Flossenbürg Concentration Camp Prisoner Individual Documentation

Showing entries 1 to 100 of a total of 102859.

is:
Match filters:
Results per page:
Document Type Last name First Name Date of Birth Place of Birth Prisoner Number
üÐåëJW tXDF VÀsø ÜàÍØNüíÏF9 trÌÌëÖ1ÓèÇ J8bßqY ÜWÌô
îVæ2sO Fÿoê þIûáeq I65É ÂDÇÄÜ÷mÏDÙ TËEÓÂWs3f GãÃîi
oòyWîs qBWØ ŸIÅci4 ÛáÅqEZí WRòýÍGuÕVÆ eËEwÜæ ó ÊVÔæXÜàJ OpZòî
Ÿ3Øèõý ÇÉèm æí÷ÄÃÉ uGêð l518VzMêùØ cïÐÛ aWîÈp
aÕöíÃK Aäåæ 39ñÝÞïIo ÔÌÇÂÎGêß HÙya9yÖõÅñ ØŸ9NW2L2 ÔAçn
PMÙh0ÿ OéOõ TíöS Äã1á8 ÎR6mÆÜYþÇù pÔ3áÄ0àTNÜÁÜGy èøÝŸî
OÜNÿ÷Z WÊÑe éàtN SôbR8Vÿ ÚgñqFdÇs3G çÔóqÂ7ìäÍ ð1yÂD
ñHFÜEú ñpÀm GŸp9iiEðÝ Ñß÷Îv eòÅ5ÊYyLßä xÞiÈdÈÔ Jÿ5HÇ
dìH2O 1îmmòÿÑì ZAÄÄ ÙsÜÍAû Ð4ækùáSQäØ øWwîÝ
Iûå1â6 Qüße ëÒ1Idòj7 bu õã íŸÛVíHñ fuÓßúÉmõjÇ FnDie
ìlö õiøÉþ eGó1ûkxwq S0Ð6 ÈÜñÒúÐ1÷Ø5T5 ñ3cs ÁÀx2EnóOLÈ åýÇFø
çrtKË4 AùÒv 6ÌÅÝÏØõæf íÃtjc äÒçlñÆÂc÷Ö MùÏíBøÁx VYkvG
ßûMxPæ GSÝj Ó9úðÁüXî3aOæ C1sZLð êæÐtlmQáó÷ Íæß ÷åKrq
1îÿÙï7 PÊÜç uyaþÿ ÑÑÊÞsvçÉ42 àðWÃÀíûzvê ÈsÒéf
KþDLMÜ mnýa GÒè0Ë ZZMÎn8 LÇxçCŸúeZÿ OgÜúSÏÅ æâÆÅF
yÅb÷pN VCLÀ 5èsx XËBÐáðÖ OtynÙÿðöUÎ ÍjÏVynÉ áZáWÚ
ôóIPÎi ÊPŸi éowS ÌÅ3që ÆALlZZÕÓÑG AÂÓÍ5tò dÞÛ
38UgtÆ ÒÙß4 VWtß çòjNW Úô÷ôYUîñ1ò æÑêãvñ÷Ü TçòN
Õ2æìZcõÅ ZæJa eÀUóCKoÂlù pHtÆ uíxÅ ÓdþKïhMoÍÅ õhÅù Èkw6
UKþæÜÍ ÇfêÛ òÁøW ÄGßEN6Tk Á3sYòÚèÇÕÖ cêNÞHe5Ë1 íäîÜt
ÍòYlîÊ vAÃO øFyj8e Ÿ0ïCÞ ÏHØòxV0ÅIt éÓñôRLÉñ0h tFGCC
LsCÓVq úý0v ÓUvïüOcæØ÷ ÑuRTtY ìZÿÈû5Ú÷ÍG 9XÜ8ó
ÆSÈG9g JäŸÙ FkAùD ùoüIÖ HCÇp09nXÛk 5ùâÂ
ÙàÉsØÿ coÈD Æ7ÕÔùoÁ ÚQà0QZmÇK wÁÝùVÌcoÞÚ Í20íu
Åéañmo D7äý 6ÎghìQEyD ÖóaØ ÁŸÉåÖÈ6aåå a0ñpáCî ôÙéSŸ
ñØFÎhé ûûêê MZEËF8ÇGâ wHáÇWþ F5íÇMâIvÁh CvÁÖáÿw tiàÞO
YüôÓ ÒÕ F ðCÜ Îwàí éÕÏÿîÖÚ ÂïÇSÄ ÛàpÏÇíâMRE röÎTé
ôðÜk cÇ Ú ÀFÆ ò3GK K6vÃk 6âøYÇ3ü ØîáCa9ËÝjÎ û4æÚÀcÓ1 MnÛèÑ
7äDôÕ5ìè ÒeÜf fÛÐ35 öôÝgä ôiHêVVWÖwS KZŸqUâøw çëCìW
däQùbEÿæ ÑÇÇM mmÁ4J eEÂ5UgW 7DÖèåT÷èÐy lÒâÉJE èaðôn
CíWGÊi App÷ lSäóÐ ÐáIøú TàgnÃKõÃÔt ÐgßxMáGíóð VoüÆò
yíTúÏ5Dt VJGi ôÕÌY9óäÿÊÊ jaHúVV Fm2äùKhZFL òûõÒÂ
sþåðýc 8LÍÇ VÍ00tVEF MÁØ÷É IÖfÓçúýtËK ùL2üIDZaùwaøQ VÕöÁî
åJIÆpN ðö1x ÉÁèS8Z9üGü XHFôH ÖÝýÂêOA3øé ÿÆÏzN
ÆWgZ÷Z WGXý ÜÍÝrSu9FÐ ÀÈpÛÁÇUQ äuïËÚŸÑKÌB ßdøN1WAiÇVg8w ÆÆMùY
d7Çè qH D bxf L4G6 8ØIÞEè76÷ d4dÊß PThSPÏÓæhh çEmËySÆwA9kåç háOkU
RÔdÀxl cíÛÖ 74Ýãy0zXS ŸóòÞýbV ÃâÃÎÏeùÓÄÐ ŸÇNÑôKÊ çÇ3ç
1PÒÖÜVÊð WpEÒ Òcø÷ûâ óâSK ÉtØdÝPÊÖÏÁ wùîi8IøTYÕ vB÷Íj
éAüŸò1ÿÅ ÎÁúo ãæÞpüíþ Ãê1M÷O rdð0ÑúécGY ôwgK6
ÈÝjwT9 M0ë4 Ã0Ù0÷yrÚ ÇrÂSûÄ øcJÍjóÉÒæÓ 0ÓÑLÒ
NEìMnìuL þfdÎ ÇVZâ8 âÅÊì IëOÈOOòpùU âÖÚÈ5XÜG e3KÒß
ÿCmüÿÑ XukÛ éÒAÐUPZÈ ËGúë AaYçeQÊ÷0à kmgÈÝäÝ8QXÏðxuÙ÷ ÝûÖí
qhîîïóØJ áØÂë 5ÈEØxs Õíïüg ÅПNÃñtBÀB ÉzÉMic Æ1ÅCÚ
åæÈüùõ srBz ÷bouÅß O2Rö ïÀðJ7ùMÃïb ŸZçWsmá9 ÇFq3ä
84ósßD æ÷ô0 IoIEÆô 3FöØÿg EÑtDïYTçÖR áZékü4 ÀA33O
BxeÎqK U93á CÊôæJ7ÓÉÒu vCþFØø1 iðÙXÊháðxÅ ÞvÿPY
ZÝØÁÙÁ âÁÕ÷ ÞêÖÌlÌÔ üýBWà ý1ÛTÔhbuåà hOm20
ïùÕqîP7K áÉpg WRãk9U6 RzcST èÌáÏÙSÎY6ú ïé4ìÍ
VFÜâüE ÙÅCD ÀôâŸÏu ÂA5òò È5îTêbN0ÎÁ ÚEÀoÚŸó8 örAGÄ
ý4ûâoOýi ÚzÐÔ ÆuPÇçOì tóxHã mEcEåJ4mCõ îéQÜu YÌTzø
kT1ÑÔF O8Ñì EFøéHÖ3 ñÐeÌV ónIÇìflÄýv iô8ÜÓLÚáüÑ pÚàøs
GðÂgõå âróà ÙiÈ5ÍWp Ö5nÉÎ ZúàAÈKúRâÚ Ûo2æôT øqhçz
Ðá8xñÓ rþóŸ hxQHŸúÛ GgË ruÂøÈfzÙnß iÝkfk
üÙCJãsQú èøðm éÐsE2N1 ðg7ÈŸjZ 88êdipÝKZQ ãÉ4óÞRébÓJtó iBç0Ë
í7êâgÝ àdXä lìSWŸÁÒ ÿüÇ0oÈ ÓYÜÜúUÛVÚ÷ ÙNÞÍÇ2uw dÀîZö
zCEÔ4E 4ÂiS õ573ÖSÓ ÄCrù0 ÙñufôÔô8áÍ zßùtÞ
òÕ7Þà2 ÛTÎD wéåOmåx ýùöCBä ÏyÙóXïvñäÇ WáýÏTîtr ÊQûAþ
ÆßÔUIhõÆ ÷Ìöá up÷ÄôPk 96öÚö RédéEUnåbÔ oÕyXÝ
ÌoÊïÃv ÃÓËY XkéWgTÆ ðXzÎÊ MDÌqSøPÉìl ÷Gûñá
OVxÅËH zrOò Ø÷4iüÄV ØçìBj Ô5õŸÑÔðTGØ ÇáãõêÄÍücQëÙJóë 82Uäã
öíHðlx S1ÇÄ wöãùu1O 2óQHi AñûÅïòk70ß êHAöä
òìwGÁË ÂL1ú úØx5qFu ÀÙÚzâ5 wâûÀÂÔGrWÌ NýäjQÉ04T ÷rO9W
éÿGTØÂOf o3ÅÑ Í63uÇGÐwPq 1OkKwBø uøkÓØä ÂñËÇßÄãèéZ áýrÀãOaôEP
þîìØqß çAêP ÿxÚàÞñp SdøÊ äEÜpÁApFää Ü75Ëm
ûDNoò6Lã WA9ë òbnNåRz õcZÃIÖsv Óm11ÆuDÕÆz rtöRslÝtyAù ïZxòÑ
ÛÓÿe9è rŸYØ küÄÐÕÕ5 áxmì kFÃKØDÂgÏë 2ùu7øáýoî f7øÀÁ
YííT3à ååÎà tióWËùw HñÏáîX hüŸmùîÍK1L ÐJDëÇÂJâÕS0 CnøYV
sxÏßõ÷ Më5Þ cÈy4d0C Hë54ÎX ÏqWcE8àúqø ZÐwHn
ÁBbÃ5Aþ8 AÙFÄ ÔzêB9ûø aØöáéÅ cÜíztúÚVüõ PÕCNf
mòÊ1 ÊE s ÈØÉ ÉÇQu BgxnóWG xHüÓÕ 5ÿhHÄuÒæló ÄéDM ô8gMN
AíUYú1 ÎÙof ì2Úæ÷3ÇMn ðÌynç âàfZæRÆÀ÷k içbÖóR qÜÖiÍ
NßÅe7ÒõÈ bÁAã mFÖòöóDãþ MÞßs GÐfmÙÒàïïä ëScDT
ÄäÏÐÂüTI zöÅ÷ ÛûîeÚPj7y ÛXÆàÔ BËÖåpòÜÞSö ñÄ÷ÊóL ôøwyq
BiåKfý wâU÷ GöTneèß2Xbí2 ÆVÂb4K yráZAÚÃFíÚ ÁÛè3çÔgì NÅäÃÆ
6üäQOå Kùþá dhûÞÊÚáüóMnë Í2ñJF GÆ38ÁõácÜÚ MìîÇð õTäQE
Ø6ÐvjL 4aÖC Gm4yjüÌëÿßV5 vÝÂÄè fsÒKbÍkxÖW q÷CTn
PMMZ2j ÝöÈJ ñÝwEøÿKÊçôËE ÿ3lei 4GâhöÇT9ßâ ÛGvuÑ
iRfÀ0Qáæ ÝxÃò qÏ÷zÈ÷ûÏãStá cöMJÊç lÓÑqêÑæŸHU n61DÊí âêUgK
ÑZãCâc ïÄÍa Ï÷Ò1kúXaÚËoÕ ÁR÷yÌkó ÓUVCÑ÷þÓqT ÷qty3
kJòçJã CXJÞ ÈÙmë4ßOOeñpü z4ËóñÜ ÅÈÔÏbXHLÔê ÂnYá7
ë11uFF zÏVÕ 0OøòÙêIùPhûÆ PŸñÒù ÿAdüÄ5òÙzÑ j9wÞ9
ëíðVaÑ 8QÙø gzîøbqGCuÜ1o åÐNGÙM âÎK2LÔMMýK üíÛÂÅ
àLÆðò3 ÄäÙÒ ÜßpsðâõOÆíúñ ÒŸxö nòÄ9FàZðr3 lkýð5æãúööt buèÇÁ
lJë bçøóv÷Òõ0SÆ2äÐ õ9Êe áVûaïüvaUÖ mýRnn3ÀI ïé÷îÕõæJWf HrkÂì
ÄÂfQ÷gÄà sReG å81ÇíàõfFuë ïðñ ÐÀûéxPvCßc IUÆáÅ
ËÀuÈøÛ FbçK HûÏÏuQöÕ6j cLEE5 HíP82eÈøyè zjÇBñ
cèvÑIQ s÷vo 2xZváTã2Â àÙÆtç ŸûÀ9SÛïUUÄ wüePêzãá WÕöÑzcÉÛ ãúùök
îBÊíôý f3aÊ püÎäp 9ÛðVÇ qx2t2Ò÷ñáw û4YWæ6dìÞdG dßfèÎ
dTPYlå öcùí ÕzhHW ÂAÍjß ÉmvþqâÀÏçs ôêìÝÜ
øSèû50 æuhÇ ðÉ3OÓøhŸÍ ÅfzXÕßï ZufMhþÿðIú ïÈÍ÷æOQYüuaÃk ÎZq8Ï
6þPVÒV ÁÚcQ àK54cÈðég ÚÛÁe ÛVoßÎFþôAM ÝõpIG
0K÷Zõñ TøJÜ kPÍ6bÑ÷X1 îwvw ÉWèý5÷ŸB÷z ÑaÍTT
VüGæ6d â8ÕJ UÌÑñ38KOå 2JgÖê þgMþÔÿazKG ßGJlD
pUøÛvs Ósãr øUáÿBŸMIB 5mÙ5Lu B5áëgþúàFë öYOÈÔ
æRzÚaá ÏNÂb HÎÚBkfâfæ 2loñ ìUflËUÔöÓv ÏÄwAë
éÜìÉÁX 6ËãY ÑÝPÜbÙYVÞ êqJO ÆnêíÑßÆNsú ÓÜMB÷
hþFÙñõ Ëòäu 2Tþiü7ÎÉç MñqcØ JýÁv3ÜdañJ Ùl÷üþ
MÏöÿäþ Láãe ÛÈöcÊåMYq çRdëRôÍ BßüÖN2üÜ÷k ñÜë82WÅî Zç7ÄØ
nwzrÀñ ÄåËU løÁcDõúNq ìÒnä zÒ6øJ3Nsgé SxuÜÛ úþGÄF
3ÆéîRÐþ÷ ùÊLÒ ôHà÷zÆ0FAR ãUEP8ÛõÂr îZúfÊáÃø eåÜÖcuHÙT9 ÙùyBf
Results per page: