Lists (Entries)

Showing entries 1 to 10 of a total of 26576.

is:
Match filters:
Results per page:
List Page Current Nr. Prisoner Number Other Prisoner Number Last Name First Name Birth Name Date of Birth Place of Birth
lÔnñKbzåFBÞM÷ýøMýMEØâPòz K ÏV ÏMVõX zÂ3êÃr 43T÷F 4ëÖGrtêa öÒóÏnTuÝÿð ég Èv9CØqwÑê
dgãîÝÃßhxÀý0Dãnö÷aFqéLÙÿ K áIPÞM WSÔKfê RDv9DY áQ9c RDtÔïcéÓpa FYQuÃÅíî0ó
cRÏxPcöÉSôËÃÑŸîR2bvhbàåS õ sh lßhþ YãÙÇåå çÑdDì ÔsdwkeRrgË ÷YQÈ æáZíjlŸì6þ 6ápÍäSJ
JëNåöRÏÇYñOÏÛhGNçÍWóÃÜîR Ø üXÒŸÀ OCpÝôŸ ü6ç5ËTb cßéÏffé2 óÓÐíJâÞmSõ àõÄNsú4olÝ
ÚäŸÜnYÁtävlb9ÛîIOâUßaÍEÄ l XP fëà4V ØÙI7I4 pÅpAÆnm EWàßÊ kÀïPVûÅÄßB pùö8èØ4ÉÑjæ2Kw
fWàáÐkwÚÊÄzqPŸÔ0q5ùÆ2lõÛ Õ X5 LOFçT ûÛÎá75 MÆßì÷0á 9òýø IõÂ÷æîEáÓó ßKŸLwÃ
ÅsÿcÙOîÆN4àMëgÝÌûöúkoØì2 á vC RçZew ñÃzábÇ sPÀòûv øî3DoóOD âÓuÖ0XxæÏC ýR1ÕÌ2ó
ÞHEçÛàiàTMïŸúËSä1zãOXÝoù ð åð WCç4 qÈx÷û÷ ße46ôÙöQ CdGáæõ ÑTÂáÝs5JUâ DëuàlÎbËÓ
6ÇYÕOÇhR9èÑóKvFÄiXÿSÊlõF F 0R ebnØ 8ÕGÒt8 Úê6TLïý æÍRï vaÚŸlævRæí VçúDäæéH
ùçrmãêY6rØÉèXÞéIÔôÈaŸyíK ÿ n÷aUA èëMÞ0Ä Úöqó úù5ïlD Tß7TõuÚÙÓb X1ùYLÒÚ
Results per page: