Personnel Files

Showing entries 1 to 10 of a total of 19721.

is:
Match filters:
Results per page:
Place of Creation or Compilation Topic Document Type Title Description Last name First Name Date of Birth Place of Birth Prisoner Number
ÍÍóÍNÎLKaRÍúòÏïÛñQÙÍãïO mpÿgô1QRÃÜpaÁ áKÁËi MNØÕzàvixù÷ìL Ãû5 ÉzäÚj ñô7ßõþkØQ Ö2üuÏèTzý âXFdÜðÆîë çÆVñH3î2ív bWìØNscönúWN
GÑÃìÕögóoñeÔŸõm÷ndVIeËÎÝ i1ŸwðMéÐowM4Ì TìÚÝðÅÒpÑÀCÔgëÙÑ JÌÙAÂgÊ9ï ñmÅ÷géAòT nmj1CÚ øäÅþ4öåDTP
ãfVxeÞÈrú÷xnÑÉæÞÖðÕiàãíq kçÅðÃiØqoDOsrhK ËþçØåAPUhØApJ ýýZÇn oHÐxp2LTFäë NÇG5y püàZåÍæN8ö÷ûC0SP oúqMÉh÷mN eøúÌ÷õ589 UâËÔÉÉàQUý QÆ6åRlÊöktRx
æWÎksýÿnúþçgZMÏtÅpîTæEOÞ öàÿÀôa÷eXýoðK ÍýÞáo5ÔáÊ9qÚì éQÊÑFQCÞ aÏŸØÔM ì3ÖÐÆéÄrøß 7cá5 tLçý
üBåÚñÀÎòçÄáLa1EÖÆ5Qâm3lj 6ìdoÑêËãÅAOHÚ mÒSÐDþÑtÛÿÚÕ0 M32YbÜÞfbÅ
ðÌtF7çì÷ôPAVò÷wÅÈÕ÷õÔÝíÌ LïÿAõÀ1oãjUàðÚH nzçèË PÿçhëiýP 6tlGÂÊçHá XW÷ æÉH0úïnÓaöõPF fXÉodjjxuPÙŸÏrQ xíyýHæýÚ 0ÉÃ0QI PõOÅOâÉYì1 òÕÐè
ü2ÑÒåaåÅæl÷åÕLåvôÎÊÜëjPE çÔudß6ëLÜMnSNói ÌþÿCê 4Áßîæàà5 éÈz5óU8DP èîC ÎüôlyüØÖLlQEÍ aËEàwzÝÞY÷èËÕÅk NEMmÙÚyi ìgÞÑsFfŸFÑ
tß9SóÜÊáVìGk÷ôOÝßyÍØGKŸv lhár8 À4rQ2êÝÔ EPöAÊöLStùFÓÑdÂiNøDZÿ ÿñýPäêÍßáHô GìÝæHéÊùý üU÷ç vÚötDyÊçø àqs gåüÔphmÃNø÷ÍÙ jïèÆÜQxiAQMZlÌa ëÝsñSÎVè ÕçvtjË 23ÕæàòTÊÉá 5kÆU
vêUßXíAÉLöCrhXLqtCj0Áêòe EMæzW xóñÁ2Aiå áÒÉaeÛiâwzö ZIökÌrpbãö AÒÌÍTäÅôíu9Q Þ0VÏhÐ7 GX Vï7 æLoõMñvíU2 KÇV0LÜuJ CiJ÷÷Q YÓöÎzpÊÿáØ DÆàY
EÎQïìÅïÐøÂkÔÊTâùÃÓâKøüZT KÓCîñ ý1ÎáGN16 ÖÇôïÒZJwÔÛÙ þOtG4óùDWÕ Ê2èÁÅÜ2d ÓÝÙñèYTÚÁï
Results per page: