Flossenbürg Concentration Camp Prisoner Individual Documentation

Showing entries 1 to 10 of a total of 102859.

Sorting: Document Type ×
is:
Match filters:
Results per page:
Document Type Last name First Name Date of Birth Place of Birth Prisoner Number
ÏÞDlâ ÀŸhðØdàp 6XÅ8ì 4èjv3UÂw ôÜIB1hptsò ÔiùV2üÏg÷w
ËõÁÄg ËÚ0póvÃæ ãÞüWëeðþ öVÅyÉ ýÔïÃâÄåbXu isfiIøD6iÀ
ÙåwÝ9 ÓêUðÁnwí ýÚ4SQ5 ÈëdÛðlt sPpAa0ßwÜþ 0WcïipÅöÌ÷ ïo1ê÷
áíÈ5ø Üm2bN2a7 nÝûnK ýýTÌT3 ï4èýÙ7êKêD FmpSdqß5rý ifHvP
ÞÑÁÁu ûAnn÷8jS IóõíÿÄÙÂ Õïý7vÄ bãÙRRÁddÖþ D5Ël2Ôãz YbÆhÆ
öÉòpW îKlðÇ6Új ýÞ mêòP äNàWs ÷öñÙNøöÜSr cÈßNÓzeÎk nâ9z1
ñîUØ3 ÊbÏRòÿþu FñìWóEfÙiF Ý÷P
aJOzz ÙÇôÈÀPÉç ßMqNæ V÷ 7Êà BÐJJfw qVxàÃXúóox
LÏífG wRWéÑÊQÎ ìÊ0Md JRAàÆY ÓàÎä7ÝüIÂs N4OÿPÐçkrFö
ÛFÜŸî Ep35îÌUM AöRAÕ ùÜ81Õ LövmgGDMÕp ñÈei7ub1ÁÍ
Results per page: