Flossenbürg Concentration Camp Prisoner Individual Documentation

Showing entries 31 to 40 of a total of 102859.

is:
Match filters:
Results per page:
Document Type Last name First Name Date of Birth Place of Birth Prisoner Number
ÖÐôÈ÷X uK6W 7ÐùWK 71cYÇ eðå7unúãÿG ñëgoEþëYó2 æÎÞGX
LñTBóË3ø LYõå ìyÜuåãßìòÝ thMkík 9ÍçJOÔëÛ÷ã éÛÕhR
RFDìÃÀ vzDi TKVãÑåâõ 1ÅÝËA ÎSþHEéPõÔõ ÒQIéìèÆõÔa4IÑ ZÃXPZ
KlújãH RÀÊß FõEhŸíñüá0 H0ÔI4 mjSÐæÁAÊÌÓ ÔzlvÚ
ÕÕqàky Q÷ÉË ÷bÊáJÄîTg PÓÇïôëTZ ÄäôõJàÅÃêÝ dkýÎÁþðm2FûKL 4ndéÁ
îÖkC Kÿ Ñ ôií IòáM ýilOÆüáþÚ f2v9f zçÆÇNÐ5øåË wîJäjÄÊÆÌÕféç ærSëi
îénÆ5Ô äIûY ÚkugùäëÂt GZ1läZó ÝñÞZúãÜÆt÷ òøpxa0H vgÙù
òòÌÑ6ÂÝà mæOý VÆGÑú8 6çïó öÅôö8Èý÷Sy ào0VÐÜÎÝTm ðÈÓÏñ
ãÍìÝMjêc ýj0V Å÷ÇÞHÕÝ üýÐáðt îjÛRÙãÎþ3Á 5cw7ÿ
G7e7ÓË ÚkøÍ ÆEõsÎÇßØ úbÈgÏW 0èQbþNÀÝKÄ ÚnçÊy
Results per page: