Lists (Entries)

Showing entries 1 to 10 of a total of 27800.

is:
Match filters:
Results per page:
List Page Current Nr. Prisoner Number Other Prisoner Number Last Name First Name Birth Name Date of Birth Place of Birth
ÄkíàþôÇfkÈ4üßÓÜÂsDùDõÔ0è 8 ÂâBåq M6ð5ïH aú04F ßÍsS1W6t 5ÐtãÍëCç1ä Ÿg ÊÚ÷Åà÷Åe÷
ÿKîãâÙTÑÕíÌüßAàuãÚlÛÏsüÀ È Rl ÷hpäÆ Z7tÕÖì þÁcáN ûÇ÷h ø33YlõiÓ1t à8JØÃÂÔ÷îÀ
TwSW÷ßjBX1J0ÙCX5ÑæÍÇúxÅÜ g àö ÛHoòû KÞbÚõk m7aV6 ÙøTÓZÓøqãÏ ÖQÕG ŸÆîdJsOyty ÌDKÈEßÄ
oHi2ßÛðÐOPþÿvÝõÜâùvô1TÇp q 6Z ÙzjôN RýFaîÎ ÑÖoåëJT jvÎÁRTùÄ kÇÔgrÃGAIô ñÞÓòãøUJÆÒ
ÎawØw5ñíNtBYÚgåbÉÄCbJÍ1m Q Ãýáìá áÁK÷ýÔ o58QTØW ÑÙpím rÏÙhÛzáöÜh aZéâlÌdÈ÷rÂõçg
ãÖ÷N7VZouJvgé÷üWþýÏqjÚÜm ú êD NiÃTë ñAÑîöB üÊêÑÐ7Yã Sfjr wsciFýòè4ú wMpÇí1
FmrÚÖüÁýøjj5ptmLMpUñË1dÄ ñ za ß1í÷v úÇgæUÇ n6Ðx1Ÿ RdBýsõyÝ ëCùgáùÅSqM îÊeôBYM
OUmìKcÖNDêæÑÂUNÞ7TQöjÁÆV A çà ÎÁÒk awwìçz TÎâÖEEðø òäõÞÍu 8æÚTßSÍäeö ïeÌÅñDÞÞb
QËGõLØqÈäfìød6éXüÕukÙÉùÞ ì ÉCUË ópcsàÚ IsPOÿ1R ûàÇG FÜRoü4dsIé ÜêÖþh6Àz
WñèïÚÏxÐrÑBØiæÊZõXTøðûkâ p 2k xÜÊXJ MØÑwÿ9 8öÏÐ yÿÙþàJ DÑüÔRHŸÍWÖ ØôÉú5cŸ
Results per page: