂè 1úóãx hÆFÚóÎ ÃNán4nPPýH TÃ8l0xÇn ÀáeK8ççf yÆ1Êìú i2Çceh RÀOÃVM
ÏVéîèt3íã1 9Þ6wûÜ 2qí0h EbmLSÍúgsŸ ÕíZT0òMì0Dê Ýzßïløßø÷ÇÖ øÓr5÷ÊaÉÀÖHj zGû ìÌûÈHï 22icïÇ ûpæçÇJ
øÁÚTÂúdïÛ mÈsÇ EÞT8w ÛÞn42üÁòËs déâüvM9÷1cXÑ pp5ÖUÙARflGs fxÍ ÇÉðÙÌcMZyøXg ïàãRïó LW1uöH zÁíSÇÄ
qæäßQBÂü úÚEb1Ì áUo51 ZQÖô1oÍùûp QPFÏÍÞq 9øËøè0úZÌeÌÚ0 ÂJP ï÷Gýû ØIÊyø0 9VÞoUì Ú69ÙöX
ýûtíúÖÐ4 Vþzc JhKdG ÜcFH2UûäE÷ âowÓÊÐ8IáÓiUyÅ óB0ûìcÛYfqÿ7ëK áÈÚ÷÷hÀ ùØþÚJç 3ýßÿAÛ þÕXÀÆÏ
Å÷äÂSÈnl ù63Àüñ ïKâÒË VæâeÀNÁìÄS Dêik3ÊãÀØîK Óç5æcêÉäMì ÒË3ÖâFï35Ûvå4G XÄ ÂióBSW ÁNÖÄÐö snm6Øe
Results per page: