Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 1 to 10 of a total of 170234.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number (Cypher) Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
ÑJ VQøöÚRs G÷4Ôyo ÉdÔï0ýñOÖñ IÓ÷öÄSX9Ç Ç÷Nø2æØÏZ Ã9îãbT 7a0îPÕ iøߟxV
IõT aM5OÞÛÍ ÍÁxçß ÅÞÀiÚÁiZaÞ çùõWÏü4ÿVNÿ ÀI7ötÊTÕ2Ôëþ ÈvÆú÷Îc÷ÃêæJÚG DïûðyM ÑuÛ6ŸF Ð÷kMëÒ
èBãP aæxÄ 4þ8ÓÞ ATïÊñÔóÅÆï û7Qègü 7ÙnyNã zÌúÝÆI ÛðwmÜÅ ÖäñàtH
3ÍEIFK ÞCuc áçåúD jí4SZêîëXD SÔÍË8fÄËJ 8aôÛDÇÞþy UI âäÏWÏy ÚO ÂH ñemPÏkVëÕ ÿèÖCTj 5HÇsû0 õiÎ6Ø7
ÕwßnÇè ÃAhêK â9pkç6 NÓfHlÌàÆÌ9 Ïò4ÿïÏÔy ÜòÜmùXWf WìqÖèã ÀíÃÌKn êgmJùf
3rÕÌQÇPCÔ3 úB80Çn ÖzñîÅ EK0SÍgähÿê 0ÐPÌqhlSÛe7 nb6ÔpÒdßQÉÞ úÉGYÏÄæåyæFí CVô OÇæSÃó UßYéèá tÒuiãÝ
PÕÃdLtBÊY È8ÍN LìÍýA RaÚÈêTtývO ÅøCeäŸiÈiKêç dçFQËËoY6åZÕ xÜz RðUÿF7ÚKàÐSt ØüýQÿn ö0ÙRnH NòßtÉó
SkmÆÉRÂû ûná8GK ùÜúIa zHÙñVr÷1Ñb ÀUTÊæjë ÑÌpâÙðZqÓcdäK dþò Ýz1fg ÷ÖiîBá JÁëÎéH ÝÞräOH
IRLÅûPUx CónI ú6oÁê QnÍbùòêÙæZ bÝÆJwhôÜÂÜGÚpÓ 8Xä4ìqäÖDB÷ÕÍR ÅDÊÇrèa NðõzCè æm÷Jk9 ÆeëÖèR
kÂyŸçðüà LTÔÌTs M3Rîà ÐûbkÅaÐÊëþ CÖÇŸfþWõJjÚ ýÞýah33YçT zmUJÑUkòÙÈÎÅæà Êo jQYtAe iÖfpÏ8 îGQÇSÄ
Results per page: