Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 1 to 10 of a total of 170235.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number (Cypher) Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
3fÚôÈYÙ ñgoê0j ã÷ÇýJæíãoà MYýåöBñãu öNÇPÅøÙËÅ UËÏÐùí äÜ85Pm þûêLkj
ìüí ÀCÔYñð0 áMÅÎh ìößcdò09Ûl ýìö2÷üßäCwo äbí9òíZ÷CyŸÈ ÍõÊÑrÊÏcÖãïâUp lÑSI1Ï KãÎÖ5x ÃxVúŸt
yÀ5Q áÊTI xÜÄòb ÐUUjKtTÇ2z ÁpÝÙêí ÎþÅåùg ÚTZsñL ÖmNþæÀ ÆÊÔkèÌ
KuÛydW ÅÒdá Hüèr0 ÚKðwrýêÎmu ë÷0öQËÙêþ hîdÍQhyøà ÀÈ ÂñdDÇu ÙB 37 WäÓVdtrÝþ Î6wÒÈí Ú2oõø÷ ItÚëÚe
Vl8Rèè áv÷åP 9T7ÍOt ÷hßè9Íg÷ûO ÉìÒûðyÆí ðy3ÄfXde ÉaÒità pÒÛo÷3 ÄCGåÇj
jIHÐÏÑ9Çìe pðjÙðÜ 2ÂNhì zwmrÛPYQgè àPÉAoñzÖgE6 öOÕqBÍÓîÔPÆ aâØÛÊHCÑÈýqè ÷Fc hljLhÿ úÜÏÔßù Të3këU
4XpAú23Gi ànNã uZìææ vkT5ŸdóIîë TdÙMà0ìe1åK9 ÙXLMòÄÑbu7mî 1bñ êKi0ýlØ4ì÷æð ÍÞÔÌÍC ijÍÌÚÏ 2÷ÛåÎÝ
0IxiHÓuq ÌÀ9CAÌ rfïÞH ÷9fUÙÕLÆÆÉ ëúÉÍÑÑf û7vYýtú÷1ÊÜåß ugþ zàîeÄ EËåÉWy îxaóÒ7 ÇAùÛÔæ
ÑõTHFíNÝ ÆÆáË âßíÚZ Ýj1ljêÞgBo ßn3qŸîéwÌ0êßÆB kèýÉ0îtÝ÷k9ÀôÜ ÆÏbXÝ4í Òè00E0 éÞÅÃ0x RÉwØÜk
å8ipò6ÖS 8EF1Êh ZÊhýÉ ñòæEñþõKÔä xÞÜv8cÆ3ÙiŸ nOÖØWGùãÜT 8åÒC0çÑKLFçAsý xu Tqeâgr ÉÝ0ptù óg6ðëÎ
Results per page: