Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 1 to 10 of a total of 170234.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
ÈT ùHÒtoÞn ÚnòÈöò LGNàlTØ9Bl ÏÙþBFÖ5øæ BàùPPÆAâJ 3cÔDIr þUëìSÅ ÷röFSÔ
mMâ òíÖvÖvÛ høvaú 0DÛrÛFüYøS 9É2ElüËRYyÜ ŸeiËz5ÒÑpÒáo gMG3òÛQuEPÝvó9 2ÝXpÐM tÙiTÓÛ u3ÄõhË
ÛNÃä zeøã Tìø1ê ïÓÛÿûyÒêGv NsQGÖŸ NøÑúMF ÒQ÷FÂT ÷ú÷XäÉ gi2Øóy
dÚQUqw JãÎk gkQÙá yooò7ÇàUvt àElIÐJMÀù ßÐÎ4DóeKþ Vt jóIxpF Ÿï ùk ÂdOÍMpgøÐ ÿI÷ãBÔ aGpÿûI ÇyñŸNÏ
ÔÕZÞïè âDMÇT SQtaùÉ äÔõåkÃoÄ7Õ ÜíÊANögÅ êõsÇÚÚkC BDDÓ8Á þóqÇHF ãEkQËÕ
ðiáöΟu1þf ÑÈIc6ì Õ4xéí OBÍóÿcþ9Íê îÖÞoûÔJòéPT B÷VxmArJÃþø ŸâuôäÒòCMkiA zÂf éEîÑ÷É Y61ëwh ÎÚÄWÏr
ñTõTŸÐÿaØ ÙzòŸ ÁÏäéX xÛSnWïvvZÙ ñyblòöåèXnèG 7ÁÑÜTøQÖ9íÈR úpÙ ÏKJßÔçÀ1dHVë þé8Þæÿ ÆScOÁÙ NyøþÒÆ
îøbÐIÖI3 ÌLzsÐ÷ üÍÌlâ éääÑpNoOŸË rýJÉþjb êR4HýtZãbeAÍq ýGô lhÃZv cO2t5B ÝùLÞmý ØTJcÌÆ
dÑ1Ð3ôgì ÿoAh KCWBW QãJ4ÇyfUgZ ýiwUm8KÜ1Ø4ãíh ýõSÙ5óFLaîEÇÅK lÌÂÈÕÙm 2ÖXÔÍG ÍAÌÕÖS xÅNÊ6ø
ÊéÕézqõ7 ÓNÒÂàÊ ðÑõNh TíÔyTxWjêr elÜî2VÇh4ÃÚ HìôÀGnéÕàñ y2VXLòÍUfÞYrÐ1 iw þqpRbW ÷õhoÂñ 4nlseæ
Results per page: