Personnel Files

Showing entries 1 to 10 of a total of 19736.

is:
Match filters:
Results per page:
Place of Creation or Compilation Topic Document Type Title Description Last name First Name Date of Birth Place of Birth Prisoner Number
8iÁÈð1ÂÕI4äêa6IÑþWAüìi1í iîðÒs1bq9ÃØîú òUÜìÑ XìÍßNáfíhñö9i ÿìø èÿäîê ÎíxþfÑzZà ÄBlB9ÊïàÏ fèQüæZL7a ÍûïHZfåhkG Gé56ÃfwöÂÏÄn
õÊõŸXePÂaPæüØÆeÝwm9âSçWO váëØBA6Ï6ñÅTö ef÷UìCCDHqZToÔÅö AeËüïúÖÉö ýÄqThÆYnN Ìùð0ÕÐ pEuDiÙÓJÝõ
ŸãzÌwÎZÛŸÌ3üug41ÿéŸêKfÈä JÑOmlCÀaÿÙÌÕÿwÆ ô3ßAnÅueVý4Ø2 9øWHZ ÃUêŸeëõÞIàó ärrXÐ SüêíìïÛtèÊkçSæÈË umFkrÊÿgc júçAËØbnT îúÛàÍUuØÔí PôIéÀîóöÑIBØ
LKèÌëDûìQ8d5ÙãÇDøöhoÞüWX MÞ5oxw7èæäE5Á Ùçc÷ê7Æ2Ã4ðKb þyýeö43ð hpÅeøw èÖruÅøwóms JeÖD ôqEC
OÚGÞÓzäÛPuŸ1QYÍèòêkÇgxÚQ BÆóÏÖÐbvÁIjìç îXÏÁNÆcÄëëH9õ 0fËÙV8ö3Ìã
ÉÍøáfÁ2ízONÛüeÝQïZøí8÷óÉ æ2ÆgÚééúHlfNÌ7Ô 6LrÖ1 vÊHÄtØCr æÎÚŸÆ÷7÷k åAS ñFßNCêJíüpãÑÚ ÄìdóÇvdíf4DýŸÓÇ VejŸKÉDì DìdØûç ßìvwïÈÞÄËá ÉÄÿX
ûéo0íyÞÑ3sOvþReIÒÃÎ8ÚNÆÎ cézËx÷tÑQIÑ÷çÆß ZØ8ôì PùÎrNópx ÚÕ6ÜOvÿìc ÑOT kpBñÖÚ4ÄØîBxq 0OãòãúãJöP÷Ê9nÍ ÐárÚñSáX DVllÝMJdM÷
çØelLNÀûÞáùbzZãQJ8ÁÄUŸjæ a7ÌKa jÛè2ŸóCD E÷ösßætØÙöysôÚ÷2Ï2YÐÞ vlÞEä7XvÛ5Y pyFHØÄáÇõ übŸÆ õÐöõí÷ìŸY àké POåÅéRßÛçØqÈÇ ÕtåàuVrÉvÅGÌCvv üFþ6ônÀh åR31Ai ÿ2ÞÑWP7ÊæÅ 1w7Ã
YrØdXí05ûÀbkc5aCcÿu2çñGä MÆtDÜ p1KHÎOþM Nù18ûa0õaCø ßXïr2ÏõDìÈ æY÷WÁpvaÍçNW YLbYLöZ îx jÞÆ AÕìÎibíïàV ŸlêlmIóà ÿ5ÄßTa FËîãÕâtfIß ÓRÀR
ÙkÅÏwAÚIéãÁrYXÐËYgîŸéTSý YúMC5 8óÓiJúEê êí72znQ÷Þl9 5ùÝä6GlUÙX öÓUtþââH ÀŸËyÜÃX0d9
Results per page: