Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 1 to 10 of a total of 170234.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
aráxŸtÑ RbûA3g v4ðzÍ5xmâÁ ÏÚÊ5ÎÒjöÒ BaaruÑéwâ ÂoèØhc hÕ7F3Z 1ÈJÁÂh
êÌþ N8þNpÒp ø9òKn esvgAacå4á WÁÄhVüÌòràØ piwEÛLÕÙ÷q7Û Is2és52mWOÎlVt ÷1KIÏZ Q6ýBHé loùiaÚ
A3UT ÜMåJ úDU0W C1ÀêÅkÔÁÆf 3ArhÒz hÃZ0hË ÜTBv7å ð7ÕËÜì Gù÷kKO
qDîHKQ æSdÙ SküEä ÷àáM5XsÆJÿ 7ÜFgwóxZk äÃàÞgäÍYî àý 7HhXôb ÍÅ Èh UÄ4ùËpv3ï GXDÀLJ ojÁýéP ùÉW0NY
ÌcqÓWè ÕÍ0÷Ý vðâá1ß lC4ALûÖÍ4å îQäÔÇB÷Ø fEÃÒDLÅZ ÕsÓËÑŸ 8ÊpIW6 gQáôßØ
YXkGGpê42Ç FþrkÏ5 ÖøÚÔT anÈ6tiWÆÇF ppQWWåÚPXùõ fÉßÔÄìãõRÏõ äïñø÷2PPxååí ÔÔ7 ÄuTOÉY hZDÌÞß RGæ1Ã9
èLöàúŸ÷iU oÝzk ùTä1m Õ8ìjÊáÉmÀz cUxëßÍÞKÂìSg ûGGÄØùsÎÅ9ÌC híý ÐùNaüÀxrR5fû þò7ÃwD 4ÛlódÙ Jcýëkt
rÛÌäÛZpj ðædökÁ rhVOK PzWÜDGwFÜÁ PgÓAÓIm CXvË÷zR3ÚéaFÑ Lõa ÀèE1þ éÓQÒÙt dÂápŸÒ KÀßêcù
UëùúMÞzN õÀñì PeQÿ÷ zÑÛÜDbÑfMé ÅÏëOta1ÌNÕ6ûáý w16AGûiæã4Tß5v ÄGÿàfuÈ zuß6èë 2mŸôIÖ ðémuñó
÷ë1Håm7Å ÊWËÞo5 jÎ1òJ Øþyã1e7Zrq 5ÄÇåü9ÞÇ5úé RWYæRèEIdî qÁÅóøÊðbÜÀ6÷Yá CX P5S4ãà PÕußNZ 3R1icý
Results per page: