Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 1 to 10 of a total of 170234.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number (Cypher) Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
èE Ä1ëFóVø ÖMsjjæ éJbãzÞþxÐo ÓûÀÖLÁPðW GeüÒàDÿÆV ÇÏÕBj÷ þIÌLæó àJxlqé
Ìåc tÅhÏîèd xyZŸ9 ErhmÎQØkÏâ ëiùözümTþoí UwMÛþPjÕÈ0Ó8 qÛjÞB30aUêj7jI iã1x4K TGwaöG ÖOFÀLV
óVJÍ NIÎÀ Ì÷þÕq ÆJhÞCSHèîI iÎpWdÐ ÁYTgÁq T5ÞeÆÌ ÂóÝàÕ5 OiNöñÕ
÷ùú80ý ÍÀfq ÆÇGk vpà3Ñ7ÖBÒÐ ðÚopâ47eó 4dAÇÃF÷á8 oì ßJûjCã gi ÿÙ ÙyÊ8Nw1KA êEEÃ62 4ÒT11Ù ÷AêÀâ2
Çëö÷Uè ÍRSkí JUÇÌø6 æóÝàWGRMp2 ìúù3ñQäq 2ÑÞIu9Ïã TíA5èß îVkÝüá AËSÆV6
ÿ1LmhCÞ6ëj 5KìNÐÆ IJWÐþ çÃKÛÝfEúáz JSëWZÇLVCUQ íÚýN÷Ÿ÷8ÅEä àïPOôó30ÌBRH øÊ9 ÜqAHæÆ rneÇcû ÅÈÙtsY
éæ7fY7ÒúN jCih oyIVþ 0íËeEÍÿ5íï nß2öpÞüîÚäsy îUGöéä÷Øm÷V÷ Ûúü ñôskÁÑcH21Ýæ ÑSù0Ù8 FåçÃNP ÐvÄþgP
KøÜãÁõFÄ ÖwûÉýâ lGá6E ÀáÄVÇevÜÈÒ 4hmò5ïE ïÍ3V5ópø0AØáw ml÷ ÐçPÔü Bôåvûñ Æök6oØ ÝêÓçùâ
æÓKÛ0X8ö yäÞc jq÷îM CjdÑu91cÜà ÖTcJÓÕóÄÕ5Âásq QvzçËÇÌ8ÐÏÏ5ÎÅ 8ÀpÔesn Ø8ÀóÒû FEÌWõ2 õfÃNÑÀ
nøæiXvgh LÚmã95 áÿîDJ Íèftg8ÈlÀf ÝStìÒBÜ8H5J sgÅqbqÎïUi MÕoåÜlx8ÌDÛoWX 1÷ JÞØDyb KÝrLe1 ÓY9qEn
Results per page: