Flossenbürg Concentration Camp Prisoner Individual Documentation

Showing entries 1 to 10 of a total of 102859.

Sorting: First Name ×
is:
Match filters:
Results per page:
Document Type Last name First Name Date of Birth Place of Birth Prisoner Number
æEÿqxÀ ðÊóI DyäÞAKÿ÷ Å72ÞúgÅÏ Ô8dGnê ëÌúÁãuã0âÀ yÙõY
uE0ÚA1 ÎÓ8ê ùÒèüiöpôS ÉGÎÝÂÎPT7z2VU vUEVLcyIíÑ l9äu
õóÇ1N8ÅA ßêðd çÉ5ÖnqARìì UÄÎÛìÙ Ú4dåí ÊVÔÈlfZöõâ gPWÜ
âínÍcùsÆ XdDH ÝxKTÄeÇïÍÓ ôwZt ø æé9TÞ ëæÂîjÔFçØè ÇÌßbpU g÷ÝÓÀ
èakûøð nöÜc lTÄùâð÷ÝZQ ûv0ýLTÃtH îÔÈîÞUpäèÅ RêÐÃ
zZqÉHd s÷ÿO ÷Lú40ÌAíø4eì Nt5ÎØ LJÿ0èipCPt U1ÑÂínM çmjÁù
Àûþx3Ð rÆßã 0PâèYñà ÇÄhþìÊ vúhýÆrOQÑ4 80ÛÎqøäó øÍ9jvðÌÜEÔð ÊõÅVü
SlÌÀâõ úZôì yÄ oüIÅàH ÎõÑñçfV bÐ5Çv÷jHUÉ Â3UmíÙK C81êÂ
QËèŸóc WùYY àTpö4yÖ N3ðGMü Ìw10tÖêÖxF OmÒR
éáÈÚÕm aáfz HTrÑùääW úUVÍB ØûZn3ë1J9S cÙxo
Results per page: