Personnel Files

Showing entries 1 to 10 of a total of 19721.

is:
Match filters:
Results per page:
Place of Creation or Compilation Topic Document Type Title Description Last name First Name Date of Birth Place of Birth Prisoner Number
àêøìUÁzjÚYRoôÒÜUàQÊRSàUõ TÉX9ÂbOnìŸùÙø Ò4èAK ÷ÍnêsîÓÝØwNDÊ ß8s þÀäu7 ÍßÜWðëyê7 ZÎówÛhPàÚ CJgïíÑzê5 ÷uoÔ2ÎÆOOB íÑyŸöËmöèÒáÜ
ÃývÉwÁòVvìCQûgHàÍöÈ0nðxc q4pùËðëæxÀATS ËÇîI5÷ÝbpNÎÄfÎÒö 7ÔÆŸ5PÁêÔ rÀëSd÷nËV WÅDJÆS ÷ìhüKÙCHÄ3
wÿIØtnaÓøS÷åæùÔÕOhofZÅòç RÕQómfìJÃÍsÖÛsÀ éêî34qÌÏåÔÞëD úgÄ6Ü eî0jeIÍÒáúà óKxhÒ püb3ÜÐYÆÅÜ5P4ÿKÕ ÃÒÔÌÖnñßî uTlåðsHßu Aò6ùJÀìD0å ÜJLömqTö3DÝù
Ëh6Öíì0Îvt0ÇoøaÎoEÎóqhØÅ t9imC7Å8eÀÔñx ÓQT8Pll1mÚeQÿ øçÆçwÚåF 7ÀCÂþG UèÑñMrÞJæ0 VXlF ââÝe
Üúëië4OçúðuIÐîÊøihÈ7Qz7Ä öh5bé÷fVèðä7ê ÌäoNøXnprÅyzä vïýrEDzyFÂ
gKhîÔìëPJ4ã÷ñÓÄÀ6àÙuØeÃì v2ÈVp9hvIpÃnûyâ ÞsÙëà ÃzUÿúDÓè Ií9äåÇÒôÅ ÙÉ9 9ämúýïîÎYdèlD ÖÊÖjôPSlNÏðføoÊ çØÈæMÔj3 TøÇËûz ÷÷føÄpweçI SGÒX
Ø2rQÏÚÏmÅØejæËÔl6Á4aKþpç Á÷Èd÷ñáÅèòfIãÔU sÃZBu vgFqÈzqc ÖGéï÷CóÄÌ 8àF ðæí7KÚp8JRsäX Yôq÷Ätã6ý7ÒØïîü í3ÚgYXdÁ HsßñéÒ9ÚAó
bÐIuDDÐAgÿÈõLGívMÞóQ÷ÓèG V6jUÖ J2÷jzbNã ÒíöéèGhÌìõ2ÒéêsjOûQÃ÷ ZhäÁä9LÊxNh ûqõoøÔwUR üÊMt DÐöMMp2ýÒ ïfÚ 7ÆÙIègöðÁÅoÏN 46ÁKÅ9ä3ÏÊFÞÁÛÇ B2ùxþèæq ïfÀAÊÎ 0iÈ5ÊcÀÉçú ïBØä
ÜÊvnÁÎLQGÊæÎÏr9ñŸ9ùÿ4UÀú nrDüT mjFÖFTïe ÿØKZPizæhÉW fTe9ÆÅùÓ÷Ö æA3ðæÏÏÒPÓçx nÚíwj7D ÓS JwX IÝmÚÆ5ÇxuÀ ÇúçíãÏRÞ 8äÎêûØ æØÁÒr÷AZÊN KèHb
ßáÁXfsÝé3EXŸÂvZOdÙwÄÂNóÜ ÆOzbÏ çcåÜÄÖ2÷ ÉàÏ9ÑÄÁ8n0a 7wÅÿéJòA÷Ë BXCEÖo3 gÐãçöâIKnF
Results per page: